Academic Staff

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 95 9007 358

Ured (prostorija):
S. Radića 17

Termin konzultacija:
Svaki radni dan uz prethodnu najavu

 • DAAD research scholarship, Universität des Saarlandes - Europa-Institut.
 • Saarbrücken (2019); Erasmus+ research mobility: Rechtswissenschaftliche Fakultät - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2018); Erasmus teaching staff mobility Università Telematica Unicusano Roma (2017); visiting researcher (US Department of State Fellowship) University of Iowa IC School of Law (2009); Jagiellonski University in Krakow
 • Law School, Center for European Law, Poland in 2006; Raoul Wallenberg Institute, Sweden (2005) (Swedish International Development Cooperation Agency Fellowship), International Center for Not for Profit Law Budapest
 • office (2004).
 • Osnivač i voditelj Pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek OSIJEK PRO BONO.
Životopis:

Nakon završetka Klasične gimnazije studirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku gdje je diplomirao u studenom 2002. Tijekom studija boravio je na više konferencija, dva puta bio je sudionik Zimske škole europskih integracija za studente hrvatskih sveučilišta. Netom nakon završetka studija upisao je poslijediplomski znanstveni studij iz europskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je magistrirao u travnju 2008. obranivši rad na temu «Ostvarivanje prava na pristup sudu kroz sustave besplatne i subvencionirane pravne pomoći». Slijedom uspješno stečene titule magistra pravnih znanosti iz znanstvene grane europskog prava, pristupnik na Pravnom fakultetu u Zagrebu prijavljuje doktorat na temu «Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne zaštite» koji uspješno brani u prosincu 2010. god. kada stječe titulu doktora pravnih znanosti iz znanstvene grane građanskog prava i građanskog procesnog prava.

Znanstveno i stručno usavršavao se više puta u okviru dobivenih stipendija i programa akademske mobilnosti u okviru programa Erasmus: 2004. godine mjesec dana radio je u Budimpešti na razvoju NGO programa za pravne klinike pri Međunarodnom centru za neprofitno pravo (International Center for not for Profit Law), 2005. godine mjesec i pol dana proveo je u Lundu na Raoul Wallenberg Institute for Human Rights, Kraljevina Švedska u okviru stipendije Vlade Kraljevine Švedske, 2006. godine mjesec dana boravio je u Krakowu na temelju stipendije Jagiellonskog sveučilišta (Pravni fakultet Krakow -Wydział Prawa i Administracji), 2009. jedan semestar proveo je u SAD-u na University of Iowa IC, School of Law (stipendija Vlade SAD-a, Junior Faculty Development Program), 2017. godine mjesec dana u Rimu na Universita Telematica Unicusano (Erasmus), 2018. godine mjesec dana u Freiburgu na Rechtswissenschaftliche Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität (Erasmus) te 2019. godine pristupnik je dva tjedna bio na istraživačkom boravku na Europa Institutu Universität des Saarlandes (stipendija, DAAD). Pristupnik je u dva navrata pohađao didaktičko-metodičku izobrazbu: prvi puta za vrijeme stipendije u Americi te drugi puta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.

Voditelj je Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku – Klinike za besplatnu pravnu pomoć OSIJEK PRO BONO upisane u registar pružatelja besplatne pravne pomoći kod Ministarstva pravosuđa (https://klinika.pravos.unios.hr/).

Član je međunarodnih organizacija Global Alliance for Justice Education (GAJE - https://www.gaje.org/), European Network for Clinical Legal Education (ENCLE - http://encle.org/), European Law Institute (ELI - https://www.europeanlawinstitute.eu/), Global Justice Network (GJN - https://globaljusticenetwork.com/europe).

Stručni diplomski studij Javna uprava

 • Magistrirao u travnju 2008. obranivši rad na temu «Ostvarivanje prava na pristup sudu kroz sustave besplatne i subvencionirane pravne pomoći». Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2010. godine na temu «Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne zaštite». Položio pravosudni ispit.

Jelinić, Z., Ugovorni odnosi kreditora i dužnika nakon odluke Vrhovnog suda u predmetu Gos 1/2019-36. Imaju li potrošači koji su proveli konverziju pravo na obeštećenje? (Contractual relationship between the creditors and the debtors following the Supreme Court's decision in case Gos 1/2019-36. Do consumers have the right of redress?), IusInfo, 7.7.2020., https://www.iusinfo.hr/strucni-clanci/CLN20V01D2020B1394.

Jelinić, Z., The EU reports and other soft-governance tools on rule of law, independence, quality and efficiency of justice systems – Are they right about the current state of justice system in Croatia?, EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), Vol. 4/2020., Tekst rada je dostupan na poveznici: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/11897/5873

Jelinić, Z.; Anić, M.; Borić, V., Teorijski aspekti restrukturiranja i predstečaja u hrvatskom pravu, Pravo u gospodarstvu, časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu (Theoretical aspects of restructuring within insolvency proceedings in Croatian law), Vol. 59:4/2020., str. 613-641. Tekst rada dostupan je na poveznici: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/07/Pug-59-4-2020.pdf.

Jelinić, Z.; Koch, A., Elucidation of the Concept of a Law Clinic as a Prerequisite for Developing the Standards for Law Clinics in Europe, Asian Journal of Legal Education, Vol. 7:2/2020., str. 127-139. V. https://doi.org/10.1177/2322005820912617; https://klinika.pravos.unios.hr/?page_id=766.

Jelinić, Z., Fighting Recession at the Expense of Access to Justice. The Case of the Croatian Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement Act. U: A. Uzelac & C. Van Rhee (eds.), Revisiting Procedural Human Rights: Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Face of Civil Justice, Intersentia, 2017., str. 135-156. Poveznica na rad: https://www.cambridge.org/core/books/revisiting-procedural-human-rights/8B8174297467E68392EB3E18BEFECE0F.

Jelinić, Z., Kompenzacijska kolektivna zaštita potrošača s posebnim naglaskom na financiranje i troškove sudske zaštite (Judicial compensatory consumer collective redress with special emphasis on the financing and costs of collective litigation), Zbornik radova s V. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, Šago, D. et. al. (ur.), Pravni fakultet Split, 2020. str. 391-420. Poveznica na pristup cjelovitom tekstu rada: https://www.bib.irb.hr/1068135.

Jelinić, Z., How to ensure impartiality of arbitrators?, Book of Proceedings, Primorac, Z. et. al. (eds.), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges of Modern World, Split, 2016., str. 108-116. Poveznica na rad: https://bib.irb.hr/datoteka/833529.esd_Book_of_Proceedings_Split_2016_Online.pdf#page=119.

Nagrada za rad odvjetnika i troškovi parničnog postupka. Teorijski i komparativni aspekti (Attorneys's fees and litigation costs from comparative perspective), Pravo u gospodarstvu, časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, Vol. 52:2/2013. str. 487-515. Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/Pravo-u-gospodarstvu.pdf.

Jelinić, Z., Sustav nagrađivanja i naknađivanja troškova postupka kao prepreka reformi pravila o utvrđivanju i prisilnoj naplati nespornih tražbina (The legal regime for renumeration of private legal professions as an obstacle to reform the system of uncotested debt collection), Zbornik referata po pozivu s Međunarodnog naučnog skupa „Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost“, Mićović, M. (ur.), Pravni fakultet Kragujevac, 2019., str. 907-934. Poveznica na tekst rada: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/XV.pdf.

Jelinić, Z., Digitalne tehnologije, rješavanje građanskih sporova i pružanje pravne pomoći (Digital technologies, resolving civil and consumer disputes and rendering legal assistance), Glasnik Advokatske komore Vojvodine - Časopis za pravnu teoriju i praksu, God. XCI, knjiga 79., br. 2., Novi Sad, 2019., str. 189-213. Poveznica za pristup cjelovitom tekstu rada: https://www.bib.irb.hr/1068142.

Jelinić, Z., Odvjetničko pružanje pravnih usluga pro bono - etički problem ili interpretativni izazov? (Provision of pro bono legal services by Croatian lawyers - an ethical problem or interpretive challenge?), Liber amicorum Aldo Radolović – Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću, Slakoper, Z.; Bukovac Puvača, M.; Mihelčić, G. (ur.)., Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2018. str. 195-213., Poveznica za pristup tekstu: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/07/Etički-izazov_Liber-Amicorum.pdf.

Jelinić, Z., Legal Clinics and Access to Justice in Croatia: Perspectives and Challenges, Asian Journal of Legal Education, 5:1/2018., str. 99-108. Poveznice na tekst rada: https://doi.org/10.1177/2322005817730151; https://klinika.pravos.unios.hr/?page_id=766.

Jelinić, Z., Sudska praksa u građanskim predmetima u sustavu primjene i tumačenja prava (Case law in civil matters and the system of application and intepretation of law), Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Rijavec, Vesna et. al. (ur.), Pravni fakultet Split, 2015. str. 173-200. Poveznica na rad: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/scan0119.pdf.

Jelinić, Z., Knol Radoja, K., Mutual recognition of judicial decisions and the right to a fair trial with special focus on the ECHR’s findings in the case of Avotinš v. Latvia, The EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), Petrašević, T.; Duić, D. (ur.)., Osijek: Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018. str. 571-585. Poveznica na tekst rad: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/7127.

Jelinić, Z., O nedostacima i održivosti postojećih pravila o vrijednosti predmeta spora u hrvatskom građanskom procesnom pravu (About the deficiencies and (il)logicality of the rules on the amount of dispute in the Croatian Code of Civil Procedure), Međunarodno savjetovanje aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska dostignuća, Šago, D.; Čizmić, J. et. al. (ur.)., Pravni fakultet Split, 2017. str. 213-236. Poveznica na rad: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/O-vps_aktualnosti.pdf.

Jelinić, Z., Izgradnja modernog i konkurentnog studija prava kao odgovor na zahtjeve tržišta sutrašnjice (u cilju promocije interesa studenata, društva i ekonomije) - između zadržavanja postojećeg stanja i aktiviranja raspoloživih potencijala (THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE LEGAL STUDIES AS A RESPONSE TO THE DISORDERS IN THE LEGAL JOB MARKET (WHAT NEEDS TO BE DONE IN ORDER TO PROMOTE THE INTEREST OF STUDENTS, SOCIETY AND NATIONAL ECONOMY?) - THE NEED TO DECIDE BETWEEN HOLDING IN PLACE AND ACTIVATING AVAILABLE ACADEMIC RESOURCES), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 37:2/2016., str. 1349-1377. Poveznica na rad: https://hrcak.srce.hr/173052.

Jelinić, Z., Prethodna naplata nagrada, troškova i pristojbi kao uvjet za postupanje odvjetnika, javnih bilježnika i pravosudnih tijela (The payment of lawyers', notaries' and court fees and costs as a precondition to obtain the access to courts and legal services), Zbornik referata s međunarodne konferenceije „Usluge i zaštita korisnika“, Mićović, M. et. al. (ur.), Pravni fakultet Kragujevac, 2015. str. 825-845. Poveznica na tekst rada: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/XI.pdf.

Jelinić, Z., Analiza hrvatskog sustava besplatne pravne pomoći u građanskim stvarima u svjetlu dosadašnje prakse Europskog suda za ljudska prava (The analysis of the Croatian system of free legal aid in civil matters in the light of up-to-date case law of the European Court of Human Rights) , Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 30:2/2014., str. 185-212, (koautorica: Knol Radoja, K.), Poveznica na rad: https://hrcak.srce.hr/130910.

Kecskés, A.; Jelinić, Z., Concepts and Theories on Executive Remuneration with Special Emphasis on the Recent Initiatives and Developments in the US and EU, Law – Regions – Development, Drinóczi, T., Župan, M. (ur.), Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, Pécs – Osijek, 2013., str. 575-593. Poveznica na tekst: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/07/law-regions-development.pdf.

Resolving Commercial Disputes with an International Element – Solutions from the People’s Republic of China and the Republic of Croatia with special emphasis on court mediation proceedings, Croatian Arbitration Yearbook vol. 19/2012., str. 239-279 (suautor: Peter C.H. Chan). Poveznica na tekst: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/09/croatian-arbitration-yearbook-vol-19-20125cc068c2d3181.pdf

Instrumenti zaštite kolektivnih interesa i prava u hrvatskom pravu – između stvarne potrebe za jačanjem vladavine prava i efikasnog pravosuđa te mogućih nesnalaženja (PROCEDURAL INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF COLLECTIVE INTERESTS AND RIGHTS IN CROATIAN LAW. THE NEED TO STRENGTHEN THE RULE OF LAW AND RAISE EFFICIENCY OF JUDICIARY AMONG POSSIBLE CONFUSIONS), Godišnjak Akademije pravnih znanosti hrvatske, Vol. 5:1/2014., str. 116-143.

Zastupanje stranaka u parničnim i upravnim postupcima i sporu – potreba za osiguranjem sustavnog i jedinstvenog pristupa materiji zastupanja, Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 28:1/2012., str. 57-69.

Czoboly, G.; Jelinić, Z., „Lawyers' Fees and Lenght of Civil Litigation. Examples from Croatian and Hungarian Law and Practice, u međunarodno priznatoj publikaciji (zborniku s međunarodne konferencije): Contemporary Legal Challenges: EU – Hungary – Croatia, Pecs-Osijek, 2012., str. 573-593. (suautor: Czoboly, Gergely)

One Tier and Two Tier Systems in Hungary and Croatia with Special Emphasis on the Problem of Corporate Governance in Croatia's National Oil Company INA, u međunarodno priznatoj publikaciji (zborniku s međunarodne konferencije): Contemporary Legal Challenges: EU – Hungary – Croatia, Pecs-Osijek, 2012., str. 593-617. (suautor: Keckes, Andras)

Poljoprivreda u rimskom ugovoru 1957.“, Pravni vjesnik br. 1-2/2005., 183-192.

Procesnopravni aspekti kolektivne zaštite prava korisnika financijskih usluga – kreditnih dužnika. Nova iskustva iz Republike Hrvatske, u publikaciji: Pravo i usluge - zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac,2012., str. 839-857.

Bračna stečevina u kontekstu Zakona o trgovačkim društvima, u: Zborniku radova sa znanstvenog skupa: Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, europski i međunarodni kontekst, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011., str. 121-135.

Regulacija odvjetničke djelatnosti iz perspektive pravila o tržišnom natjecanju, u publikaciji: XXI Vek – Vek usluga i uslužnog prava - zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2011., str. 617-659.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 95 9007 358

Office (room):
S. Radića 17

Office hours:
09-20h

 • DAAD research scholarship, Universität des Saarlandes - Europa-Institut.
 • Saarbrücken (2019); Erasmus+ research mobility: Rechtswissenschaftliche Fakultät - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2018); Erasmus teaching staff mobility Università Telematica Unicusano Roma (2017); visiting researcher (US Department of State Fellowship) University of Iowa IC School of Law (2009); Jagiellonski University in Krakow
 • Law School, Center for European Law, Poland in 2006; Raoul Wallenberg Institute, Sweden (2005) (Swedish International Development Cooperation Agency Fellowship), International Center for Not for Profit Law Budapest
 • office (2004).
 • Clinical director of Osijek PRO BONO, the general live client drop-in legal advice clinic which he initiated in 2015.
CV:

Education: Born on August 24, 1979., citizen of Croatia. Graduate studies: University of J.J. Strossmayer Faculty of Law Osijek (dipl. iur. = Bachelor of Laws degree in 2002). Postgraduate scientific studies on European Law: University of Zagreb Law School, Master of Laws degree received in 2008, thesis: The right to access to a court through free and subsidized systems of legal. Doctor of Laws: University of Zagreb Law School, degree in 2011., thesis: Different regimes of lawyers’ remuneration and their impact on the efficiency of civil litigation.

Teaching and research fellowships: DAAD research scholarship, Universität des Saarlandes - Europa-Institut. Saarbrücken (2019); Erasmus+ research mobility: Rechtswissenschaftliche Fakultät - Albert-Ludwigs-Universität

Freiburg (2018); Erasmus teaching staff mobility Università Telematica Unicusano Roma (2017); visiting researcher (US Department of State Fellowship) University of Iowa IC School of Law (2009); Jagiellonski University in Krakow Law School, Center for European Law, Poland in 2006; Raoul Wallenberg Institute, Sweden (2005) (Swedish International Development Cooperation Agency Fellowship), International Center for Not for Profit Law Budapest office (2004).

Employment and teaching enrollments: assistant professor at the Department of civil law and civil procedure at the University of J.J. Strossmayer Faculty of Law Osijek. The list of his teaching enrollments: the law of civil procedure, the law and ethics of the legal profession, mediation and out of court dispute resolution, the law of enforcement

(graduate studies), the basics of company law and commercial contracts (undergraduate studies), the rights to a fair trial, the law of insolvency (postgraduate studies), access to justice and the right to a fair trial in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, professional legal ethics (courses reserved for incoming students).

Projects and Pro Bono work: clinical director of Osijek PRO BONO, the general live client drop-in legal advice clinic which he initiated in 2015. Within the Clinic he is continuously engaged in supervising students, writing project applications and working on other tasks.

Professional experience, membership in professional associations: internship at Osijek Commercial Court, 2002-2003. Croatian State Bar Examination – admitted to the Bar, Zagreb 2009., member of Global Alliance for Justice Education, European Network for Clinical Legal Education, US Alumni Community of Croatia and European Law Institute. He used to serve as a member of the Government commission for the preparation of the new draft of the Code of Civil Procedure.

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

 • Postgraduate scientific studies on European Law: University of Zagreb Law School, Master of Laws degree received in 2008, thesis: The right to access to a court through free and subsidized systems of legal. Doctor of Laws: University of Zagreb Law School, degree in 2011., thesis: Different
 • regimes of lawyers’ remuneration and their impact on the efficiency of civil litigation.

Jelinić, Z., Ugovorni odnosi kreditora i dužnika nakon odluke Vrhovnog suda u predmetu Gos 1/2019-36. Imaju li potrošači koji su proveli konverziju pravo na obeštećenje? (Contractual relationship between the creditors and the debtors following the Supreme Court's decision in case Gos 1/2019-36. Do consumers have the right of redress?), IusInfo, 7.7.2020., https://www.iusinfo.hr/strucni-clanci/CLN20V01D2020B1394.

Jelinić, Z., The EU reports and other soft-governance tools on rule of law, independence, quality and efficiency of justice systems – Are they right about the current state of justice system in Croatia?, EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), Vol. 4/2020., Tekst rada je dostupan na poveznici: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/11897/5873

Jelinić, Z.; Anić, M.; Borić, V., Teorijski aspekti restrukturiranja i predstečaja u hrvatskom pravu, Pravo u gospodarstvu, časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu (Theoretical aspects of restructuring within insolvency proceedings in Croatian law), Vol. 59:4/2020., str. 613-641. Tekst rada dostupan je na poveznici: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/07/Pug-59-4-2020.pdf.

Jelinić, Z.; Koch, A., Elucidation of the Concept of a Law Clinic as a Prerequisite for Developing the Standards for Law Clinics in Europe, Asian Journal of Legal Education, Vol. 7:2/2020., str. 127-139. V. https://doi.org/10.1177/2322005820912617; https://klinika.pravos.unios.hr/?page_id=766.

Jelinić, Z., Fighting Recession at the Expense of Access to Justice. The Case of the Croatian Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement Act. U: A. Uzelac & C. Van Rhee (eds.), Revisiting Procedural Human Rights: Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Face of Civil Justice, Intersentia, 2017., str. 135-156. Poveznica na rad: https://www.cambridge.org/core/books/revisiting-procedural-human-rights/8B8174297467E68392EB3E18BEFECE0F.

Jelinić, Z., Kompenzacijska kolektivna zaštita potrošača s posebnim naglaskom na financiranje i troškove sudske zaštite (Judicial compensatory consumer collective redress with special emphasis on the financing and costs of collective litigation), Zbornik radova s V. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, Šago, D. et. al. (ur.), Pravni fakultet Split, 2020. str. 391-420. Poveznica na pristup cjelovitom tekstu rada: https://www.bib.irb.hr/1068135.

Jelinić, Z., How to ensure impartiality of arbitrators?, Book of Proceedings, Primorac, Z. et. al. (eds.), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges of Modern World, Split, 2016., str. 108-116. Poveznica na rad: https://bib.irb.hr/datoteka/833529.esd_Book_of_Proceedings_Split_2016_Online.pdf#page=119.

Nagrada za rad odvjetnika i troškovi parničnog postupka. Teorijski i komparativni aspekti (Attorneys's fees and litigation costs from comparative perspective), Pravo u gospodarstvu, časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, Vol. 52:2/2013. str. 487-515. Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/Pravo-u-gospodarstvu.pdf.

Jelinić, Z., Sustav nagrađivanja i naknađivanja troškova postupka kao prepreka reformi pravila o utvrđivanju i prisilnoj naplati nespornih tražbina (The legal regime for renumeration of private legal professions as an obstacle to reform the system of uncotested debt collection), Zbornik referata po pozivu s Međunarodnog naučnog skupa „Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost“, Mićović, M. (ur.), Pravni fakultet Kragujevac, 2019., str. 907-934. Poveznica na tekst rada: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/XV.pdf.

Jelinić, Z., Digitalne tehnologije, rješavanje građanskih sporova i pružanje pravne pomoći (Digital technologies, resolving civil and consumer disputes and rendering legal assistance), Glasnik Advokatske komore Vojvodine - Časopis za pravnu teoriju i praksu, God. XCI, knjiga 79., br. 2., Novi Sad, 2019., str. 189-213. Poveznica za pristup cjelovitom tekstu rada: https://www.bib.irb.hr/1068142.

Jelinić, Z., Odvjetničko pružanje pravnih usluga pro bono - etički problem ili interpretativni izazov? (Provision of pro bono legal services by Croatian lawyers - an ethical problem or interpretive challenge?), Liber amicorum Aldo Radolović – Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću, Slakoper, Z.; Bukovac Puvača, M.; Mihelčić, G. (ur.)., Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2018. str. 195-213., Poveznica za pristup tekstu: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/07/Etički-izazov_Liber-Amicorum.pdf.

Jelinić, Z., Legal Clinics and Access to Justice in Croatia: Perspectives and Challenges, Asian Journal of Legal Education, 5:1/2018., str. 99-108. Poveznice na tekst rada: https://doi.org/10.1177/2322005817730151; https://klinika.pravos.unios.hr/?page_id=766.

Jelinić, Z., Sudska praksa u građanskim predmetima u sustavu primjene i tumačenja prava (Case law in civil matters and the system of application and intepretation of law), Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Rijavec, Vesna et. al. (ur.), Pravni fakultet Split, 2015. str. 173-200. Poveznica na rad: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/scan0119.pdf.

Jelinić, Z., Knol Radoja, K., Mutual recognition of judicial decisions and the right to a fair trial with special focus on the ECHR’s findings in the case of Avotinš v. Latvia, The EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), Petrašević, T.; Duić, D. (ur.)., Osijek: Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018. str. 571-585. Poveznica na tekst rad: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/7127.

Jelinić, Z., O nedostacima i održivosti postojećih pravila o vrijednosti predmeta spora u hrvatskom građanskom procesnom pravu (About the deficiencies and (il)logicality of the rules on the amount of dispute in the Croatian Code of Civil Procedure), Međunarodno savjetovanje aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska dostignuća, Šago, D.; Čizmić, J. et. al. (ur.)., Pravni fakultet Split, 2017. str. 213-236. Poveznica na rad: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/O-vps_aktualnosti.pdf.

Jelinić, Z., Izgradnja modernog i konkurentnog studija prava kao odgovor na zahtjeve tržišta sutrašnjice (u cilju promocije interesa studenata, društva i ekonomije) - između zadržavanja postojećeg stanja i aktiviranja raspoloživih potencijala (THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE LEGAL STUDIES AS A RESPONSE TO THE DISORDERS IN THE LEGAL JOB MARKET (WHAT NEEDS TO BE DONE IN ORDER TO PROMOTE THE INTEREST OF STUDENTS, SOCIETY AND NATIONAL ECONOMY?) - THE NEED TO DECIDE BETWEEN HOLDING IN PLACE AND ACTIVATING AVAILABLE ACADEMIC RESOURCES), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 37:2/2016., str. 1349-1377. Poveznica na rad: https://hrcak.srce.hr/173052.

Jelinić, Z., Prethodna naplata nagrada, troškova i pristojbi kao uvjet za postupanje odvjetnika, javnih bilježnika i pravosudnih tijela (The payment of lawyers', notaries' and court fees and costs as a precondition to obtain the access to courts and legal services), Zbornik referata s međunarodne konferenceije „Usluge i zaštita korisnika“, Mićović, M. et. al. (ur.), Pravni fakultet Kragujevac, 2015. str. 825-845. Poveznica na tekst rada: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/XI.pdf.

Jelinić, Z., Analiza hrvatskog sustava besplatne pravne pomoći u građanskim stvarima u svjetlu dosadašnje prakse Europskog suda za ljudska prava (The analysis of the Croatian system of free legal aid in civil matters in the light of up-to-date case law of the European Court of Human Rights) , Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 30:2/2014., str. 185-212, (koautorica: Knol Radoja, K.), Poveznica na rad: https://hrcak.srce.hr/130910.

Kecskés, A.; Jelinić, Z., Concepts and Theories on Executive Remuneration with Special Emphasis on the Recent Initiatives and Developments in the US and EU, Law – Regions – Development, Drinóczi, T., Župan, M. (ur.), Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, Pécs – Osijek, 2013., str. 575-593. Poveznica na tekst: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/07/law-regions-development.pdf.

Resolving Commercial Disputes with an International Element – Solutions from the People’s Republic of China and the Republic of Croatia with special emphasis on court mediation proceedings, Croatian Arbitration Yearbook vol. 19/2012., str. 239-279 (suautor: Peter C.H. Chan). Poveznica na tekst: https://klinika.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/09/croatian-arbitration-yearbook-vol-19-20125cc068c2d3181.pdf

Instrumenti zaštite kolektivnih interesa i prava u hrvatskom pravu – između stvarne potrebe za jačanjem vladavine prava i efikasnog pravosuđa te mogućih nesnalaženja (PROCEDURAL INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF COLLECTIVE INTERESTS AND RIGHTS IN CROATIAN LAW. THE NEED TO STRENGTHEN THE RULE OF LAW AND RAISE EFFICIENCY OF JUDICIARY AMONG POSSIBLE CONFUSIONS), Godišnjak Akademije pravnih znanosti hrvatske, Vol. 5:1/2014., str. 116-143.

Zastupanje stranaka u parničnim i upravnim postupcima i sporu – potreba za osiguranjem sustavnog i jedinstvenog pristupa materiji zastupanja, Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 28:1/2012., str. 57-69.

Czoboly, G.; Jelinić, Z., „Lawyers' Fees and Lenght of Civil Litigation. Examples from Croatian and Hungarian Law and Practice, u međunarodno priznatoj publikaciji (zborniku s međunarodne konferencije): Contemporary Legal Challenges: EU – Hungary – Croatia, Pecs-Osijek, 2012., str. 573-593. (suautor: Czoboly, Gergely)

One Tier and Two Tier Systems in Hungary and Croatia with Special Emphasis on the Problem of Corporate Governance in Croatia's National Oil Company INA, u međunarodno priznatoj publikaciji (zborniku s međunarodne konferencije): Contemporary Legal Challenges: EU – Hungary – Croatia, Pecs-Osijek, 2012., str. 593-617. (suautor: Keckes, Andras)

Poljoprivreda u rimskom ugovoru 1957.“, Pravni vjesnik br. 1-2/2005., 183-192.

Procesnopravni aspekti kolektivne zaštite prava korisnika financijskih usluga – kreditnih dužnika. Nova iskustva iz Republike Hrvatske, u publikaciji: Pravo i usluge - zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac,2012., str. 839-857.

Bračna stečevina u kontekstu Zakona o trgovačkim društvima, u: Zborniku radova sa znanstvenog skupa: Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, europski i međunarodni kontekst, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011., str. 121-135.

Regulacija odvjetničke djelatnosti iz perspektive pravila o tržišnom natjecanju, u publikaciji: XXI Vek – Vek usluga i uslužnog prava - zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2011., str. 617-659.