• Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegija
Broj ECTS bodova0
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pravno-politički koncept i pozicija odvjetništva u nacionalnom i komparativnom pravu i političkom sustavu – relevantne odluke Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava u odnosu na ustrojstvo i djelovanje odvjetništva –– svrha i sadržaj ograničenja ulaska u odvjetničku profesiju, reklamiranja, udruživanja u multidisciplinarne prakse te ograničenja u odnosu na ugovaranje i naplatu pravnih usluga - implementacija europskih pravnih pravila u hrvatsko pravo – hrvatski sustav pružanja pravne pomoći i hrvatsko tržište pravnih usluga– praktični aspekti obavljanja odvjetničkog poziva

Ishodi učenja kolegija

Nakon položenog kolegija studenti će biti u stanju interpretirati regulatorno-normativni okviru za odvjetničku profesiju u Republici Hrvatskoj i usporediti način uređenja odvjetništva u Hrvatskoj s načinom na koji se odvjetništvu pristupa u drugim državama članicama Europske unije i drugdje u svijetu., Nakon položenog kolegija studenti će biti u stanju kritički analizirati pojave na domaćem tržištu pravnih usluga te uočavati nedosljednosti u primjeni etičkih pravila., Nekon položenog kolegija studenti će moći navesti i interpretirati najvažnije odluke Suda Europske unije koje se tiču uloge i značaja odvjetništva u kontekstu primjene pravila tržišnog natjecanja na liberalne profesije.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Jelinić, Z. . Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na cijenu, brzinu i kvalitetu pravne zaštite, doktorski rad, 2010., Zagreb . 2010.
Daly, M. (eds.). Rights, Liability and Ethics in International Legal practice. 2004. Fordham University School of Law
. Zakonski tekstovi, odluke domaćih sudova, odluke Suda EU . 2022.
Maria Wiberg. The EU Services Directive: Law or Simply Policy?. 2014. T.M.C. Asser Press
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course title
Number of ECTS credits0
COURSE DESCRIPTION
Course content

Legal and political concept and position of the lawyers in national and comparative law - landmark decisions of the European Court of Justice concerning freedom to provide services and the right to establishment – entry into the legal profession, freedom to advertise services, freedom to form multidisciplinary partnerships - Transposition of European rules into Croatian laws - market of legal services – practical aspects of lawyering business

Course learning outcomes

After completing the course, students will be able to interpret the regulatory-normative framework for the legal profession in the Republic of Croatia and compare the way the legal profession is regulated in Croatia with the way the legal profession is approached in other member states of the European Union and elsewhere in the world., After completing the course, students will be able to critically analyze phenomena on the domestic market of legal services and notice inconsistencies in the application of ethical rules., After completing the course, students will be able to state and interpret the most important decisions of the European Court of Justice regarding the role and importance of the legal profession in the context of the application of market competition rules to liberal professions.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Jelinić, Z. . Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na cijenu, brzinu i kvalitetu pravne zaštite, doktorski rad, 2010., Zagreb . 2010.
Daly, M. (eds.). Rights, Liability and Ethics in International Legal practice. 2004. Fordham University School of Law
. Zakonski tekstovi, odluke domaćih sudova, odluke Suda EU . 2022.
Maria Wiberg. The EU Services Directive: Law or Simply Policy?. 2014. T.M.C. Asser Press
Optional reading