Europsko pravo trgovačkih društava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropsko pravo trgovačkih društava
Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Što cini europsko pravo društava, pojam i određenje – razvoj europskog prava društava – sadržaj europskog prava društava – smjernice kao sredstvo harmonizacije prava država članica EU i njihova provedba – postignuti stupanj ujednačenja prava trgovačkih društava zemalja članica EU – utjecaj europskog prava društava na hrvatsko pravo društava – postignuti stupanj harmonizacije - relevantna praksa Suda EU i hrvatskih sudbenih tijela.

Ishodi učenja kolegija

Analiza i usporedba najznačajnijih predmeta koji se se javili pred Sudom EU. , Interpretirati najznačajnije odluke Suda EU u odnosu na osnivanje i poslovanje društava u EU i pravo poslovnog nastana, Povezati doseg ujednačenih pravila prava društava u državama članicama EU u odnosu na konkretna nacionalana rješenja,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Barbić, J.. Pravo društava, knjiga I, Opci dio, Zagreb, 1999.. 1999. Informator
EU Commission . Smjernice i prijedlozi smjernica o pravu društava u EU. 2022.
Court of Justice of the EU. Praksa Suda EU (landmark slučajevi). 2022.
Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Pecotić Kaufman, Jasminka. Uvod u europsko pravo društava. 2010. Školska knjiga
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropean Company Law
Chair of Civil Law and Family Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

What constitutes European company law, concept and definition - development of European company law - content of European company law - regulations and directives as the instruments for achieving the harmonization of the laws of EU member states – the impact of European company law on Croatian legal order - the relevant jurisprudence of the Court of Justice of the EU and Croatian judicial authorities.

Course learning outcomes

The analysis and comparison of the most significant cases that have appeared before the Court of Justice of the EU. , Students will be able to give an interpretation the most significant decisions of the EU Court in relation to the freedom of establishment and freedom to provide services within the EU. , Students will be able to explain the reach of the uniform rules regarding the EU company in relation to some specific national cases and legislative solutions. ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Barbić, J.. Pravo društava, knjiga I, Opci dio, Zagreb, 1999.. 1999. Informator
EU Commission . Smjernice i prijedlozi smjernica o pravu društava u EU. 2022.
Court of Justice of the EU. Praksa Suda EU (landmark slučajevi). 2022.
Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Pecotić Kaufman, Jasminka. Uvod u europsko pravo društava. 2010. Školska knjiga
Optional reading