Izvanparnično i ovršno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaIzvanparnično i ovršno pravo
Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Katarina Knol Radoja
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailkatarina.knol@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pojam izvanparničnog i ovršnog prava; međusobni odnos parničnog, izvanparničnog, ovršnog i stečajnog postupka. Izvanparnično pravo: statusni izvanparnični postupci i postupci u kojima se rješava o imovinskopravnim i drugim odnosima (sastav suda; stranke; ročišta; rasprava; utvrđivanje činjenica; odluka). Ovršno pravo i postupak osiguranja: temeljna načela ovršnog prava; subjekti ovršnog postupka i postupka osiguranja; objektivne odrednice ovrhe i osiguranja (sredstva i predmeti ovrhe i osiguranja); osnove za određivanje ovrhe (ovršna i vjerodostojna isprava, zadužnica i bjanko zadužnica) pokretanje, određivanje, provođenje i dovršetak ovrhe; pravni lijekovi; ovrha radi naplate novčane tražbine; ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine; posebni ovršni postupci; sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi; postupak osiguranja.

Ishodi učenja kolegija

odrediti razlike između parničnog i izvanparničnog postupka; , definirati i objasniti temeljne institute ovršnog procesnog prava;, analizirati sadržaj i učinak podneska;, opisati tijek postupka , analizirati i procijeniti mogućnost primjene pravila ovršnog procesnog prava u konkretnom primjeru.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: -
Dodatne činjenice
-
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Dika, M.. Građansko ovršno pravo, I. knjiga Opće građansko ovršno pravo (odabrana poglavlja) . 2007. Narodne novine, Zagreb
Dika, M.. Ovršni zakon : (NN br. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/2017, 131/2020) : autorski pročišćeni tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom . 2021. Narodne novine, Zagreb
-. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14, 55/16 - OUSRH i 73/17. 2022. -
Triva, S.; Dika, M.. Građansko parnično procesno pravo (odabrana poglavlja) . 2004. Narodne novine, Zagreb
Izborna literatura
Dika, M.. Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima u: Alinčić et. al. Obiteljski zakon -novine, dvojbe i perspektive. 2003. Narodne novine, Zagreb
Knol Radoja, K.. Povreda procesnih prava osoba s invaliditetom, . 2015. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 65., br. 6.
Poretti, P.. Debt Collection Practices under Croatian enforcement law – Is there a way out for overindebted consumers, European Consumer and Market Law (EuCML). 2018. Springer/ Kluwer
Poretti, P.. Rejudicijalizacija ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u RH – usklađenost s pravom EU-a?. 2019. Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (Harmonius),VIII
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleExtrajudicial and Distraint Law
Chair of Civil Law and Family Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Katarina Knol Radoja
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailkatarina.knol@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The Law of Execution is taught as a mandatory course in the fifth year of legal studies within the Civil Law Module. The students are provided with an analysis of the legal rules concerning the procedure in which courts and notaries public conduct involuntary debt collection on the basis of enforcement title documents and trustworthy documents. Students are also apprised of the procedure in which courts and notaries public conduct the securing of claims. This course is taught in Croatian language.

Course learning outcomes

-, -, -, -, -,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: -
ADDITIONAL FACTS
-
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Dika, M.. Građansko ovršno pravo, I. knjiga Opće građansko ovršno pravo (odabrana poglavlja) . 2007. Narodne novine, Zagreb
Dika, M.. Ovršni zakon : (NN br. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/2017, 131/2020) : autorski pročišćeni tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom . 2021. Narodne novine, Zagreb
-. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14, 55/16 - OUSRH i 73/17. 2022. -
Triva, S.; Dika, M.. Građansko parnično procesno pravo (odabrana poglavlja) . 2004. Narodne novine, Zagreb
Optional reading
Dika, M.. Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima u: Alinčić et. al. Obiteljski zakon -novine, dvojbe i perspektive. 2003. Narodne novine, Zagreb
Knol Radoja, K.. Povreda procesnih prava osoba s invaliditetom, . 2015. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 65., br. 6.
Poretti, P.. Debt Collection Practices under Croatian enforcement law – Is there a way out for overindebted consumers, European Consumer and Market Law (EuCML). 2018. Springer/ Kluwer
Poretti, P.. Rejudicijalizacija ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u RH – usklađenost s pravom EU-a?. 2019. Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (Harmonius),VIII