Praktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPraktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike
Broj ECTS bodova10
Suradnikizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Suradnikprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radica 17
Telefon+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 48
Telefon+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Katarina Knol Radoja
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailkatarina.knol@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 17
Telefon+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
Suradnikprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telefon+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Sadržaj kolegija je usmjeren na upoznavanje studenata s načinom rada, ustrojem i nadležnosti sudova, povezivanje stečenih znanja iz predmeta modula sa stvarnim činjeničnim i pravnim odnosima, uvođenje studenata u praksu, osposobljavanje studenata za analizu pravnog i činjeničnog stanja te sastavljanje pravnih mišljenja na temelju obavljenih samostalnih zadataka i provedenog istraživanja konkretnog činjeničnog i pravnog stanja, usvajanje znanja o načinima i metodama rješavanja kaznenog postupka. Riječ je o praktičnoj nastavi koja izvodi pri Državnom odvjetništvu, odvjetničkim uredima i sudovima u Osijeku i to na način da: 1. Studenti prisustvuju parnicama i ukazuje im se na kaznenopravnu problematiku u praksi 2. Sudjeluju u radu Pravne klinike koji započinje s uvodnim predavanjima gdje se studenti pobliže upoznaju s načinom rada Pravne klinike, njezinim nadležnostima i etičkim kodeksom 3. Sudjeluju u pravnokliničkoj nastavi koja se izvodi pod nadzorom nastavnika,vanjskih suradnika i asistenata. 4. Studenti rade na konkretnim predmetima u smislu neposrednog sudjelovanja i savjetovanja o svim pravnim pitanjima za koja se pojavi potreba

Ishodi učenja kolegija

Nakon uspješnog položenog kolegija studenti će biti sposobni: Prepoznati i obrazložiti određeni kaznenopravni problem u konkretnom slučaju, Primijeniti prethodno usvojena teorijska znanja na ponuđeno činjenično stanje , Prepoznati temeljne kaznenopravne institute te sastaviti kaznenu prijavu, rješenje o određivanju istražnog zatvora; žalbu protiv rješenje o određivanju istražnog zatvora; optužnicu; presudu; žalbu protiv presude, Ponuditi rješenje slučaja iz sudske prakse primjenom odgovarajućih odredaba relevantnog zakonodavstva, Obrazložiti vlastiti stav i rješenje u konkretnom predmetu,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Pohađanje nastave, istraživanje i praktični rad
Dodatne činjenice
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sastanke. Studenti su dužni aktivno sudjelovati u nastavi na način da istražujući pozitivne pravne propise primjenjuju postojeća i stječu nova znanja
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
. Upućivanje na propisanu obveznu literaturu ovisno o pravnoj prirodi slučaja. 2021.
Izborna literatura
. Po potrebi i u dogovoru s mentorima grupe, web stranica Pravne klinike: http://www.efos.unios.hr/pravno-ekonomska-klinika/. 2021.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleMoot courts
Number of ECTS credits10
Associateizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Associateprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Office AddressRadićeva 13 S. Radica 17
Telephone+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Office AddressRadićeva 13 48
Telephone+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Katarina Knol Radoja
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailkatarina.knol@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Office AddressRadićeva 13 17
Telephone+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
Associateprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Office AddressRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telephone+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The content of the course is aimed at acquainting students with the way of work, structure and competencies of courts, connecting acquired knowledge from the module with real factual and legal relations, introducing students to practice, training students to analyze legal and factual situation and compiling legal opinions based on independent tasks and conducted research of the specific factual and legal situation, the acquisition of knowledge about the ways and methods of resolving criminal proceedings. These are practical classes conducted at the State Attorney's Office, law offices and courts in Osijek in such a way that: 1. Students attend lawsuits and are pointed out to criminal law issues in practice 2. Participate in the work of the Legal Clinic, which begins with introductory lectures where students get acquainted with the work of the Legal Clinic, its competencies and code of ethics 3. Participate in legal-clinical teaching conducted under the supervision of teachers, external associates and assistants. 4. Students work on specific subjects in terms of direct participation and counseling on all legal issues that arise

Course learning outcomes

After successfully passing the course, students will be able to: Recognize and explain a certain criminal law problem in a specific case, Apply previously acquired theoretical knowledge to the offered factual situation, Identify basic criminal law institutes and compile a criminal report, decision on determination pre-trial detention; an appeal against the decision ordering pre-trial detention; indictment; judgment; appeal against the judgment, Offer a solution to the case law by applying the relevant provisions of the relevant legislation, Explain your own position and solution in a specific case,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other: Pohađanje nastave, istraživanje i praktični rad
ADDITIONAL FACTS
Students are required to attend classes and meetings regularly,, Students are required to actively participate in teaching by researching positive legal regulations apply existing and acquire new knowledge
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
. Upućivanje na propisanu obveznu literaturu ovisno o pravnoj prirodi slučaja. 2021.
Optional reading
. Po potrebi i u dogovoru s mentorima grupe, web stranica Pravne klinike: http://www.efos.unios.hr/pravno-ekonomska-klinika/. 2021.