Alternativno rješavaje sporova

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaAlternativno rješavaje sporova
Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Katarina Knol Radoja
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailkatarina.knol@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pojam alternativnog rješavanja sporova–– pojam mirenja i arbitraže – osnovna načela alternativnog rješavanja sporova - razvoj alternativnog rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji – implementacija prava Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo s područja alternativnog rješavanja sporova – pravo alternativnog rješavanja sporova kao nova grana hrvatskog prava – praksa Europskog suda za ljudska prava o alternativnom rješavanju sporova - dobrovoljno i obvezno alternativno rješavanje sporova.

Ishodi učenja kolegija

Definirati temeljne pojmove iz područja alternativnog rješavanja sporova, Poznavati relevantni zakonodavni okvir i objasniti koncepte alternativnog rješavanja sporova na znanstvenoj i na stručnoj razini u kontekstu hrvatskog prava i prava Europske unije, Opisati tijek postupka alternativnog rješavanja sporova, Prepoznati i analizirati temeljne probleme alternativnog rješavanja sporova,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: -
Dodatne činjenice
-
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Knol Radoja, K., Poretti, P.. Alternativno rješavanje sporova, Osijek, – u najavi. 2022. -
Triva, S., Dika, M.. Građansko parnično procesno pravo, (izabrani tekstovi), . 2005. Narodne novine, Zagreb
Uzelac, A., Aras, S., Maršić, M., Mitrović, M., Kauzlarić Ž., Stojčević, P.. Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja, . 2010. ZPFZ, vol. 60, br. 3.
Izborna literatura
Triva, S., Uzelac, A.. Hrvatsko arbitražno pravo : komentar Zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava. 2007. Narodne novine, Zagreb, 2007.
Knol Radoja, K.. The right of access to the court in individual labor disputes. 2019. Balkan Social Science Review, vol. 13., no. 13.
Knol Radoja, K.. Obvezno mirenje – osvrt na rješenja iz komparativnog i hrvatskog prava. 2015. Pravni vjesnik, vol. 31, no.2.
Petrašević, T.; Poretti, P.. Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija ponuditelja i ugovore na daljinu . 2016. Društveni ogledi
Poretti, P.. Sudska zaštita prava potrošača – (naj)bolji put?. 2018. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAlternative Dispute Resolution
Chair of Civil Law and Family Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Katarina Knol Radoja
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailkatarina.knol@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

ADR - the concepts – mediation vs. conciliation vs. arbitration – the basic principles of ADR - development of alternative dispute resolution in the Republic of Croatia and in the European Union – Croatian legislation and ADR - best European practices

Course learning outcomes

-, -, -, -,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: -
ADDITIONAL FACTS
-
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Knol Radoja, K., Poretti, P.. Alternativno rješavanje sporova, Osijek, – u najavi. 2022. -
Triva, S., Dika, M.. Građansko parnično procesno pravo, (izabrani tekstovi), . 2005. Narodne novine, Zagreb
Uzelac, A., Aras, S., Maršić, M., Mitrović, M., Kauzlarić Ž., Stojčević, P.. Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja, . 2010. ZPFZ, vol. 60, br. 3.
Optional reading
Triva, S., Uzelac, A.. Hrvatsko arbitražno pravo : komentar Zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava. 2007. Narodne novine, Zagreb, 2007.
Knol Radoja, K.. The right of access to the court in individual labor disputes. 2019. Balkan Social Science Review, vol. 13., no. 13.
Knol Radoja, K.. Obvezno mirenje – osvrt na rješenja iz komparativnog i hrvatskog prava. 2015. Pravni vjesnik, vol. 31, no.2.
Petrašević, T.; Poretti, P.. Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija ponuditelja i ugovore na daljinu . 2016. Društveni ogledi
Poretti, P.. Sudska zaštita prava potrošača – (naj)bolji put?. 2018. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci