Organizacija civilnog društva

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOrganizacija civilnog društva
Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Uvod Općenito o slobodi mirnog okupljanja i udruživanja i načinu na koji su te slobode stipulirane u međunarodnim dokumentima i praksi Europskog suda za ljudska prava. Općenito o važnosti slobodnog udruživanja u društvenom životu i djelovanju za opće dobro. 2. Zakonski okvir za slobodno udruživanje. Povijesni osvrt na pravno uređenje udružnog prava na teritoriju Republike Hrvatske. Vrijednosno normativni okvir prava na slobodno udruživajne. Temeljne značajke udruga kao privatnopravna zajednica i diferencijalizacija udruga prema drugim oblicima slobodnog (privatnopravnog) udruživanja. Pravna osobnost kao institucionalni element udruge i stjecanje pravnog subjektiviteta. Osnivanje udruge. Obvezatni sastojci statuta kao temeljnog udružnog općeg akta. Fakultativne statutarne odredbe. Upis udruga u registar. Prestanak postojanja udruge i brisanje udruge iz registra. 3. Pravni odnosi u udruzi i upravljanje udrugom kroz tijela udruge. Stjecanje članstva i obveze i prava članova udruge. Tijela udruge i odnos između udružnih tijela. Imovina udruge i raspolaganje imovinom. 4. Modeli nadzora nad djelovanjem udruge. 5. Financiranje udruga i učinkovito ostvarivanje udružnih ciljeva.

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći definirati temeljne pojmove na način na koji su oni postavljeni u nacionalnom normativnom okviru za organizacije civilnog društva na nacionalnoj razini. , Nakon završenog kolegija student će moći objasniti normativni okvir za civilno društvo u Republici Hrvatskoj i identificirati temeljne pravne značajke organizacija civilnog društva. , Nakon završenog kolegija student će moći interpretirati pozitivne obveze države ustanovljene u jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava. , Nakon završenog kolegija student će moći analizirati i valorizirati važnost civilnog društva za promociju vladavine prava i drugih demokratskih vrijednosti suvremenih liberalnih demokracija. , Nakon završenog kolegija student će moći primijeniti stečena znanja u cilju aktivne promocije civilnog društva kroz zajedničko ili samostalno djelovanje. ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Dika, M., et. al.. Komentar Zakona o udrugama s obrascima. 2003.
Barbić, J. . Pravo društava, knjiga treća – društva osoba. 2002. Organizator, Zagreb
Jelinić, Zvonimir. Modeli upravnog nadzora nad hrvatskim profesionalnim nogometnim klubovima – de lege lata i de lege ferenda. 2012. Zbornik radova II. međunarodne konferencije „Razvoj javne uprave“, Vukovar
. Odabrani predmeti iz prakse Europskog suda za ljudska prava. . 2022.
. Relevantni zakonski tekstovi.. 2022.
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleOrganization of Civil Society
Chair of Civil Law and Family Law Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Jelinić
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 95 9007 358
e-mailzvonimir.jelinic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introduction Generally about the freedom of peaceful assembly and association and the way in which these freedoms are stipulated in international documents and the practice of the European Court of Human Rights. In general, the importance of free association in social life and action for the common good. 2. Legal framework for free association. Historical review of the legal regulation of association law in the territory of the Republic of Croatia. The value-normative framework of the right to free association. Basic features of associations as a private law community and differentiation of associations according to other forms of free (private law) association. Legal personality as an institutional element of the association and the acquisition of legal subjectivity. Foundation of the association. Mandatory components of the statute as the basic associational general act. Optional statutory provisions. Registration of associations in the register. Termination of the existence of the association and deletion of the association from the register. 3. Legal relations in the association and management of the association through the association's bodies. Acquisition of membership and obligations and rights of association members. Association bodies and the relationship between association bodies. Association property and disposal of property. 4. Models of supervision over the activities of the association. 5. Funding of associations and effective realization of association goals.

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to define basic concepts in the way they are set in the national normative framework for civil society organizations at the national level., After completing the course, the student will be able to explain the normative framework for civil society in the Republic of Croatia and identify the fundamental legal features of civil society organizations., After completing the course, the student will be able to interpret the positive obligations of the state established in the jurisprudence of the European Court of Human Rights., After completing the course, the student will be able to analyze and valorize the importance of civil society for the promotion of the rule of law and other democratic values of contemporary liberal democracies., After completing the course, the student will be able to apply the acquired knowledge in order to actively promote civil society through joint or independent action.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Dika, M., et. al.. Komentar Zakona o udrugama s obrascima. 2003.
Barbić, J. . Pravo društava, knjiga treća – društva osoba. 2002. Organizator, Zagreb
Jelinić, Zvonimir. Modeli upravnog nadzora nad hrvatskim profesionalnim nogometnim klubovima – de lege lata i de lege ferenda. 2012. Zbornik radova II. međunarodne konferencije „Razvoj javne uprave“, Vukovar
. Odabrani predmeti iz prakse Europskog suda za ljudska prava. . 2022.
. Relevantni zakonski tekstovi.. 2022.
Optional reading