Academic Staff

prof.dr.sc. Ljubica Kordić

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra stranih jezika i sociologije

Telefon :
+385 91 1266 287

Ured (prostorija):
K2 75

Termin konzultacija:
Utorkom 9:00 - 11:00

 • 2019. - Nagrada Pravnog fakulteta Osijek za izvrsnost u znanstvenom radu za akademsku godinu 2018./2019.
 • 1997. - Stipendija DAAD za nastavnike njemačkog jezika u visokom obrazovanju, Jena, Njemačka
 • 2002. - Stipendija Goethe-Instituta za nastavnike njemačkog jezika u visokom obrazovanju, Freiburg im Breisgau, Njemačka
 • 2004. - Stipendija Veleposlanstva SAD-a za pravne profesore engleskog jezika, Budimpešta
 • 2007.- Studijski boravak na Sveučilištu u Antwerpenu (Tempus projekt. Strani jezici u području prava)
 • 2009. - Studijski posjet South Bank University London (Tempus projekt Foreign Lang. in the Field of Law)
 • 2012. - Studijski boravak na Sveučilištu Heidelberg, ERASMUS + program razmjene
 • 2015. - Studijski boravak Sveučilištu u Bialystoku, Poljska, ERASMUS + program razmjene
 • Suradnica u INTERREG projektu CATCH između Mađarske i Hrvatske u okviru kojega je razvila i provela progam edukacije na engleskom jeziku za djelatnike Državne uprave Osijek "English for Civil Servants" (2018).
Životopis:

Ljubica Kordić redovita je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska. Studij njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1984. godine. Doktorsku disertaciju iz područja pravne lingvistike obranila je 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Sveučilište u Zagrebu. Od 1984. predaje njemački i engleski kao strane jezike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Bila je koordinatorica za Slavoniju i Baranju TEMPUS-projekta Foreign Languages in the Field of Law, voditeljica međunarodnog Jean Monnet projekta Language and EU-Law Excellence (LEULEX), te internog projekta Nijemci i Austrijanci i njemački jezik i kultura u gradu Osijeku kroz povijest – pravni i lingvistički aspekti. ). U razdoblju 2018-2020. te 2020-2022. sudjelovala kao istraživačica u međunarodnom GIP-projektu Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien realiziranom u suradnji Filozofskog fakulteta Osijek, DAAD-a i Sveučilišta u Gießenu, Njemačka (broj projekta 57338369).

Bila je recenzenticom eksperimentalnih udžbenika njemačkog jezika za srednje škole za MZOŠ, recenzenticom sveučilišnog IZIP-projekta, četiriju knjiga i brojnih radova za tuzemne i inozemne znanstvene časopise te sudjelovala u organizacijskim i programskim odborima domaćih i inozemnih međunarodnih znanstvenih skupova.

Njezin istraživački rad usmjeren je na jezike za posebne namjene - LSP (pravni engleski i pravni njemački), primijenjenu lingvistiku, pravnu lingvistiku i sociolingvistiku, posebice višejezičnost i manjinske jezike.

Sudjelovala je kao izlagač na brojnim međunarodnim konferencijama i objavila znanstvene radove u uglednim domaćim i svjetskim časopisima (Jezikoslovlje, Suvremena lingvistika, Pravni vjesnik, Zbornik Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, International Journal of Semiotics of Law, Linguistica, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Comparative Legilinguistics, Germanoslavica, Journal of International Women's Studies, itd.) indeksiranim u bazama WoS, HeinOnline, ErihPlus, EBSCO i drugima te kod renomiranih inozemnih izdavača (Springer, Peter Lang, De Gruyter, Logos Verlag, Neisse Verlag, Cambridge Scholars Publishing, ELTE Germanistisches Institut). Radovi su joj objavljeni u časopisima u Sjedinjenim Američkim Državama (Journal of International Women's Studies), Njemačkoj (International Journal of Semiotics of Law), Poljskoj (časopisi Studies in Logic, Grammar and Rhetoric i Comparative Legilinguistics), Grčkoj (Athens Journal of Humanities & Arts), Češkoj Republici (Germanoslavica), Portugalu (European Journal of Education), Rumunjskoj (European Journal of Interdisciplinary Studies), Sloveniji (Linguistica), itd.

Autorica je triju knjiga, koautorica dviju knjiga te urednica dviju knjiga i jednog zbornika kao i preko 90 članaka u domaćim i međunarodnim publikacijama. 2019. godine nagrađena je za svoj znanstveni rad.

 • 2008. Doktorat, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000 Magisterij, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1984. Diploma profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Popis objavljenih radova

A) Radovi (a3) – knjige

1.Kordić, Lj.(2023) (ed.) Language(s) and Law. Osijek: Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-8109-53-9 https://www.pravos.unios.hr/wpcontent/uploads/2023/08/languages_and_law.pdf ; https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/knjiga/797186

2. Kordić, Ljubica (2021): Njemački jezik u školstvu i javnom životu grada Osijeka kroz povijest. Osijek: Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-8109-42-3 (Znanstvena monografija.)

3. Kordić, Lj. (2015): Pravna lingvistika – sinergija jezika i prava. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-6072-98-9. (Znanstvena monografija)

4. Kordić, Lj. Marušić, B. (2014): Priručnik za gramatiku njemačkoga jezika struke iz područja prava i ekonomije. 111 str. Osijek: Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru. ISBN978-953-7734-10-7 (Gramatički priručnik za njemački jezik)

5. Kordić, Lj. (2013) Friedrich Müller: Pravo – jezik – sila. Utemeljenje suvremene lingvistike prava (drugo prerađeno i znatno prošireno izdanje). Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Pravni fakultet u Osijeku. ISBN 978-953-6072-87-3 (Prijevod knjige s predgovorom, popisom radova autora te pogovorom prevoditeljice)

6. Kordić, Ljubica, Ecirli, Ahmet (ur.) (2021): New Perspectives on Contemporary Educational Studies (online). London: Revistia Publishing and Research. (Urednička knjiga), ISBN 978-889-0916-26-7

B) Zbornici radova (ur.)

7. Lj. Kordić, D. Papa i Ž. Rišner (ur.): Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa u sklopu projekta IP-PRAVOS-20. Osijek: Pravni fakultet Osijek.

C) Znanstveni radovi u časopisima (a1)

8. Kordić, Lj., Mujić, N. (2003) Strani jezik u funkciji pravne struke: istraživanje stavova djelatnih pravnika i studenata prava. Pravni vjesnik 3-4/2003, (57-77). ISSN 0352-5317 (Izvorni znanstveni rad)

9. Kordić, Lj., Häusler, M. (2008): Fachsprachenunterricht für Juristen. Zagreber Germanistische Beiträge, Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft, 17 (2008), (215-233). ISSN 1330-0946, UDC 803.0+830 (Izvorni znanstveni rad)

10. Kordić, Lj., Marušić, B. (2009) Uporaba atributa kao čimbenik složenosti njemačkoga zakonskog teksta. Pravni vjesnik 2/2009, (61-77). UDK-34; ISSN 0352-5317 (Izvorni znanstveni rad)

11. Kordić, Lj. (2010) Neue Ansätze im Fremdsprachenunterricht auf der Hochschulebene: Fachsprache Deutsch an der Juristischen Fakultät in Osijek (Kroatien). Journal of Linguistic Studies, Timișoara, Romania, Anul II, Volume 3, Nr. 2/ 2010, (37-47). ISSN 2065-2429 (izvorni znanstveni rad)

12. Kordić, Lj. (2010) Metafora u njemačkom i hrvatskom pravnom idiomu. Lingua Montenegrina, god. III, br. 6/2010, (229-240). UDK 811.112.2'25:[34=163.42, ISSN 1800-7007 COBISS.CG-ID 17578768 (Izvorni znanstveni rad)

13. Kordić, Lj. / Ivković, A. (2010): Frazeologija njemačkoga i hrvatskoga pravnog idioma: komparativni prikaz. Pravni vjesnik, 3-4/2010, (115-132). (Izvorni znanstveni rad rad sa studenticom)

14. Kordić, Lj. (2012): Minority Languages and the Language Policy in the Rural Area of Baranya, Croatia – a Case Study. Jezikoslovlje vol. 13, 2/2012., (533-563). (izvorni znanstveni rad)

15. Kordić, Lj., Cigan, V. (2013): Teaching and Learning Foreign Languages for Legal Purposes in Croatia. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 34 (47) 2013, (59-75). ISBN 978–83–7431–390-2, ISSN 0860-150X (znanstveni pregledni rad)

16. Kordić, Lj. (2013): Kurzwortbildungen als Merkmal der Deutschen Rechtssprache. Linguistica, vol. 53, 2/2013, (185-197). ISSN: 2350-420X UDK 811. 112.2‘373.611:340.113 (izvorni znanstveni rad)

17. Cigan, V. , Kordić, Lj. (2013): The Role of ESP Courses in General English Proficiency. Linguistica, vol 53, 2/2013, (153-173). ISSN: 2350-420X; UDK 811.111’276.6:347.73:331.362; (izvorni znanstveni rad)

18. Kordić, Lj., Papa, D. (2014): Suradnja među katedrama u svrhu podizanja kvalitete nastave stranih jezika struke – komparativni pristup. Pravni vjesnik, vol.30, 1/ 2014, (73-88). ISSN 0352-5317 (izvorni zn. rad)

19. Kordić, Lj., Mujić, N. (2013): Minority Language Policy in Primary Schools of Croatia – A Comparative Case Study. The International Journal of Education for Diversities – IJE4D, 2/2103, (21-45). ISSN: 2242-7430 (izvorni znanstveni rad)

20. Perić, R., Lj. Kordić, V. Mesarić (2014): The Role of Taxation during the Financial Crisis 2008-2013 – Selected Issues. Pravni vjesnik 1/ 2014, (115-133). UDK – 34/ ISSN 0352-5317 (Znanstv. pregled - sa studentom)

21. Kordić. LJ. (2015) Education Challenges and Developments in Foreign Language Teaching in Croatian Law Schools / Education Challenges and Development for the Future, Journal of Educational and Social Research, 5/1, 2015, MCSER Publishing, Rome – Italy, (87-96). (znanstveni pregledni rad)

22. Kordić, Lj. (2016) Developing Translation Competence within the Lifelong Learning Programme for Lawyer-Linguists in the Republic of Croatia. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 45 (58)/2016, (97 – 110). ISBN 978-83-7431-487-9; ISSN 0860-150X (znanstveni pregled)

23. Kordić, Lj., Marušić, B. (2017): Funktionsverbgefüge (FVG) als Merkmal der deutschen Rechts-und Verwaltungssprache. Comparative Legilinguistics, vol. 29/2017, (10-30). (Izvorni znanstveni rad)

24. Kordić, Lj., Rišner, Ž., Papa, D. (2018): New Media in Formal and Non-formal Higher Education in Social Sciences. European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 10 Nr. 1/2018, (109-116). ISSN 2411-958X, ISSN 241-4138 (Online) (Znanstveni pregledni rad)

25. Sierocka, H., Chovancova, B., Kordić, Lj. (2018) : Addressing the Needs of Lawyers in Legal English: A Comparative Study in Four European Union Countries. Comparative Legilinguistics, vol. 33/2018, (57-88ISSN:2080-5926; ISSN (online) 2391-4491. (Izvorni znanstv. rad).

26. Kordić, Lj. (2019): A New Paradigm in Croatian Higher Education: Non – Formal Foreign Language Learning. European Journal of Education, January – April 2019, Volume 2, Issue 1, (28-36). ISSN 2601-8616 (print) ISSN 2601-8624 (online). (Znanstveni pregledni rad).

27. Kordić, Lj., Barna, Z.(2019): Lingvistička obilježja njemačkog jezika u kontekstu prava Europske unije na primjeru Amsterdamskog ugovora. Pravni vjesnik, 3-4/2019. (223-241). ISSN (Print) 0352-5317 ISSN (Online)18490840.UDK34:811.112.2'33467(EU) (znanstveni pregled)

28. Kordić, Lj. (2019): Karabalić, V. 2018. Deutsche Fachsprachen. Ein Lehrbuch. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, S. 171. Jezikoslovlje, 20.1 (2019), (181-189). ISSN: 1331-7202, e-ISSN: 1848-9001 UDK: 808.62(05) (book review; stručni rad)

29. Kordić, Lj. (2019): Metaphoric Use of Denotations for Colours in the Language of Law, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 58 (71) 2019, (101 – 124). (Izvorni znanstveni rad)

30. Kordić, Lj. (2019): Motivation and Electronic Media in LSP Translation Teaching, Comparative Legilinguistics, 40/2019, (67-90). (znanstveni pregledni rad)

31. Kordić, Lj. (2020): Specific Issues and Challenges in Translating EU Law Texts, Athens Journal of Humanities & Arts, - Vol. 7, Issue 3, July 2020, (235-254). (znanstv. pregledni rad)

32. Kordić, Lj. (2021): Einfluss der deutschen Rechtsterminologie auf die kroatische Rechtssprache am Beispiel des Strafprozessrechts. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol., 42 (2021), 3; (677-694). (Prethodno priopćenje)

33. Kordic, Lj., Lachner, V. (2021): Multilingualism and the Social Status of Women in the City of Osijek in the 19th and Early 20th Centuries, Journal of International Women's Studies (Special issue: Revisiting Women’s and Gender Studies across Interdisciplinary Research), Vol. 24: Iss. 3 (2021), Article 3. (1-14) https://vc.bridgew.edu/jiws/vol24/iss3/3 (izvorni znanstveni rad)

34. Kordić, Lj., Jokić, A. (2022), Contemporary Issues of Machine Translation in the Field of Law – A Contrastive Analysis, Philosophy International Journal, Vol 5 (2022), Issue 1.(1-12) ISSN 2641-9130, MEDWIN PUBLISHERS. Research article; Vol 2022, 5 (1), DOI: 10.23880/phij-16000222; https://medwinpublishers.com/PhIJ/.

35. Kordić, Lj. (2022): Ansätze zum Deutschlehren in Gymnasien der Stadt Osijek (Kroatien) bis zum 2. Weltkrieg. Germanoslavica: Zeitschrift für germano-slawische Studien 33(2022) 1 (33-50)-znanst. rad- SCOPUS

36. Kordić, Lj. (2022) Historische Quellen über die deutsche Sprache im Schulwesen der Stadt Osijek im Staatsarchiv Osijek und im Museum Slawoniens Osijek // Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, 2 (2022), 65-75. Znanst. pregled (ERIH Plus)

37. Kordić, Lj. (2022) Metaphors Lawyers Live by, International Journal for Semiotics of Law/ Revue internationale de Semiotique juridique (WoS-Springer). 11. Jan 2023. https://doi.org/10.1007/s11196-023-09975-0

38. Kordić, Lj, Marušić, B. (2023): Constructions with Function Verbs as a Translation Challenge on the Example of German and Croatian Languages of Law - Sintagme s funkcionalnim glagolima kao izazov u prevođenju pravnih tekstova s njemačkoga na hrvatski jezik. Pravni vjesnik, Vol 39 , No 2(2023), pp. 71-91.(Izvorni znanstveni rad) DOI: https://doi.org/10.25234/pv/25798 https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/pravni-vjesnik/article/view/25798; https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-casopis/797181

D) Znanstveni radovi u zbornicima međunarodnih nakladnika (a1)

39. Kordić, Lj., Papa, D. (2011) Funny Errors in the Interlanguage of Law Students. In: Polona Vičič, Sara Orthaber, Vesna Mia Ipavec, Manca Zrinski (eds): Proceedings of the Fourth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2011, University of Maribor, Celje, Slovenija, (113-117). ISBN 978-961-6562-50-8

40. Kordić, Lj. (2012): Metapher und Methonymie in deutschen und kroatischen Blumenbezeichnungen. In: Iwona Bartoszewicz/ Joanna Szczęk/ Artur Tworek (Hrsg.), Im Anfang war das Wort I: Linguistische Treffen in Wroclaw, vol. 8, (157-166). Wrocław: ATUT/ Dresden: Neisse Verlag. ISSN 2084-3062; ISBN 978-83-7432 ISBN 978-3-86276

41. Kordić, Lj. (2011) Substantive als Fachausdrücke in deutscher Rechtssprache und ihre kroatischen Entsprechungen. In: Georgeta Raţa (ed.), Academic Days of Timișoara: Language Education Today, (556-569). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-3284-7; ISBN (13): 978-1-4438-3284-7.

42. Kordić. Lj. (2013): Phraseologismen in der deutschen und kroatischen Terminologie des Strafrechts. In: E. Knipf-Komlosi; P. Öhl, A. Péteri; R. V. Rada (eds): Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen; 21. Internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest. Budapester Beiträge zur Germanistik, Band 70. Schriftenreihe des Germanistischen Instituts der Lorand-Eötvös-Universität, (195-205). Budapest: ELTE Germanistisches Institut. ISBN 978-963-284-421-3

43. Kordić, L. (2021). The Implementation of Jean Monnet Project Activities in Pandemic Conditions: Pains And Gains. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 926–942.(struč. rad) WoS

E) Poglavlja u knjigama uglednih međunarodnih nakladnika (a1)

44. Lj. Kordić (2014): Sociological Aspects of Public Communication in the Multicultural Town of Osijek, Croatia. In: P.-L. Runcan, G. Raţă (eds.), Applied Social Psychology, (145-157). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5667-3, ISBN (13): 978-1-4438-5667-6

45. Kordić, Lj., Papa, D. (2014): Correlation between German and Croatian legal phraseology - A Sociolinguistic Perspective. In: G. Raţă, H. Arslan, P.-L. Runcan, A. Akdemir (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, (281-293). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5579-0

46. Kordić, Lj. (2015): Esseker Deutsch (Essek German) – an urban dialect of the 19th and early 20th centuries. In: Sture P. Ureland and John Stewart (Eds): Minority Languages in Europe and Beyond – Results and Perspectives, (215-229). Series: Studies in Eurolinguistics. Berlin: Logos Verlag. ISBN 978-3-8325-3919-1, ISSN 1610-2355

47. Kordić, Lj. (2019): Die Mehrsprachigkeit in den Lokalblättern der Stadt Osijek bis zum 2. Weltkrieg, (67-80). In: Ivana Jozić; Melita Aleksa Varga; Leonard Pon; Ivana Šarić Šokčević, Thomas Möbius (Hrsg), Aspekte kultureller Identität (Beiträge zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Minderheit in Kroatien). Die Reihe "Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien" – Band 2. Berlin: PETER LANG. ISSN 2625-7793, ISBN 978-3-631-78102-9 (Print)

48. Melita Aleksa Varga, Ljubica Kordić, Jadranka Mlikota, Ninočka Truck-Biljan (2019): Die deutsche und die kroatische Sprache im Schulwesen Slawoniens im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts, (179-191). In: Thomas Möbius / Tihomir Engler (Hrsg.): Zwischen Assimilation und Autonomie: neuere Forschungsaspekte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Minderheit in Kroatien. Die Reihe "Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien" – Band 1. Berlin: PETER LANG, ISBN:978-3-631-79701-3

F) Radovi u domaćim časopisima (a2)

49. Kordić, Lj. (1999) Neke strategije uspješnoga učenja gramatike njemačkoga jezika. Strani jezici, 3-4/1999, (218-224). ISSN 0351-0840 (Stručni članak)

50. Kordić, Lj. (2002) Govorno izražavanje u nastavi njemačkoga jezika u osječkoj Velikoj gimnaziji. Strani jezici, 1-2/2002.(35-44). (Znan.pregled)

51. Kordić, Lj. (2005) O njemačkom jeziku pravne struke – dijakronijski pristup. Strani jezici, 34 (2005)4, (319-336). (Znanstveni pregledni rad)

52. Kordić, Lj. (2010): Jezična politika u multilingvalnoj sredini grada Osijeka – povijesni pristup. Strani jezici, 39 (2010), 3, (171-193). UDK: 81ʹ246ʹ272:308(497.5OSIJEK)ʺ16 /20ʺ (Znanstveni pregledni rad)

53. Kordić, Lj.(2022): Deutsche Sprache im Großen Gymnasium der multikulturellen Stadt Osijek als Träger der mitteleuropäischen Kulturwerte – historischer Ansatz. GEM-Germanistica Euromediterrae, 2/2022, 73-95. Zadar: Sveučilište u Zadru, ISSN 2671-0862; e-ISSN 2718-2207

G) Poglavlja u knjigama domaćih nakladnika (a2)

54. Kordić, Lj. (2008) Problemi razumijevanja i prevođenja pravnog teksta. Vladimir Karabalić – Marija Omazić (ed.): Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i praksi prevođenja. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet (289-303), ISBN 978-953-6456-83-3

55. Kordić, Lj. (2008) Njemački jezik prava s povijesnog gledišta. Vladimir Karabalić – Marija Omazić (ed.): Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i praksi prevođenja. Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet (275-289), ISBN 978-953-6456-83-3

56. Kordić, Lj. (2009) Importance of Teaching German for Legal Purposes at Croatian Law Faculties. Lelija Sočanac, Ludger Kremer, Christian Goddard (eds): Curriculum, Multilingualism and the Law (207-231). Zagreb: Nakladni zavod Globus. ISBN: 953-167-152-4

57. Kordić, LJ. (2013) Višejezičnost kao odrednica prošlosti i imperativ budućnosti: primjer grada Osijeka. In: L. Sočanac (ur.): Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti, (53-77) . Zagreb: Nakladni zavod Globus. ISBN 978-953-167-2

58. Kordić, LJ. (2013) Srpski kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj: primjer Slavonije. In: L. Sočanac (ur.): Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti, (93-121). Zagreb: Nakladni zavod Globus. ISBN 978-953-167-269-6

59. Kordić, Lj (2023) Multilingualism and the “Englishization” (Europeization) of Croatian Legal Terminology in the EU – A Diachronic Approach. In Kordić, Ljubica (ed.) (2023): Language(s) and Law (online), (98-111). Osijek: Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-8109-53-9 https://www.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2023/08/languages_and_law.pdf ; https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-knjiga/797189

H) Radovi u zbornicima domaćih skupova s međunarodnim sudjelovanjem (a2)

60. Kordić, Lj.(1997) Elementi novoga, iznenađujućega, intrigantnoga u nastavi jezika struke – san teoretičara DaF ili stvarnost? Zbornik radova HDPL Tekst i diskurs, (105-109). Zagreb, 1997. ISBN 953-96391-3-1 (Stručni članak)

61. Kordić, Lj. (1998) Neka obilježja „starovinskoga“ govora hrvatskoga puka u zapadnom Srijemu. Zbornik radova HDPL Jezična norma i varijeteti, (259-269). Zagreb- Rijeka: HDPL. ISBN (Stručni članak)

62. Kordić, Lj. (1999) Adaptacije njemačkih imenskih složenica u govoru vukovarskog kraja. Zbornik radova HDPL Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, (389-397). Zagreb-Rijeka: HDPL. ISBN 953-96391-5-8 (Stručni članak)

63. Kordić, Lj. (2002) Deutschunterricht im mehrsprachigen Milieu der Stadt Osijek. Konferenzbericht Europa – Mitteleuropa – Mittelmeerraum: Mehrsprachigkeit als Voraussetzung kultureller Vielfalt und Integration in Europa, KD-Info 20/2002, (57-66). ISSN 1332-2834 (Znan. pregled)

64. Kordić, Lj. (2003) Metodika nastave njemačkog jezika: jedan primjer iz povijesti. Zbornik radova HDPL Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, (397-412), Zagreb–Rijeka: HDPL. ISBN 953-96391-21-0 (Stručni članak)

65. Kordić, Lj. (2007) Refleksija socijalno-političkih promjena na identitet govora vukovarskog kraja. Zbornik radova HDPL: Jezik i identiteti, Zagreb-Split, (279-289). (ISBN 953-6839-25-3), UDK 371.3:811.112.2 (497.5Vukovar)(091) 811.163.42'282.2'373.45(497.5Vukovar) (Znanstveni pregledni rad)

66. Kordić, Lj. (2008) Komunikacijske specifičnosti njemačkoga jezika pravne struke. Zbornik s Međunarodne konferencije HDPL Lingvistika javne komunikacije: translatološki, terminološki, međukulturni i problemi jezika struke (149-160). Zagreb: HDPL i Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera. ISBN 978-953-314-003-2 (Znanstv. pregled)

67. Kordić, Lj.(2010) Elementi neformalnosti i poetičnosti u jeziku prava. Zbornik HDPL Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu (175-185). Zagreb-Osijek: HDPL i Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera. ISBN: 978-953-314-017-9; (Izvorni znanstveni rad)

68. Kordić, Lj. (2011) Komunikacijske strategije u pravnom diskursu. Zbornik radova HDPL Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene (85-108). Osijek: HDPL i Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera ISBN 978-953-314-038-4 (Izvorni znanstveni rad)

69. Kordić, Lj. (2012) Rechtsdeutsch und die Rechtslinguistik in Deutschland und Kroatien. Konferenzbericht der XX. Internationalen Jubiläumstagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, 19. − 21. 10. 2012, Zagreb: Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU. KDInfo, 40-41/2012. (140-150). ISSN 1332-2834 (Rad nije kategoriziran; pregled istraživanja pravne lingvistike u Njemačkoj i Hrvatskoj)

70. Kordić, Lj., A. M. Čuljak, A. Bionda (2014): Jezični krajobraz grada Osijeka iz povijesne perspektive. In: A. Peti-Stantić, M. M. Stanojević, G. Antunović (eds.): Zbornik radova HDPL Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, Dubrovnik,18.-20. 04. 2013. (77-100). Zagreb: Srednja Europa, HDPL. ISBN 978-953-7963-10-1. (Izvorni znanstveni rad)

71. Kordić, Lj. (2018). Njemački kao strani jezik u visokome školstvu Republike Hrvatske: je li njemački jezik u opasnosti? Zbornik radova III. Međunarodne konferencije „Od teorije o prakse u jeziku struke“, Zagreb, 22-24. veljače 2018. (96-110).

72. Kordić, L. (2021). The Implementation of Jean Monnet Project Activities in Pandemic Conditions: Pains And Gains. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 926–942. https://doi.org/10.25234/eclic/18358 https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/18358

73. Kordić, Lj. (2022) Ernest Pascher – ugledni profesor i ravnatelj Velike kraljevske gimnazije u Osijeku. U: Lj. Kordić, D. Papa i Ž. Rišner: Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa u sklopu projekta IP-PRAVOS-20. Osijek: Pravni fakultet Osijek.

I) Nekategorizirani radovi (izbor)

74. Kordić, Lj. (2007) Tempus-projekt "Strani jezici na području prava" (Foreign Languages in the Field of Law)-CD_JEP-40090-2005. Pravni vjesnik – časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. 23, 1-2/2007; (275-280). (Prikaz)

75. Kordić, Lj. (2009) Dragica Bukovčan, Od teorije do prakse u jeziku struke, Strani jezici, 38(2009), 4, (489-493). (Prikaz)

76. Kordić, Lj. (2010) Milica Gačić, Riječ do riječi (lingvistička istraživanja odnosa engleskoga i hrvatskog jezika na području prava i srodnih disciplina). Suvremena lingvistika, god. 36, sv. 1, 69/2010., (113-116). (Prikaz)

77. Kordić, Lj. (2011) 25. Kongres Međunarodne udruge za filozofiju prava i socijalnu filozofiju (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie - IVR): Pravo, znanost, tehnologija, Frankfurt, Njemačka, 15-20. kolovoz 2011. Pravni vjesnik – časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 3-4/2011, (389-393). (Prikaz)

78. Kordić. Lj. (2010) The Role of LSP in the Lifelong Learning Process and in Professional Success of Croatian Lawyers. In: Polona Vičič, Sara Orthaber (eds.): Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 2010. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics. ISBN 978-961-6562-41-6 (Rad na CD-u)

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 91 1266 287

Office (room):
K2 75

Office hours:
Every Tuesday 9:00 - 11:00

 • 2019 - Award of the Faculty of Law Osijek for Excellence in Scientific work for the academic year 2018/2019
 • 1997- DAAD grant for German language teachers in higher education in Jena
 • 2002 - Goethe-Institute Grant for German language teachers in higher education in Freiburg
 • 2004 - The US Embassy Grant for Legal English teachers, Budapest
 • 2007- Study visit to the University of Antwerp (Tempus project. Foreign Languages in the Field of Law)
 • 2009 - Study visit to South Bank University London (Tempus project Foreign Lang. in the Field of Law)
 • 2012 - Study visit to University of Heidelberg, ERASMUS + exchange program
 • 2015 - Study visit to University of Bialystok, Poland, ERASMUS + exchange program
 • Collaborator in the INTERREG project CATCH between Hungary and Croatia, within the framework of which she developed and implemented an English-language education program for employees of the Osijek Public Administration "English for Civil Servants" (2018).
CV:

Ljubica Kordić is an Associate Professor at the Faculty of Law, the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia. She finished her studies of German language and literature and English language and literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Osijek in 1984. In 2000 she defended her doctoral thesis in the field of legal linguistics at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia. Since 1984 she has been teaching German and English as foreign languages at the Faculty of Law at the University of Osijek. At the same faculty, she is currently leading the international Jean Monnet project Language and EU-Law Excellence (LEULEX) and the internal project Germans and Austrians and the German language and culture in the city of Osijek throughout history - legal and linguistic aspects. She was a researcher in the international GIP-project Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien carried out in cooperation with the Faculty of Philosophy Osijek, DAAD, and the University of Gießen, Germany (project number 57338369).

She was a reviewer of experimental German language textbooks for secondary schools for the Ministry of Education and Culture, a reviewer of the university's IZIP-project, of four books and numerous papers for domestic and foreign scientific journals, and participated in the organizational and program committees of domestic and foreign international scientific meetings.

Her research work is focused on languages ​​for specific purposes - LSP (legal English and legal German), applied linguistics, legal linguistics, and sociolinguistics, especially multilingualism and minority languages.

She presented at numerous international conferences and published papers in reputable national and international journals (Jezikoslovlje, Pravni vjesnik, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, International Journal of Semiotics of Law, Linguistica, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Comparative Legilinguistics, Germanoslavica, Journal of International Women's Studies, etc.) indexed in the databases WoS, HeinOnline, ErihPlus, EBSCO and others and by renowned foreign publishers (Springer, Peter Lang, De Gruyter, Logos Verlag, Neisse Verlag, Cambridge Scholars Publishing, ELTE Germanistisches Institut). Her research papers have been published in journals in the United States (Journal of International Women's Studies), Germany (International Journal of Semiotics of Law), Poland (journals Studies in Logic, Grammar and Rhetoric and Comparative Legilinguistics), Greece (Athens Journal of Humanities & Arts), the Czech Republic (Germanoslavica), Portugal (European Journal of Education), Romania (European Journal of Interdisciplinary Studies), Slovenia (Linguistica), etc.

She authored 3 books, co-authored 2 books, edited 2 books and one conference paper, and published 90 articles in domestic and international journals. In 2019, she was awarded for her research work.

 • 2008 Ph.D., Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb
 • 2000 Mag. Hum. and Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb
 • 1984 Master’s degree in English Language and Literature and German Language and Literature, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences

Popis objavljenih radova

A) Radovi (a3) – knjige

1.Kordić, Lj.(2023) (ed.) Language(s) and Law. Osijek: Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-8109-53-9 https://www.pravos.unios.hr/wpcontent/uploads/2023/08/languages_and_law.pdf ; https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/knjiga/797186

2. Kordić, Ljubica (2021): Njemački jezik u školstvu i javnom životu grada Osijeka kroz povijest. Osijek: Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-8109-42-3 (Znanstvena monografija.)

3. Kordić, Lj. (2015): Pravna lingvistika – sinergija jezika i prava. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-6072-98-9. (Znanstvena monografija)

4. Kordić, Lj. Marušić, B. (2014): Priručnik za gramatiku njemačkoga jezika struke iz područja prava i ekonomije. 111 str. Osijek: Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru. ISBN978-953-7734-10-7 (Gramatički priručnik za njemački jezik)

5. Kordić, Lj. (2013) Friedrich Müller: Pravo – jezik – sila. Utemeljenje suvremene lingvistike prava (drugo prerađeno i znatno prošireno izdanje). Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Pravni fakultet u Osijeku. ISBN 978-953-6072-87-3 (Prijevod knjige s predgovorom, popisom radova autora te pogovorom prevoditeljice)

6. Kordić, Ljubica, Ecirli, Ahmet (ur.) (2021): New Perspectives on Contemporary Educational Studies (online). London: Revistia Publishing and Research. (Urednička knjiga), ISBN 978-889-0916-26-7

B) Zbornici radova (ur.)

7. Lj. Kordić, D. Papa i Ž. Rišner (ur.): Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa u sklopu projekta IP-PRAVOS-20. Osijek: Pravni fakultet Osijek.

C) Znanstveni radovi u časopisima (a1)

8. Kordić, Lj., Mujić, N. (2003) Strani jezik u funkciji pravne struke: istraživanje stavova djelatnih pravnika i studenata prava. Pravni vjesnik 3-4/2003, (57-77). ISSN 0352-5317 (Izvorni znanstveni rad)

9. Kordić, Lj., Häusler, M. (2008): Fachsprachenunterricht für Juristen. Zagreber Germanistische Beiträge, Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft, 17 (2008), (215-233). ISSN 1330-0946, UDC 803.0+830 (Izvorni znanstveni rad)

10. Kordić, Lj., Marušić, B. (2009) Uporaba atributa kao čimbenik složenosti njemačkoga zakonskog teksta. Pravni vjesnik 2/2009, (61-77). UDK-34; ISSN 0352-5317 (Izvorni znanstveni rad)

11. Kordić, Lj. (2010) Neue Ansätze im Fremdsprachenunterricht auf der Hochschulebene: Fachsprache Deutsch an der Juristischen Fakultät in Osijek (Kroatien). Journal of Linguistic Studies, Timișoara, Romania, Anul II, Volume 3, Nr. 2/ 2010, (37-47). ISSN 2065-2429 (izvorni znanstveni rad)

12. Kordić, Lj. (2010) Metafora u njemačkom i hrvatskom pravnom idiomu. Lingua Montenegrina, god. III, br. 6/2010, (229-240). UDK 811.112.2'25:[34=163.42, ISSN 1800-7007 COBISS.CG-ID 17578768 (Izvorni znanstveni rad)

13. Kordić, Lj. / Ivković, A. (2010): Frazeologija njemačkoga i hrvatskoga pravnog idioma: komparativni prikaz. Pravni vjesnik, 3-4/2010, (115-132). (Izvorni znanstveni rad rad sa studenticom)

14. Kordić, Lj. (2012): Minority Languages and the Language Policy in the Rural Area of Baranya, Croatia – a Case Study. Jezikoslovlje vol. 13, 2/2012., (533-563). (izvorni znanstveni rad)

15. Kordić, Lj., Cigan, V. (2013): Teaching and Learning Foreign Languages for Legal Purposes in Croatia. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 34 (47) 2013, (59-75). ISBN 978–83–7431–390-2, ISSN 0860-150X (znanstveni pregledni rad)

16. Kordić, Lj. (2013): Kurzwortbildungen als Merkmal der Deutschen Rechtssprache. Linguistica, vol. 53, 2/2013, (185-197). ISSN: 2350-420X UDK 811. 112.2‘373.611:340.113 (izvorni znanstveni rad)

17. Cigan, V. , Kordić, Lj. (2013): The Role of ESP Courses in General English Proficiency. Linguistica, vol 53, 2/2013, (153-173). ISSN: 2350-420X; UDK 811.111’276.6:347.73:331.362; (izvorni znanstveni rad)

18. Kordić, Lj., Papa, D. (2014): Suradnja među katedrama u svrhu podizanja kvalitete nastave stranih jezika struke – komparativni pristup. Pravni vjesnik, vol.30, 1/ 2014, (73-88). ISSN 0352-5317 (izvorni zn. rad)

19. Kordić, Lj., Mujić, N. (2013): Minority Language Policy in Primary Schools of Croatia – A Comparative Case Study. The International Journal of Education for Diversities – IJE4D, 2/2103, (21-45). ISSN: 2242-7430 (izvorni znanstveni rad)

20. Perić, R., Lj. Kordić, V. Mesarić (2014): The Role of Taxation during the Financial Crisis 2008-2013 – Selected Issues. Pravni vjesnik 1/ 2014, (115-133). UDK – 34/ ISSN 0352-5317 (Znanstv. pregled - sa studentom)

21. Kordić. LJ. (2015) Education Challenges and Developments in Foreign Language Teaching in Croatian Law Schools / Education Challenges and Development for the Future, Journal of Educational and Social Research, 5/1, 2015, MCSER Publishing, Rome – Italy, (87-96). (znanstveni pregledni rad)

22. Kordić, Lj. (2016) Developing Translation Competence within the Lifelong Learning Programme for Lawyer-Linguists in the Republic of Croatia. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 45 (58)/2016, (97 – 110). ISBN 978-83-7431-487-9; ISSN 0860-150X (znanstveni pregled)

23. Kordić, Lj., Marušić, B. (2017): Funktionsverbgefüge (FVG) als Merkmal der deutschen Rechts-und Verwaltungssprache. Comparative Legilinguistics, vol. 29/2017, (10-30). (Izvorni znanstveni rad)

24. Kordić, Lj., Rišner, Ž., Papa, D. (2018): New Media in Formal and Non-formal Higher Education in Social Sciences. European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 10 Nr. 1/2018, (109-116). ISSN 2411-958X, ISSN 241-4138 (Online) (Znanstveni pregledni rad)

25. Sierocka, H., Chovancova, B., Kordić, Lj. (2018) : Addressing the Needs of Lawyers in Legal English: A Comparative Study in Four European Union Countries. Comparative Legilinguistics, vol. 33/2018, (57-88ISSN:2080-5926; ISSN (online) 2391-4491. (Izvorni znanstv. rad).

26. Kordić, Lj. (2019): A New Paradigm in Croatian Higher Education: Non – Formal Foreign Language Learning. European Journal of Education, January – April 2019, Volume 2, Issue 1, (28-36). ISSN 2601-8616 (print) ISSN 2601-8624 (online). (Znanstveni pregledni rad).

27. Kordić, Lj., Barna, Z.(2019): Lingvistička obilježja njemačkog jezika u kontekstu prava Europske unije na primjeru Amsterdamskog ugovora. Pravni vjesnik, 3-4/2019. (223-241). ISSN (Print) 0352-5317 ISSN (Online)18490840.UDK34:811.112.2'33467(EU) (znanstveni pregled)

28. Kordić, Lj. (2019): Karabalić, V. 2018. Deutsche Fachsprachen. Ein Lehrbuch. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, S. 171. Jezikoslovlje, 20.1 (2019), (181-189). ISSN: 1331-7202, e-ISSN: 1848-9001 UDK: 808.62(05) (book review; stručni rad)

29. Kordić, Lj. (2019): Metaphoric Use of Denotations for Colours in the Language of Law, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 58 (71) 2019, (101 – 124). (Izvorni znanstveni rad)

30. Kordić, Lj. (2019): Motivation and Electronic Media in LSP Translation Teaching, Comparative Legilinguistics, 40/2019, (67-90). (znanstveni pregledni rad)

31. Kordić, Lj. (2020): Specific Issues and Challenges in Translating EU Law Texts, Athens Journal of Humanities & Arts, - Vol. 7, Issue 3, July 2020, (235-254). (znanstv. pregledni rad)

32. Kordić, Lj. (2021): Einfluss der deutschen Rechtsterminologie auf die kroatische Rechtssprache am Beispiel des Strafprozessrechts. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol., 42 (2021), 3; (677-694). (Prethodno priopćenje)

33. Kordic, Lj., Lachner, V. (2021): Multilingualism and the Social Status of Women in the City of Osijek in the 19th and Early 20th Centuries, Journal of International Women's Studies (Special issue: Revisiting Women’s and Gender Studies across Interdisciplinary Research), Vol. 24: Iss. 3 (2021), Article 3. (1-14) https://vc.bridgew.edu/jiws/vol24/iss3/3 (izvorni znanstveni rad)

34. Kordić, Lj., Jokić, A. (2022), Contemporary Issues of Machine Translation in the Field of Law – A Contrastive Analysis, Philosophy International Journal, Vol 5 (2022), Issue 1.(1-12) ISSN 2641-9130, MEDWIN PUBLISHERS. Research article; Vol 2022, 5 (1), DOI: 10.23880/phij-16000222; https://medwinpublishers.com/PhIJ/.

35. Kordić, Lj. (2022): Ansätze zum Deutschlehren in Gymnasien der Stadt Osijek (Kroatien) bis zum 2. Weltkrieg. Germanoslavica: Zeitschrift für germano-slawische Studien 33(2022) 1 (33-50)-znanst. rad- SCOPUS

36. Kordić, Lj. (2022) Historische Quellen über die deutsche Sprache im Schulwesen der Stadt Osijek im Staatsarchiv Osijek und im Museum Slawoniens Osijek // Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, 2 (2022), 65-75. Znanst. pregled (ERIH Plus)

37. Kordić, Lj. (2022) Metaphors Lawyers Live by, International Journal for Semiotics of Law/ Revue internationale de Semiotique juridique (WoS-Springer). 11. Jan 2023. https://doi.org/10.1007/s11196-023-09975-0

38. Kordić, Lj, Marušić, B. (2023): Constructions with Function Verbs as a Translation Challenge on the Example of German and Croatian Languages of Law - Sintagme s funkcionalnim glagolima kao izazov u prevođenju pravnih tekstova s njemačkoga na hrvatski jezik. Pravni vjesnik, Vol 39 , No 2(2023), pp. 71-91.(Izvorni znanstveni rad) DOI: https://doi.org/10.25234/pv/25798 https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/pravni-vjesnik/article/view/25798; https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-casopis/797181

D) Znanstveni radovi u zbornicima međunarodnih nakladnika (a1)

39. Kordić, Lj., Papa, D. (2011) Funny Errors in the Interlanguage of Law Students. In: Polona Vičič, Sara Orthaber, Vesna Mia Ipavec, Manca Zrinski (eds): Proceedings of the Fourth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2011, University of Maribor, Celje, Slovenija, (113-117). ISBN 978-961-6562-50-8

40. Kordić, Lj. (2012): Metapher und Methonymie in deutschen und kroatischen Blumenbezeichnungen. In: Iwona Bartoszewicz/ Joanna Szczęk/ Artur Tworek (Hrsg.), Im Anfang war das Wort I: Linguistische Treffen in Wroclaw, vol. 8, (157-166). Wrocław: ATUT/ Dresden: Neisse Verlag. ISSN 2084-3062; ISBN 978-83-7432 ISBN 978-3-86276

41. Kordić, Lj. (2011) Substantive als Fachausdrücke in deutscher Rechtssprache und ihre kroatischen Entsprechungen. In: Georgeta Raţa (ed.), Academic Days of Timișoara: Language Education Today, (556-569). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-3284-7; ISBN (13): 978-1-4438-3284-7.

42. Kordić. Lj. (2013): Phraseologismen in der deutschen und kroatischen Terminologie des Strafrechts. In: E. Knipf-Komlosi; P. Öhl, A. Péteri; R. V. Rada (eds): Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen; 21. Internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest. Budapester Beiträge zur Germanistik, Band 70. Schriftenreihe des Germanistischen Instituts der Lorand-Eötvös-Universität, (195-205). Budapest: ELTE Germanistisches Institut. ISBN 978-963-284-421-3

43. Kordić, L. (2021). The Implementation of Jean Monnet Project Activities in Pandemic Conditions: Pains And Gains. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 926–942.(struč. rad) WoS

E) Poglavlja u knjigama uglednih međunarodnih nakladnika (a1)

44. Lj. Kordić (2014): Sociological Aspects of Public Communication in the Multicultural Town of Osijek, Croatia. In: P.-L. Runcan, G. Raţă (eds.), Applied Social Psychology, (145-157). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5667-3, ISBN (13): 978-1-4438-5667-6

45. Kordić, Lj., Papa, D. (2014): Correlation between German and Croatian legal phraseology - A Sociolinguistic Perspective. In: G. Raţă, H. Arslan, P.-L. Runcan, A. Akdemir (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, (281-293). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5579-0

46. Kordić, Lj. (2015): Esseker Deutsch (Essek German) – an urban dialect of the 19th and early 20th centuries. In: Sture P. Ureland and John Stewart (Eds): Minority Languages in Europe and Beyond – Results and Perspectives, (215-229). Series: Studies in Eurolinguistics. Berlin: Logos Verlag. ISBN 978-3-8325-3919-1, ISSN 1610-2355

47. Kordić, Lj. (2019): Die Mehrsprachigkeit in den Lokalblättern der Stadt Osijek bis zum 2. Weltkrieg, (67-80). In: Ivana Jozić; Melita Aleksa Varga; Leonard Pon; Ivana Šarić Šokčević, Thomas Möbius (Hrsg), Aspekte kultureller Identität (Beiträge zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Minderheit in Kroatien). Die Reihe "Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien" – Band 2. Berlin: PETER LANG. ISSN 2625-7793, ISBN 978-3-631-78102-9 (Print)

48. Melita Aleksa Varga, Ljubica Kordić, Jadranka Mlikota, Ninočka Truck-Biljan (2019): Die deutsche und die kroatische Sprache im Schulwesen Slawoniens im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts, (179-191). In: Thomas Möbius / Tihomir Engler (Hrsg.): Zwischen Assimilation und Autonomie: neuere Forschungsaspekte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Minderheit in Kroatien. Die Reihe "Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien" – Band 1. Berlin: PETER LANG, ISBN:978-3-631-79701-3

F) Radovi u domaćim časopisima (a2)

49. Kordić, Lj. (1999) Neke strategije uspješnoga učenja gramatike njemačkoga jezika. Strani jezici, 3-4/1999, (218-224). ISSN 0351-0840 (Stručni članak)

50. Kordić, Lj. (2002) Govorno izražavanje u nastavi njemačkoga jezika u osječkoj Velikoj gimnaziji. Strani jezici, 1-2/2002.(35-44). (Znan.pregled)

51. Kordić, Lj. (2005) O njemačkom jeziku pravne struke – dijakronijski pristup. Strani jezici, 34 (2005)4, (319-336). (Znanstveni pregledni rad)

52. Kordić, Lj. (2010): Jezična politika u multilingvalnoj sredini grada Osijeka – povijesni pristup. Strani jezici, 39 (2010), 3, (171-193). UDK: 81ʹ246ʹ272:308(497.5OSIJEK)ʺ16 /20ʺ (Znanstveni pregledni rad)

53. Kordić, Lj.(2022): Deutsche Sprache im Großen Gymnasium der multikulturellen Stadt Osijek als Träger der mitteleuropäischen Kulturwerte – historischer Ansatz. GEM-Germanistica Euromediterrae, 2/2022, 73-95. Zadar: Sveučilište u Zadru, ISSN 2671-0862; e-ISSN 2718-2207

G) Poglavlja u knjigama domaćih nakladnika (a2)

54. Kordić, Lj. (2008) Problemi razumijevanja i prevođenja pravnog teksta. Vladimir Karabalić – Marija Omazić (ed.): Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i praksi prevođenja. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet (289-303), ISBN 978-953-6456-83-3

55. Kordić, Lj. (2008) Njemački jezik prava s povijesnog gledišta. Vladimir Karabalić – Marija Omazić (ed.): Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i praksi prevođenja. Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet (275-289), ISBN 978-953-6456-83-3

56. Kordić, Lj. (2009) Importance of Teaching German for Legal Purposes at Croatian Law Faculties. Lelija Sočanac, Ludger Kremer, Christian Goddard (eds): Curriculum, Multilingualism and the Law (207-231). Zagreb: Nakladni zavod Globus. ISBN: 953-167-152-4

57. Kordić, LJ. (2013) Višejezičnost kao odrednica prošlosti i imperativ budućnosti: primjer grada Osijeka. In: L. Sočanac (ur.): Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti, (53-77) . Zagreb: Nakladni zavod Globus. ISBN 978-953-167-2

58. Kordić, LJ. (2013) Srpski kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj: primjer Slavonije. In: L. Sočanac (ur.): Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti, (93-121). Zagreb: Nakladni zavod Globus. ISBN 978-953-167-269-6

59. Kordić, Lj (2023) Multilingualism and the “Englishization” (Europeization) of Croatian Legal Terminology in the EU – A Diachronic Approach. In Kordić, Ljubica (ed.) (2023): Language(s) and Law (online), (98-111). Osijek: Pravni fakultet Osijek. ISBN 978-953-8109-53-9 https://www.pravos.unios.hr/wp-content/uploads/2023/08/languages_and_law.pdf ; https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-knjiga/797189

H) Radovi u zbornicima domaćih skupova s međunarodnim sudjelovanjem (a2)

60. Kordić, Lj.(1997) Elementi novoga, iznenađujućega, intrigantnoga u nastavi jezika struke – san teoretičara DaF ili stvarnost? Zbornik radova HDPL Tekst i diskurs, (105-109). Zagreb, 1997. ISBN 953-96391-3-1 (Stručni članak)

61. Kordić, Lj. (1998) Neka obilježja „starovinskoga“ govora hrvatskoga puka u zapadnom Srijemu. Zbornik radova HDPL Jezična norma i varijeteti, (259-269). Zagreb- Rijeka: HDPL. ISBN (Stručni članak)

62. Kordić, Lj. (1999) Adaptacije njemačkih imenskih složenica u govoru vukovarskog kraja. Zbornik radova HDPL Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, (389-397). Zagreb-Rijeka: HDPL. ISBN 953-96391-5-8 (Stručni članak)

63. Kordić, Lj. (2002) Deutschunterricht im mehrsprachigen Milieu der Stadt Osijek. Konferenzbericht Europa – Mitteleuropa – Mittelmeerraum: Mehrsprachigkeit als Voraussetzung kultureller Vielfalt und Integration in Europa, KD-Info 20/2002, (57-66). ISSN 1332-2834 (Znan. pregled)

64. Kordić, Lj. (2003) Metodika nastave njemačkog jezika: jedan primjer iz povijesti. Zbornik radova HDPL Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, (397-412), Zagreb–Rijeka: HDPL. ISBN 953-96391-21-0 (Stručni članak)

65. Kordić, Lj. (2007) Refleksija socijalno-političkih promjena na identitet govora vukovarskog kraja. Zbornik radova HDPL: Jezik i identiteti, Zagreb-Split, (279-289). (ISBN 953-6839-25-3), UDK 371.3:811.112.2 (497.5Vukovar)(091) 811.163.42'282.2'373.45(497.5Vukovar) (Znanstveni pregledni rad)

66. Kordić, Lj. (2008) Komunikacijske specifičnosti njemačkoga jezika pravne struke. Zbornik s Međunarodne konferencije HDPL Lingvistika javne komunikacije: translatološki, terminološki, međukulturni i problemi jezika struke (149-160). Zagreb: HDPL i Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera. ISBN 978-953-314-003-2 (Znanstv. pregled)

67. Kordić, Lj.(2010) Elementi neformalnosti i poetičnosti u jeziku prava. Zbornik HDPL Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu (175-185). Zagreb-Osijek: HDPL i Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera. ISBN: 978-953-314-017-9; (Izvorni znanstveni rad)

68. Kordić, Lj. (2011) Komunikacijske strategije u pravnom diskursu. Zbornik radova HDPL Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene (85-108). Osijek: HDPL i Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera ISBN 978-953-314-038-4 (Izvorni znanstveni rad)

69. Kordić, Lj. (2012) Rechtsdeutsch und die Rechtslinguistik in Deutschland und Kroatien. Konferenzbericht der XX. Internationalen Jubiläumstagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, 19. − 21. 10. 2012, Zagreb: Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU. KDInfo, 40-41/2012. (140-150). ISSN 1332-2834 (Rad nije kategoriziran; pregled istraživanja pravne lingvistike u Njemačkoj i Hrvatskoj)

70. Kordić, Lj., A. M. Čuljak, A. Bionda (2014): Jezični krajobraz grada Osijeka iz povijesne perspektive. In: A. Peti-Stantić, M. M. Stanojević, G. Antunović (eds.): Zbornik radova HDPL Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, Dubrovnik,18.-20. 04. 2013. (77-100). Zagreb: Srednja Europa, HDPL. ISBN 978-953-7963-10-1. (Izvorni znanstveni rad)

71. Kordić, Lj. (2018). Njemački kao strani jezik u visokome školstvu Republike Hrvatske: je li njemački jezik u opasnosti? Zbornik radova III. Međunarodne konferencije „Od teorije o prakse u jeziku struke“, Zagreb, 22-24. veljače 2018. (96-110).

72. Kordić, L. (2021). The Implementation of Jean Monnet Project Activities in Pandemic Conditions: Pains And Gains. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 926–942. https://doi.org/10.25234/eclic/18358 https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/18358

73. Kordić, Lj. (2022) Ernest Pascher – ugledni profesor i ravnatelj Velike kraljevske gimnazije u Osijeku. U: Lj. Kordić, D. Papa i Ž. Rišner: Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa u sklopu projekta IP-PRAVOS-20. Osijek: Pravni fakultet Osijek.

I) Nekategorizirani radovi (izbor)

74. Kordić, Lj. (2007) Tempus-projekt "Strani jezici na području prava" (Foreign Languages in the Field of Law)-CD_JEP-40090-2005. Pravni vjesnik – časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. 23, 1-2/2007; (275-280). (Prikaz)

75. Kordić, Lj. (2009) Dragica Bukovčan, Od teorije do prakse u jeziku struke, Strani jezici, 38(2009), 4, (489-493). (Prikaz)

76. Kordić, Lj. (2010) Milica Gačić, Riječ do riječi (lingvistička istraživanja odnosa engleskoga i hrvatskog jezika na području prava i srodnih disciplina). Suvremena lingvistika, god. 36, sv. 1, 69/2010., (113-116). (Prikaz)

77. Kordić, Lj. (2011) 25. Kongres Međunarodne udruge za filozofiju prava i socijalnu filozofiju (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie - IVR): Pravo, znanost, tehnologija, Frankfurt, Njemačka, 15-20. kolovoz 2011. Pravni vjesnik – časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 3-4/2011, (389-393). (Prikaz)

78. Kordić. Lj. (2010) The Role of LSP in the Lifelong Learning Process and in Professional Success of Croatian Lawyers. In: Polona Vičič, Sara Orthaber (eds.): Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 2010. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics. ISBN 978-961-6562-41-6 (Rad na CD-u)