Jezik i multikulturalnost

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaJezik i multikulturalnost
Katedra stranih jezika i sociologije
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegij se temelji na činjenici da će budući socijalni radnici raditi u višejezičnoj i multikulturnoj sredini grada Osijeka i okolnim ruralnim područjima. Temeljni je cilj kolegija upoznati studente s povijesnim činjenicama o jezicima i kulturama koji su pridonijeli stvaranju višejezičnosti i multikulturalnosti kao dijelu identiteta grada Osijeka i Slavonije i Baranje te osvijestiti važnost njegovanja manjinskih jezika i vlastite kulture budućih korisnika usluga socijalnih radnika kao temelja razvijanja osobnog identiteta, samopoštovanja i ljudskog dostojanstva na mikro razini, a na makro razini kao osnove za izgradnju društva tolerancije, uvažavanja raznolikosti i suživota različitih naroda, kultura, jezika i vjera. Na taj će način, sukladno općim ishodima Studija socijalnog rada, studenti naučiti osnaživati obitelji u sredinama s manjinskim stanovništvom i planirati pomoć u rješavanju problema u užoj i široj zajednici. Naučit će zastupati ljudska prava i zagovarati pravedne međuljudske odnose i ravnopravnost svih građana bez obzira na jezik, vjeru, kulturu ili narodnost kojoj pripadaju.

Ishodi učenja kolegija

Razumjeti složenost međukulturnih, međunacionalnih i višejezičnih odnosa s posebnim osvrtom na miješanje kultura i jezika kroz povijest grada Osijeka, osobito nastanak esekerskog narječja kao jedinstvenog gradskog govora s elementima njemačkog, hrvatskog, mađarskog, i srpskog jezika , Osvijestiti važnost poznavanja činjenica i odnosa u višejezičnom i multikulturnom okružju lokane i regionalne zajednice kao temelja boljeg razumijevanja buduće skupine klijenata pripadnika nacionalnih manjina , Upoznati i razumjeti oblike i modele obrazovanja na manjinskim jezicima u okolnim ruralnim sredinama, osobito s obzirom na mađarski, srpski i slovački jezik kao jezike nacionalnih manjina u gradu Osijeku i okolnim mjestima, Naučiti promicati jačanje jezičnog i kulturnog identiteta kao čimbenika razvijanja osobnog nacionalnog i kulturnog dostojanstva svake osobe i tolerancije rasne, kulturne, vjerske i svake druge različitosti, Osvijestiti važnost djelovanja socijalnih radnika na razvijanje pozitivnog stava u društvu prema jezičnom i kulturnom identitetu manjinskih skupina na mikro i makro razini., . usvojiti načine provođenja kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja stavova pojedinaca i obitelji u manjinskim socijalnim sredinama i zajednicama i razviti spremnost za timski ili grupni rad i suradnju na projektima,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: -
Dodatne činjenice
Predmet je inovativnog i kreativnog karaktera i sastoji se od 15 sati predavanja i 15 sat vježbi. Vježbe se provode kreativno u individualiziranom ili tandemskom radu studenata kojemu prethodi istraživanje na terenu u području višejezičnosti i multikulturalnosti u Osijeku, Slavoniji i Baranji.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Kordić, Ljubica. Njemački jezik u školstvu i javnom životu grada Osijeka kroz povijest.. 2021. Osijek, Pravni fakultet Osijek.
Petrović, Velimir : . Esekrische Texte - Essekerski tekstovi.. 2011. Osijek, Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj.
Izborna literatura
Kordić, Ljubica. Jezična politika u multilingvalnoj sredini grada Osijeka – povijesni pristup. . 2022. Strani jezici, 39 (2010), 3,
Kordić, Ljubica . Minority Languages and the Language Policy in the Rural Area of Baranya, Croatia – a Case Study. . 2012. Jezikoslovlje vol. 13, 2/ 2012., 533-563. https://hrcak.srce.hr/91531
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleLanguage and Multiculturalism
Chair of Foreign Languages and Sociology
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course is based on the fact that future social workers will work in a multilingual and multicultural environment of the city of Osijek and the surrounding rural areas. The main goal of the course is to acquaint students with historical facts about languages ​​and cultures that contributed to the creation of multilingualism and multiculturalism as part of the identity of the city of Osijek and Slavonia and Baranja and to make them aware of the importance of nurturing minority languages ​​and cultural identities of future users of social workers' services as a basis for developing personal identity, self-esteem and human dignity at the micro level. At the macro level, this awareness should serve as the basis for building a society of tolerance, respect for diversity and coexistence of different peoples, cultures, languages, ​​and religions. In this way, in accordance with the general outcomes of the Social Work Study, students will learn to strengthen families in communities with minority populations and help in solving problems in the immediate and wider community. They will learn to advocate for human rights and fair interpersonal relations as well as promote the equality of all citizens, regardless of their language, religion, culture, or ethnicity.

Course learning outcomes

To understand the complexity of cross-cultural, cross-national, and multilingual relations with special reference to the mutual influences of cultures and languages ​​throughout the history of the city of Osijek, especially the emergence of the Essek dialect as a unique city speech that included elements of German, Croatian, Hungarian and Serbian languages., To raise awareness of the importance of knowing the facts and relationships in the multilingual and multicultural environment of the local and regional community as a basis for a better understanding of the future clients belonging to national minorities, Get to know and understand the forms and models of education in minority languages ​​in the surrounding rural areas, especially with regard to the Hungarian, Serbian and Slovak languages ​​as the languages ​​of national minorities in the city of Osijek and surrounding towns, Learn how to promote the strengthening of linguistic and cultural identity as a factor in developing the personal national and cultural dignity of each person and tolerance of racial, cultural, religious, and any other differences., To raise the awareness of the importance of social workers' activities in developing a positive attitude in society toward the linguistic and cultural identity of minority groups at the micro and macro levels., To adopt ways of conducting qualitative and quantitative research into the attitudes of individuals and families in minority social environments and communities and develop readiness for teamwork or group work and cooperation on future projects.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: -
ADDITIONAL FACTS
The course is innovative and creative and consists of 15 hours of lectures and 15 hours of exercises. Exercises are carried out creatively in individualized or tandem work of students, which is preceded by field research in the field of multilingualism and multiculturalism in Osijek, Slavonia and Baranya.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Kordić, Ljubica. Njemački jezik u školstvu i javnom životu grada Osijeka kroz povijest.. 2021. Osijek, Pravni fakultet Osijek.
Petrović, Velimir : . Esekrische Texte - Essekerski tekstovi.. 2011. Osijek, Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj.
Optional reading
Kordić, Ljubica. Jezična politika u multilingvalnoj sredini grada Osijeka – povijesni pristup. . 2022. Strani jezici, 39 (2010), 3,
Kordić, Ljubica . Minority Languages and the Language Policy in the Rural Area of Baranya, Croatia – a Case Study. . 2012. Jezikoslovlje vol. 13, 2/ 2012., 533-563. https://hrcak.srce.hr/91531