Njemački jezik I

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaNjemački jezik I
Katedra stranih jezika i sociologije
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Obnavljanje stečenih i stjecanje novih znanja i vještina usmene i pismene komunikacije iz područja njemačkoga jezika pravne struke. Osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture stručnoga teksta, pristup razumijevanju teksta (struktura teksta, iznalaženje osnovnih informacija, ključnih riječi i zaključka teksta). Upoznavanje studenata s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik pravne struke te s pravnom terminologijom iz područja teorije prava te pravnoga i ustavnoga sustava Republike Hrvatske i Republike Njemačke. Razvijanje vještina razumijevanja slušanjem, govorenja, čitanja i pisanja na njemačkom jeziku pravne struke s naglaskom na govornoj komunikaciji i vještinama usmenog prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja kolegija

Razlikovati stručni pravni tekst od općejezičnoga, . Primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji na njemačkom jeziku, Dokazati razumijevanje pravnih tekstova prepričavanjm ili odgovaranjem na pitanja., Usvojiti i pravilno primijeniti gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik pravne struke iz područja teorije prava te pravnoga i ustavnoga sustava Republike Hrvatske i Republike Njemačke, Samostalno usmeno izložiti kraći tekst na njemačkom jeziku.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: -
Dodatne činjenice
Ispitnii materijali obuhvaćaju: pravne tekstove i pravnu terminologiju prema stručnim tekstovima u udžbeniku "Njemački za pravnike" te pripadajuće gramatičke cjeline (treba znati primijeniti pravila i strukture usmeno i pismeno)
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Sokol-Šarčević-Topolnik. Deutsch für Juristen/ Njemački za pravnike . 2008. Narodne novine, Zagreb
Kordić, Ljubica - Marušić, Borislav. Priručnik iz gramatike njemačkoga jezika pravne i ekonomske struke. . 2014. Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru,
Izborna literatura
-. Verfassung der Republik Kroatien (Übers. Nina Sokol) . 2002. Zagreb: Narodne novine.
Creifeld – Kaufmann - Weber. Creifelds Rechtswörterbuch. 1997. Beck, München
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleGerman I
Chair of Foreign Languages and Sociology
Number of ECTS credits3
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Renewal of acquired and acquisition of new knowledge and skills of oral and written communication in the area of ​​the German language of the legal profession. Training students for independent work on professional texts in German that implies knowledge of the structure of the professional text and approach to understanding the legal text (structure of the text, finding basic information, keywords, the conclusion of the text). Acquiring grammatical structures typical for the language of the legal profession and legal terminology from the fields of legal theory and the legal and constitutional systems of the Republic of Croatia and the Republic of Germany. Developing listening comprehension and speaking, reading, and writing skills in the German language of law with an emphasis on oral communication and oral presentation skills in the German language.

Course learning outcomes

, , , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: -
ADDITIONAL FACTS
Exam materials include: legal texts and legal terminology according to professional texts in the textbook "Deutsch fur Juristen" (German for Lawyers) and related grammar units (one must be able to apply rules and structures orally and in writing)
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Sokol-Šarčević-Topolnik. Deutsch für Juristen/ Njemački za pravnike . 2008. Narodne novine, Zagreb
Kordić, Ljubica - Marušić, Borislav. Priručnik iz gramatike njemačkoga jezika pravne i ekonomske struke. . 2014. Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru,
Optional reading
-. Verfassung der Republik Kroatien (Übers. Nina Sokol) . 2002. Zagreb: Narodne novine.
Creifeld – Kaufmann - Weber. Creifelds Rechtswörterbuch. 1997. Beck, München