Engleski jezik II

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEngleski jezik II
Katedra stranih jezika i sociologije
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Obrađuju se teme kroz koje se studenti upoznaju s temeljnom engleskom pravnom terminologijom i specifičnim povijesnim i suvremenim obilježjima engleskoga i američkog pravnog sustava te pravne struke i sudstva u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD. Obrađuju se pojmovi vezani uz osnovna načela u Ustavu Republike Hrvatske te podjelu i funkcioniranje hrvatskih sudova. Studenti se upoznaju s terminologijom Rimskoga prava kao temelja većine pravnih sustava u Europi te utjecajem latinske pravne terminologije na englesku pravnu terminologiju. Navedeni se sadržaji studentima izlažu kroz tekstove: A Day in a Civil Court; A Day in a Criminal Court; Roman Civil Procedure; The Importance of a Constitution in the Modern World; Judicial Power in the Republic of Croatia; The Nature and Sources of American Federalism; From the US Constitution; The American Presidency; Supreme Court of the United States. Utvrđuju se znanja o tvorbi i preoblikama pojedinih vrsta riječi (na primjeru pridjeva i priloga) te tvorbi i uporabi složenih glagolskih vremena i pasiva.

Ishodi učenja kolegija

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: 1. Opisati i interpretirati osnovnu pravnu terminologiju na engleskom jeziku , Usporediti podjelu, nadležnost i način funkcioniranja engleskih i američkih sudova te njihove nazive, Razlikovati te vrednovati klasifikaciju, nadležnosti i način postupanja sudova u Hrvatskoj i sudova u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD, Definirati na engleskom jeziku temeljne pojmove i koncepte prava EU te englesku pravnu terminologiju, i to parafraziranjem na engleskom jeziku i prevođenjem, primijeniti pojmove o uporabi složenih glagolskih vremena te tvorbi i uporabi pasiva, Pravilno slagati glagolska vremena uobičajena u svakodnevnoj komunikaciji te u kontekstu pravne struke, Samostalno pripremiti i u pisanom i usmenom obliku izložiti referat vezan uz neki od engleskih pravnih pojmova,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Redovito i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, izrada samostalnih i grupnih zadaća, pripremanje za pismene provjere znanja (kolokvije), priprema i izlaganje referata na neku od tema iz gradiva po slobodnom izboru (na dobrovoljnoj osnovi).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Sočanac; Matijašević; Javornik-Čubrić; Horvatić-Bilić; Husinec. ENGLISH FOR THE LEGAL PROFESSION. 2017. Narodne novine, Zagreb
Vićan-Pavić-Smerdel. ENGLESKI ZA PRAVNIKE. 2012. Narodne novine, Zagreb
Bujas, Ž.. VELIKI ENGLESKO – HRVATSKI RJEČNIK. 2012. Nakladni zavod, Globus
Filipović, R.. ENGLESKO – HRVATSKI RJEČNIK. 1993. Školska knjiga, Zagreb
Karlovčan, V.. A SURVEY OF ENGLISH GRAMMAR. 1991. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb,
Izborna literatura
. Black's Law Dictionary. 2003. Thompson, St. Paul , USA
Quirk, R.& Greenbaum, S.. A UNIVERSITY GRAMMAR OF ENGLISH. 1985. Longman
Karlovčan, V.. A SURVEY OF ENGLISH GRAMMAR - WORKBOOK. 1991. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb
Biber, D.; Conrad, S.; Leech, G.. STUDENT GRAMMAR OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH. 2005. Lngman, Harlow
Ivir, V.. ENGLESKO-HRVATSKI UPRAVNO-PRAVNI RJEČNIK. 1994. Školska knjiga, Zagreb
Walker, D.M.. THE OXFORD COMPANION TO LAW. 1980. Clarendon Press, Oxford
. USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. 1994. Pan liber, Osijek
. THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. 2013. Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEnglish Language II
Chair of Foreign Languages and Sociology
Number of ECTS credits3
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course covers topics through which students become familiar with basic English legal terminology and specific historical and contemporary features of the English and American legal systems, as well as the legal profession and judiciary in the United Kingdom and the United States. Concepts related to basic principles in the Constitution of the Republic of Croatia and the division and functioning of Croatian courts are discussed as well and students become familiar with the terminology of Roman law as the basis of most legal systems in Europe and with the influence of Latin legal terminology on English legal terminology. The above contents are presented to the students through the following texts: A Day in a Civil Court; A Day in a Criminal Court; Roman Civil Procedure; The Importance of a Constitution in the Modern World; Judicial Power in the Republic of Croatia; The Nature and Sources of American Federalism; From the US Constitution; The American Presidency; Supreme Court of the United States. The students learn about the formation and transformation of certain types of words (for example, adjectives and adverbs) and about the formation and use of complex verb tenses and the passive voice.

Course learning outcomes

After completing the course, the students will be able to: Describe and interpret basic legal terminology in English , Compare the division, jurisdiction and way of functioning of English and American courts and their names , Differentiate and evaluate the classification, competences and way of acting of courts in Croatia and courts in the United Kingdom and the USA , Define in English the basic terms and concepts of EU law and English legal terminology, by paraphrasing in English and translating , Apply concepts about the use of complex verb tenses and the formation and use of the passive voice , Correctly compose verb tenses common in everyday communication and in the context of the legal profession , Independently prepare and present in written and oral form a report related to some of the English legal concepts,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Regular and active participation in lectures and exercises, preparation of independent and group assignments, preparation for written tests of knowledge (colloquiums), preparation and presentation of reports on any of the topics from the material of free choice (on a voluntary basis).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Sočanac; Matijašević; Javornik-Čubrić; Horvatić-Bilić; Husinec. ENGLISH FOR THE LEGAL PROFESSION. 2017. Narodne novine, Zagreb
Vićan-Pavić-Smerdel. ENGLESKI ZA PRAVNIKE. 2012. Narodne novine, Zagreb
Bujas, Ž.. VELIKI ENGLESKO – HRVATSKI RJEČNIK. 2012. Nakladni zavod, Globus
Filipović, R.. ENGLESKO – HRVATSKI RJEČNIK. 1993. Školska knjiga, Zagreb
Karlovčan, V.. A SURVEY OF ENGLISH GRAMMAR. 1991. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb,
Optional reading
. Black's Law Dictionary. 2003. Thompson, St. Paul , USA
Quirk, R.& Greenbaum, S.. A UNIVERSITY GRAMMAR OF ENGLISH. 1985. Longman
Karlovčan, V.. A SURVEY OF ENGLISH GRAMMAR - WORKBOOK. 1991. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb
Biber, D.; Conrad, S.; Leech, G.. STUDENT GRAMMAR OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH. 2005. Lngman, Harlow
Ivir, V.. ENGLESKO-HRVATSKI UPRAVNO-PRAVNI RJEČNIK. 1994. Školska knjiga, Zagreb
Walker, D.M.. THE OXFORD COMPANION TO LAW. 1980. Clarendon Press, Oxford
. USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. 1994. Pan liber, Osijek
. THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. 2013. Zagreb