Engleski jezik 4

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEngleski jezik 4
Katedra stranih jezika i sociologije
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Dubravka Papa
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telefon+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K2 75
Telefon+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Nositelj kolegija Željko Rišner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 45
Telefon+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Obrada stručnih tekstova i pravne terminologije u okviru tekstova Wills and Inheritance, The European Court of Justice, Conflict of Laws, Types of English Civil Law, Contract, Negligence, Economic, Social and Cultural Rights, Forms of Business Organisation in the US. Upoznaju se složenije gramatičke strukture kao kondicionali, participi i infinitivi prošli. Osobito se uvježbavaju gramatičke strukture i slaganje glagolskih vremena u neupravnom govoru. Naglasak se stavlja na razvijanje vještina pisanja sažetaka.

Ishodi učenja kolegija

prepoznavati i razlikovati vrste stručnih pravnih tekstova , primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji , dokazati razumijevanje pravnih tekstova odgovaranjem na pitanja, prijevodom i prepričavanjem , usvojiti i znati pravilno primijeniti gramatičke i leksičke strukture tipične za engleski jezik pravne struke iz područja međunarodnog, nasljednog, ugovornog prava te prava društava , samostalno pisati sažetke stručnoga teksta ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Redovito pohađanje predavanja i vježbi, aktivno sudjelovanje u nastavi te pripremanje za pismene i usmene kolokvije uživo i u virtualnom okruženju. Sudjelovanje u projektima na dragovoljnoj osnovi.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vićan-Pavić-Smerdel. English for Lawyers. 2012. Narodne novine, Zagreb
Lelija Sočanac, Miljen Matijašević, Marijana Javornik Čubrić, Snježana Husinec, Irena Horvatić Bilić . English for the Legal Profession. 2017. Narodne novine, Zagreb
Hewings, M.. Advanced Grammar in Use. 2013. Cambridge University Press
Izborna literatura
Lelija Sočanac, Marijana Javornik Čubrić. English for Public Administration. 2018. Narodne novine, Zagreb
Gačić, M.. Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Gačić, M.. Hrvatsko-engleski rječnik prava. 2019. Narodne novine, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEnglish Language 4
Chair of Foreign Languages and Sociology
Number of ECTS credits3
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Dubravka Papa
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 13, kabinet 75
Telephone+385 31 224 575
e-maildubravka.papa@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Ljubica Kordić
Office AddressRadićeva 13 K2 75
Telephone+385 91 1266 287
e-mailkordic.ljubica@pravos.hr
Lecturer Željko Rišner
Office AddressRadićeva 13 45
Telephone+385 91 2245 545
e-mailzeljko.risner@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Legal English discourse and legal terminology analysis as regards the texts Wills and Inheritance, The European Court of Justice, Conflict of Laws, Types of English Civil Law, Contract, Negligence, Economic, Social and Cultural Rights, Forms of Business Organization in the US, More complex grammatical structures such as conditionals, participles and past infinitives are introduced. Grammatical structures and the sequence of tenses in informal speech are practiced. Emphasis is placed on developing writing skills by summarizing of the texts.

Course learning outcomes

distinguish legal English text from that in general language , apply appropriate legal terminology in spoken and written communication , prove understanding of legal texts by answering questions, translating and retelling , correct application of grammatical and lexical structures typical for the English language of the legal profession in the field of criminal, constitutional, family and international law , independently write a summary of the text in legal English,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Regular attendance of lectures and exercises, active participation in classes and preparation for written and oral preliminary exams both in class and in a virtual environment. Project participation by choice.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vićan-Pavić-Smerdel. English for Lawyers. 2012. Narodne novine, Zagreb
Lelija Sočanac, Miljen Matijašević, Marijana Javornik Čubrić, Snježana Husinec, Irena Horvatić Bilić . English for the Legal Profession. 2017. Narodne novine, Zagreb
Hewings, M.. Advanced Grammar in Use. 2013. Cambridge University Press
Optional reading
Lelija Sočanac, Marijana Javornik Čubrić. English for Public Administration. 2018. Narodne novine, Zagreb
Gačić, M.. Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Gačić, M.. Hrvatsko-engleski rječnik prava. 2019. Narodne novine, Zagreb