SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za upis polaznika na

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

„INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U PRAVU”

u akademskoj godini 2022./2023.

I. OPĆI PODACI

(1) Pravni fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u nastavku: Pravni fakultet Osijek) provodi Program cjeloživotnog obrazovanja „Informacijsko-komunikacijske tehnologije u pravu“ (u nastavku: Program) kojemu je cilj stjecanje znanja iz područja digitalizacije prava i utjecaja informacijskih tehnologija na pravo.

(2) Završetkom Programa polaznik stječe najmanje 12 ECTS bodova te ispravu o položenom Programu, odnosno o stručnoj osposobljenosti u području digitalizacije prava i utjecaja informacijskih tehnologija na pravo, u kojoj će ispravi biti naznačeni ostvareni ECTS bodovi,  temeljem koje polaznici mogu zahtijevati upis ostvarenih ECTS bodova u dodatak diplomi (diploma supplement).

II. UVJETI UPISA

(1) Pravo upisa i pohađanja Programa imaju osobe koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 • studenti upisani na više godine (4. i 5. godine) sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija pravo (razina 7 (sedam) Europskog kvalifikacijskog okvira), ili
 • osobe koje su završile sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij pravo (ranije: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (sveučilišni magistri prava – ranije: magistri prava)), ili
 • osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski studij prava (diplomirani pravnici).

(2) Osim nužnog ispunjenja jednog od prethodno navedenih uvjeta, podnositelji se dodatno vrednuju s obzirom na sljedeće kriterije:

 • Prosjek ocjena ranijih godina studija odnosno, za osobe koje su završile studij, prosjek ocjena cjelokupnog studija,
 • Motivacija podnositelja za upis i pohađanje Programa koja se iskazuje u obliku motivacijskog pisma,
 • Druga relevantna postignuća podnositelja (dekanova i/ili rektorova nagrada, sudjelovanje na studentskim natjecanjima iz polja prava, publiciranje stručnih i/ili znanstvenih radova, sudjelovanje na stručnim i/ili znanstvenim konferencijama, uspješno završeno neformalno obrazovanje iz područja Programa, aktivnosti u pravnim klinikama i sl.).

(3) Podnositelji koji udovoljavaju formalnim uvjetima upisuju se prema redoslijedu na rang listi s obzirom na ukupno ostvarene bodove temeljem bodovnog vrednovanja prethodno navedenih kriterija. Metodologija bodovnog vrednovanja prethodno navedenih kriterija utvrđuje se kako slijedi:

R. br.

Kriterij

Metodologija bodovnog vrednovanja

Najveći mogući broj bodova

1.

Prosjek ocjena ranijih godina studija odnosno, za osobe koje su završile studij, prosjek ocjena cjelokupnog studija

Aritmetički prosjek ocjena x 10 bodova

50 bodova

2.

Motivacija podnositelja za upis i pohađanje Programa

Čitanje i vrednovanje motivacijskog pisma na bodovnoj skali od 0 do 40 bodova

40 bodova

3.

Druga relevantna postignuća podnositelja (dekanova i/ili rektorova nagrada, sudjelovanje na studentskim natjecanjima iz polja prava, publiciranje stručnih i/ili znanstvenih radova, sudjelovanje na stručnim i/ili znanstvenim konferencijama, uspješno završeno neformalno obrazovanje iz područja Programa, aktivnosti u pravnim klinikama i sl.)

2 boda po svakoj kategoriji ostvarenog relevantnog postignuća

10 bodova

UKUPNO

100 bodova

(4) Prijave podnositelja s prilozima razmatra, vrednuje i o upisu odlučuje Stručno povjerenstvo koje imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Pravnog fakulteta Osijek.

III. TRAJANJE I CIJENA PROGRAMA

(1) Program traje 6 (šest) mjeseci, te se izvodi u virtualnom (online) okruženju putem platforme za učenje na daljinu koja omogućuje pohađanje programa vlastitom dinamikom polaznika, a izvodi se djelomično na hrvatskom te djelomično na engleskom jeziku. Polaznicima Programa potrebno je osobno računalo te stabilna Internet veza.

(2) Odabrani podnositelji upisuju Program bez plaćanja školarine, odnosno za upisane polaznike Program je u cijelosti besplatan.

IV. POSTUPAK PRIJAVE

(1) Prijavi za upis i pohađanje Programa prilaže se:

 • obrazac prijave;
 • životopis podnositelja u Europass formatu;
 • dokaz o završenom studiju prava ili dokaz da je podnositelj upisan kao student na više godine (4. i 5. godine) sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija pravo (razina 7 (sedam) Europskog kvalifikacijskog okvira);
 • dokaz o prosjeku ocjena ranijih godina studija odnosno, za osobe koje su završile studij, dokaz o prosjeku ocjena cjelokupnog studija;
 • motivacijsko pismo u kojem je iskazana motivacija podnositelja za upis i pohađanje Programa (do 500 riječi);
 • dokaz o drugim relevantnim postignućima podnositelja (dekanova i/ili rektorova nagrada, sudjelovanje na studentskim natjecanjima iz polja prava, publiciranje stručnih i/ili znanstvenih radova, sudjelovanje na stručnim i/ili znanstvenim konferencijama, uspješno završeno neformalno obrazovanje iz područja Programa, aktivnosti u pravnim klinikama i sl.);
 • popunjeni te vlastoručno potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

(2) Prijave na Javni poziv s potrebnim prilozima podnose se u elektroničkom obliku na e-mail adresu ikt-pravo@pravos.hr s naznakom „Prijava na program cjeloživotnog obrazovanja IKT u pravu“ u roku 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Pravnog fakulteta Osijek.

(3) O rezultatima Javnog poziva podnositelji prijava biti će obaviješteni u roku 15 (petnaest) dana od dana završetka Javnog poziva.

V. DODATNE INFORMACIJE

(1) Prijavom na Javni poziv podnositelj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u prijavi i prilozima prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podnositelji su uz prijavu na Javni poziv obvezni priložiti i popunjeni te potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja Javnog poziva, objavljen uz Javni poziv na mrežnoj stranici Pravnog fakulteta Osijek.

(2) Nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave dostavljene protekom roka, neće se razmatrati.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako se odnose na muški i ženski rod.

(4) Više informacija o Programu dostupno je na poveznici: https://www.pravos.unios.hr/informacijsko-komunikacijske-tehnologije-u-pravu/

(5) Sve ostale upite možete poslati na e-mail: ikt-pravo@pravos.hr

Voditeljica Programa

Prof. dr. sc. Mirela Župan

 

Prilog 1.

Popis obveznih i izbornih kolegija Programa cjeloživotnog obrazovanja

„Informacijsko-komunikacijske tehnologije u pravu“

R.B.

Naziv kolegija

Status kolegija

Nositelj

ECTS bodovi

Izvođenje kolegija

Ukupno sati

P

V

1.

Informacijsko komunikacijske tehnologije i umjetna inteligencija u pravu

obvezan

Prof. dr. sc. Mirela Župan, Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić

4

10

10

0

2.

Prekogranični sporovi u digitalnom okruženju

izborni

Prof. dr. sc. Mirela Župan

2

8

6

2

3.

Umjetna inteligencija i kazneno pravosuđe

izborni

Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić

2

8

8

0

4.

Zaštita potrošača u digitalno doba

izborni

Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti

2

8

8

0

5.

Zaštita podataka i kibernetička sigurnost u EU

izborni

Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

2

8

8

0

6.

Društvene mreže iz perspektive društvenih znanosti 

izborni

Izv. prof. dr. sc. Martina Mikrut Nađsombat

2

8

8

0

7.

ZAVRŠNI ISPIT

obvezan

Prof. dr. sc. Mirela Župan, Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić, Izv. prof. dr. sc. Martina Mikrut Nađsombat

2

UKUPNO

16

50

48

2

NAPOMENA:

* P – predavanja, V – vježbe

** Polaznici izabiru najmanje tri izborna kolegija