Knjižnica

Fakultetska izdanja

Pravni vjesnik

Časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove, radove sa znanstvenih skupova, recenzije i prikaze knjiga te izvješća o relevantnim pravnim događanjima. Temeljni je cilj časopisa da objavljenim radovima pridonosi razvoju pravne znanosti ali i interdisciplinarnom proučavanju pravnih te pravu srodnih tema. Namijenjen je znanstvenicima, pravnim praktičarima, kao i široj akademskoj i društvenoj zajednici. Izlazi četiri puta godišnje. Radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom i njemačkome jeziku, a po posebnoj odluci Uredništva i na drugim jezicima.

http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/pravni-vjesnik/index

EU and comparative law issues and challenges series

EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) is journal that contains series of papers presented at ECLIC conference(s). Journal primary publishes papers presented at the ECLIC conference(s), but it remains open to publish papers submitted independently in the special issue of the Journal. EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) is published and owned by Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Journal primary publishes scientific papers, and sometimes (if the editorial board estimates that it contributes to the filed of law) professional papers. The focus of this series is on publication of fully blind peer-reviewed papers.

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/index

Language(s) and Law

The present volume is a synthetic report of some research results within the Jean Monnet Module “Language and EU Law Excellence”. Although the project is focused on teaching and curriculum development that should bring about the promotion of EU values, research results in the field of languages, law and multilingualism in the EU context represent an additional value of this project. The present volume is one of the publications dealing with a wide scope of topics within the project and should be seen as one of its valuable research outcomes.
The implementation of the Jean Monnet Module No. 620231-EPP-1-2020-1-HR-EPPJMO-MODULE titled ‘Language and EU Law Excellence’’ LEULEX has been granted a financial support by the European Commission by its Decision No 620231 of September 15, 2020.

Link za preuzimanje: Language(s) and Law

Pravni položaj i zaštita međunarodno raselјenih lica, izbeglica, tražilaca azila i pravno nevidlјivih lica – vodič dobre prakse

Vodič dobre prakse koji je pred vama predstavlja krunu projekta “Pravni status i zaštita prinudno raseljenih lica, izbeglica, tražilaca azila i pravno nevidljivih lica”, koji su zajednički realizovali Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Pravni fakultet “Justinijan Prvi”, Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” u Skopju, Pravni fakultet Sveučilišta “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, koji je podržala Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS). Projektom je rukovodio prof. dr Goran Obradović sa Pravnog fakulteta u Nišu. Ispred partnerskih fakulteta projekat su vodili prof. dr Toni Deskoski (Skopje), prof. dr Mirela Župan (Osijek) i doc. dr Dženana Radončić (Zenica). Bez njihovog neizmernog zalaganja projekat ne bi bilo moguće privesti kraju.

Link za preuzimanje: Pravni položaj i zaštita međunarodno raselјenih lica, izbeglica, tražilaca azila i pravno nevidlјivih lica

Zakonodavstvo zaštite okoliša i održivi ekonomski razvoj u EU

Ova knjiga nastala je kao dio projekta „Zakonodavstvo u području zaštite okoliša i održivi ekonomski razvoj – stanje u Srbiji i dosadašnja iskustva Hrvatske kao članice EU” koji su zajedno proveli Pravni fakultet Osijek i Hanns-Seidel-Stiftung, a u suradnji s Institutom za europske studije”.

Pravo zaštite okoliša nedvojbeno je postalo ključno područje djelovanja za Europsku uniju. Iako briga za okoliš nije bila politički prioritet u samom početku europskih integracija, pitanja okoliša već od tada dio su europskih politika, dok su, nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, ravnopravni dio europskog političkog ustroja. Iz svih strateških dokumenata, od kojih su mnogi detaljno obrađeni u ovoj knjizi, Europska unija odlučna je u provedbi zelene tranzicije i želi postati prva klimatski neutralna regija do 2050. godine. Međutim, postizanje ovog cilja neće biti ni malo jednostavno i zahtijevat će radikalne transformacija europskog gospodarstva i društva.

Link za preuzimanje: Zakonodavstvo_zastite_okolisa_i_odrzivi_ekonomski_razvoj_u_EU.pdf

Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji

Agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske unije povjerila je skupini nastavnika s Pravnog fakulteta u Osijeku provedbu trogodišnjeg projekta “Jean Monnet Chair on the Cross border movement of a child in EU” / “Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU” (reg.br. 575451-ePP-1-2016-1-HR-EPPJMO-CHAIR) za razdoblje od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2019. EU Child Jean Monnet katedra je u osnovi projekt intenzivne nastavne aktivnosti u brojnim, međusobno povezanim, pravnim područjima koja se dotiču prekograničnog kretnja djece u EU-u. Katedra polazi od činjenice da su na razini EU-a i drugih međunarodnih organizacija razvijeni brojni pravni alati usmjereni na promicanje i zaštitu prava djece izložene prekograničnom kretanju, koji pak nisu dostatno zastupljeni u postojećim kurikulima našega Sveučilišta. Komponentu razvoja novih nastavnih kurikula Katedra dopunjuje paralelnom provedbom brojnih dodatnih aktivnosti.

Poveznica za preuzimanje: Prekogranično_kretanje_djece_u_Europskoj_uniji.pdf

New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law

The proceedings entitled “New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law” introduces most papers presented at the conference with the same name organised by the Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law (542486-LLP -1-2013-1-HR-AJM-CH) in the period between 2013 and 2016 and financially supported by the European Union Lifelong Learning Programme, that was held at the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek on 21 and 22 May 2015. The conference brought together thirty researchers from Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Lithuania, Hungary, the Netherlands, Slovenia and Serbia, who presented the results of their own research on various aspects of EU labour law, equality rights and human rights observed in a European, international and national context.

Poveznica za preuzimanje: New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law.pdf

Procesno – pravni aspekti prava EU

Predmet ove knjige su procesno-pravni aspekti prava EU. Knjiga je nastala kao plod aktivnosti Jean Monnet katedre za procesno pravo EU. Jean Monnet program dio je Erasmus+ programa čija je svrha potpora institucijama i aktivnostima u području europskih integracija. Aktivnostima programa Jean Monnet promiče se izvrsnost u podučavanju i istraživanju u području studija o Europskoj uniji diljem svijeta. Cilj je tih aktivnosti poticati i dijalog između akademskog svijeta i političara, posebno radi jačanja upravljanja politikama EU-a. Naše stajalište je da u Republici Hrvatskoj još uvijek postoji opći nedostatak znanja o pravu EU, a posebno o procesnim aspektima njegove primjene. Izučavanje prava EU nije dobilo odgovarajuću razinu važnosti u hrvatskom visokom obrazovnom sustavu. Predložene projektne aktivnosti imaju za cilj razviti i produbiti izučavanje pravu EU na Pravnom fakultetu Osijek.

Poveznica za preuzimanje: Procesno – pravni aspekti prava EU.pdf

Private international law in the jurisprudence of European courts – family at focus = Međunarodno privatno pravo u praksi europskih sudova – obitelj u fokusu

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu (ORF) – Pravna reforma te Mreža pravnih fakulteta jugoistočne Europe (SEELS) organizirali su 11. regionalnu konferenciju “Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus” (Osijek, Hrvatska), 11. – 12. lipnja 2014.) Bio je to 11. susret znanstvenika: profesora i asistenata koji rade na katedrama za međunarodno privatno pravo pravnih fakulteta u jugoistočnoj Europi. Dosad su na svakom našem susretu sudjelovali i ugledni europski stručnjaci izvan regije. Na ovom su susretu prvi put s nama bile i kolegice s Kosova, Albanije i Turske. Ovaj zbornik radova sastoji se od četiri cjeline, sadrži 23 znanstvena rada, od kojih je 20 napisano na engleskom, jedan na njemačkom, a dva su prijevodi na hrvatski jezik.

Poveznica za preuzimanje: Private-international-law.pdf

Pravo – regije – razvoj = Law – Regions – Development = Jog – Régiók – Fejlesztés

Međunarodna konferencija “Pravo – regije – razvoj. Pravne implikacije lokalnog i regionalnog razvoja” jedna je od aktivnosti projekta DUNICOP (Deepening UNIversity Cooperation Osijek – Pécs; HUHR/1101/2.2.1/005) koji provode dva partnerska fakulteta iz Pečuha i Osijeka. DUNICOP je jednogodišnji projekt znanstvenoga istraživanja i razvoja novog nastavnog kurikuluma u području prava, a koji se odvija između sveučilišta u Osijeku i Pečuhu. Projekt sufi nancira i podržava Europska unija kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska, a podupiru ga i dva involvirana pravna fakulteta.

Poveznica za preuzimanje (hrv): Pravo-regije-razvoj.pdf

Poveznica za preuzimanje (eng): Law-Regions-Development.pdf

Poveznica za preuzimanje (hun): Jog-Regiok-Fejlesztes.pdf

Aspects of local and regional development

The collection of papers ‘Aspects of local and regional development’ is the result of a successful cooperation between the Faculty of Law at the University of Osijek and the Faculty of Law, University of Pécs within the project DUNICOP (Deepening UNIversity Cooperation Osijek-Pécs) approved as part of the IPA cross-border cooperation Croatia-Hungary. The collection presents the research results of Croatian and Hungarian PhD students who are trying to create a common research space, which was one of the main project goals. The scientifi c results were presented at an international interdisciplinary conference which was held on the 4th and 5th of October at the Faculty of Law in Osijek.

Poveznica za preuzimanje: Aspects of local and regional development.pdf

Suvremeni pravni izazovi = Contemporary Legal Challenges = Korszakunk jogi kihívásai

Budući da ljudske aktivnosti ne poznaju državne granice, značaj i uloga prava u njihovom reguliranju postaju neupitni. Znakovito, suvremeni izazovi u svim državama i brojnim pravnim granama kreiraju različite, ali istodobno i slične pravne probleme. Uspješnom upravljanju pravnim učincima globalizacije nužna je suradnja – njoj nema alternative! Navedeno podrazumijeva približavanje i harmoniziranje pravnih propisa, ali i uspostavu zajedničkih aktivnosti s ciljem rješavanja inter alia prekograničnih pitanja i predmeta koji imaju EU predznak.

Link za preuzimanje (hrv): Suvremeni pravni izazovi.pdf

Link za preuzimanje (eng): Contemporary legal challenges.pdf

Link za preuzimanje (hun): Korszakunk jogi kihivasai.pdf

Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska = Cross-border and EU legal issues: Hungary – Croatia = Határon átnyúló és uniós jogi témák: Magyarország – Horvátország

Razvoj prekograničnih pitanja usko je povezan sa širenjem, prilagoñavanjem i jačanjem meñunarodnih odnosa meñu državama. Sukladno tome, prekogranična pitanja i povezani propisi ovih dana privlače sve više pozornosti te postaju jedno od ključnih pitanja meñunarodnih odnosa, posebno kada je u pitanju studiranje u Europskoj uniji. Europska unija, u skladu s načelom supsidijarnosti, naglašava značaj i potrebu produbljivanja regionalne suradnje i izvan svojih granica. Početak 21. stoljeća karakteriziran je nužnošću suočavanja s brojnim opasnostima (poput epidemija, terorizma, klimatskih promjena, ekonomske krize) te globalizacijom, koje utječu na naše živote, zdravlje i sigurnost.

Link za preuzimanje (hrv): Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija – Mađarska-Hrvatska .pdf

Link za preuzimanje (eng): Cross-border and EU legal issues – Hungary–Croatia.pdf

Link za preuzimanje (hun): Határon átnyúló és uniós jogi témák – Magyarország – Horvátország .pdf

Contemporary Legal and Economic Issues

Knjiga “Contemporary Legal and Economic Issues” predstavlja međunarodni forum o glavnim pravnim i ekonomskim problemima s kojima se suočava suvremeno društvo. Organizirana je u relativno rijetkom obliku kratke monografije, a temelji se na skupu odabranih znanstvenih radova iz područja prava i ekonomije, što je prednost da se napravi obećavajući okvir, ponude neke znanstvene i praktične primjedbe i probudi interes čitatelja u ukupnom pristupu, bez potrebe da nose teret potpunosti ili detalja.

Contemporary_legal_and_economic_issues_I.pdf

Contemporary_legal_and_economic_issues_II.pdf

Contemporary_legal_and_economic_issues_III.pdf

Contemporary_legal_and_economic_issues_IV.pdf

Contemporary_legal_and_economic_issues_V.pdf