• Datoteke
  • Hrvatski
  • English
ECTS bodovi0
Vrsta studijastručni prijediplomski
Trajanje6
1. semestar
PredmetObavezni
Osnove sociologije
Politička ekonomija
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Upravno pravo - opći dio
Uvod u pravo
Njemački jezik 1
Engleski jezik 1
Uvod u pravo seminar
Osnove sociologije seminar
Politička ekonomija seminar
Upravno pravo - opći dio seminar
2. semestar
PredmetObavezni
Osnove uprave
Osnove ustavnog prava
Povijest uprave
Statistika i informatika javne uprave
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Engleski jezik 2
Njemački jezik 2
Povijest uprave seminar
Osnove uprave seminar
Osnove ustavnog prava seminar
3. semestar
PredmetObavezni
Ekonomska politika
Organizacija i metode rada u upravi
Osnove kaznenog prava
Osnove kaznenog procesnog prava
Statusno pravo građana
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora
Engleski jezik 3
Njemački jezik 3
Ekonomska politika seminar
Organizacija i metode rada u upravi seminar
Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora seminar
Osnove kaznenog prava seminar
Statusno pravo građana seminar
Osnove kazneno-procesnog prava seminar
4. semestar
PredmetObavezni
Financiranje javnih potreba
Lokalna samouprava
Osnove građanskog prava
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Upravno postupovno pravo
Engleski jezik 4
Njemački jezik 4
Financiranje javnih potreba seminar
Osnove građanskog prava seminar
Lokalna samouprava seminar
Upravno postupovno pravo seminar
5. semestar
PredmetObavezni
Arhivistika
Ekonomika javne uprave
Osnove radnog i socijalnog prava
Porezni postupak i institucije
Arhivistika - seminar
Osnove radnog i socijalnog prava - seminar
Ekonomika javne uprave - seminar
Porezni postupak i institucije - seminar
Osnove sustava EU
Agrarno i vodno pravo
Diplomatsko i konzularno pravo
Financiranje komunalnog gospodarenja
Pravo javnih ustanova
Poduzetničko upravljanje
6. semestar
PredmetObavezni
Nomotehnika
Osnove trgovačkog prava
Uredsko poslovanje
Nomotehnika - seminar
Osnove trgovačkog prava - seminar
Uredsko poslovanje - seminar
Vojno i policijsko upravno pravo
Pravo okoliša
Osnove prometnog prava
Pravna i politička misao srednjeg vijeka i renesanse
Pravo Vijeća Europe
Upravljanje ljudskim resursima
Socijalna politika
Izrada završnog rada
ECTS0
Type of studyProfessional -
Duration6
Semester 1
NameCompulsory
Basics of Sociology
Political Economy
Physical Training and Health Culture 1
Administrative Law - General Part
Introduction to Law
German 1
English Language 1
Introduction to Law - Seminar
Basics of Sociology - Seminar
Political Economy - Seminar
Administrative Law - General Part - Seminar
Semester 2
NameCompulsory
Basics of Administration
Basics of constitutional Law
History of Administration
Statistics and Informatics of Public Administration
Physical Training and Health Culture 2
English Language 2
German 2
History of Administration - Seminar
Basics of Administration - Seminar
Basics of Constitutional Law - Seminar
Semester 3
NameCompulsory
Economic Policy
Organization and Work Methods in Administration
Basics of Criminal Law
Basics of Criminal Procedural Law
Status Law of CItizens
Physical Training and Health Culture 3
Public Sector Organisation and Operation
English Language 3
German 3
Economic Policy - Seminar
Organization and Work Methods in Administration - Seminar
Public Sector Organisation and Operation - Seminar
Basics of Criminal Law - Seminar
Status Law of CItizens - Seminar
Basics of Criminal Procedural Law - Seminar
Semester 4
NameCompulsory
Financing of Public Needs
Local Self-Government
Basics of Civil Law
Physical Training and Health Culture 4
Administrative Procedural Law
English Language 4
German 4
Financing of Public Needs - Seminar
Basics of Civil Law - Seminar
Local Self-Government - Seminar
Administrative Procedural Law - Seminar
Semester 5
NameCompulsory
Archivistics
Economics of Public Administration
Basics of Labour and Social Law
Tax Procedure and Institutions
Archivistics - Seminar
Basics of Labour and Social Law - Seminar
Economics of Public Administration - Seminar
Tax Procedure and Institutions - Seminar
Basics of the EU System
Agrarian and Water Law
Diplomatic and Consular Law
Finnancing Public Utilities
Law of Public Institutions
Enterpreneurial Operations Management
Semester 6
NameCompulsory
Nomotechnic
Basics of Commercial Law
Office Management
Nomotechnic - Seminar
Basics of Commercial Law - Seminar
Office Management - Seminar
Military and Police Administrative Law
Environmental Law
Basics of Traffic Law
Legal and Political Thought of the Middle Ages and the Renaissance
Law of the Council of Europe
Human Resource Management
Social Policy
Writing Final Paper