Knjižnica

Službeni izvori

Službeni izvori Republike Hrvatske

Pravni portal s pregledno razvrstanim i jednostavnim za pretraživanje pravnim informacijama koji sadrži sve važeće propise, pročišćene tekstove Zakona, sudske odluke i sl.

Pravni portal utemeljen je 2010. godine na našim dugogodišnjim publikacijama Ing Registar propisa, Ing Pregled sudske prakse i Hrvatska pravna revija. Iskoristili smo mogućnosti interneta, ali nismo upali u zamku masovnosti neprovjerenih i nevažećih informacija – naš rad na portalu i njegov razvoj koncipira se na pomnoj profesionalnoj organizaciji, sistematizaciji i selekciji odabranih pravnih informacija. Na Portalu je sadržano cjelokupno ažurirano zakonodavstvo RH – Ing Registar i propisi EU na koje se hrvatski propisi referiraju. Osim zakonodavstva na Portalu je moguće pronaći veliki broj recentnih principijelnih odluka hrvatskih i europskih sudova – Ing Pregled sudske prakse te urednički odabrane stručne i znanstvene članke iz svih pravnih i povezanih područja – Hrvatska pravna revija i Zbornici radova.

Narodne novine su službeni list (glasilo) Republike Hrvatske, dostupno i u elektronskom obliku. Sljednik su lista Novine Horvatzke, koji je zajedno s tjednim književnim prilogom Danica Horvatzka, Slavonska i Dalmatinska pokrenuo Ljudevit Gaj 6. prosicna 1835. Isprva izlaze na kajkavskom, a od 1838. na štokavskom. Iz političkih razloga više puta su mijenjale naslov.

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured osigurava dostupnost javnih službenih dokumenata (međunarodnih ugovora, pravnih propisa, dokumenata i publikacija tijela javne vlasti) i informacija Republike Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe. Dostupnost dokumentaciji omogućena je trajno, neograničeno i besplatno na portalu Ureda. Svojim radom Ured prinosi transparentnosti rada tijela javne vlasti i pruža veće mogućnosti informiranosti svim građanima.

Kako bi olakšali pristup informacijama izvršne vlasti, uspostavljeno je centralno internetsko rješenje za informacije – Središnji državni portal. Cilj je na jednom mjestu, nedvosmisleno, jednostavno i moderno prezentirati strukturu, funkciju i ulogu svih tijela državne uprave.

Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. Vlada Republike Hrvatske: predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru, predlaže državni proračun i završni račun, provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora, donosi uredbe za izvršenje zakona, vodi vanjsku i unutarnju politiku, usmjerava i nadzire rad državne uprave, brine o gospodarskom razvitku zemlje, usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi, obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. Ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem. Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine, nemaju obvezujući mandat i imaju imunitet nepovredivosti.

Sudbenu vlast obavljaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona. Sudovi sude i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju prekršajni sudovi, općinski sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni sudovi, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Ustavno sudovanje na području Republike Hrvatske uvedeno je 1963. godine, a Ustavni sud počeo je djelovati 1964. godine. Ustavno sudovanje u Republici Hrvatskoj dijeli se na dva povijesna razdoblja: ustavno sudovanje u bivšoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj od 1963. do 1990. godine (razdoblje u kojem je Hrvatska bila jedna od šest federalnih jedinica u sastavu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije); ustavno sudovanje u Republici Hrvatskoj od 1990. do danas – razdoblje nakon stjecanja neovisnosti i samostalnosti Republike Hrvatske.

Od 27. rujna 1954. godine, kada je stupio na snagu Zakon o privrednim sudovima i kada je tadašnja Republička državna arbitraža postala Viši privredni sud Republike Hrvatske koji je preuzeo neriješene predmete Republičke državne arbitraže, prošlo je 50 godina. U tom razdoblju u radu suda, ali i Republici hrvatskoj, događale su se velike promjene. Samo lokacija, odnosno zgrada u kojoj je sud smješten, promijenjena je četiri puta.

Službeni izvori Europske unije

Stranice EUR-Lexa omogućavaju besplatan pristup na 23 službena jezika EU-a: Službenom listu Europske unije, zakonodavstvu EU-a (ugovori EU-a, direktive, uredbe, odluke, pročišćeni zakonodavni tekstovi itd.), pripremnim aktima (zakonodavni prijedlozi, izvješća, zelene i bijele knjige itd.), sudskoj praksi EU-a (presude, odluke itd.), međunarodnim sporazumima, dokumentima EFTA-e i drugim javnim dokumentima. Također se mogu pratiti zakonodavni postupci. Baza podataka svakodnevno se ažurira i sadržava više od 3 milijuna stavki među kojima su i neki tekstovi iz 1951. Uz svaki dokument prikazani su analitički metapodaci (upućivanje na objavu, datumi, ključne riječi itd.) razvrstani prema različitim karticama: o dokumentu, tekst, povezani dokumenti, postupci (životni ciklus dokumenta), sve. Dostupan je istovremeni prikaz dokumenta na tri jezika.

Europa.eu su službene mrežne stranice Europske unije. One predstavljaju dobro polazišno mjesto kod traženja informacija i usluga koje pruža EU ako niste vješti u pretraživanju naših drugih mrežnih stranica. Na ovim ćete mrežnim stranicama pronaći: osnovne informacije o ustrojstvu EU, najnovije novosti i događanja vezana uz EU, poveznice na informacije koje su sadržane na mrežnim stranicama institucija i agencija EU.

Court of Justice of the European Union. Sudska praksa Europske unije. Jedino verzije dokumenata objavljene u Zborniku sudske prakse ili u Službenom listu Europske unije predstavljaju službene izvore. Drugi dokumenti koji su dostupni na internetskom mjestu institucije objavljeni su u svrhu informiranja javnosti i mogu biti izmijenjeni. Reproduciranje informacija i tekstova s ovog internetskog mjesta dopušteno je pod uvjetom navođenja izvora. Čitateljima se skreće pozornost na to da određeni dijelovi ovih informacija i tekstova mogu biti zaštićeni pravom intelektualnog vlasništva, a posebice autorskim pravom.

Ostali službeni izvori

ALEX je digitalna čitaonica Austrijske nacionalne knjižnice za zakone. Ovdje online možete pregledavati, čitati, a također i tražiti u povijesnim austrijskim zakonima i zakonskim tekstovima.

ODS pokriva sve vrste službene dokumentacije Ujedinjenih naroda, s početkom u 1993. Stariji UN dokumenti se dodaju u sustav na dnevnoj bazi. ODS također pruža pristup odlukama Glavne skupštine, Vijeća sigurnosti, Gospodarsko-socijalnog vijeća i Starateljskog vijeća od 1946. pa nadalje.

Deutsches Bundesrecht je besplatna baza koja omogućuje pretraživanje njemačkih zakona. Zakoni se mogu pretraživati po ključnim riječima i abecednim redom.