Dijete u pravosuđu

Opće informacije

Naziv i mjesto izvođenja programa

Naziv programa je Interdisciplinarni program cjeloživotnog učenja „Dijete u pravosuđu“.

Predviđeno mjesto izvođenja programa je Pravni fakultet Osijek (Stjepana Radića 13, Osijek) uz mogućnost on-line pohađanja putem sustava za udaljeno učenje. Vježbe iz predmeta Komunikacija i intervjuiranje djeteta se izvode isključivo uživo.

Nositelj i izvoditelj programa

Nositelj i izvoditelj Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog učenja „Dijete u pravosuđu“ je Pravni fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Trajanje programa i stjecanje uvjerenja o završenom programu stručnog usavršavanja

Interdisciplinarni program cjeloživotnog učenja „Dijete u pravosuđu“ koji uključuje teorijska predavanja, praktične vježbe i pismenu provjeru stečenih znanja traje sveukupno četiri mjeseca nakon čega polaznik stječe uvjerenje o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom izdaje Pravni fakultet Osijek.

Ciljevi programa

Elementi interdisciplinarne edukacije, ciljevi programa i ishodi učenja

Interdisciplinarna edukacija prema ovom programu sadrži s jedne strane elemente prava (prava djeteta u obiteljskim sudskim i upravnim postupcima, prekršajnim i kaznenim postupcima, postupcima s prekograničnim elementom, prava djeteta migranata i azilanata), a s druge strane elemente psihologije i psihološke medicine (razvojna psihologija, komunikacija u radu s djecom, oblici komunikacije s ranjivim djetetom i djetetom nesklonima suradnji, prepoznavanje i pristup psihički traumatiziranom djetetu i djetetu izloženom visokokonfliktnom obiteljskom ili drugom okruženju).

Cilj Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog učenja „Dijete u pravosuđu“ je stjecanje dodatnih kompetencija i usavršavanje u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom u pravosuđu. U tom smislu,  program je usmjeren stjecanju specifičnih znanja i produbljenom razumijevanju prava djece u vezi sa sudskim i drugim postupcima koji ih se tiču, te specifičnosti pojedinih vrsta postupaka u kojima se dijete pojavljuje u različitim procesnim ulogama. Program je, isto tako, usmjeren razvoju kompetencija komuniciranja s djetetom na djetetovoj razini razumijevanja, uzimajući u obzir dob i zrelost djeteta, njegovo emocionalno stanje, kao i specifičnosti poput djetetovog invaliditeta, poteškoća u komunikaciji ili manipulacije djetetom od strane bliskih osoba.

Nakon uspješnog završetka Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog učenja „Dijete u pravosuđu“, polaznici će moći:

  • razlikovati materijalna i procesna prava djeteta, različite vrste sudskih i izvansudskih postupaka u kojima se dijete može pojaviti u različitim procesnim ulogama,
  • ostvariti komunikaciju s djecom na način primjeren određenoj dobi, zrelosti i emocionalnom stanju djeteta, uzimajući u obzir kontekst postupka i procesne uloge u kojoj se dijete pojavilo,
  • ispitati mišljenje i želje djeteta, informirati ga na njemu prikladan način o postupcima koji se vode i koji utječu na djetetova prava, te posljedicama koje proizlaze iz odluka nadležnih tijela,
  • prepoznati ograničenja u komunikaciji s djetetom te potrebu zaštite djetetove dobrobiti drugim pravnim mehanizmima.

Polaznici stječu i ostale (specifične) kompetencije, sukladno ishodima svakog pojedinog predmeta.

Oblik i opis programa

Program obuhvaća 65 sati i od toga 45 sati teorijskih predavanja, a 20 sati praktičnog dijela koji se realizira kroz vježbe komunikacije s djetetom.

Teorijski dio edukacije odnosi se na područje prava, psihologije i medicine, a praktični dio na vježbe i demonstraciju komunikacije s djetetom.

Izvedba programa utvrdit će se posebnim rasporedom predavanja i vježbi uzimajući u  obzir broj polaznika i realizirati će se prema naknadno utvrđenom programu.

Nastava iz obveznih predmeta se izvodi petkom u poslijepodnevnim satima i subotom u vremenskom razdoblju od dva do tri mjeseca, a iz izbornih kolegija prema dogovoru s predmetnim nastavnicima. Predviđeno trajanje programa je ukupno četiri mjeseca.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis i pohađanje programa

Pravo upisa i pohađanja Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog učenja „Dijete u pravosuđu“ imaju sve osobe koje su završile (pred)diplomski studij prava, psihologije, socijalnog rada, medicine, zatim osobe koje su završile programe u sustavu Policijske akademije kao i druge osobe koje su završile drugi (pred)diplomski studij, a u svome su profesionalnom radu u kontaktu s djecom.

Pravni fakultet Osijek kao nositelj i izvoditelj programa će najkasnije trideset dana prije početka njegova izvođenja raspisati javni natječaj za upis na program uz naznaku potrebne prijavne dokumentacije.