Informacijsko-komunikacijske tehnologije u pravu

Program

 • Ciljevi programa i ishodi učenja

Cilj Programa cjeloživotnog učenja je stjecanje znanja iz područja digitalizacije prava i utjecaja informacijskih tehnologija na pravo. Program je posebno usmjeren na razvijanje prenosivih digitalnih kompetencija studenata prava radi izraženije konkurentnosti na nacionalnom i europskom tržištu rada. Nakon uspješnog završetka Programa, polaznici će moći (ishodi učenja):

 1. obrazložiti aktualne trendove u digitalizaciji prava na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini;
 2. interpretirati ulogu digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u pravnom kontekstu;
 3. klasificirati pojmove iz područja digitalizacije prava;
 4. razlikovati uporabu i pravne učinke digitalnih tehnologija s procesnopravnog i materijalnopravnog aspekta;
 5. procijeniti pravne instrumente zaštite podataka i zaštite potrošača u okviru Vijeća Europe i Europske unije;
 6. primijeniti digitalne vještine u korištenju javno dostupnih digitalnih alata;
 7. vrednovati prednosti i nedostatke uporabe digitalnih tehnologija u pravnom kontekstu;
 8. iskazati odgovornost, kolegijalnost i samostalnost u radu.

 

 • Popis predmeta sa strukturom satnice i bodovnom vrijednosti

R.B.

Naziv kolegija Status kolegija Nositelj ECTS bodovi Izvođenje kolegija
Ukupno sati P V
1. Informacijsko komunikacijske tehnologije i umjetna inteligencija u pravu obvezan Prof. dr. sc. Mirela Župan, Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić 4 10 10 0
2. Prekogranični sporovi u digitalnom okruženju izborni Prof. dr. sc. Mirela Župan 2 8 6 2
3. Umjetna inteligencija i kazneno pravosuđe izborni Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić 2 8 8 0
4. Zaštita potrošača u digitalno doba izborni Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti 2 8 8 0
5. Zaštita podataka i kibernetička sigurnost u EU izborni Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

2 8 8 0
6. Društvene mreže iz perspektive društvenih znanosti  izborni Izv. prof. dr. sc. Martina Mikrut Nađsombat 2 8 8 0
7. ZAVRŠNI ISPIT obvezan Prof. dr. sc. Mirela Župan, Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić, Izv. prof. dr. sc. Martina Mikrut Nađsombat 2
UKUPNO 16 50 48 2

NAPOMENA:

* P – predavanja, V – vježbe

** Polaznici izabiru najmanje tri izborna kolegija

 

 • Napredovanje i uvjeti za završetak programa

Napredovanje polaznika Programa prati se kontinuirano tijekom cijele provedbe Programa kroz komunikaciju s polaznicima, praćenjem ispunjenja obveza utvrđenih opisom programa za svaki pojedini kolegij, sudjelovanjem u debatama, rješavanjem problemskim i praktičnih zadataka te kroz druge aktivnosti koje za cilj imaju evaluaciju razumijevanja nastavnog sadržaja. Uvjeti za završetak Programa su ispunjene obveze utvrđene za svaki pojedinačni predmet te uspješno polaganje završnog ispita cijelog Programa.

Polaznik programa obvezan je ostvariti ukupno 12 ECTS bodova. Od ukupnog broja propisanih bodova, 10 ECTS bodova polaznici ostvaruju na način da moraju odslušati i položiti obvezni kolegij, te odslušati i položiti najmanje 3 izborna kolegija. Nakon odslušanih i položenih obveznih i izbornih kolegija sa stečenih 10 ECTS bodova, polaznik je radi stjecanja 2 ECTS boda obvezan položiti završni ispit koji zajednički provode svi nastavnici Programa.

Polaznicima koji ispune sve utvrđene obveze te uspješno završe Program, Pravni fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku izdati će ispravu o položenom Programu u kojoj će biti navedeni ostvareni ECTS bodovi, a temeljem koje polaznici mogu zahtijevati upis ostvarenih ECTS bodova u dodatak diplomi (diploma supplement).

 

 • Oblik izvođenja nastave i trajanje Programa

Izvođenje Programa provodi se u cijelosti u virtualnom (online) okruženju putem platforme za učenje na daljinu te je od opreme potrebno osobno računalo sa stabilnom internetskom vezom. Program se djelomično izvodi na hrvatskom jeziku, a djelomično na engleskom jeziku.

Struktura Programa oblikovana je na način da obuhvaća ostvarenje sveukupno 12 nužnih ECTS bodova i pripadajuće radno opterećenje za svakog studenata. 10 ECTS bodova ostvaruje se u aktivnostima praćenja nastave, učenja i praktičnog rada kroz rješavanje problemskih i praktičnih zadataka, odnosno druge srodne aktivnosti koje su definirane opisom svakog pojedinog kolegija, a 2 ECTS boda polaganjem završnog ispita.

Izvedba Programa traje 6 (šest) mjeseci. Konkretna izvedba Programa s terminskim planom predmetnih aktivnosti biti će utvrđena posebnim rasporedom, sukladno broju upisanih polaznika Programa.

 

 • Upisna cijena Programa po polazniku

Nositelj Programa odlučan je promicati uključivo i otvoreno obrazovanje, stoga će prva generacija polaznika upisati Program bez plaćanja školarine.