Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

Ishodi učenja

Po završetku Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad student će:

 1. Razumjeti i primijeniti standarde struke socijalnog rada poštujući etička načela socijalnog rada.
 2. Kontinuirano pratiti, kritički promišljati i koristiti aktualne i relevantne znanstvene spoznaje na području socijalne politike i socijalnog rada
 3. Razumjeti i primijeniti osnovna znanja o sustavima socijalne politike.
 4. Prepoznati, razumjeti i analizirati probleme socijalnog razvoja i trendova socijalne politike u Hrvatskoj.
 5. Djelovati u multidisciplinarnom i internacionalnom okružju socijalnog rada
 6. Prikladno primijeniti teorije i metode socijalnog rada u praksi s korisnicima.
 7. Procijeniti razinu nezadovoljenih potreba i izabrati primjerene intervencije u okviru sustava socijalne skrbi i u drugim sustavima djelatnosti socijalnog rada na sve tri ključne razine djelovanja.
 8. Prepoznavati i odgovoriti na potrebe korisnika i korisnika pojedinca, obitelji i grupa te provesti odgovarajuće postupke u svrhu njihovog zadovoljavanja
 9. Odabrati i primijeniti profesionalne kompetencije/ metode u radu s pojedincima, obiteljima i grupama
 10. Procijeniti odstupanja i teškoće u razvoju pojedinca te navedene spoznaje primijeniti u preventivnoj i tretmanskoj praksi socijalnog rada.
 11. Primijeniti odgovarajuće teorije i psihosocijalne metode rada u različitim područjima aktivnosti socijalnih radnika s pojedincima, grupama i obiteljima
 12. Pripremati, organizirati, provoditi i evaluirati programe prevencije poremećaja u ponašaju i psihičkom funkcioniranju djece i mladih te preveniranju pojave narušavanja odnosa u obiteljima
 13. Kontinuirano raditi na otkrivanju činitelja rizika u socijalnom okruženju i organizirati suočavanje s njima kroz usustavljene i cjelovite programe.
 14. Objasniti temeljne pravne pojmove, metode pravničkog rasuđivanja, tumačenja i pravne argumentacije, te opća načela prava.
 15. Objasniti osnovna načela i metode posebnih pravnih grana koje se pojavljuju u socijalnom radu (ustavno i obiteljsko pravo, ljudska prava, kazneno, radno i socijalno, upravno pravo te odgovarajuća procesna pravila).
 16. Razumjeti pravne probleme, pojednostavniti rješavanje složenih problema selektirajući aspekte koji nisu pravno relevantni te poticati izvansudsko rješavanja sporova.
 17. Kategorizirati ljudska prava, poštivati ih u radu, prepoznati povrede te izabrati prikladne mehanizme i institucije nadležne za pravnu zaštitu (prava djece, osoba s invaliditetom, pravo na ravnopravnost spolova i dr. u kontekstu ustavnog, europskog i međunarodnog prava).