• Datoteke
  • Hrvatski
  • English
ECTS bodovi0
Vrsta studijasveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski
Trajanje10
1. semestar
PredmetObavezni
Politička ekonomija
Povijest hrvatskog prava i države
Teorija prava i države
Tjelesna i zdravstvena kultura - I
Engleski jezik I
Njemački jezik I
Teorija prava i države - seminar
Povijest hrvatskog prava i države - seminar
Politička ekonomija - seminar
2. semestar
PredmetObavezni
Rimsko privatno pravo
Sociologija
Tjelesna i zdravstvena kultura II
Ustavno pravo
Ustavno pravo - seminar
Rimsko privatno pravo - seminar
Sociologija - seminar
Engleski jezik II
Njemački jezik II
3. semestar
PredmetObavezni
Kazneno pravo
Obiteljsko pravo
Opća povijest prava i države
Tjelesna i zdravstvena kultura III
Engleski jezik III
Njemački jezik III
Kazneno pravo - seminar
Obiteljsko pravo - seminar
Opća povijest prava i države - seminar
4. semestar
PredmetObavezni
Ekonomska politika
Kazneno procesno pravo
Međunarodno pravo
Tjelesna i zdravstvena kultura IV
Engleski jezik IV
Njemački jezik IV
Kazneno procesno pravo - seminar
Međunarodno pravo - seminar
Ekonomska politika - seminar
5. semestar
PredmetObavezni
Europsko javno pravo
Radno i socijalno pravo
Upravno pravo
Upravno pravo - seminar
Radno i socijalno pravo - seminar
Europsko javno pravo - seminar
6. semestar
PredmetObavezni
Građansko pravo I
Trgovačko pravo
Upravna znanost
Građansko pravo I -seminar
Trgovačko pravo - seminar
Upravna znanost - seminar
7. semestar
PredmetObavezni
Građansko procesno pravo
Pomorsko i općeprometno pravo
Pravo društava
Statistika i pravna informatika
8. semestar
PredmetObavezni
Financijsko pravo i financijska znanost
Građansko pravo II
Međunarodno privatno pravo
Građansko pravo II - seminar
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar
Međunarodno privatno pravo - seminar
Građanskopravni
9. semestar
PredmetObavezni
Latinska pravna terminologija
Medicinsko pravo
Građansko pravo i tehnologija
Ekonomija prava
Kriminologija i viktimologija
Pravna i politička misao kroz povijest
Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnosti
Stečajno pravo
Kriminalistika
Sudska medicina
Monetarno pravo
Dijete i pravo
English for EU Law
Pravo unutarnje plovidbe
Europska pravna tradicija
Prava životinja
Pravna etika
Alternativno rješavaje sporova
Odvjetništvo
Ljudski resursi
Europsko kazneno pravo
Okoliš i održivi razvoj
European and International Family Law
Pravo i bioetika
Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU
Europski upravni postupak
Sloboda izražavanja u pravnom kontekstu
Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost
Pravni položaj žena kroz povijest
Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe
Kazneno pravo Europske unije
Javnobilježničko pravo
Sportska arbitraža
Promet i pravo okoliša
Zemljišnoknjižno pravo
Autorsko pravo
Izvanparnično i ovršno pravo
10. semestar
PredmetObavezni
Izrada diplomskog rada
Praktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike
Europskopravni
9. semestar
PredmetObavezni
Latinska pravna terminologija
Medicinsko pravo
Građansko pravo i tehnologija
Ekonomija prava
Kriminologija i viktimologija
Pravna i politička misao kroz povijest
Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnosti
Stečajno pravo
Kriminalistika
Sudska medicina
Monetarno pravo
Dijete i pravo
English for EU Law
Pravo unutarnje plovidbe
Europska pravna tradicija
Prava životinja
Pravna etika
Alternativno rješavaje sporova
Odvjetništvo
Ljudski resursi
Europsko kazneno pravo
Okoliš i održivi razvoj
European and International Family Law
Pravo i bioetika
Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU
Europski upravni postupak
Sloboda izražavanja u pravnom kontekstu
Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost
Pravni položaj žena kroz povijest
Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe
Kazneno pravo Europske unije
Javnobilježničko pravo
Sportska arbitraža
Promet i pravo okoliša
Pravo unutrašnjeg tržišta EU
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo
Europski programi regionalne i međunarodne suradnje
10. semestar
PredmetObavezni
Izrada diplomskog rada
Praktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike
Kaznenopravni
9. semestar
PredmetObavezni
Latinska pravna terminologija
Medicinsko pravo
Građansko pravo i tehnologija
Ekonomija prava
Kriminologija i viktimologija
Pravna i politička misao kroz povijest
Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnosti
Stečajno pravo
Kriminalistika
Sudska medicina
Monetarno pravo
Dijete i pravo
English for EU Law
Pravo unutarnje plovidbe
Europska pravna tradicija
Prava životinja
Pravna etika
Alternativno rješavaje sporova
Odvjetništvo
Ljudski resursi
Europsko kazneno pravo
Okoliš i održivi razvoj
European and International Family Law
Pravo i bioetika
Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU
Europski upravni postupak
Sloboda izražavanja u pravnom kontekstu
Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost
Pravni položaj žena kroz povijest
Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe
Kazneno pravo Europske unije
Javnobilježničko pravo
Sportska arbitraža
Promet i pravo okoliša
Međunarodno kazneno pravo
Maloljetničko kazneno pravo
Izvršno kazneno pravo
10. semestar
PredmetObavezni
Izrada diplomskog rada
Praktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike
Ustavno-upravni
9. semestar
PredmetObavezni
Latinska pravna terminologija
Medicinsko pravo
Građansko pravo i tehnologija
Ekonomija prava
Kriminologija i viktimologija
Pravna i politička misao kroz povijest
Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnosti
Stečajno pravo
Kriminalistika
Sudska medicina
Monetarno pravo
Dijete i pravo
English for EU Law
Pravo unutarnje plovidbe
Europska pravna tradicija
Prava životinja
Pravna etika
Alternativno rješavaje sporova
Odvjetništvo
Ljudski resursi
Europsko kazneno pravo
Okoliš i održivi razvoj
European and International Family Law
Pravo i bioetika
Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU
Europski upravni postupak
Sloboda izražavanja u pravnom kontekstu
Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost
Pravni položaj žena kroz povijest
Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe
Kazneno pravo Europske unije
Javnobilježničko pravo
Sportska arbitraža
Promet i pravo okoliša
Pravo lokalne i regionalne samouprave
Ustavno procesno pravo
Pravo upravnog postupka i vršenja javnih ovlasti
10. semestar
PredmetObavezni
Izrada diplomskog rada
Praktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike
Trgovačkopravni
9. semestar
PredmetObavezni
Latinska pravna terminologija
Medicinsko pravo
Građansko pravo i tehnologija
Ekonomija prava
Kriminologija i viktimologija
Pravna i politička misao kroz povijest
Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnosti
Stečajno pravo
Kriminalistika
Sudska medicina
Monetarno pravo
Dijete i pravo
English for EU Law
Pravo unutarnje plovidbe
Europska pravna tradicija
Prava životinja
Pravna etika
Alternativno rješavaje sporova
Odvjetništvo
Ljudski resursi
Europsko kazneno pravo
Okoliš i održivi razvoj
European and International Family Law
Pravo i bioetika
Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU
Europski upravni postupak
Sloboda izražavanja u pravnom kontekstu
Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost
Pravni položaj žena kroz povijest
Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe
Kazneno pravo Europske unije
Javnobilježničko pravo
Sportska arbitraža
Promet i pravo okoliša
Pravo osiguranja
Europsko pravo trgovačkih društava
Pravo tržišnog natjecanja
10. semestar
PredmetObavezni
Izrada diplomskog rada
Praktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike
Međunarodnopravni
9. semestar
PredmetObavezni
Latinska pravna terminologija
Medicinsko pravo
Građansko pravo i tehnologija
Ekonomija prava
Kriminologija i viktimologija
Pravna i politička misao kroz povijest
Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnosti
Stečajno pravo
Kriminalistika
Sudska medicina
Monetarno pravo
Dijete i pravo
English for EU Law
Pravo unutarnje plovidbe
Europska pravna tradicija
Prava životinja
Pravna etika
Alternativno rješavaje sporova
Odvjetništvo
Ljudski resursi
Europsko kazneno pravo
Okoliš i održivi razvoj
European and International Family Law
Pravo i bioetika
Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU
Europski upravni postupak
Sloboda izražavanja u pravnom kontekstu
Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost
Pravni položaj žena kroz povijest
Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe
Kazneno pravo Europske unije
Javnobilježničko pravo
Sportska arbitraža
Promet i pravo okoliša
Međunarodna zaštita ljudskih prava
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
Međunarodno gospodarstvo i tržište rada
Antidiskriminacijsko pravo
10. semestar
PredmetObavezni
Izrada diplomskog rada
Praktične vježbe - Moot courts - Pravne klinike
ECTS0
Type of studyUniversity -
Duration10
Semester 1
NameCompulsory
Political Economy
History of the Croatian Law and State
Theory of Law and State
Physical Training and Health Culture I
English Language I
German I
Theory of Law and State - Seminar
History of the Croatian Law and State - Seminar
Political Economy - Seminar
Semester 2
NameCompulsory
Roman Private Law
Sociology
Physical Training and Health Culture II
Constitutional Law
Constitutional Law - Seminar
Roman Private Law - Seminar
Sociology - Seminar
English Language II
German II
Semester 3
NameCompulsory
Criminal Law
Family Law
General History of Law and the State
Physical Training and Health Culture III
English Language III
German III
Criminal Law - Seminar
Family Law - Seminar
General History of Law and the State - Seminar
Semester 4
NameCompulsory
Economic Policy
Criminal Procedure Law
International Law
Physical Training and Health Culture IV
English Language IV
German IV
Criminal Procedure Law - Seminar
International Law - Seminar
Economic Policy - Seminar
Semester 5
NameCompulsory
European Public Law
Labour and Social Law
Administrative Law
Administrative Law - Seminar
Labour and Social Law - Seminar
European Public Law - Seminar
Semester 6
NameCompulsory
Civil Law 1
Commercial Law
Administrative Science
Civil Law 1 - Seminar
Commercial Law - Seminar
Administrative Science - Seminar
Semester 7
NameCompulsory
Civil Procedure Law
Maritime and General Traffic Law
Company Law
Statistics and Legal Informatics
Semester 8
NameCompulsory
Financial Law and Financial Science
Civil Law 2
Private International Law
Civil Law 2 - Seminar
Financial Law and Financial Science - Seminar
Private International Law - Seminar
Civil Law
9. semestar
NameCompulsory
Latinska pravna terminologija
Medical Law
Civil Law and Technology
Economy of Law
Criminology and Victimology
Legal and Political Thinking through History
European Labour Law and European Social Security Law
Law on Bankruptcy
Criminalistics
Forensic Medicine
Monetary Law
Child and Law
English for EU Law
Inland Navigation Law
European Legal Tradition
Rights of Animals
Legal Ethics
Alternative Dispute Resolution
Attorneyship
Human Resources
European Criminal Law
Environment and Sustainable Development
European and International Family Law
Law and Bioethics
EU External and Internal Security Law
European Administrative Procedure
Freedom of Expression in a Legal Context
Tax Behaviour and Tax (Il)literacy
Legal Position of Women Throughout the History
Convention Law and Criminal Justice
The European Union Criminal Law
Public Notary Law
Sports Arbitration
The Traffic and Environmental Law
Land Register Law
Copyright Law
Extrajudicial and Distraint Law
10. semestar
NameCompulsory
Writing Master's Thesis
Moot courts
European Law
9. semestar
NameCompulsory
Latinska pravna terminologija
Medical Law
Civil Law and Technology
Economy of Law
Criminology and Victimology
Legal and Political Thinking through History
European Labour Law and European Social Security Law
Law on Bankruptcy
Criminalistics
Forensic Medicine
Monetary Law
Child and Law
English for EU Law
Inland Navigation Law
European Legal Tradition
Rights of Animals
Legal Ethics
Alternative Dispute Resolution
Attorneyship
Human Resources
European Criminal Law
Environment and Sustainable Development
European and International Family Law
Law and Bioethics
EU External and Internal Security Law
European Administrative Procedure
Freedom of Expression in a Legal Context
Tax Behaviour and Tax (Il)literacy
Legal Position of Women Throughout the History
Convention Law and Criminal Justice
The European Union Criminal Law
Public Notary Law
Sports Arbitration
The Traffic and Environmental Law
EU Internal Market Law
European Private International Law and Procedural Law
European Programmes of Regional and International Cooperation
10. semestar
NameCompulsory
Writing Master's Thesis
Moot courts
Criminal Law
9. semestar
NameCompulsory
Latinska pravna terminologija
Medical Law
Civil Law and Technology
Economy of Law
Criminology and Victimology
Legal and Political Thinking through History
European Labour Law and European Social Security Law
Law on Bankruptcy
Criminalistics
Forensic Medicine
Monetary Law
Child and Law
English for EU Law
Inland Navigation Law
European Legal Tradition
Rights of Animals
Legal Ethics
Alternative Dispute Resolution
Attorneyship
Human Resources
European Criminal Law
Environment and Sustainable Development
European and International Family Law
Law and Bioethics
EU External and Internal Security Law
European Administrative Procedure
Freedom of Expression in a Legal Context
Tax Behaviour and Tax (Il)literacy
Legal Position of Women Throughout the History
Convention Law and Criminal Justice
The European Union Criminal Law
Public Notary Law
Sports Arbitration
The Traffic and Environmental Law
Criminal International Law
Juvenile Criminal Law
Executive Criminal Law
10. semestar
NameCompulsory
Writing Master's Thesis
Moot courts
Constitutional Law
9. semestar
NameCompulsory
Latinska pravna terminologija
Medical Law
Civil Law and Technology
Economy of Law
Criminology and Victimology
Legal and Political Thinking through History
European Labour Law and European Social Security Law
Law on Bankruptcy
Criminalistics
Forensic Medicine
Monetary Law
Child and Law
English for EU Law
Inland Navigation Law
European Legal Tradition
Rights of Animals
Legal Ethics
Alternative Dispute Resolution
Attorneyship
Human Resources
European Criminal Law
Environment and Sustainable Development
European and International Family Law
Law and Bioethics
EU External and Internal Security Law
European Administrative Procedure
Freedom of Expression in a Legal Context
Tax Behaviour and Tax (Il)literacy
Legal Position of Women Throughout the History
Convention Law and Criminal Justice
The European Union Criminal Law
Public Notary Law
Sports Arbitration
The Traffic and Environmental Law
Local and Regional Self-Government Law
Constitutional Procedural Law
Administrative Procedure Law and Public Authority Law
10. semestar
NameCompulsory
Writing Master's Thesis
Moot courts
Company Law
9. semestar
NameCompulsory
Latinska pravna terminologija
Medical Law
Civil Law and Technology
Economy of Law
Criminology and Victimology
Legal and Political Thinking through History
European Labour Law and European Social Security Law
Law on Bankruptcy
Criminalistics
Forensic Medicine
Monetary Law
Child and Law
English for EU Law
Inland Navigation Law
European Legal Tradition
Rights of Animals
Legal Ethics
Alternative Dispute Resolution
Attorneyship
Human Resources
European Criminal Law
Environment and Sustainable Development
European and International Family Law
Law and Bioethics
EU External and Internal Security Law
European Administrative Procedure
Freedom of Expression in a Legal Context
Tax Behaviour and Tax (Il)literacy
Legal Position of Women Throughout the History
Convention Law and Criminal Justice
The European Union Criminal Law
Public Notary Law
Sports Arbitration
The Traffic and Environmental Law
Insurance Law
European Company Law
Competition Law
10. semestar
NameCompulsory
Writing Master's Thesis
Moot courts
International Law
9. semestar
NameCompulsory
Latinska pravna terminologija
Medical Law
Civil Law and Technology
Economy of Law
Criminology and Victimology
Legal and Political Thinking through History
European Labour Law and European Social Security Law
Law on Bankruptcy
Criminalistics
Forensic Medicine
Monetary Law
Child and Law
English for EU Law
Inland Navigation Law
European Legal Tradition
Rights of Animals
Legal Ethics
Alternative Dispute Resolution
Attorneyship
Human Resources
European Criminal Law
Environment and Sustainable Development
European and International Family Law
Law and Bioethics
EU External and Internal Security Law
European Administrative Procedure
Freedom of Expression in a Legal Context
Tax Behaviour and Tax (Il)literacy
Legal Position of Women Throughout the History
Convention Law and Criminal Justice
The European Union Criminal Law
Public Notary Law
Sports Arbitration
The Traffic and Environmental Law
International Protection of Human Rights
Diplomatic Law and Diplomatic Profession
International Economy and Labour Market
Anti-discrimination law
10. semestar
NameCompulsory
Writing Master's Thesis
Moot courts