Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

III. semestar

Obveza studenta

ECTS

Seminarski rad

5

nastavnik predmeta

Seminarski rad

5

nastavnik predmeta

ILI

Znanstveni/Stručni rad A1 kategorije

10

nastavnik predmeta
Završni rad Izrada i obrana završnog rada

20

mentor

Ukupno ECTS (III semestar)

30

U III. semestru polaznici Studija moraju napisati dva istraživačka seminara, ili, umjesto seminara mogu objaviti jedan stručni ili znanstveni rad.

Studente će se tijekom nastavnog procesa motivirati i poticati na analizu pravnih i / ili ekonomskih problema i pisanje radova u koautorstvu sa predavačima.

Na kraju trećeg semestra studenti moraju izraditi i obraniti završni rad.

PRIJAVA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Za prijavu obrane završnog rada se traži da su polaznici prethodno položili sve ispite te napisali ili dva istraživačka seminara ili da su poslali u objavu (o čemu je potrebno ishoditi potvrdu izdavača) jedan stručni ili znanstveni rad.

Obrazac prijave teme specijalističkog rada