Doktorski studij Pravo

Uvjeti i postupak upisa

Studij mogu upisati polaznici koji su:
  • a) koji su prethodno završili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij prava ili raniji dodiplomski studij prava (uz prilaganje potvrde ili diplome o izjednačavanju stečenoga akademskog naslova u skladu s važećim propisima) odnosno ostvarili 300 ECTS bodova u prethodnim razinama obrazovanja te ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Iznimno studij mogu upisati pristupnici koji su prethodnu razinu studija završili s prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika
  • b) koji su završili druge diplomske ili ranije dodiplomske studije iz područja društvenih znanosti (ekonomija, politologija i dr.) odnosno pristupnici koji su prethodno ostvarili 300 ECTS bodova i ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Pri upisu na doktorski studij pristupnici koji prethodno nisu završili studij prava, Vijeće doktorskoga studija odnosno povjerenstvo koje Vijeće doktorskog studija ovlasti, odredit će predmete iz programa integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija prava koje pristupnik treba položiti, ali u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova. Uzimajući u obzir prethodno stečena znanja, Vijeće doktorskoga studija, odnosno povjerenstvo utvrdit će sadržaj takvoga individualnog pripremnog semestra. Iznimno studij mogu upisati pristupnici koji su prethodnu razinu studija završili s prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika
  • c) koji su prema ranijim propisima završili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja drugih društvenih znanosti, osobe koje su završile specijalistički studij, odnosno osobe koje su započele poslijediplomski doktorski studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski doktorski studij iz područja drugih društvenih znanosti na drugim fakultetima u zemlji ili inozemstvu. U slučaju upisa navedenih pristupnika na doktorski studij, Vijeće doktorskog studija za svakog će pristupnika odrediti pod kojim uvjetima i u koji se semestar doktorskoga studija može upisati, odnosno, uzimajući u obzir prethodno stečena znanja i program prethodnoga studija, koji mu se položeni ispiti prethodnoga studija mogu priznati pri upisu na poslijediplomski doktorski studij

Svi pristupnici navedeni pod a), b) i c) prolaze dodatnu provjeru motivacije vezane uz namjeravano područje istraživanja na doktorskom studiju te znanstvene opravdanosti predloženog istraživanja.

Kriterije za odabir pristupnika utvrđuje Vijeće doktorskoga studija u skladu sa znanstveno-istraživačkim mogućnostima studijskog programa. Pri odabiru pristupnika vodi se računa o raspoloživim mentorima, a ravnajući se kriterijima izvrsnosti i primarno definiranim interesom pristupnika za željenim područjem istraživanja.

HODOGRAM UPISA NA DOKTORSKI STUDIJ PRAVO