Doktorski studij Pravo

Druga godina / uvjeti za upis treće godine

Struktura druge godine studija

Predmet

ECTS

Izborni predmet I.

8

Izborni predmet II.

8

Istraživački seminar III.

8

Znanstveni rad I.
(samostalno ili u suradnji s mentorom, objavljen ili prihvaćen za objavu)

10

Obrana prijave teme

10

Izborno-prema istraživačkom planu, s obzirom na kriterije koje usvoji Vijeće
pripadajući broj ECTS bodova po aktivnosti

16

Ukupno prva godina

60

Popis izbornih kolegija

Predmeti koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku:
Izborni predmeti

Tijekom II. godine doktorand je obvezan položiti dva izborna predmeta, izraditi istraživački seminar, izraditi znanstveni rad samostalno ili u suautorstvu s mentorom te obraniti prijavu teme. Prije obrane prijave teme doktorand mora imati barem jedno izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu, samostalno ili s mentorom.

Studij potiče objavu rada, odnosno izlaganja na skupovima doktoranda u suautorstvu s mentorom. Navedena obveza izrade znanstvenoga rada tijekom studija podrazumijeva izradu novoga znanstvenog rada, stoga se doktorandu ne može priznati eventualno ranije objavljen(i) znanstveni rad(ovi).

Znanstveni rad podrazumijeva rad koji je objavljen ili prihvaćen za objavu nakon što je recenziran kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni znanstveni rad ili poglavlje u znanstvenoj knjizi, zborniku radova ili zborniku radova s međunarodne konferencije. Rad objavljen u znanstvenom časopisu podrazumijeva časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnim recenzentima, odnosno časopis koji se referira u priznatoj međunarodnoj bazi podataka (HeinOnline, Scopus i WoS) definiranoj uvjetima za znanstveno napredovanje u području društvenih znanosti (polje pravo ili srodno polje).

Znanstveni rad mora biti izložen na domaćoj ili međunarodnoj konferenciji te objavljen ili prihvaćen za objavu, što je u skladu s Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izrada i javna obrana teme doktorskog rada kruna je II. godine doktorskoga studija i nosi 10 ECTS bodova. ECTS opterećenje za ovu aktivnost odražava značaj promišljenog i znanstveno utemeljenoga te opravdanoga prijedloga teme doktorske disertacije i istraživanja, kao temeljnih preduvjeta uspješne realizacije doktorskoga studija za svakog doktoranda.

Preostale ECTS bodove za drugu studijsku godinu doktorandi će prikupiti kroz različite izborne studijske obveze, koje će se definirati istraživačkim i radnim planom.

Uvjeti za upis treće godine studija

Za upis treće godine, odnosno 5. semestra, student mora imati javno obranjenu prijavu teme i steći minimalno 120 ECTS bodova.