Nacionalni projekti

Projekti financirani od strane EU

Trajanje: 01.07.2020. – 31.12.2021.

Nositelj: Svjetski savez mladih Hrvatska

Partneri: Pravni fakultet Osijek, Udruga Igra

Suradnici: Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb Osijek, udruga Adopta, udruga Pragma

Vrijednost projekta: 450.725.50 kn (financirano od strane Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., OP Učinkoviti ljudski potencijali)

Ciljevi Projekta su:

 • jačanje kapaciteta i usavršavanje stručnjaka i članova udomiteljskih obitelji
 • osnaživanje i uključivanje u lokalnu zajednicu djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s problemima u ponašanju
 • formiranje programa za osnaživanje stručnjaka i članova udomiteljskih obitelji te prijedloga mjera za usavršavanje socijalne usluge udomljavanja
 • osnivanje savjetovališta „Zajedno do doma“ te osnivanje Mobilnog tima stručnjaka

Trajanje: 27. 03. 2019. – 26. 03. 2022.

Nositelj: Pravni fakultet Rijeka

Partneri: Pravni fakulteti Osijek, Pravni fakultet Zagreb i Pravni fakultet Split

Vrijednost: 3.543.935,40 HRK (financirano od strane Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., OP Učinkoviti ljudski potencijali)

Web stranica: https://providentia-iuris.eu/

Svrha projekta je doprinos poboljšanju kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj razvojem kvalifikacijskih standarda i šest strukovnih standarda te unapređenjem studijskih programa integriranog dodiplomskog / diplomskog sveučilišnog studija prava, specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava i dodiplomskog stručni upravnog studija, primjenom suvremenih softverskih rješenja i poboljšanjem sustava osiguranja kvalitete i kompetencije studenata. Projekt obuhvaća niz aktivnosti koje će pridonijeti povećanju uključivanja i suradnje svih dionika, uključujući istraživanje tržišta rada u svrhu prilagođavanja studijskih programa potrebama tržišta i omogućavanju studentima stjecanje potrebnih znanja, vještina i kompetencija u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

(IPA 2012 Building capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights)

Broj ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava: 2012-01-35-010214

Trajanje: 17.10.2015. – 17.04.2017.

Nositelj: Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga (nevladina udruga)

Partneri: Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Grad Zagreb

Vrijednost: 160.730,98 € (88,87% EU sufinanciranje)

Aktivnosti:

 • osposobljavanje studenata prava kao pravnih savjetnika žrtvama mobbinga
 • izrada e-learning alata za obuku pravnih stručnjaka i studenata prava o nasilju na poslu, mobbingu i pravnoj zaštiti žrtava
 • priprema i impelementacija anti-mobbing protokola za poslodavce iz svih sektora
 • javne aktivnosti u svrhu kampanje protiv mobbinga

Ciljevi:

 • zaštita ljudskih prava ranjivih skupina
 • razvijanje sustava zaštite žrtava mobbinga putem međusektorske suradnje
 • suradnja s lokalnom zajednicom i nevladinim sektorom

Trajanje: 19.06.2015. – 18.09.2016.

Nositelj: Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Partneri: Pravni fakulteti u Rijeci i Splitu, Institut za razvoj obrazovanja

Vrijednost: 1.187.376,88 HRK (financirano od strane Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., OP Učinkoviti ljudski potencijali)

Web stranica: https://www.pravos.unios.hr/iurisprudentia

Ciljevi:

 • izrada standarda kvalifikacije
 • izrada standarda zanimanja
 • razvoj i usklađivanje studijskih programa
 • unaprijeđivanje kompetencija nastavnika

Aktivnosti se provode u sklopu projekta Sustavno gospodarenje energijom (SGE) kojem se Fakultet pridružio 9. svibnja 2014. godine. Ključni cilj je sustavno informiranje i educiranje građana, te poticanje na korištenje energetski efikasnih proizvoda, materijala i sustava na nacionalnoj i lokalnoj razini. U okviru poticanja transformacije i održivog razvoja EE tržišta ZeeK (Zelena knjižnica energetske efikasnosti) stručnjacima, pripadnicima akademske zajednice, studentima i građanima stavja na raspolaganje stručne publikacije i edukativne materijale te na taj način potiče povećanje odgovornog ponašanja pri upotrebi energije kroz primjenu energetski efikasnih mjera, kao i obnovljivih izvora energije. Pravni fakultet Osijek jedina je visokoškolska knjižnica koja uživa taj status, jer su se ciljevi i aktivnosti projekta dijelom implementirani IPA projektom DUNICOP.

Projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Šifra projekta: 111-1111174-0992 , glavni istraživač: prof. dr. sc. Srećko Jelinić, istraživači: Dubravka Akšamović, Anita Blagojević, Dubravka Klasiček, Tunjica Petrašević i Davorin Pichler.

Šifra projekta: 111-1111174-0935, glavni istraživač: prof. dr. sc. Nihada Mujić, istraživači: Jelena Legčević i Timothy M. Baye.

Šifra projekta: 111-1111174-0986, glavni istraživač: doc. dr. sc. Mira Lulić, istraživači: Nives Mazur, Josip Salapić, Ivana Tucak, Josip Berdica, Daniela Hećimović, Danijela Rupčić, Zvonimir Tomičić i Igor Vuletić.

Šifra projekta: 111-1111174-0985, glavni istraživač: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, istraživači: Boris Bakota, Predrag Zima, Stipe Ivanda, Antun Lovrić, Rajko Odobaša, Renata Perić, Željka Kulenović, Mato Palić, Samir Vrabec, Boris Ljubanović i Emina Konjić.

Šifra projekta: 111-1151212-1434, glavni istraživač: prof. dr. sc. Damir Klasiček, istraživači: Vjekoslav Puljko, Mirela Župan, Aleksandra Maganić, Branka Rešetar, Mario Vinković, Nikol Živić i Anica Čulo.

Šifra projekta: 111-1191684-1444, glavni istraživač: dr. sc. Ljerka Mintas Hodak, istraživači: Siniša Petrović, Romana Caputa-Jogunica, Zlatko Mateša, Zvonimir Jelinić, Dubravka Akšamović, Mark Rosentraub.

Šifra projekta: 111 0101427-0784, glavni istraživač: prof. dr. sc. Ivana Barković, istraživači: Nedeljko Bosanac, Rajko Odobaša, Vlatko Ećimović, Justyna Maliszewksa.

Naziv davatelja potpore: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta: Organizacija za građanske inicijative

Trajanje potpore: 01.11.2014.- 31.10.2015.

Financijska vrijednost projekta: 120.000,00 HRK

Partneri projekta: Grad Drniš, Centar za socijalnu skrb Drniš

Suradnici projekta: Pravni fakultet Osijek, Pravni fakultet u Splitu

Cilj ovog projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti te osiguranju zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje sa svrhom sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom /dosmrtnom uzdržavanju. Specifični ciljevi projekta su poboljšana informiranost i osiguranje besplatne savjetodavne pomoći starijim osobama (3000) na području Slavonije i Dalmacije sa ciljem prevencije neželjenih posljedica sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, pravima iz mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja te zaštiti osobnih podataka kao i potaknut volonterizam studenata pravnih fakulteta iz Osijeka i Splita u cilju podrške starim i nemoćnim.

Aktivnosti:

 • Tisak i distribucija info- letaka koji će obuhvatiti bitne informacije o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, pravima iz mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja te zaštiti osobnih podataka
 • Osiguranje savjetodavne pravne podrške putem besplatnog info telefona koja će pridonijeti većoj informiranosti starije populacije o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, pravima iz mirovinskog i socijalnog osiguranja te zaštiti osobnih podataka
 • Snimanje i prikazivanje TV na temu doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja sa svrhom informiranja šire javnosti „Podržite naše starenje“
 • Nositelji projekta: Organizacija za građanske inicijative OGI u partnerstvu s Gradom Drnišom i Centrom za socijalnu skrb iz Drniša te Pravnim fakultetima u Osijeku i Splitu

Projekti financirani od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Mirela Župan

Suradnici na projektu: Martina Drventić, asistentica, mr. sc. Senija Ledić (sutkinja, Županijski sud u Splitu), Marijana Šego, mag.iur. (posebni skrbnik za djecu, Centar za posebno skrbništvo), Mario Oreški, mag.iur.univ.spec.pol. (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), Daniel Rupić (Centar za socijalnu skrb Koprivnica)

Gost istraživač: prof. Thalia Kruger, Sveučilište u Antwerpenu

Trajanje: 01.04.2017. – 31.03.2018.

Protupravno odvođenje/zadržavanje djeteta preko granice posljedica je intenzivnih prekograničnih migracija, novih oblika životnih zajednica te nesređenih međusobnih pravnih odnosa roditelja/skrbnika. Međunarodni/EU pravni okvir djelovanja (Haška konvencija 1980 i Uredba 2201/2003, Povelja temeljnih prava 2000, Konvencija za zaštitu ljudskih prava 1950) obvezuju hrvatska nadležna tijela. Sustavna analiza naše prakse (otmice unutar/izvan EU) nije učinjena. Treba prikupiti/obraditi/analizirati podatke te ih učiniti javno dostupnima. Angažmanom istraživača, suradnika, gosta istraživača te 4 doktoranda planira se znanstveno obraditi postupanje 4 općinska suda te nadležnih tijela u periodu 7/2014-7/2017. Doprinosi se razvoju: znanstvene i međunarodne suradnje UNIOS-a, prakse nacionalno nadležnih tijela, zakonodavstva, ujednačavanju s europskim rješenjima.

Voditelj projekta: Dr.sc. Jelena Legčević

Suradnici na projektu: Dr.sc. Jelena Dujmović

Trajanje: 19.02.2015.-19.02.2016.

Primjena različitih motivacijskih tehnika iznimno utječe na učinkovitost djelovanja u javnoj upravi. Cilj je istraživanja utvrditi područja motivacijskih faktora i motivacijskih tehnika koje se mogu razraditi i primijeniti u upravljanju ljudskim potencijalima u funkciji povećanja ukupne efikasnosti na području javne uprave. Prikupljanje podataka u okviru svih segmenata javne uprave obavit će se namjernim uzorkom bez primjene teorije vjerojatnosti. Potreba za korijenitom reformom javne uprave uz teorijski i praktični pristup doprinosi razvoju znanosti u smislu pobližeg upoznavanja zainteresirane stručne i ostale javnosti o utjecaju motivacijskih čimbenika na učinkovitost djelovanja u javnoj upravi.

Cilj je istraživanja utvrditi područja motivacijskih faktora i motivacijskih tehnika koje se mogu razraditi i primijeniti u upravljanju ljudskim potencijalima u funkciji povećanja ukupne efikasnosti (naglašavanje ekonomskih vrijednosti u javnoj upravi – tzv. “3E” vrijednosti – efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti) uz zadovoljavanje raznolikih ljudskih potreba na području javne uprave odnosno na području njezinih ključnih segmenata: državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnih službi. Svrha provedenog istraživanja ogleda se u tome da se sustav nagrađivanja, odnosno upravljanje nagrađivanjem (uz koji je usko vezan klasifikacijski te sustav napredovanja) koncentrira na oblikovanje, provedbu i održavanje različitih oblika motivacije zaposlenika u javnoj upravi pri čemu se poboljšava učinkovitost djelovanja u ostvarivanju zadanih organizacijskih ciljeva.

Voditelj projekta: Dr.sc. Paula Poretti

Trajanje: 19.02.2015.-19.02.2016.

Začetak zaštite prava potrošača na razini EU u instrumentima je kojima je primarni cilj bio unaprjeđenje integracije tržišta EU. No, potpisivanjem Lisabonskog ugovora i priznavanjem obvezujućeg učinka Povelji o temeljnim pravima EU zaštiti prava potrošača priznat je značaj temeljnog ljudskog prava koji traži najviši stupanj garancije pravne zaštite. To je vidljivo i iz recentnih judikata Suda pravde EU. RH kao država članica EU u obvezi je osigurati predviđenu razinu zaštite prava potrošača. U istraživanju naglasak je na ostvarenju postupovne zaštite potrošača kao sastavnog dijela zaštite temeljnih ljudskih prava u hrvatskom pravnom sustavu. Nastojat će se istražiti dostupnost pravne zaštite potrošačima u nacionalnim i prekograničnim potrošačkim sporovima unutar EU i unutar regije (države izvan EU).

Cilj projekta je detektirati čimbenike koje negativno utječu na ostvarenje standarda zaštite prava potrošača i naznačiti način na koji bi se mogli otkloniti. Ispitat će se utjecaj pristupa potrošača informacijama o pravu na zaštitu u hrvatskom pravnom sustavu te dostupnosti sudova (s obzirom na troškove, dužinu trajanja postupka, mogućnost ostvarenja prava na besplatnu pravnu pomoć, ovlaštenje udruga za zaštitu potrošača na zastupanje prava potrošača u postupku) na razinu postupovne pravne zaštite koja se pruža potrošačima u RH. Rezultati istraživanja osim kao doprinos produbljivanju teorijskih spoznaja i unaprjeđenju hrvatske pravne prakse u području zaštite prava potrošača mogli bi poslužiti za unaprjeđivanje znanja studenata završnih godina pravnog studija.

Očekuje se da će spoznaje prikupljene istraživanjem u okviru provedbe projekta rezultirati u publiciranju radova na temu zaštite prava potrošača. Budući da empirijsko istraživanje o dostupnosti postupovne pravne zaštite potrošača do sada nije provedeno u hrvatskoj pravnoj znanosti, ovim bi se istraživanjem popunila postojeća praznina i ujedno stvorile pretpostavke za daljnja unaprjeđivanja na tom području.

Rezultati istraživanja poslužit će za oblikovanje i publiciranje radova u časopisima i zbornicima radova:

 1. Dostupnost pravne zaštite potrošačima u nacionalnim i prekograničnim sporovima (Verfügbarkeit des Rechtsschutzes für Verbraucher im nationalen und grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten)
 2. Zaštita potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača-otvorena pitanja
 3. Kolektivna pravna zaštita potrošača: Iskustva zemalja jugoistočne Europe (Consumer Collective Redress: Experiences of the South Eastern European countries)

Rezultati znanstvenog istraživanja u okviru projekta planiraju se izložiti na znanstvenoistraživačkim skupovima u zemlji i inozemstvu. Također, planiran je i odlazak na međunarodnu konferenciju u organizaciji Međunarodnog udruženja za pravo potrošača (15th conference of the International Association of Consumer law “Virtues and Consumer Law”) koja će se održati od 29. lipnja do 1. srpnja 2015. godine u Amsterdamu.

U okviru projekta planira se održavanje okruglog stola: Dostupnost pravne zaštite potrošačima u nacionalnim i prekograničnim sporovima-teorijski i praktični aspekti, Osijek, prosinac 2015.

Voditelj projekta: dr. sc. Ante Novokmet

Suradnici na projektu: Doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić, Doc.dr.sc. Igor Vuletić, Dr.sc. Barbara Herceg

Trajanje: 19.02.2015.-19.02.2016.

Zajednička je osobina svih suvremenih kaznenih postupaka okolnost da je država danas u toj mjeri monopolizirala moć fizičke prisile da se žrtva kaznenog djela rijetko ili uopće ne pojavljuje kao ovlašteni tužitelj u kaznenom postupku. Tu činjenicu pratio je razvoj ustanove državnog odvjetništva kao posebnog od državne vlasti postavljenog tijela zaduženog za sustavni progon počinitelja svih kaznenih djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti. Iako njegov samostalni i neovisni položaj otvara mogućnost za objektivnu prosudbu zakonskih pretpostavki za kazneni progon, ipak postoji razumljiva mogućnost da državni odvjetnik u svojoj prosudbi katkada pogrešno procijeni postojanje tih pretpostavki te odbaci kaznenu prijavu ili tijekom postupka odustane od kaznenog progona, iako postoje zakonski uvjeti za kazneni progon. Stoga svaki kazneni postupak mora predvidjeti odgovarajuće protektivne elemente koji će osigurati kazneni progon počinitelja kaznenog djela i onda kada je državni odvjetnik zakazao u obavljanju svoje temeljne dužnosti u kaznenom postupku. Na tom tragu je i Direktiva 2012/29/EU koja u čl. 11 jamči žrtvi kaznenog djela pravo na preispitivanje odluke o nepokretanju kaznenog postupka. Budući da je Republika Hrvatska dužna do 15. studenoga 2015. uskladiti svoje zakonodavstvo s zahtjevima iz Direktive tada će cilj ovog istraživanja biti utvrditi slabe točke hrvatskog modela kontrole nepokretanja kaznenog postupka analizom postojećeg zakonodavnog rješenja te problema do kojih dolazi u praksi hrvatskog pravosuđa. Svrha istraživanja je uočene nedostatke i proturječnosti iskoristiti za predlaganje poboljšanja postojećeg ili potpuno novog zakonodavnog rješenja kako bi se osigurao učinkovit, brz i s Direktivnom 2012/29/EU usklađen model kontrole nepokretanja kaznenog postupka.

Znanstveni projekt Zaštita najboljeg interesa djeteta u prekograničnim stvarima odobrilo je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u trajanju od jedne godine (15.07.2013.– 15.07.2014.). Nositeljica projekta bila je doc. dr. sc. Mirela Župan. Cilj je istraživanju bio postaviti okvir prekograničnih pravnih stvari kojima je predmet zaštita najboljeg interesa djeteta, i to: identificirati pravne stvari pravosuđenja o najboljem interesu djeteta, identificirati pravne izvore koji obvezuju RH; istražiti praksu nadležnih tijela RH, detektirati u čemu se sustav RH promijenio ulaskom u EU i koje će to reperkusije imati na praksu kako bi se uskladila preuzetim međunarodnim obvezama. Najbolji interes djeteta elaborira se i s aspekta temeljnih ljudskih prava te politike EU-a o zaštiti djece. Elaborira se i realizacija najboljeg interesa djeteta sustavom međunarodne administrativne suradnje putem središnjih izvršnih tijela te u prekograničnim ovrhama. Središte se postavlja na najučestalije predmete u hrvatskoj praksi: građanskopravnoj otmici djece od strane jednog od roditelja i uzdržavanju djece. Provedbom je projekta izrađen obuhvatan znanstveni opus na temu najboljeg interesa djeteta u prekograničnim predmetima. Predloženi je projekt rezultirao nekolicinom publikacija u časopisima ili zbornicima radova, izlaganjem na dvama međunarodnim znanstvenim skupovima te okruglim stolom. Intenzivnija seminarska nastava rezultirala je dodatnim kompetencijama studenata u ovom području. Povezivanje s praksom osiguralo je prilagođavanje znanstveno utemeljenih spoznaja hrvatskim prilikama što je rezultiralo praktičnom iskoristivosti rezultata istraživanja pred nadležnim institucijama koje provode postupke o zaštiti djece. Predloženo istraživanje višestruko je značajno i za znanstveni opus o zaštiti prava djece u prekograničnim stvarima i za bolju edukaciju studenata i unaprjeđenje prakse nadležnih tijela. U RH nije provedeno tako obuhvatno istraživanje legislative i hrvatske prakse koja bi se doticala najboljeg interesa djeteta u prekograničnim predmetima. S obzirom na veći broj zahtjeva putem sustava građanskopravne otmice djece i prekograničnoga uzdržavanja, projekt ih stavlja u prvi plan istraživanja. Značenje se  projekta ogleda i u segmentu zaštite temeljnih ljudskih prava koja su normativno obilno regulirana, ali su praktično vrlo često nedostatno zaštićena. Istraživanje je značajno i za povezivanje znanosti i prakse budući da se o pravima i zaštiti djeteta u konačnici odlučuje pred nadležnim pravosudnim institucijama i u radu središnjih izvršnih tijela.

Tijekom projekta provedeno je opsežno istraživanje zakonodavstva i sudske prakse koji se tiču najboljeg interesa djeteta, a sve to u prekograničnim pravnim stvarima. Projektne su se ideje dalje promicale u radu sa studentima u okviru nastave i seminara na četvrtoj i petoj godini. Dodana je vrijednost projektu međunarodni seminar Legal protection of a child in domestic and international situations koji se održao 27. ožujka te 2. i 3. travnja 2014. godine. Intenzivni rad sa studentima polučio je nekoliko izvrsnih diplomskih radova vezanih uz tematiku projekta. Nadalje, projektne su se spoznaje dijelile sa zainteresiranom javnosti na okruglom stolu Zaštita najboljeg interesa djeteta u prekograničnim stvarima – očekivanja i stvarnost/Protecing the best interest of a child in cross-border cases – expectations and reality, Osijek, 4. travanj 2014.

Uz projekt je organizirana i međunarodna znanstvena konferencija 11th Regional PIL Conference: Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus, Osijek (Croatia), 11. – 12. 6. 2014. U okviru konferencije održan je okrugli stol o problematici prekogranične otmice djece s nacionalnim referatima. Završetkom provedbe projekta izrađen je obuhvatan znanstveni opus na temu najboljeg interesa djeteta u prekograničnim predmetima koji je jedinstven u pravnoj doktrini hrvatske i regije.

 

Znanstveni projekt odobrilo je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u trajanju od jedne godine (15.07.2013.– 15.07.2014.). Nositeljica je projekta bila doc. dr. sc. Jelena Legčević, a stručna suradnica Marina Holjenko, dipl. iur.

Mnoge zemlje i nositelji interesa osiguranje kvalitete smatraju jednim od temelja Bolonjskog procesa. Osiguranje kvalitete nikad se nije smatralo procesom koji će biti jednak u svim zemljama Europe, već se nastojalo povećati suradnju u tom procesu. Da bi se povećala pouzdanost i funkcioniranje postupaka za osiguranje kvalitete ovim se istraživanjem krenulo u verifikaciju postojećeg modela te mjernog instrumenta u okviru modela koji omogućuje vjerodostojno mjerenje kvalitete obrazovnih usluga kao dominantnom „proizvodu“ informacijskog doba. Svrha je istraživanja provjerom i verifikacijom metodologije praćenja uspješnosti Bolonjskog procesa na svim razinama obrazovanja, od stručnog preko diplomskog, specijalističkog do doktorskog studija, povećati zadovoljstvo svih sudionika sustava na Sveučilištu – studenata (koji su središte obrazovnog procesa), nastavnika, uprave, prateće administracije i društvene zajednice, što je preduvjet učinkovitog uklapanja u globalne tijekove suvremenog europskog i svjetskog visokog obrazovanja. Pretpostavka je istraživanju bila ta da će postojeći model te mjerni instrument imena KVALIMETAR (Legčević 2010.) pokazati valjanost i pouzdanost za mjerenje percepcije kvalitete različitih uzoraka u sektoru visokog obrazovanja. U istraživanju su uporabljene multivarijatne statističke metode: faktorska analiza, klaster analize i analize varijance pomoću kojih će se pokušati utvrditi relevantne dimenzije kvalitete usluga te dubina jaza koji postoji između davatelja i primatelja obrazovne usluge. Rezultati provedenog istraživanja uspoređeni su s rezultatima preliminarnog istraživanja iz 2009. godine kada je Bolonjski proces bio u početnoj fazi primjene u obrazovnom prostoru Hrvatske, pri čemu odmak od četiri godine predstavlja pravo vrijeme za provjeru kvalitete učinjenoga, ali i priliku za obogaćivanje dimenzija mjernoga instrumenta nekim novim varijablama koje su se usporedbom rezultata iz 2009. godine pokazale nepokrivenima. Značaj je istraživanja u tome što povezivanjem potreba na tržištu rada s provođenjem obrazovnih programa te povezivanjem vrjednovanja svih ishoda učenja stvaramo polaznu osnovu za usklađivanje Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) s Europskim kvalifikacijskim okvirom (European Qualification Framework – EQF). Rezultati istraživanja prezentirani su na dvjema međunarodnim konferencijama, u Parizu i Osijeku. Voditeljica projekta objavila je ukupno dva rada, od čega je jedan indeksiran u bazi Wos. Posebna je vrijednost projekta zaštita Kvalimetra pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20131877 na rok od 10 godina, do 2023. godine. Značenje je istraživanja u tome što povezivanjem potreba na tržištu rada s provođenjem obrazovnih programa te povezivanjem vrjednovanja svih ishoda učenja stvaramo polaznu osnovu za usklađivanje Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) s Europskim kvalifikacijskim okvirom (European Qualification Framework – EQF). Očekuje se kako će provedeno istraživanje na razini svih sastavnica Sveučilišta uspostaviti organizirano i redovito provođenje samoanalize uz odabir KVALIMETRA kao evaluacijske metodologije koji će upozoriti na pozitivne i negativne strane obrazovnoga procesa. Projekt ocjenjujemo iznimno uspješnim.