Informacijsko-komunikacijske tehnologije u pravu

Program cjeloživotnog učenja „Informacijsko-komunikacijske tehnologije u pravu“ (u daljnjem tekstu: Program) razvijen je zahvaljujući stečenim digitalnim kompetencija i vještinama nastavnika u okviru Erasmus+ projekta „Time to Become Digital in Law“ (DIGinLaw).

 

Program je tematski usmjeren na digitalizaciju prava, kao sintagmu višeg rodnog pojma. Naime, u horizontalnom pravnom sustavu po kriteriju distinkcije sadržaja i forme odnosno po srodnosti materije, razlikujemo materijalno i formalno (procesno) pravo. U skladu s navedenim, trendovi i pravni učinci digitalizacije prava mogu se razmatrati kroz prizmu materijalnog, ali i procesnog prava. S materijalnopravne točke gledišta, digitalizacija prava obuhvaća analizu normiranja sadržaja pravnih odnosa s obilježjima digitalnosti te na koji način materijalno pravo odgovara na suvremene društvene pojave s obilježjima digitalnosti. Razmatraju se subjekti, objekti te prava i obveze, kao elementi „digitalnih pravnih odnosa“. S druge strane, digitalizacija prava s procesnopravne točke gledišta obuhvaća primjenu suvremenih digitalnih tehnologija u pravozaštitnim postupcima te njihove učinke, prije svih, na prava sudionika postupaka, ali i na pravosuđe u cjelini. Pojednostavljeno, Programom će polaznici biti upoznati s pravnom regulativom digitalizacije s materijalnopravnog i procesnopravnog aspekta de lege lata i de lege ferenda.

 

S obzirom na stečene i razvijene digitalne kompetencije nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta Osijek u okviru DIGinLaw projekta, stvorila se ideja pružiti studentima iz polja prava mogućnost pohađanja masovnih otvorenih online tečajeva (eng. MOOC’s) putem platforme za učenje na daljinu. Osim što Program odražava upliv digitalizacije u način izvođenja nastave u smislu njegova izvođenja na daljinu, Program se svojim sadržajem odnosi na pravna pitanja digitalizacije. Naime, u okviru e-kolegija obrađivati će se aktualne teme iz područja digitalizacije prava, poput primjene umjetne inteligencije u pravosuđu, rješavanja prekograničnih sporova u digitalnom svijetu, zaštite potrošača u digitalno doba, zaštite podataka i kibernetičke sigurnosti i dr. Sadržajno podudarni kurikulumi već se sada izvode na studijima prava uglednih inozemnih visokoškolskih institucijama, u pravilu u obveznom dijelu nastavnog programa. Kolegije su u cijelosti osmislili i razvili nastavnici Pravnog fakulteta Osijek te isti korespondiraju razini 7 Europskog kvalifikacijskog okvira. Temeljem provedenog postupka vrednovanja Programa, Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2022. godine izdao je Pravnom fakultetu Osijeku suglasnost za izvođenje Programa.

 

Nastavnici i izvođači uključeni u provedbu Programa završili su tečaj u organizaciji Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (SRCE) „Digital Competences of Higher Education Teachers for Innovative Teaching Practices“, te stekli potrebna znanja i digitalne vještine za provedbu Programa putem sustava za učenje na daljinu. Polaznici koji uspješno završe Program, razvit će i unaprijediti digitalne kompetencije i vještine te steći nova specifična znanja iz područja digitalizacije prava odnosno utjecaja informacijskih tehnologija na pravo te time biti konkurentniji na nacionalnom i europskom tržištu rada 21. stoljeća.

 

Naposljetku, valja napomenuti da je Program komplementaran nizu strategijskih akata europske, nacionalne i sveučilišne razine. Prije svega, Program korespondira Digitalnoj agendi za Europu[1] dok je u nacionalnom kontekstu u suglasju sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije[2] kojom je kao jedan od ciljeva istaknuto proširenje i unapređenje primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u učenju i obrazovanju, s posebnim naglaskom na e-učenje i masovne otvorene online tečajeve (eng. MOOC’s). Pohađanje Programa odnosno e-kolegija, osim stjecanja novih znanja i vještina, doprinosi tome da polaznici budu u središtu obrazovnog procesa s obzirom na njihovu aktivnu ulogu, dok nastavnici i suradnici kroz mentorski rad imaju ulogu poticatelja obrazovnog procesa.[3]

 

[1] Digitalna agenda za Europu, http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Digitalna%20agenda%20za%20Europu.pdf

[2] Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Narodne novine, broj 124/14

[3] Ibid.

Slika / photo: Free Stock photos by Vecteezy