Doktorski studij Pravo

Pojmovnik

Najbitniji pojmovi na Doktorskom studiju Pravo

AAI Edu

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr mogu dobiti pripadnici akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj,  isključivo u nadležnoj matičnoj ustanovi. AAI Edu se za doktorande kreira po upisu na studij te podrazumijeva izdavanje službene adrese elektroničke pošte  (domena pravos) i lozinkom. AAI Edu izdaje nadležni administrator – voditelj informatičke služba. Student koristi službenu elektroničku adresu za komunikaciju za potrebe studija, pristupa sustavima za udaljeno učenje, pristupa bazama podataka izvan ustanove te koristi za sve druge dozvoljene svrhe.

Anketa

Kontrola sustava kvalitete Doktorskog studija Pravo osigurava se anonimnim anketiranjem koje provodi Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja. Na kraju akademske godine provodi se interna studentska anketa koja je anonimna. Studentska anketa nastavnicima pruža dodatne podatke o kvaliteti izvedbe kolegija. Periodično se provodi i nastavnička anketa i anketa uspješnosti rada mentora. Usporedbom rezultata studentske i nastavničke ankete nastavnici dobivaju uvid u pouzdanost procjene kvalitete svog rada.

AZVO

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) kao agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti osnovana je po uzoru na prakse zemalja Europske unije. Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) AZVO provodi dio postupka inicijalne akreditacije, postupke reakreditacije, postupke tematskog vrednovanja, postupke vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit), prikuplja i obrađuje podatke o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima su znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti, a na kojima se temelje analize potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda i kriterija za vrednovanje koje provodi Agencija te donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja i koji predstavljaju relevantne informacije o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja potrebne stručnim i državnim tijelima za donošenje strateških odluka za razvoj znanosti i visokog obrazovanja u cjelini. Agencija provodi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te pruža informacije o inozemnim te Hrvatskom sustavu visokog obrazovanja.

Doktorski studij PRAVO

Tradicija doktorske izobrazbe na Pravnom fakultetu datira u 1981. godinu. Pravni fakultet Osijek godine 2013. prepoznaje potrebu novoga pristupa organizaciji doktorskih studija te ustrojava i od 2014. pokreće Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo. Uvažavajući tekovine Bolonjskoga procesa i humboldtovskoga sveučilišta, naglasak je stavljen na individualno istraživanje i propitivanje postojećih društvenih i pravnih odnosa i njihove uloge u promjenama pro futuro. Do sada je upisano četiri generacije doktoranada (2014.; 2015.; 2018.; 2021. godine).

Doktorska disertacija

Doktorski studij završava izradom i obranom doktorske disertacije kojom doktorand stječe akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.). Doktorska disertacija mora biti samostalan i izvorni rad doktoranda kojim se dokazuje samostalno znanstveno istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda i koji sadrži znanstveni doprinos u odgovarajućem znanstvenom području, odnosno pripadnom znanstvenom polju. Doktorska disertacija piše se na hrvatskom jeziku, a uz suglasnost Vijeća Doktorskog studija može biti i na engleskom jeziku. Naslov, sažetak i ključne riječi doktorske disertacije moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba omogućiti razumijevanje cilja doktorske disertacije, metoda istraživanja, rezultata i zaključaka. Doktorska disertacija predaje se u elektroničkom i tiskanom obliku.

UPUTE ZA OBLIKOVANJE DOKTORSKE DISERTACIJE

Doktorski kolokvij

Doktorski kolokvij je događaj na kojem mentori i njihovi doktorandi, ali i ostali nastavnici studija, suradnici i gosti, izmjenjuju ideje i dogovaraju buduće aktivnosti. Doktorski kolokvij može biti usmjeren prezentaciji doktorskih istraživanja, ali i drugim temama aktualnim za doktorski studij, poput: izrade disertacije (pristup literaturi, korištenje softvera za sprečavanje plagijata, izazovi u izradi prijave teze doktorske disertacije, Erasmus mobilnost i stipendije za doktorande, Ljetna škola za doktorande),  znanstvena promocija (izlaganje rada / postera na međunarodnoj / nacionalnoj znanstvenoj konferenciji, sudjelovanje na međunarodnom seminaru, sudjelovanje u promociji znanosti, tijek i izazovi objave znanstvenog rada; sudjelovanje na studentskom natjecanju; znanstveni rad  (sudjelovanje na znanstvenom projektu, spajanje znanja s radnog mjesta sa znanstvenim radom).

ECTS bodovi

Ukupan broj ECTS bodova tijekom studija iznosi 180, pri čemu jedan ECTS bod podrazumijeva radno opterećenje od 30 radnih sati. Radni sati obuhvaćaju izravnu nastavu, mentorski rad i samostalan istraživački rad doktoranada potreban za svladavanje programa doktorskog studija. ECTS bodovi na Doktorskom studiju Pravo su raspodijeljeni na 60 ECTS bodova po svakoj godini studija. Uz obvezne predmete (dvije metodologije) predviđeni su izborni predmeti te istraživački seminarski i znanstveni radovi. Izborne studijske obveze nose 16 ECTS po godini. Unutar ove strukture doktorandima se daje određena fleksibilnost u odabiru studijskih sadržaja i izgradnji individualnog akademskog profila.

Fond za doktorande

Doktorski studij Pravo potiče doktorande u njihovoj realizaciji podupiranjem individualnih istraživačkih potreba doktoranada kroz fond za doktorande. Za financiranje znanstveno-istraživačkog rada doktoranada predviđa se iznos od 2.500,00 kuna po doktorandu za razdoblje jedne akademske godine. Iz navedenog iznosa moguće je pokriti trošak kotizacije, lekture, smještaja i putnog troška. Doktorandi obrazac zahtjeva predaju u Studentsku referadu.

Zahtjev za financiranje / sufinanciranje znanstveno istraživačkog rada doktoranda

Godišnji radni plan

Godišnji radni plan mora biti izrađen prije upisa svake akademske godine. U godišnji radni plan mentor i doktorand unose za svaku akademsku godinu konkretno definirane studijske obveze. Mentor je dužan jedanput na godinu podnijeti izvješće o napredovanju doktoranda i ispunjavanju obveza iz plana. Po isteku svake akademske godine od upisa doktorand podnosi mentoru, a mentor Vijeću doktorskog studija, izvještaj o ispunjenosti godišnjeg radnog plana. Isti se podnosi jedanput na godinu Odboru za praćenje mentorskoga rada koji svojim izvješćem kvantitativno i kvalitativno analizira mentorski rad i predlaže modele njegova unaprjeđenja. Doktorandu koji ne izvršava obveze prema individualnom istraživačkom te godišnjem planu, na prijedlog mentora Pravni fakultet Osijek može ponuditi raskid ugovora o studiranju. Godišnji radni plan izrađuje se na propisanom obrascu te se predaje referadi u zadanim rokovima.

Godišnji radni plan

Individualni istraživački plan

Individualni istraživački plan sastavni je dio ugovora o studiranju. Individualni istraživački plan s definiranom istraživačkom temom izrađuju mentor i pristupnik pri upisu na studij. Rokovi individualnog plana definiraju se ovisno o modelu studiranja u punom ili u pola radnog vremena (full time ili part time). Po upisu na studij Vijeće doktorskog studija donosi odluku o formalnom imenovanju mentora, temi doktorske disertacije te prihvaćanju individualnog istraživačkog plana. Individualni istraživački plan izrađuje se na propisanom obrascu te se predaje referadi u zadanim rokovima.

Mentor je dužan jedanput na godinu podnijeti izvješće o napredovanju doktoranda i ispunjavanju obveza iz individualnog istraživačkog plana, odnosno godišnjeg radnog plana.

Individualni istraživački plan

Ispit

Studijskim programom su za svaki obvezni i izborni predmet propisani načini provjere znanja. Isti se objavljuju pri upisa u svake akademske godine u Izvedbenom planu nastave. Ispitni rokovi se objavljuju na mrežnim stranicama studija odnosno određuju po dogovoru studenata s nastavnikom.

PRIJAVNICA ZA ISPIT NA DOKTORSKOM STUDIJU

Istraživački seminar

Student za trajanja studija izrađuje tri istraživačka seminara. Prvi izrađuje kod nastavnika iz predmeta metodologije, druga dva kod nastavnika. Mentori istraživačkog seminara mogu biti svi nositelji obveznih ili izbornih predmeta studija. Izradi istraživačkog seminara II. i III. doktorand može pristupiti tek kada položi oba obvezna metodološka predmeta te Istraživački seminar I. Teme istraživačkih seminara određuju mentor i doktorand kroz individualni istraživački/godišnji radni plan. Istraživački seminar sadržajno treba biti što uže povezan s temom istraživanja doktorske disertacije. Istraživački seminar se ocjenjuje ocjenom. Točan naziv seminara sastavni je dio izvješća doktoranda o izvršenim obvezama te izvješća mentora o napredovanju doktoranda. Za svaki istraživački seminar izrađuje se drugi rad – ne može se koristiti jedan rad za različite studijske obveze koje se vrednuju kroz ECTS.

PRIJAVNICA ZA ISTRAŽIVAČKI SEMINAR

Izborni predmeti

Za trajanja studija doktorand je obvezan položiti tri izborna predmeta. Želja za poticanjem individualnih istraživačkih sklonosti doktoranada te sustavnog praćenja i usmjeravanja na stjecanje znanja iz područja doktorske disertacije, zrcali se u načinu odabira izbornih predmeta. Naime, iste definiraju mentor i doktorand kroz individualni plan istraživanja te godišnji radni plan. Treba imati na umu činjenicu da je s obzirom na objektivizaciju i svladavanje programa doktorskog studija izborne predmete nužno birati u skladu s individualnim planom istraživanja i istraživačkom temom doktorske disertacije, vodeći računa da se izborni predmeti biraju kod barem dva različita nastavnika. Izborni predmeti koje doktorand može pohađati su popisani kroz Studijski program Pravo te ih usvaja Vijeće za svaku akademsku godinu. Doktorand može u dogovoru s mentorom izabrati bilo koji predmet na postojećim poslijediplomskim studijima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na drugim hrvatskim sveučilištima ili pak na drugim europskim i svjetskim sveučilištima čiji su programi prema procjeni mentora usporedivi s ishodima programa Poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Pravo.

Popis kolegija

Izborne studijske obveze

Izborne studijske obveze definiraju mentor i doktorand individualnim istraživačkim odnosno godišnjim radnim planom. Vijeće doktorskog studija odlukom određuje popis i pripadajući broj ECTS bodova za izborne aktivnosti. Izborne aktivnosti su primjerice izlaganja na skupovima, pohađanje izvannastavnih sadržaja za doktorande poput gostujućih predavanja, ljetnih škola, sudjelovanja na doktorskim kolokvijima, sudjelovanja u istraživačkom projektu, kao i druge aktivnosti provedbe i diseminacije istraživanja te razvoja generičkih vještina. Student će pohađanjem izbornih studijskih obveza prikupiti najmanje 16 ECTS po studijskoj godini. Mentor na propisanom obrascu, prema kriterijima koje utvrdi Vijeće doktorskog studija verificira izvršenost izbornih studijskih obveza. Za trajanja studija, a prije obrane doktorske disertacije provjerava se da li je student od izbornih studijskih obveza barem jedanput aktivno sudjelovao na radionicama za doktorande, doktorskom kolokviju te znanstvenoj konferenciji.

Odluka – Kriteriji izborne aktivnosti

Izvješće

Doktorand podnosi jedan put godišnje izvješće o radu i napredovanju obzirom na godišnji radni plan. Mentor podnosi jedanput godišnje izvješće o napredovanju i radu doktoranda obzirom na individualni istraživački te godišnji radni plan. Oba izvješća podnose se na propisanom obrascu putem aplikacije. Mentorsko izvješće podnosi se jedanput na godinu Odboru za praćenje mentorskoga rada koji svojim izvješćem kvantitativno i kvalitativno analizira mentorski rad i predlaže modele njegova unaprjeđenja. Doktorandu koji ne izvršava obveze prema individualnom istraživačkom te godišnjem planu, na prijedlog mentora Pravni fakultet Osijek može ponuditi raskid ugovora o studiranju.

Aplikacija za unos Izvješća o radu i napredovanju doktoranda

Kompetencije i ishodi programa Doktorskog studija Pravo

Doktorand stječe kompetencije najviše 8.2. razine prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), koje se izgrađuju kroz ukupno tri godine istraživačkog studiranja. Program doktorskog studija razvija specifične i generičke vještine studenta. Nakon što izvrši sve studijske obveze, izradi i javno obrani doktorsku disertaciju doktorand će moći:

IU 1.:   izgraditi karijeru i promicati izvrsnost na nekoj od znanstveno-nastavnih ili znanstvenih institucija

IU 2.:   obavljati visokospecijalizirane poslove i promicati profesionalnu izvrsnost primjenom stečenih znanja i generičkih vještina u pravnoj profesiji

IU 3.:   produbljeno kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati znanstvenu literaturu iz područja studija

IU 4.:   prepoznati i samostalno definirati istraživačke probleme, osmišljavati i provoditi istraživanja na području društvenih znanosti, polja prava

IU 5.:   razumjeti i primijeniti nove trendove u istraživačkoj metodologiji pravnih znanosti

IU 6.:   implementirati i promicati visoka etička načela u vlastitim znanstvenim istraživanjima

IU 7.:   javno prezentirati i prenositi rezultate svojih istraživanja znanstvenoj i općoj javnosti.

Mirovanje obveza

Doktorand ima pravo na mirovanje obaveza:

 • Za vrijeme trudnoće,
 • Za doktorandice majke ili doktoranda oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima,
 • Za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju,
 • Za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavanja nastave, ukoliko doktorand kroz međunarodnu razmjenu na stječe ECTS bodove,
 • U drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom Vijeća Doktorskog studija

Doktorand može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva Vijeću Doktorskog studija u roku do 30 dana od dana nastupanja razloga za mirovanje obveza. Odluku o odobrenju mirovanja obveza doktoranda donosi Vijeće Doktorskog studija. Za vrijeme mirovanja obveza doktorand može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete, a za vrijeme mirovanja ne uračunava se vrijeme trajanja studija.

Mobilnost studenata  – vertikalna

Mobilnost studenata – međunarodna

Studenti se potiču na korištenje programa međunarodne mobilnosti. Mobilnost prvenstveno počiva na sklopljenim multilateralnim i bilateralnim ugovorima, osobito ERASMUS +, CEEPUS, programe SEELS mrežu, programe suradnje te projekte u kojima participira Pravni fakultet. Mobilnost se valorizira kao izborna studijska obveza te nosi od 5 do 15 ECTS bodova, ovisno o duljini trajanja studijskog boravka.

Mentor 

Mentor je središnja os na Doktorskom studiju Pravo. Mentor može biti samo nastavnik koji ispunjava visoko postavljene uvjete; koji je raspoloživ te iskaže namjeru prijema doktoranata,  kojega imenuje Vijeće Doktorskog studija Pravo, preuzima obveze definirane Pravilnikom, podnosi izvješće o napredovanju doktoranda. Doktorand može jednaput traži promjenu mentora te mu može biti imenovan sumentor.

Uvjeti: mentor može biti osoba izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju koja je prethodno ostvarila redovito napredovanje u više znanstveno-nastavno zvanje, u skladu s rokovima predviđenim zakonom, odnosno professor emeritus, i koja osim uvjeta utvrđenih Pravilnikom o poslijediplomskim studijima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ispunjava i barem četiri (4) od sljedećih dvanaest (12) uvjeta:

 1. dokazala se kao uspješan mentor/sumentor doktorandima koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju
 2. ima ukupan h- indeks (Hirschov indeks) prema Google Scholaru barem 3
 3. koja je bila ili jest uspješan voditelj domaćih ili međunarodnih projekata
 4. koja je u proteklom petogodišnjem razdoblju provela barem 15 dana u kontinuitetu na usavršavanju u priznatoj međunarodnoj znanstvenoj ili znanstveno-nastavnoj ustanovi (što dokazuje odgovarajućom potvrdom)
 5. koja je samostalno ili u suautorstvu objavila znanstvenu knjigu, uredničku knjigu ili poglavlje u uredničkoj knjizi kod međunarodno priznatog izdavača (međunarodno priznati izdavač utvrđuje se na način istovjetan postupku izbora u znanstveno zvanje)
 6. koja je samostalno ili u suautorstvu objavila sveučilišni/fakultetski udžbenik ili znanstvenu monografiju namijenjenu doktorandima u fakultetskoj ili sveučilišnoj naknadi
 7. koja je samostalno ili u suautorstvu objavila sveučilišni/fakultetski udžbenik ili znanstvenu monografiju namijenjenu doktorandima kod komercijalnog priznatog domaćeg izdavača
 8. koja je član međunarodnog uredništva znanstvenog časopisa indeksiranog u bazama Scopus, WOS ili Heinonline
 9. koja je član uredništva serijskih znanstvenih publikacija kod domaćih ili međunarodnih izdavača
 10. koja je bila plenarni govornik na međunarodnom znanstvenom skupu
 11. koja je bila nacionalni izvjestitelj na međunarodnom znanstvenom skupu za uže područje svoga znanstvenoga rada
 12. koja je zbog svoga znanstvenog rada bila angažirana u radu međunarodnih organizacija, europskih tijela ili agencija, odnosno domaćih tijela, primjerice radne skupine za izradu zakona.

Raspoloživost mentora

Jedan mentor istodobno će mentorirati najviše do šest doktoranada, ali u različitim fazama doktorskog studija, s time da paralelno može mentorirati maksimalno tri disertacije (računa se od razdoblja prihvaćene javno obranjene teme). Mentori se na poziv voditelja Vijeća doktorskog studija očituju o tome jesu li raspoloživi za prijem novih studenata te definiraju za koju istraživačku temu (od tema koje su usvojene i definirane znanstvenom strategijom za svakoga nastavnika). Mentor koji ima dovoljan broj studenata ne mora u idućim generacijama upisivati nove doktorande.

Imenovanje

Doktorandu u izradi doktorske disertacije pomaže mentor kojeg, na prijedlog doktoranda, imenuje Vijeće doktorskoga studija uz prethodnu pisanu suglasnost o prihvaćanju mentorstva.

Dužnosti

Mentor je dužan savjesno, kompetentno te etički i znanstveno odgovorno brinuti se o doktorandu kojem je imenovan za mentora. Mentor pomaže doktorandu tijekom doktorskoga studija i obvezan ga je voditi i usmjeravati u znanstvenom radu i primjeni znanstvenih metoda tijekom izrade doktorske disertacije, pratiti kvalitetu njegova rada, poticati ga na objavljivanje radova i omogućiti mu uključivanje i sudjelovanje na znanstvenim projektima. Mentor na propisanom obrascu, prema kriterijima koje utvrdi Vijeće doktorskog studija verificira izvršenost izbornih studijskih obveza (16 ECTS bodova po studijskoj godini).

Izvješće

Mentor je obvezan jedanput na godinu podnositi izvješće o radu doktoranda i njegovu napredovanju tijekom doktorskoga studija.

Promjena

Tijekom doktorskoga studija doktorand ima pravo jedanput zatražiti promjenu mentora, uz pisani zahtjev Vijeću doktorskoga studija i pisano očitovanje prethodnoga mentora.

Obrazac – Prijedlog za promjenu mentora

Sumentor

Doktorandu osim mentora doktorske disertacije može biti imenovan i sumentor koji uz mentora sudjeluje u praćenju doktoranda u istraživačkom radu zbog njegove interdisciplinarnosti, ako je mentor iz inozemstva ili druge suradne ustanove, odnosno ako mentor nije imao iskustva kao mentor/sumentor doktorskog rada.

Nastavnik

Nastavnici na doktorskom studiju su znanstvenici koji su visokoreferentni za istraživačko područje u kojemu izvode nastavu. Nastavnik na doktorskom studiju može biti svaki nastavnik Pravnog fakulteta Osijek, sa sklopljenim ugovorom o radu, izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesor  ili redovitog profesora u trajnom zvanju koji je prethodno ostvario redovito napredovanje u više znanstveno-nastavno zvanje, u skladu s rokovima predviđenim zakonom, i koji je studijskim programom ili izvedbenim planom nastave predviđen kao nositelj ili sunositelj predmeta. Nastavnik na doktorskom studiju može biti osoba izabrana u zvanje professor emeritus/emerita Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je studijskim programom ili izvedbenim planom nastave predviđena kao nositelj ili sunositelj predmeta. Nastavnik na doktorskom studiju može biti osoba izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju koja je prethodno ostvarila redovito napredovanje u više znanstveno zvanje, u skladu s rokovima predviđenim zakonom, i koja je studijskim programom ili izvedbenim planom nastave predviđena kao nositelj ili sunositelj predmeta. Osobe koje s Pravnim fakultetom Osijek nisu sklopile ugovor o radu, odnosno osobe koje nisu zaposlene na Pravnom fakultetu Osijek ili Sveučilištu, iznimno mogu biti nastavnici na doktorskom studiju ako ispunjavaju ostale uvjete iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka, i ako su s Pravnim fakultetom Osijek sklopile drugi odgovarajući ugovor. Strani znanstvenik ili sveučilišni profesor može biti nastavnik na doktorskom studiju u skladu s uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom Sveučilišta ako je studijskim programom ili izvedbenim planom nastave predviđen kao nositelj ili sunositelj predmeta ili istraživačkog seminara.

Popis nastavnika

Obrasci

Doktorski studij Pravo na mrežnim stranicama objavljuje sve propisane obrasce za pokretanje  postupaka odnosno podnošenje zahtjeva.

Obrana teme doktorske disertacije

Izrada i javna obrana teme doktorske disertacije kruna je II. godine doktorskoga studija i nosi 10 ECTS bodova. Doktorand pokreće postupak prijave teme predajom zahtjeva na propisanom obrascu referadi. Prije prijave i obrane teme doktorske disertacije doktorand treba položiti sve obvezne i izborne predmete te ispuniti druge obveze utvrđene studijskim programom (barem jedno izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu samostalno ili s mentorom), što provjerava Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti. Na prijedlog Povjerenstva Vijeće imenuje Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije. Mentor odnosno sumentor ne može biti član Povjerenstva. Rokovi i odluke su propisani Pravilnikom. Za postupanje i tijek vidi hodogram.

Obrazac prijave teme doktorske disertacije

Obrana doktorske disertacije

Izrada i javna obrana doktorske disertacije kruna je III. godine doktorskog studija i nosi sveukupno 34 ECTS bodova. Prije obrane doktorske disertacije provjerava se je li doktorand izvršio sve studijske obveze te je li od izbornih studijskih obveza barem jedanput sudjelovao na 1) radionicama za doktorande, 2) doktorskom kolokviju i 3) znanstvenoj konferenciji.

Obvezni predmeti

Za trajanja studija doktorand je u obvezi položiti dva obvezna metodološka predmeta:  Metodologija i pravne znanosti, Metodologija društvenih znanosti te obvezni istraživački seminar Metodologija i pravne znanosti.

Popis predmeta I. godina

Odbor za praćenje mentorskog rada

Radi unaprjeđenja kvalitete doktorske izobrazbe osnovan je Odbor za praćenje mentorskoga rada. Odbor čine dva člana uprave Fakulteta, voditelj doktorskog studija, predsjednik Povjerenstva za osiguranje kvalitete te jedan doktorand. Odbor se sastaje redovito te jedanput na godinu upoznaje Vijeće doktorskog studija sa stanjem mentorskog rada, a sve sukladno izvješćima koje podnose mentori Vijeću doktorskog studija te rezultatima anketiranja doktoranada. Odbor predlaže smjernice za poboljšanje mentorskog rada, procedure za rješavanje eventualnih problema između mentora i doktoranada te postupke i kriterije za uvođenje sustava nagrađivanja najboljih doktoranada i najboljih mentora.

Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za mentore

Stalno Povjerenstvo koje imenuje Vijeće doktorskog studija sa četverogodišnjim mandatom. Povjerenstvo utvrđuje popis nastavnika koji ispunjavaju kriterije za mentorstvo. Povjerenstvo preispituje te kriterije jedanput na godinu, a obvezno svakih pet godina za svakoga mentora.

Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis

Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis otvara pristigle prijave na natječaj za upis nove generacije doktoranada, vodi zapisnik s imenima kandidata i predloženim mentorima, dostavlja popis prijedloga članova Povjerenstva za odabir pristupnika Vijeću doktorskog studija. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis čine Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije, Prodekan za nastavu i studente i Voditelj Doktorskog studija.

Povjerenstvo za odabir pristupnika

Povjerenstvo za odabir pristupnika provodi postupke vrednovanja pristupnika kroz dvije razine. Prvu razinu vrednovanja čini ocjenjivanje pristupnika prema natječajnoj dokumentaciji a drugu razinu usmeni razgovor s kandidatom. Povjerenstvo za odabir pristupnika obvezno čine mentor i potencijalni sumentor te članovi koji dolaze iz reda nastavnika zaduženih za metodološke predmete, odnosno nastavnika Doktorskog studija bliskog istraživačkog profila.

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti

Povjerenstvi za stjecanje doktorata znanosti utvrđuje ispunjenost uvjeta pokretanja postupka za prihvaćanje teme doktorske disertacije. U postupku stjecanja doktorata znanosti Vijeće doktorskog studija imenuje članove Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije, Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije i Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije. Mentor ili sumentor ne mogu biti članovi niti jednog od tih povjerenstava.

Povjerenstvo vanjskih dionika

Povjerenstvo vanjskih dionika doktorskog studija čine članovi koje imenuje Fakultetsko vijeće. Povjerenstvo komunicira s Upravom Fakulteta, voditeljem i polaznicima doktorskog studija s ciljem informiranja o mogućnostima i zahtjevima pravničke struke u skladu s doktorskom izobrazbom doktoranada u smislu razvoja karijere doktoranada, povezivanja svih dionika doktorskog studija sa zahtjevima tržišta rada, pružanja podrške doktorandima u znanstvenom razvoju i istraživačkom radu usmjeravanjem i upoznavanjem s aktualnim zahtjevima i razvojem društva i gospodarstva te poticanjem profesionalnog razvoja doktoranada na osnovi stečenih istraživačkih kompetencija i interesa u skladu sa zahtjevima tržišta rada (gospodarstvo, pravosuđe, diplomacija, uprava, javne službe).

Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije

Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije: brine o organizaciji i unaprjeđenju znanosti na Fakultetu; ostvaruje suradnju s trgovačkim društvima, ustanovama i institutima radi zajedničkog obavljanja znanstveno-istraživačke djelatnosti i visoko stručnog rada; predlaže Dekanu plan sudjelovanja znanstvenika i istraživača Fakultetu na domaćim i međunarodnim skupovima; ostvaruje suradnju s visokoškolskim ustanovama, institutima i drugim organizacijama u inozemstvu radi obavljanja znanstveno-istraživačke i nastavne djelatnosti; brine o mobilnosti nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata; koordinira međunarodnu suradnju nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata; priprema godišnje izvješće o radu asistenata za Fakultetsko vijeće; izrađuje izvedbeni plan nastave poslijediplomskih studija te vodi brigu o njegovoj izvedbi i predlaže mjere za njihovo unaprjeđivanje i poboljšanje; vodi brigu o izvođenju nastave, održavanju ispita, te o podnesenim izvješćima nastavnika i suradnika na poslijediplomskim studijima; vodi brigu o asistentima upisanim na poslijediplomske doktorske studije; vodi izdavačku djelatnost Fakulteta; obavlja i druge poslove koje mu povjeri Dekan. Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije predsjednik je Vijeća mentora.

Referada

Uloga Studentske referade: pruža sve informacije o prijavi i upisu na Fakultet, prima prijave za upis na Fakultet, provodi upis na Fakultet, izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl., prima zahtjeve studenata za premještaj na drugi smjer ili status, daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu. Studentska referada obavlja administrativne poslove za studente od upisa do diplome. Referada je dostupna na doktorski@pravos.hr

Studijske obveze

Programom su utvrđene sve studijske obveze s pripadajućim brojem ECTS bodova

Trajanje studija

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo traje tri godine i završava obranom doktorske disertacije.

Troškovi Doktorskog studija Pravo

Doktorski studij Pravo student pohađa uz školarinu od 61.600,00 kn koje može platiti jednokratno ili u obrocima. Način plaćanja školarine definira se ugovorom  studiranju. Student može podnijeti zamolbu za obročno plaćanje školarine

Turnitin

Program za otkrivanje plagijata koji koristi Sveučilište u Osijeku. Nastavnici i studenti provjeravaju seminare, znanstvene radove te disertaciju kroz program kojemu se pristupa putem AAI Edu elektroničkog identiteta.

Udaljeno učenje

Sustavi udaljenog učenja koji se koriste u provedi Programa Doktorskog studija Pravo su Moodle, Merlin, Loomen te drugi. Studenti pristupaju sustavu putem AAI Edu elektroničkog identiteta.

Ugovor o studiranju

Fakultet će s pristupnikom koji udovolji uvjetima za upis sklopiti Ugovor o studiranju na Doktorskom studiju, kojim će se pobliže urediti prava, obveze i odnosi ugovornih stanaka.

Vijeće Doktorskog studija

Na temelju Statuta Fakulteta konstituira se Vijeće Doktorskog studija kao stručno tijelo Fakultetskog vijeća kojeg čine Uprava Fakulteta, Voditelj Doktorskog studija, nastavnici predstavnici Katedri te predstavnici studenata Doktorskog studija koji čine najmanje 15% od ukupnog broja članova Vijeća Doktorskog studija. Po jednog predstavnika svake Katedre biraju članovi Katedri većinom prisutnih članova. Neke od zadaća Vijeća Doktorskog studija su imenovanje članova povjerenstava; donošenje kriterija i način bodovanja za upis pristupnika na Doktorski studij; donošenje odluku o pristupnicima koji su ostvarili pravo na upis; Vijeće Doktorskoga studija odnosno povjerenstvo koje Vijeće Doktorskog studija ovlasti utvrđuje sadržaj individualnog pristupnog semestra za pristupnike koji su završili druge diplomske ili ranije dodiplomske studije iz područja društvenih znanosti (ekonomija, politologija i dr.); Vijeće Doktorskog studija određuje za pristupnike koji su prema ranijim propisima završili magistarski studij iz područja pravnih ili drugih društvenih znanosti, specijalistički studij ili započeli poslijediplomski doktorski studij iz područja pravnih ili drugih društvenih znanosti, koji semestar doktorskog studija može upisati odnosno koji mu se položeni ispiti mogu priznati pri upisu na doktorski studij; donosi odluke o zamolbama doktoranada; donosi odluku o imenovanju mentora doktorandima, odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije, utvrđuje vrijeme i mjesto obrane doktorske disertacije.

Vijeće mentora

Vijeće mentora je povjerenstvo koje čine oni nastavnici studija koji su imenovani za mentore. Zadaće su Vijeća mentora upućivati doktorande u mogućnosti istraživanja na drugim domaćim i inozemnim sveučilištima, dati potrebnu potporu doktorandima u procesu prijave na dostupne stipendije, poticati suradnju i mobilnost doktoranada i nastavnika te poticati gostovanja sveučilišnih nastavnika s partnerskih sveučilišta, sustavno planirati diseminaciju znanstveno-istraživačkih rezultata, samostalno ili u suradnji s drugim institucijama organizirati ili upućivati doktorande na aktivnosti namijenjene javnoj prezentaciji istraživačkih rezultata te utvrđivati za svaku generaciju popis tuzemnih i inozemnih referentnih stručnjaka za pojedina istraživačka područja.. Vijeće mentora potiče nastavnike i mentore da uključuju doktorande u vlastita istraživanja te istraživanja svojih kolega da objavljuju zajedničke radove u suautorstvu s doktorandima, sudjeluju na skupovima s doktorandima te se sami aktivno uključe u rad doktorskih kolokvija i događaja za doktorande.

Voditelj Doktorskog studija

Doktorski studij vodi Voditelj Doktorskog studija kojeg imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana na mandat od 4 godine. Voditelj je nastavnik Doktorskog studija izabran u znanstveno-nastavno zvanje koji aktivno sudjeluje u realizaciji studijskog programa Doktorskog studija. Voditelj ustrojava Doktorski studij i odgovara za ostvarivanje studijskog programa i izvedbenog plana nastave. Kao predsjednik Vijeća Doktorskog studija saziva i vodi sjednice, član je Povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis i Odbora za praćenje mentorskog rada. Voditelj sudjeluje u organizaciji Doktorskog kolokvija, brine o osiguranju kvalitete nastave na Doktorskom studiju te predlaže mjere za njezino unaprjeđenje. Nakon završene svake akademske godine podnosi Fakultetskom vijeću redovno izvješće o radu Doktorskog studija.

Znanstveni rad

Student tijekom studija izrađuje tri znanstvena rada. Mentori znanstvenog rada biti svi nositelji obveznih ili izbornih predmeta studija. Znanstveni rad podrazumijeva rad koji je objavljen ili prihvaćen za objavu nakon što je recenziran kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni znanstveni rad ili poglavlje u znanstvenoj knjizi, zborniku radova ili zborniku radova s međunarodne konferencije. Rad objavljen u znanstvenom časopisu podrazumijeva časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnim recenzentima odnosno časopis koji se referira u priznatoj međunarodnoj bazi podataka (HeionOnline, Scopus i WoS) definiranoj uvjetima za znanstveno napredovanje u području društvenih znanosti (polje pravo ili srodno polje). Znanstveni rad ocjenjuje se ocjenom. Obveza izrade znanstvenoga rada tijekom studija podrazumijeva izradu novoga znanstvenog rada, stoga se doktorandu ne može priznati eventualno ranije objavljen(i) znanstveni rad(ovi). Za svaku studijsku obvezu znanstvenog rada izrađuje se drugi rad – ne može se koristiti jedan rad za različite studijske obveze koje se vrednuju kroz ECTS. Teme znanstvenog rada određuju mentor i doktorand kroz individualni istraživački/godišnji radni plan. Istraživački seminar sadržajno treba biti što uže povezan s temom istraživanja doktorske disertacije. Točan naziv znanstvenog rada sastavni je dio izvješća doktoranda o izvršenim obvezama. Točan naziv znanstvenog rada sastavni je dio izvješća mentora o napredovanju doktoranda. Tijekom treće godine doktorand je u obvezi izraditi i objaviti znanstveni rad iz područja disertacije.