Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo

Treća godina

Struktura treće godine studija

Predmet

ECTS

Izrada doktorskog rada

20

Znanstveni rad II.
(iz područja disertacije, objavljen ili prihvaćen za objavu)

8

Obrana doktorske disertacije

14

Izborno – prema istraživačkom planu, s obzirom na kriterije koje usvoji Vijeće
pripadajući broj ECTS bodova po aktivnosti

16

Ukupno treća godina

60

Tijekom III. (treće) godine doktorskoga studija doktorand je u obvezi baviti se istraživanjem i izradom doktorskog rada te diseminacijom istih, samostalno i u suradnji s mentorom. Potiče se boravak doktoranada na međunarodno priznatom institutu ili fakultetu s istraživačkim kapacitetom. Tijekom treće godine doktorand je u obvezi izraditi znanstveni rad iz područja disertacije.

Prije obrane doktorske disertacije provjerava se je li doktorand izvršio sve studijske obveze te je li od izbornih studijskih obveza barem jedanput sudjelovao na

  1. radionicama za doktorande,
  2. doktorskom kolokviju
  3. znanstvenoj konferenciji.

U postupku stjecanja doktorata znanosti Vijeće doktorskog studija doktorandu će imenovati Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije, Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije te Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije. Mentor ili sumentor ne može biti član nijednog od tih povjerenstava.

Preostale ECTS bodove za treću studijsku godinu doktorandi će prikupiti kroz različite izborne studijske obveze, koje će se definirati istraživačkim i radnim planom.

Postupak prijave doktorske disertacije

Doktorand prilikom predaje doktorske disertacije u Studentsku referadu treba imati obrazac izjave mentora / komentora za suglasnost predaje disertacije u daljnji postupak.

Suglasnost mentora / komentora

Doktorand je u obvezi prije obrane doktorske disertacije u Studentsku referadu dostaviti potpisanu Izjavu o ispunjenosti uvjeta za pristupanje obrani doktorske disertacije.

Izjava o ispunjenosti uvjeta za pristupanje obrani doktorske disertacije

Hodogram predaje i ocjene doktorske disertacije

Upute za oblikovanje doktorske disertacije