Međunarodni projekti

Trajanje: 1. siječnja 2024. – 31. prosinca 2024.

Koordinator: Sveučilište Saarland, Europa Institut

Partneri: Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe (SEELS)

Svrha projekta je osigurati da pravno obrazovanje odgovara izazovima i prilikama koji proizlaze iz promjenjive politike proširenja EU prema zemljama Zapadnog Balkana.

Projekt financira German Academic Exchange Service (DAAD).

Trajanje: 1. veljače 2024. – 31. siječnja 2026.

Nositelj projekta: Universita degli Studi di Genova

Projektni partneri: Pravni fakultet Osijek, Universitat de Barcelona, Universiteit Antwerpen, Uniwersytet Jagiellonski i Sofia University St Kliment Ohridski

Vrijednost projekta: 360.786,00 EUR

Projekt UniPAR ima za cilj poboljšati učinkovitu i koherentnu primjenu pravne stečevine EU po pitanju roditeljstva kroz: (1) identificiranje instituta roditeljstva koji proizlazi iz postojećeg sekundarnog prava EU-a, također analizirajući mogući učinak Uredbe o roditeljstvu na razini EU-a; (2) analiziranje načina na koji se roditeljstvo tretira u domaćem pravu u šest jurisdikcija, (3) raspravu s dionicima (međunarodna radionica u Bruxellesu i šest nacionalnih seminara) i  (4) donošenjem Zaključaka i preporuka koji će biti prezentirani na međunarodnoj završnoj konferenciji i u publikaciji s otvorenim pristupom.

Projekt financira Europska unije kroz Program za pravosuđe.

Trajanje: 1. studenog 2023. – 31. listopada 2026.

Nositelj projekta: Pravni fakultet Osijek

Vrijednost projekta: 26.000,00 EUR

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/eu_shine/

S ciljem stvaranja poticajnog okruženja i poboljšanja kapaciteta djece u riziku od siromaštva, ovaj projekt gradi nove i produbljuje postojeće kompetencije studenata i stručnjaka koji rade s djecom te omogućuje njihov daljnji profesionalni razvoj, povećava njihovu zapošljivost i pruža stručna znanja potrebna na tržištu rada.

Projekt financira Europska unije kroz program Erasmus+ 2021.-2027.

Trajanje: 1. studenog 2023. – 31. listopada 2026.

Nositelj projekta: Pravni fakultet Osijek

Vrijednost projekta: 22.000,00 EUR

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/eugequality/

Svrha projekta je provedbom nastave i pravno orijentiranog istraživanja odgovoriti na izazove povezane s izgradnjom inkluzivnog i rodno ravnopravnog europskog društva te doprinijeti uključenosti i otvorenosti mladih i podizanju svijest mladih i šire javnosti o razumijevanju konteksta Europske unije, posebice u pogledu zajedničkih vrijednosti, s naglaskom na rodnu ravnopravnost i različitost.

Projekt financira Europska unije kroz program Erasmus+ 2021.-2027.

Trajanje: 1. siječnja 2023. – 31. prosinca 2023.

Koordinator: Sveučilište Saarland, Europa Institut

Partneri: Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe (SEELS)

Svrha projekta je analizirati nove izazove u europskim integracijama zbog rusko-ukrajinskog rata i implikacije za Europsku uniju i zemlje Zapadnog Balkana, s posebnim naglaskom na proces pristupanja EU i politiku susjedstva EU.

Projekt financira German Academic Exchange Service (DAAD).

Trajanje: 1. ožujka 2022. – 31. svibnja 2024.

Nositelj projekta: Sveučilište u Aberdeenu, UK

Partneri: Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Antwerp

Pridruženi partneri: Jagiellonian Sveučilište Krakow, Katoličko sveučilište u Milanu, Sveučilište u Dublinu i Litvanski pravni institut za društvene znanosti

Mrežna stranica: Protection of international families with links to the European Union post-Brexit: Collaborative Scotland-EU partnership | School of Law | The University of Aberdeen (abdn.ac.uk)

Svrha projekta je poboljšati suradnju između Škotske i država članica EU-a u zaštiti međunarodnih obitelji nakon Brexita te identificirati dobre prakse u primjeni Haaških konvencija i dati preporuke pravnim praktičarima, sucima, središnjim tijelima i nacionalnim zakonodavcima.

Projekt financira Royal Society of Edinburgh.

Trajanje: 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Koordinatori: Pravni fakultat Osijek i Institut za evropske studije (IES) iz Beograda, Republika Srbija

Vrijednost projekta za PRAVOS: 7.500,00 EUR

Svrha projekta je jačanje regionalnog i europskog dijaloga te stvaranja platforme za razmjenu znanja, mišljenja i iskustva o pravnim aspektima zaštite okoliša i održivog gospodarstva u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

Projekt financira Zaklada Hans – Seidel – Stiftung.

Više o projektu: Project info

Publikacija: zakonodavstvo-zastite-okolisa-i-odrzivi-ekonomski-razvoj-u-eu

Trajanje: 1. veljače 2022. – 31. siječnja 2025.

Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek

Vrijednost: 98.872,00 EUR

Mrežna stranica: https://jmcoe-competition.com.hr/

Svrha projekta je uspostaviti južno i istočno europsko središte izvrsnosti u području EU prava tržišnog natjecanja i državnih potpora te na taj način stvoriti poveznicu koja nedostaje između akademskih institucija iz istočne Europe i šire. Ovaj centar biti će regionalno središte i središnja točka za akademsko istraživanje, podučavanje, debatu i promišljanje u području EU prava tržišnog natjecanja i državnih potpora.

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Erasmus+.

Trajanje: 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Koordinator: Sveučilište Saarland, Europa Institut

Partneri: Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe (SEELS), Iustinianus Primus Pravni fakultet iz Sjeverne Makedonije, Pravni fakulteti iz Beograda, Crne Gore, Niša, Osijeka, Rijeke, Zagreba, Splita, Sarajeva, Tirane, Zenice, Ljubljane te organizacije civilnog društva: Civil Rights Defender (Beograd) i Coalition for Sexsual and Health Rights of marginalised Communities (Skopje, Sjeverna Makedonija)

Svrha projekta je, na regionalnoj razini, identificirati zajedničke točake i razlike u pravnom i institucionalnom okviru te u institucionalnom uređenju u zemaljama projektnih partnera, utvrditi zajedničke praznine i izazove za učinkovito promicanje jednakih mogućnosti i različitosti, kao i primjere dobre prakse koji promiču pristup pravdi.

Projekt je financiran sredstvima German Academic Exchange Service (DAAD).

Trajanje: 01. travnja 2021. do 30. rujna 2023.

Koordinator: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek

Partneri: The University Court of the University of Aberdeen (Ujedinjeno Kraljevstvo), Universita degli Studi di Milano (Italija) i Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar SRCE (Hrvatska)

Vrijednost: 286.283,00 EUR

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/diginlaw/

Projekt DIGinLaw vodi konzorcij visokoškolskih institucija svjesnih koliko snažno digitalizacija utječe na društvo, znanost i prijenos znanja. Koristeći prednosti modernih tehnologija, DIGinLaw podiže svijest o digitalnim zahtjevima u visokom obrazovanju u području pravu i potiče stvaranje digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija potrebnih na tržištu rada, što doprinosi slobodnoj migraciji visokoobrazovanih radnika te stvaranju otvorenog i inkluzivnog društva pravnog znanja i otvorenog pristupa znanosti koja se bavi učincima digitalizacije na pravo i pravno obrazovanje.

Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa.

Trajanje: 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2023.

Nositelj: Sveučilište Saarland, Saarbrucken, Njemačka

Partneri: Sveučilište u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija), Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet (Hrvatska), Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Iustinianus Primus Pravni fakultet (Sjeverna Makedonija), Sveučilište Cadiz, Pravni fakultet (Španjolska), Sveučilište Mykolas Romeris u Vilniusu, Pravni fakultet( Litva), Sveučilište Groningen, Campus Fryslân (Nizozemska), Regent’s University London (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe SEELS (Sjeverna Makednija).

Pridruženi partner: The European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)

Vrijednost: 448.338,00 €

Konzorcijski partneri MELE-a namjeravaju poboljšati transverzalne kompetencije i akademske vještine studenata unapređenjem nastavnih vještina akademskog osoblja među svim partnerima konzorcija. Štoviše, cilj projekta je također podići svijest o međusektorskim temama, poput rodnih pitanja, zelenog sporazuma i klimatskih promjena, digitalizacije i upravljanja na više razina, za pravne studije. Učinkoviti sustav obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja temelji su ravnopravnog, otvorenog i demokratskog društava te održivog rasta i zapošljavanja. U tom se kontekstu sve više dovodi u pitanje jesu li metode obrazovanja i poučavanja, posebno u području pravnih studija, dovoljno suvremene kako bi udovoljile potrebama struke. Trenutno se u nastavi primjenjuju vrlo tradicionalne metode, fokusirajući se isključivo na pravno znanje, ali ne izvan njega. Kako veći broj diplomiranih studenata najvjerojatnije neće raditi u tradicionalnim pravnim zanimanjima, potrebne su im dodatne kompetencije i vještine kako bi se osigurala visoka zapošljivost diplomiranih pravnika. Takve su potrebe pokrenute globalizacijom pravne struke i povećanom potrebom za razumijevanjem međusektorskih tema, npr. Upravljanje na više razina, Zeleni sporazum i klimatske promjene, kao i globalna digitalizacija društava i automatizacija pravnih postupaka. Nadalje, radno okruženje nacionalno osposobljenih ‘tradicionalnih’ odvjetnika bit će podložno značajnim promjenama u budućnosti, od povećanog broja zahtjeva i kompjuteriziranih postupaka do složenih međunarodnih slučajeva koji uključuju višestruke jurisdikcije. Ove promjene na tradicionalnom tržištu rada u području prava zahtijevaju revitalizaciju u pristupu pravnom obrazovanju i nastavnim metodama. Pružanje pravnog obrazovanja zahtijeva holistički angažman sa zahtjevima i potrebama današnjeg globalnog tržišta rada.

Pravni fakultet je u projekt MELE uključen kroz SEELS mrežu (Mreža pravnih fakulteta jugoistočne Europe).

Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa.

Trajanje: 15. rujna 2020. – 14. rujna 2023.

Nositelj: Pravni fakultet Osijek

Suradnici: Filozofski fakultet Osijek

Vrijednost: 30.240,00 €

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/leulex/

Projekt ima za cilj unaprjeđivanje postojećih znanja iz prava Europske unije i stranih jezika i uvođenje potpuno novih predmeta u curriculum Pravnog fakulteta Osijek. U tu svrhu će se u sklopu projekta organizirati i niz radionica za studente Pravnoga fakulteta preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, za pravnike zaposlene u lokalnoj upravi, sudovima, nevladinim udrugama i drugim institucijama te drugu zainteresiranu javnost, kao i sudionike iz partnerskih država u okruženju. Osim studenata prava i diplomiranih pravnika raznih profila, potrebno je naglasiti da će ovaj program omogućiti stjecanje novih znanja iz područja prava EU te engleskoga i njemačkoga jezika pravne struke i studentima svih razina studiranja na odsjecima za Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Osijek, što će biti značajan doprinos jačanju njihovih kompetencija u području jezika prava kao budućih prevoditelja. Jedan je  od ciljeva našega Jean Monnet modula pozicionirati Pravni fakultet Osijek kao regionalni centar koji promiče izvrsnost u nastavi prava EU i stranih jezika pravne struke. U tom se kontekstu očekuje i sudjelovanje mladih istraživača i znanstvenika s pravnih fakulteta susjednih država. Time se Europski studiji promoviraju i izvan nacionalnih granica, čime ishodi projekta dobivaju i širu regionalnu dimenziju.

Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa.

Trajanje: 01.01.2020. – 31. siječnja 2022.

Nositelj: Pravni fakultet, Sveučilište u Nišu

Partneri: Pravni fakultete Sveučilišta u Zenici, Pravni fakultet Iustinianus Primus Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda iz Skopja, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Vrijednost: 20.230.84 €

Mrežne stranice:

http://www.prafak.ni.ac.rs/forced-migrations-project-seels/forced-migrations-project-seels-about

https://www.pravos.unios.hr/seels/

Ovaj istraživački projekt bavi se problematikom pravnog statusa i zaštite međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i „nevidljivih“ bez osobnih isprava. Okosnicu znanstveno-istraživačkog rada čine međunarodni i europski propisi i pravni standardi postupanja, s fokusom na njihov utjecaj na propise, pravne standarde i praksu u nacionalnim sustavima partnera na projektu (Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovina, Hrvatskoj).  Projekt je odobrio SEELS – Mreža pravnih fakulteta jugoistočne Europe.

SEE Law Jurnal – SPECIAL EDITION

Trajanje: 01.01.2020. – 31.12.2020.

Nositelj: Europa-Institut, Sveučilište Saarland, Saarbrücken

Partneri: članovi SEELS mreže (Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe)

Projekt ima za cilj povećati i poboljšati uporabu instituta za rješavanja sporova na Zapadnom Balkanu i objasniti što ga čini održivom alternativom odlasku na sud te podići svijest o vladavini prava u području pravosuđa, posebice u pogledu pravnih sporova. Projekt financira German Academic Exchange Service (DAAD).

Trajanje: 01.11.2019. – 31.12.2021.

Nositelj: Pravni fakultet Osijek

Suradnik: Pravni fakultet Rijeka

Vrijednost: 7.960.00 $

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/building-lawyer-ethics-capacities/

U sklopu projekta Building Lawyer Ethics Capacities Pravni fakultet Osijek će biti domaćin profesoru Joe Moliterno sa Washington and Lee University (SAD) koji će održati petodnevni intezivni tečaj na temu etika i vještine pravnika za studenate Pravne klinike i dodiplomskog studija te doktorske studenate, a na Pravnom fakultetu Rijeka dvosatni tečaj s istom tematikom za studente dodiplomskog studija. Projekt financira Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu.

Trajanje: srpanj 2019. – prosinac 2019.

Nositelj: Pravni fakultet Osijek

Partneri: Pravni fakultet Sveučilišta Goce Delčev iz Štipa (Sjeverna Makednija) i Atlansko vijeće Bosna i Hercegovina

Vrijednost: 60.300.00 €

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/sps-advance-training-course-nato/

Projekt Toward effective cyber defense in accordance with the rules of law financira NATO kroz Program znanost za mir i sigurnost, a provodi se u suradnji s dva fakulteta iz regije (Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija). U sklopu projekta bit će organiziran napredni trening za vojne i civilne pravne savjetnike koji će okupiti sudionike i govornike iz NATO partnerskih zemalja i NATO članica s područja Jugoistočne Europe, SAD-a, UK, Mađarske, Turske i Njemačke, a održat će se od 3. do 8. studenog 2019. u Ohridu, Sjeverna Makedonija.

Trajanje projekta: 01.01.2019. – 31.12.2021.

Nositelj: The University Court of the University of Aberdeen

Partneri: Pravni fakultet Osijek, Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Universita’ Degli Studi di Milano-Bicocca

Vrijednost: 540.291.15 €

Mrežne stranice:

https://research.abdn.ac.uk/poam/

https://www.pravos.unios.hr/poam/

Projekt POAM je međunarodni projekt kojeg provodi konzorcij četiri partnera, a sufinanciran je  sredstvima EU kroz Program za prava, jednakost i građanstvo 2014. – 2020. Cilj projekta je istražiti vezu obiteljskog nasilja i prekogranične roditeljske otmice djece u Europskoj uniji. Usmjeren je na primjenu Uredbe (EU) br. 606/2013, Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima (Uredba o zaštitnim mjerama) te Direktive 2011/99/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (Direktiva o europskom zaštitnom nalogu).

Trajanje projekta: 01.09.2018. – 31.12.2020.

Nositelj: Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg

Partneri: Pravni fakultet Osijek, Universita Degli Studi di Milano, Univesita Degli Studi di Verona, Universitat de Valencia, Lunds Universitet, Max Planck Institute Foundation Luxembourg

Vrijednost: 844.949.38 €

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/eufams-ii/

Projekt provodi međunarodni konzorcij sedam partnera, a sufinanciran je sredstvima EU kroz Program za pravosuđe 2014. – 2020. Cilj projekta je analizom i znanstvenom obradom sudske prakse u predmetima prekograničnih obiteljskih, nasljednih i statusnih predmeta ispitati učinkovitost primjene Uredbi EU (br. 4/2009, 2201/2003, 650/2012, 1259/2010, 1103/2016,1104/2016 i 1191/2016), vezano za obiteljske sporove s međunarodnim elementom te  Hašku konvenciju i protokol o uzdržavanju iz 2007., Hašku konvenciju o obliku oporučnog raspolaganja iz 1961., Hašku konvenciju o međunarodnoj otmici djece iz 1980. te Hašku konvenciju o mjerama dječje zaštite iz 1996.

Trajanje projekta: 01.10.2017. – 30.09.2019.

Nositelj: Pravni fakultet Osijek

Partneri: Pravni fakultet Sveučilišta Mykolas Romeris iz Litve, Pravni fakultet Inholland Sveučilišta za primjenjene znanosti iz Nizozemske, Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu iz Mađarske te Pravni fakultet Sveučilišta London South Bank iz Ujedinjenog Kraljevstva

Pridruženi parter: Sveučilište Ulster iz Ujedinjenog Kraljevstva

Vrijednost projekta: 208.590.00 €

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/inspired/

Projekt INSPIRED je međunarodni projekt, financiran sredstvima programa Erasmus+ 2014. – 2020., a provodi se u strateškom partnerstvu pet europskih pravnih fakulteta. Glavne projektne aktivnosti su: razvoj zajedničkog i multidisciplinarnog e-modula o izbjegličkom i migracijom pravu (sa 3 pod-modula) koji će se u ožujku 2018. testirati u Litvi, a u godinu dana kasnije (ožujak 2019.) i završno predstaviti u Hrvatskoj. Osim testiranja i uvođenja novog zajedničkog modula, tijekom provedbe projekta predviđen je i čitav niz drugih popratnih aktivnosti. Projekt je nastao kao potreba projektnih partnera za provođenjem programa koji bi obuhvatili i omogućili specijalizaciju studenata u području EU prava koje je, s obzirom na novije događaje u Europi i šire, jedno od najaktualnih pitanja u Europskoj uniji, a to je pitanje izbjeglica i migracija, s naglaskom na temeljna prava, zaštitu žrtava trgovine ljudima i mjere EU protiv organiziranog kriminala i terorizma.

Trajanje projekta: 01.09.2016. – 31.08.2018.

Nositelj: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Partneri: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka i Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet iz Zagreba

Suradnici: Dom za odgoj djece i mladeži Osijek i Pravni fakultet Osijek

Vrijednost projekta: 183.256,15 €

Glavni cilj projekta je jačanje uloge 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu u području promicanja, zaštite i unapređenja prava djece te prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom i mladima.

Trajanje projekta: 01.09.2016. – 31.8.2019.

Nositelj: Pravni fakultet Osijek

Vrijednost projekta: 53.856.00 €

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/euchild/

Glavni je cilj ovog projekta pružanje kvalitetne nastave i obrazovanja u širokom rasponu tema koje se vežu uz prekogranično kretanje djeteta u EU. Paralelno s nastavom i izvan nastavnim aktivnostima provoditi će se znanstvena istraživanja na projektom definiranim područjima. Rezultati projekta biti će stoga utemeljeni kako na doktrini, tako i praktičnim problemima i praksi. Aktivnosti ove Jean Monnet katedre govore u prilog sustavnog i temeljitog izučavanja pitanja zaštite prava djece i obitelji na Sveučilištu u Osijeku. Monografija kojom će rezultirati projekt osigurati će bazu za daljnju obuku kako studenata tako i stučne javnosti te će služiti kao potvrda znanstvene kompetitivnosti našeg Sveučilišta. Projekt sufinancira EU kroz program Erasmus+ 2014. – 2020.

Trajanje projekta: rujan 2016. – siječanj 2018.

Nositelj: Pravni fakultet Sveučilišta Mykolas Romeris, Vilnius, Litva

Partneri: Pravni fakultet Osijek, Lithuanian Youth Council  (Litva), The Association of Local Authorities (Litva), Foundation for Access to Rights – FAR (Bugarska), University of Pécs (Mađarska), Sopianae Kulturális Egyesület (Mađarska), University of Catania (Italija), London South Bank University Lbg (UK), Associazione AccoglieRete per la Tutela dei MSNA (Italija), Volonterski centar Osijek, Svjetski savez mladih Hrvatska.

Mrežna stranica: https://www.pravos.unios.hr/promise/

Projekt je nastao kao odgovor na veliki val izbjeglica koji je od 2015. godine došao u Europu te potrebu informiranja javnosti o važnosti pravne zaštite izbjeglica poštujući Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951. i u isto vrijeme vodeći računa o današnjem društvenom i političkom kontekstu i problemima s kojima se tražiteljima azila i izbjeglice suočavaju. Projekt ima za cilj promovirati bolje prihvaćanje europskih odluka vezanih uz izbjeglice u zemljama domaćinima kroz: stvaranje foruma za rasprave oko glavnih pitanja u Europi vezanih uz prihvat izbjeglica u kontekstu Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. i razvoj pomagala za angažman mladih u integraciji izbjeglica na međunarodnoj razini. Projekt sufinancira EU kroz program Europa za građane 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 1.12.2015. – 1.12.2016.

Nositelj: Universitata degli Studi di Milano

Partneri: Pravni fakultet Osijek, Universita degli Studi di Verona, Universitat de Valencia, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, Italian Family Lawyers Association

Pridruženi partneri: Spanish Family Lawyers Association, Scuola Superiore della Magistratura, Pravosudna akademija

Vrijednost projekta: 463.909.50 €

Mrežne stranice

http://www.eufams.unimi.it/

https://www.pravos.unios.hr/eufams/

Glavni prioritet projekta EUFam’s je doprinijeti ispravnoj i dosljednoj primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1259/2010, Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009, Haškog protokola iz 2007. godine, Haške konvencije o uzdržavanju iz 2007. godine te Uredbe Vijeća (EZ) br. 650/2012. Svrha je projekta utvrditi s kojim se poteškoćama u primjeni ovih uredaba i konvencija susreću različiti dionici (od pravosuđa, odvjetništva, centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika za djecu, središnjih tijela te samih građana). Projektom se ujedno smjera provesti i procjenjivanje prihvaćenih rješenja, uspostavljanje dijaloga između onih koji primjenjuju propise kao i identificiranje najbolje ujednačene prakse. Konačno, svrha projekta je predlaganje modela alata koji će biti dostupni sudovima i odvjetnicima, kao i krajnjim korisnicima, te oblikovanje smjernica za buduće propise odnosno za izmjenu postojećih propisa te njihovo upućivanje europskom zakonodavcu, a sve s ciljem poduzimanja daljnjih koraka u smjeru otklanjanja trenutnih prepreka slobodnom kretanju osoba. Projekt je sufinanciran sredstvima EU kroz Program za pravosuđe 2014. – 2020.

(IPA 2012 Building Local Partnerships for Open Governance and Fight against Corruption in Responsible Management of Natural Resources)

Trajanje projekta:27.11.2015. – 27.11.2017.

Nositelj: Zeleni Osijek – udruga za zaštitu prirode i okolišta

Partneri: Pravni fakultet Osijek – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Eko Pan Karlovac – Udruga za zaštitu okoliša i prirode,  ZEO Nobilis,  WWF Austrija

Prioriteti projekta biti će osnaživanje udruga civilnog društva u primjeni pravnih alata i najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i međusektorsku suradnju u odgovornom upravljanju prirodnim resursima, poticanje ustanova odgovornih za upravljanje prirodnim resursima na transparentan rad i međusektorsku suradnju te poticanje  sudjelovanja  javnosti kao temelj za otvoreno upravljanje i borbu protiv korupcije u upravljanju prirodnim resursima što  je u konačnici i glavni cilj ovog projekta.

Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

Projekt SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law u okviru kojeg će pravni fakulteti 6 zemalja članica SEELS mreže usko surađivati tri godine, pokrenut je 11. studenog 2015. na Sveučilištu Saarland u Saarbruckenu. Voditelj projekta koji će se implementirati u razdoblju od 2015. do 2018. godine je Europa Institut, a Pravni fakultet Osijek sudjelovat će kao pridruženi partner. Glavni cilj projekta je promicanje istraživanja i poučavanja s tematskim naglaskom na izazove i mogućnosti europskih integracija u širem smislu, uključujući i elemente međunarodnog prava te perspektivu pristupanja EU susjednih zemalja. Predviđeno je pokretanje niza e-learning modula za učenje na daljinu, osnivanje poslijediplomskog studija i unapređenje prekogranične lokalne i regionalne suradnje.

Projekt SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law u okviru kojeg će pravni fakulteti 6 zemalja članica SEELS mreže usko surađivati tri godine, pokrenut je 11. studenog 2015. na Sveučilištu Saarland u Saarbruckenu. Voditelj projekta koji će se implementirati u razdoblju od 2015. do 2018. godine je Europa Institut, a Pravni fakultet Osijek sudjelovat će kao pridruženi partner. Glavni cilj projekta je promicanje istraživanja i poučavanja s tematskim naglaskom na izazove i mogućnosti europskih integracija u širem smislu, uključujući i elemente međunarodnog prava te perspektivu pristupanja EU susjednih zemalja. Predviđeno je pokretanje niza e-learning modula za učenje na daljinu, osnivanje poslijediplomskog studija i unapređenje prekogranične lokalne i regionalne suradnje.

Cilj je nove Jean Monnet katedre, uz već postojeću Jean Monnet katedru za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava, pozicionirati Fakultet u regionalni centar i referentnu točku za izučavanje prava EU-a koji promiče izvrsnost u nastavi i znanstvenom istraživanju. Nositelj je projekta doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, a članovi su projektnog tima prof. dr. sc. Boris Ljubanović, prof. dr. sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Igor Vuletić, dr. sc. Dunja Duić te dr. sc. Paula Poretti. Svi članovi projektnog tima redom su mladi i dobro obrazovani znanstvenici iz područja europskog prava, a projekt će im omogućiti daljnje usavršavanje na polju prava EU-a i omogućiti im da sudjeluju u razvoju novih nastavnih sadržaja na Fakultetu.

Mrežna stranica: https://jeanmonnet-eupl.pravos.hr/

Europska komisija je proglasila projekt Success story.

Projekt Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava Europska Unija dodijelila je Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnom fakultetu Osijek, putem Lifelong learning programa. Cilj je projekta osnažiti fakultetsko i ekspertno obrazovanje u području EU radnog prava, prava jednakosti i pravu ljudskih prava u istočnoj Hrvatskoj, u nedovoljno razvijenom obliku cjeloživotnog obrazovanja. Navedeno će unaprijediti implementiranje europskih vrijednosti interkulturnog dijaloga, međuetničke i rodne ravnopravnosti u području pristupa zapošljavanju, kao i pravnu zaštitu podzastupljenih skupina na tržištu rada i u radnom okruženju. U isto je vrijeme cilj projekta osnažiti znanja o europskom radnom pravu, europskom pravu jednakosti i europskom pravu ljudskih prava koje će doprinijeti ne samo profesionalnoj nadgradnji involviranih subjekata, već i civilnom obrazovanju europskih građana u funkciji aktivnog participiranja u areni političkih i ljudskih prava. Stoga Fakultet aktivnostima katedre nudi multidisciplinaran program cjeloživotnog obrazovanja za akademske građane, studente i praktičare. Poseban je cilj projekta poduprijeti akademski napredak i istraživačku izvrsnost članova JMC, kao i nastavnog osoblja Sveučilišta i regije u području EU radnog prava, prava jednakosti i prava ljudskih prava. U tom smislu projekt zainteresiranima nudi mogućnost za diskusije, tečajeve, okrugle stolove, akademske prezentacije i razvoj budućih združenih projekata i ideja u navedenom području. Navedeno posebno dolazi do izražaja u kontekstu osjetljivih političkih odnosa među državama regije, kao i gotovo prekinute akademske suradnje među njima u proteklim desetljećima. Podredno, poseban je cilj projekta i kreiranje mogućnosti za jedinstvenu razmjenu ideja i uspostavu sinergije između studenata prava i drugih disciplina kao i zainteresiranih praktičara. Nositelj je projekta prof. dr. sc. Mario Vinković, a članovi su projektnog tima prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, prof. dr. sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Ines Mazur-Kumrić te dr. sc. Helga Špadina.

U prvoj godini implementacije projekta (ak. god. 2013./2014.) uspješno su održana predavanja na svim kolegijima predviđenima projektom kao i seminar o ekonomskim i socijalnim pravima migranata u EU, seminar iz prava jednakosti te napredni seminar iz EU prava jednakosti (doktorska razina). Na katedri su u navedenom razdoblju gostovala i dva inozemna profesora iz Mađarske i Litve, a krunu jednogodišnjeg rada predstavlja organizirana međunarodna konferencija (u suradnji s Doktorskom školom društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) za doktorande i poslijedoktorande Jednakost i ljudska prava – ekonomska, radna i socijalna prava u EU/International PhD and Post-Doctorate Conference „Equality and Human Rights – Economic, Labour and Social Rights in the EU“, koja je održana 22. svibnja 2014. godine u auli Sveučilišta. U radu konferencije sudjelovalo je 20-ak sveučilišnih nastavnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske, a otvorila ju je zamjenica Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske gospođa Lidija Lukina Kezić. Na konferenciji je radove izložilo više od 40 doktoranda iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske čiji su radovi objavljeni u znanstvenom časopisu za društvene i humanističke znanosti Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, br. 2/2014. Katedra je organizirala i radionicu za studente i poslijediplomante o tome kako provesti visokokvalitetno istraživanje u području europskih ekonomskih i socijalnih prava i antidiskriminacije te okrugli stol o EU socijalnim pravima i politikama jednakosti za vrijeme trajanja konferencije. Ne manje važno, 4. travnja 2014. godine održana je i radionica za sudce o primjeni EU prava u nacionalnoj sudskoj praksi. Svi članovi katedre uspješno su sudjelovali na više međunarodnih konferencija i u radu više međunarodnih projekata, a četvero studenata koji su pohađali kolegije Jean Monnet katedre uspješno je završilo i dvotjedni IP Flexicurity 2020 program na Balatonu, pod mentorstvom voditelja katedre prof. dr. sc. Marija Vinkovića.

Mrežna stranica: https://jeanmonnet.pravos.hr/

 

(1999905-LLP-1-2011-1-HR-AJM-MO) odobren za razdoblje od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2014.

Jean Monnet modul, uz Jean Monet centar izvrsnosti i Jean Monnet katedre, jedan je od oblika Programa cjeloživotnog učenja čija je svrha potpora institucijama i aktivnostima u razumijevanju europskih integracija. Od početka 2014. godine Jean Monnet program postao je dio novog Eramus+ programa. Kako bismo unaprijedili izučavanje prava EU-a na Fakultetu, početkom 2011. godine prijavili smo se za Jean Monnet module. Projekt je odobren i otpočeo je s realizacijom 1. rujna 2011. godine i trajao je do 31. kolovoza 2014. godine. Cilj je projekta bio stimulirati studente, ali i pravne praktičare da razmišljaju i uče o pravu Europske Unije, njegovu značenju za europske integracije Republike Hrvatske te njegovu utjecaju na profesionalnu karijeru. U sklopu modula izvodila su se dva predmeta na petoj godini studija – europskopravni modul, interdisciplinarni seminari za studente prava ali i drugih fakulteta (medicina, ekonomija, građevina itd.) te radionice za pravne praktičare. Nositelj je projekta bio prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, a članovi projektnog tima bili su prof. dr. sc. Branislav Malagurski, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević te prof. dr. sc. Mirela Župan.

Republika je Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Unije te je pravo EU-a postalo još važnije. Stoga je i odgovornost Fakulteta da studentima i svima zainteresiranima pruži znanje o Europskoj Uniji. U studenom 2013. godine osnovana je posebna Katedra za europsko pravo koja danas ima dva člana s tendencijom proširenja. U okviru kurikula Fakulteta sada već postoji niz predmeta koji u svom nazivu imaju pridjev „europski/europska/europsko“. Početkom 2014. godine pokrenut je novi doktorski studij koji će se izvoditi u devet modula, a jedan je od njih j Modul: Međunarodno i europsko javno pravo. Projekt ocjenjujemo iznimno uspješnim. Agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (engl. Education, Audiovisual and Culture Agency) pozitivno je ocijenila naše konačno izvješće koje smo podnijeli u rujnu 2014. godine; Agencija je ocijenila da smo održali sve aktivnosti sukladno s projektnim prijedlogom, a sredstva su trošena namjenski i transparentno. U svega tri godine situacija se na Fakultetu bitno promijenila nabolje, ali ovdje nećemo stati. Pravni fakulteti imaju misiju osposobljavanja studente za visokostručnu i etičnu interpretaciju prava. Pravna struka dobiva na dignitetu i važnosti, stoga je i veća odgovornost profesora i studenata u umrežavanju u europski sustav obrazovanja i istraživanja. Pozitivna iskustva na ovome projektu i stečena znanja potaknula su nas na prijavu novog projekta.

(HUHR/1101/2.2.1/0005) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska za razdoblje od 1. veljače 2013. do 31. siječnja 2014. godine

Projekt Širenje sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh (Depening UNIversity Cooperation Osijek – Pécs) nastavak je projekata EUNICOP i SUNICOP. DUNICOP je odobren u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. te ga financira Europska Unija i projektni partneri: Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu kao vodeći korisnik i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao projektni partner. Projekt traje 12 mjeseci i obuhvaća razdoblje od 1. veljače 2013. do 31. siječnja 2014. godine. Projektom se nastavlja intenzivna suradnja Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Pečuhu u području prava. U odnosu na dosadašnje projekte DUNICOP je tematski usmjeren na regionalni razvoj. U okviru projekta izrađuju se zajednički nastavni kurikuli, provodi se istraživanje u području regionalnog razvoja čiji se rezultati prezentiraju javnosti na međunarodnoj konferenciji. Organizirana su dva turnusa međunarodnih seminara na kojima je izvedeno pet novih nastavnih kurikula kao i dvije radionice o upravljanju projektima. Projekt je bio usmjeren i na istraživanje doktorskih studenata u području regionalnog razvoja, što je javnosti prezentirano na međunarodnoj konferenciji, a radovi su publicirani u zborniku radova. Održana su i dva okrugla stola o kvaliteti visokog obrazovanja. Ukupno je publicirano 27 radova, od toga tri samostalna i 24 u suautorstvu. Nastavljen je trend smanjenja samostalnih radova u korist radova u suautorstvu. Istraživanje u projektu DUNICOP obuhvaća istraživanje nastavnika i suradnika te odvojeno znanstveno-istraživačku aktivnost doktoranada dviju suradnih institucija. Istraživanje je nastavnika sustavno i ozbiljno istraživanje između dvaju dobro uhodanih i ustrojenih partnera, kako u predgovoru zbornika naglašava prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik RH. Za razliku od prethodnih projekata istraživanje je usmjereno na regionalna pitanja i zaštitu okoliša. Zbornik Pravo – regije – razvoj prvotno je pravna ali i šira društveno-humanistička rasprava utjecaja globalizacije na razvoj regija te ekološka pitanja. Zbornik je dobio tri pozitivne međunarodne recenzije. Doprinos je navedenog istraživanja u sustavnom i obuhvatnom svesku suvremenih pravnih i ekonomskih tema koje se dotiču regionalne politike i zaštite okoliša. Doktorandi su glavninom provodili istraživanja šireg društveno-humanističkoga korpusa. Uz doktorande na konferenciji i publikaciji istraživanja sudjelovali su i njihovi nastavnici-mentori. Doprinos je ovog dijela aktivnosti u otvaranju vrata znanosti novim naraštajima te razvoju njihova potencijala za daljnja istraživanja. Zbornik Aspects of local and regional development imao je dvije recenzije.

Istraživanja svih triju projekata (EUNICOP, SUNICOP, DUNICOP) imaju nekoliko zajedničkih karakteristika: teme koje pripadaju području europskoga i međunarodnog prava, kao i druge pravne grane, odrađene usporednom metodom okupile su znanstvenike srodnih katedara dvaju suradnih fakulteta; za potrebe istraživanja pribavljena je strana literatura koja ostaje u knjižničnom fondu, a koja je omogućila da istraživanja budu recentna, aktualna i znanstveno dobro utemeljena; rezultati istraživanja publicirana su u trima svescima na trima jezicima; radi postizanja što boljeg učinka publikacije elektroničko izdanje svih radova objavljeno je na mrežnim stranicama projekta https://eunicop.pte.hu/

(HUHR/1001/2.2.1/0005) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska za razdoblje od 1. kolovoza 2011. do 30. kolovoza 2012. godine

Projektni partneri bili su Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu kao vodeći korisnik, University of Pécs, Grant Management Public Non-profit Limited Liability Company, Mađarska kao projektni partner 1 te Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao projektni partner 2. Projekt je trajao 12 mjeseci i obuhvaća razdoblje od 1. kolovoza 2011. do 30. srpnja 2012. godine. Cilj je projekta popularizirati tematiku projektnog menadžmenta koji je prepoznat kao jedno od prioritetnih područja prekogranične suradnje u korelaciji s valoriziranjem fondova EU-a. Središnja projektna aktivnost bila je intenzivni međunarodni seminar u trajanju od četiri tjedna s rasporedom predavanja u četirima ciklusa u razdoblju od veljače do svibnja 2012. godine. Seminar je imao izraženu multidisciplinarnu strukturu njegovih polaznika. Od ukupno 20 polaznika (15 iz Republike Hrvatske i pet iz Mađarske) bilo je studenata pravnih fakulteta, doktoranada, prosvjetnih radnika, državnih službenika i sl. U izvođenju nastave bili su angažirani nastavnici Fakulteta u Osijeku i Pečuhu, no dio je nastave bio povjeren vanjskim stručnjacima za projektni menadžment iz Belgije, Nizozemske, Finske i Italije. Tematika je seminara bila podijeljena u sedam modula, od uvodnih i temeljnih do vrlo složenih i specijaliziranih. Seminar je u naravi bio izvannastavna aktivnost koju su partnerski fakulteti vrednovali s osam ECTS bodova, uz uvjet urednog pohađanja nastave i polaganje završnog ispita. Završna anketa o uspješnosti projekta među polaznicima seminara pokazala je veliko zadovoljstvo i samim predavačima i kvalitetom cijelog programa, logističkom potporom, organiziranim studijskim posjetima i društvenim događanjima za trajanja seminara. Voditeljica je projektnog tima bila doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić, a njezina zamjenica dr. sc. Jelena Legčević. Predavači su bili prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, prof. dr. sc. Branislav Malagurski i dr. sc. Tunjica Petrašević. Ostali su članovi tima bili prof. dr. sc. Mario Vinković, doc. dr. sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Ivana Tucak, mr. sc. Martina Mikrut te Ivančica Tubić, Vesna Lujev i Dragica Mokoš. U okviru projekta osmišljenje i publiciran vrlo kvalitetan nastavni materijal u obliku priručnika za nastavu koji obuhvaća teme predavanja u okviru sedam modula. Nesumnjivo je da sudjelovanje na ovome projektu za Fakultet predstavlja značajno iskustvo međunarodne suradnje kojim su uspostavljeni izvrsni temelji budućih projektnih aktivnosti s Pravnim fakultetom u Pečuhu u nizu drugih područja od zajedničkog znanstvenog i stručnog interesa.

(HUHR/1001/2.2.1.) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska za razdoblje od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2012. godine

Projekt SUNICOP (engl. Strengthening University Cooperation Osijek – Pécs, hrv. Jačanje sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh) nastavak je projekta EUNICOP (engl. Establishing University Coopeartion Osijek – Pécs). Projekt je trajao 12 mjeseci i obuhvaćao je razdoblje od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2012. godine. Projektom se nastavlja intenzivna suradnja Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Pečuhu u području prava. SUNICOP sufinancira i materijalno podržava Europska Unija kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska i pravni fakulteti obaju sveučilišta. Projekt obuhvaća različite međusobno povezane ciljeve koji jačaju zajedničke učinke i, između ostaloga, podrazumijevaju uspostavljanje zajedničkog regionalnog istraživačkog prostora u području prava, dijeljenje znanja u području specifičnih prekograničnih pitanja, unaprjeđenje zajedničkih nastavnih aktivnosti i razvoj kurikula, razmjenu dobre prakse u javnom nadmetanju i projekt-menadžmentu, diseminiranje rezultata zajedničkih istraživanja i ljetnu školu prava. Ciljevi se realiziraju različitim aktivnostima: neformalni susreti istraživača i nastavnika, zajednički nastavni programi u kojima sudjeluju hrvatski i mađarski studenti, združeno istraživanje hrvatskih i mađarskih znanstvenika, konferencija na kojoj će se prezentirati stečena znanja, publiciranje rezultata istraživanja, diskusije na konferenciji i objavljivanje znanstvene knjige. Ukupno je publicirano 34 rada, od toga pet samostalnih i 29 u suautorstvu. Značajno je zamijetiti kako je broj radova u suautorstvu značajno povećan, a smanjio se broj samostalno objavljenih radova. Cilj je projekta bio potaknuti zajedničko istraživanje u čemu smo u potpunosti uspjeli. Rezultati projekta vidljivi su, između ostaloga, u jednom od ciljeva projekta: među glavnim je ciljevima projekta SUNICOP produbljenje zajedničkog regionalnog istraživačkog područja u polju prava gdje je naglasak stavljen na zajedničko istraživanje koje provode mađarski i hrvatski znanstvenici. Upravo je stoga uložen napor u formiranje znanstvenih parova – spojeni su istraživači istih ili bliskih pravnih grana koji su zajednički radili na pripremi znanstvenih radova koje inače, samostalno, ne bi mogli napisati. U tom je smislu zabilježen gotovo potpun uspjeh: izrađeno je 28 zajedničkih istraživačkih radova, dva samostalna rada i pet gostujućih. To nas dovodi do brojke od ukupno 74 mađarska i hrvatska znanstvenika, bilo profesora ili asistenta, uključena u taj dio projekta. Istraživanju su participirali i ugledni profesori prava sa zagrebačkog i riječkog sveučilišta te s hrvatske Pravosudne akademije koji su na konferenciji održali plenarna izlaganja. Zbornik Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska“ ostvario je četiri pozitivne međunarodne recenzije.

(HUHR/0901/2.2.1/0013) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska za razdoblje od 15. veljače 2010. do 14. veljače 2011. godine

Sveučilišna međunarodna suradnja između Sveučilišta u Pečuhu kao voditelja projekta i Pravnog fakulteta Osijek kao projektnog pratnera uspostavljena je s temeljnom nakanom jačanja prekogranične suradnje u području znanosti i visokog obrazovanja, a krajnji joj je cilj bio izrada dugoročnog prekograničnog obrazovnog kurikula koji će obuhvatiti znanstveno područje društvenih znanosti, polje prava, sa svim pripadajućim pravnim granama. Ciljevi projekta su zajedničko regionalno istraživanje u području prava, razmjena znanja u odabranim prekograničnim pitanjima, razvoj zajedničkog nastavnog kurikula i interaktivne nastave te razmjena dobre prakse u projektnom menadžmentu, iskustva u prijavi i uspješnom provođenju projekata financiranih iz fondova EU-a kao i izrada okvira za buduće zajedničke projekte dvaju fakulteta. Navedeni se ciljevi ostvaruju brojnim projektnim aktivnostima: organizirani studijski posjeti, zajednički seminari koje pohađaju hrvatski i mađarski studenti, zajednička istraživanja koja provode hrvatski i mađarski istraživači. Polazeći od postojećih nastavnih programa, obje visokoobrazovne institucije, nastavnici iz Osijeka i Pečuha, uspostavljaju u odabranim pravnim područjima zajedničke nastavne programe. Usporedna analiza mađarskih i hrvatskih pravnih rješenja te pravne stečevine EU-a okosnica je novih zajedničkih programa. Interaktivna nastava zajedničkih kurikula provodi se trodnevnim seminarima organiziranima u dvama proljetnim i dvama ljetnim ciklusima, a aktivnom razmjenom studenata u Osijeku i Pečuhu potiče se njihova mobilnost između dvaju fakulteta i sveučilišta. Dvodnevni studijski posjeti organizirani u Pečuhu i Osijeku prigoda su za upoznavanje nastavnika srodnih predmeta dvaju fakulteta te usuglasivanje područja zajednička istraživačkog rada. Rezultati su istraživanja javnosti prezentirani na međunarodnoj konferenciji Prekogranična i europska (EU) pravna pitanja: Mađarska – Hrvatska, održanoj u Pečuhu 16. – 18. rujna 2010. godine. Zajednički i individualni znanstveni radovi publicirani su u trojezičnoj englesko-mađarsko-hrvatskoj znanstvenoj monografiji. Ukupno je publicirano 27 radova, od toga 11 samostalnih i 16 u suautorstvu. Rezultati projekta vidljivi su, između ostaloga, u jednom od ciljeva projekta: stvaranje zajedničkog istraživačkog prostora u području prava. Da bi se navedeni cilj ostvario, na projektu EUNICOP organizirana su dva studijska posjeta prilikom kojih su znanstvenici suradničkih institucija pronašli prostor zajedničkoga znanstveno-istraživačkoga interesa. Sva su zajednička istraživanja prezentirana na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji te publicirana u zborniku radova u trima svescima na trima jezicima (engleskom, hrvatskom, mađarskom). Publikacija je imala dvije recenzije. Zbornik radova Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska pokriva vrlo širok spektar pravnih tema vezanih za primjenu pravne stečevine EU-a te komparativnu analizu više pravnih instituta u dvjema susjednim zemljama. Iz recenzije izdvajamo: „Zbornik radova predstavlja vrijedan znanstveni doprinos kako hrvatskoj, tako i mađarskoj znanosti. Zbornik radova mapira i brendira Republiku Hrvatsku i Mađarsku na europskom znanstvenom prostoru, te pokazuje kao model suradnje i za ostale europske zemlje. Tekstovi u ovome Zborniku radova otvaraju pitanja i područja koja su ne samo od znanstvene nego i šire društvene važnosti.” (prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci).

(CD_JEP-40090-2005)

Krajem 2005. Fakultet se, zajedno s Pravnim fakultetima iz Zagreba, Splita i Rijeke, Ministarstvom pravosuđa i Pravosudnom akademijom, uključio u TEMPUS-projekt pod nazivom „Foreign languages in the Field of Law“ (Strani jezici na području prava). Projekt je završio krajem 2009. godine. TEMPUS-projekt je, s jedne strane, otvorio mogućnost stjecanja novih znanja nastavnicima stranoga jezika u pravnoj struci kako bi bili što kompetentniji prenositi jezična znanja iz područja prava hrvatskim studentima, a s druge strane pravnicima (odvjetnicima, sudcima, pravnicima zaposlenima u upravi i gospodarskim tvrtkama) usavršavanje i proširivanje njihovih jezičnih znanja, poglavito u području engleskoga jezika za pravnike. Istodobno je ponudio jedinstvenu priliku za stjecanje novih stručnih znanja iz područja prava Europske Unije, međunarodnog i trgovačkog prava – područja koja su posljednjih godina slijedom političkih i gospodarskih integracija u Europi i svijetu doživjela znatne promjene. Time je u potpunosti ispunjen zahtjev za održivosti projekta u lokalnoj zajednici, pa se aktivnosti na tečajevima stranih jezika za pravnike planiraju i za budućnost. Projekt je značajno pridonio osuvremenjivanju nastave stranih jezika i usklađivanju kurikula s onima na europskim sveučilištima jer su u nastavu stranih jezika na Fakultetu uvedene metode rada i suvremena nastavna sredstava koja se primjenjuju u velikim europskim visokoškolskim ustanovama (primjerice, Sveučilište u Antwerpenu i Londonu).