O UREDU

Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja osnovan je u skladu s Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ured zajedno s Povjerenstvom za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja i ostalim relevantnim unutarnjim dionicima provodi postupke unutarnjeg vrednovanja kvalitete (interne ankete, samoevaluacije nastavnika, istraživanja zadovoljstva nenastavnog osoblja…), istražuje različite vidove kvalitete obrazovanja i drugih djelatnosti Fakulteta (praćenje indikatora kvalitete, izrada rekapitulacije ispitnih rokova, analize nezaposlenosti i zapošljivosti pravne struke u OBŽ i bivših studenata, analize prikladnosti tehničke opreme, praćenje medijskih osvrta na rad Fakulteta), sudjeluje u provjeri izvornosti završnih i diplomskih radova, sudjeluje u radu sveučilišnog Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja te također pruža podršku provedbi postupaka vanjskog vrednovanja (unos podataka za provođenje sveučilišne ankete, priprema podataka za potrebe reakreditacije i unosa u MOZVAG, radnje vezane uz vanjska rangiranja –  interni audit i ostale aktivnosti vezane uz ISO 9001 certifikat kvalitete). U akademskoj godini 2021./2022. Ured je pripremio tablice za objavljivanje podataka o planovima stručnog usavršavanja djelatnika, odnosno o ostvarenim izobrazbama.

Uz navedeno, Ured između ostaloga pruža podršku i koordinira postupak priznavanja ispita prilikom prijelaza s drugih učilišta a posebice (kroz sudjelovanje u radu nadležnog povjerenstva) kod prijelaza na Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad, te sudjeluje u radu raznih drugih povjerenstava i ad-hoc radnih skupina.

Ured također prema potrebi pruža potporu ostalim službama (ispunjavanje raznih izvješća za Sveučilište, podrška u provođenju testiranja kandidata za stručno osposobljavanje, tehnička i druga pomoć prilikom izrade raznih dokumenata – strateških planova, samoevaluacija, certifikata…).

Ured se sastoji od jednog djelatnika.

Voditelj Ureda
e-mail: mdumanci@pravos.hr
tel: +385 31 224 595

Studentske ankete

Izvješća i analize provedenih anketa izdvojene su na zasebnu stranicu, zajedno s drugim podacima i istraživanjima namijenjenima studentima, uključujući i analize prolaznosti na ispitima te prihvaćenih postotaka podudarnosti završnih i diplomskih radova.

Nezaposlenost i zapošljivost

Kontinuirano praćenje nezaposlenosti i zapošljivosti pravne i socijalne struke (iz mjesečnih  i tromjesečnih izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u Osječko-baranjskoj županiji, te srodni podaci.

Samoevaluacije djelatnika

Uz samoevaluacije nastavnika Ured također periodično provodi samoevaluacije i istraživanja zadovoljstva nenastavnog osoblja, a izvješća o njima se dostavljaju Upravi i djelatnicima. Ova izvješća nemaju javne inačice namijenjene objavi na web-stranici.

On-line vidljivost

Istraživanje prisutnosti nastavnika doktorskog studija na on-line znanstvenim repozitorijima:

Ostale aktivnosti i izvješća

 • podrška u provođenju Jedinstvene sveučilišne studentske ankete na Pravnom fakultetu Osijek
 • prikupljanje i ažuriranje podataka za Webometrics i U-Rank ljestvice rangiranja sveučilišta
 • prikupljanje podataka o namjenskom financiranju znanosti i dostavljanje izvješća Sveučilištu
 • koordinacija rješavanja zahtjeva inozemnih studenata za priznavanjem položenih ispita
 • podrška u provođenju testiranja kandidata za stručno osposobljavanje ili zasnivanje radnog odnosa (po potrebi)
 • podrška provođenju anketiranja u okviru projekta IURISPRUDENTIA (studeni 2015. – veljaca 2016.)
 • podrška provođenju anketiranja studenata za potrebe katedre Rimskog privatnog prava (svibanj 2016.)
 • izvješće o rezultatima anketiranja studenata Pravnog fakulteta Osijek o korištenju fakultetske knjižnice “Prostor i oprema u visokoškolskim knjižnicama: iskustva korisnika” (lipanj 2016.)
 • podrška istraživanju zadovoljstva polaznika Jean Monnet katedri (ožujak 2017.)
 • izvješće o istraživanju zainteresiranosti studenata za izvannastavne aktivnosti TZK (svibanj 2017.)
 • sudjelovanje u pripremi za izradu Knjige procedura (siječanj – lipanj 2017.)
 • sudjelovanje u radu fakultetskih povjerenstava za reformu studijskih programa (SUS, IPDSS) (2018.-2019.)
 • sudjelovanje u izradi osvrta na nacrt prijedloga Zakona o postupcima vrednovanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija (travanj 2018.)
 • sudjelovanje u pripremi za reakreditaciju Poslijediplomskog doktorskog studija prava (lipanj 2018.)
 • izvješće o istraživanju zainteresiranosti studenata Socijalnog rada za izvannastavne aktivnosti TZK (prosinac 2018.)
 • sudjelovanje u organizacijskom odboru i provođenju projekta ZaPravo (veljača 2020.)
 • sudjelovanje u pripremi za reakreditaciju Pravnog fakulteta Osijek 2021.; radna skupina za kvalitetu; radna skupina za web stranicu; radna skupina za stručno-tehničku pomoć i podršku (kolovoz 2020. – listopad 2021.)
 • kvartalno praćenje medijske eksponiranosti Fakulteta

Edukacija i međunarodna mobilnost djelatnika

 • Seminar “Revizija norme ISO 9001:2015”, TÜV Croatia, Zagreb 2015.
 • Tečaj za interne auditore, Ekonomski fakultet Zagreb, Osijek 2016.
 • Erasmus+ medunarodna mobilnost nenastavnog osoblja, Pravni fakultet u Plzenu, Češka Republika, 2017.
 • Edukacija “Upravljanje rizicima”, TÜV Croatia, Osijek 2019.

Stručni skupovi