Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Ishodi učenja

Po završetku Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo student će:

 1. Analizirati povijesni razvoj pravnih instituta i objasniti njegovu ulogu u oblikovanju suvremenih obilježja tih instituta
 2. Definirati i razlikovati temeljne pojmove, institute i pravne standarde pojedinih grana prava
 3. Navesti, interpretirati i usporediti relevantne pravne izvore pojedine grane prava
 4. Uočavati, definirati i kritički analizirati međuodnos prava i društvenih pojava (koje uključuju mjerila djelovanja) poput morala, politike, ekonomije
 5. Definirati i kritički analizirati temeljne ekonomske pojave u kontekstu razvoja pravnog sustava
 6. Usporediti pravno uređenje pojedinih instituta hrvatskog prava s uređenjima u usporednom pravu u povijesnom i suvremenom kontekstu
 7. Sastaviti pravni akt uz primjenu pravila pozitivnog prava
 8. Interpretirati i kritički analizirati primjenjivost temeljnih instituta materijalnog prava
 9. Interpretirati i kritički analizirati primjenjivost temeljnih instituta postupovnog prava
 10. Objasniti način funkcioniranja, nadležnosti i ovlasti europskih, međunarodnih i nadnacionalnih organizacija
 11. Definirati temeljne pojmove i koncepte prava EU te odnos sa nacionalnim pravom
 12. Usporediti nadležnost i ulogu Europskog suda za ljudska prava i Suda EU te interpretirati njihovu relevantnu judikaturu
 13. Opisati tijek postupka u kojemu se pruža pravna zaštita, objasniti osnovna obilježja i redoslijed radnji koje se imaju poduzeti
 14. Vrednovati relevantne pravne izvore i primijeniti ih u konkretnom slučaju
 15. Prepoznati pravni problem i ponuditi utemeljeno teorijsko i/ili praktično rješenje
 16. Uočiti, definirati i kritički analizirat pravne pojave primjenom kvantitativnog i kvalitativnog načina izražavanja
 17. Uočiti i definirati istraživački problem, provesti istraživanje i izvesti utemeljene zaključke
 18. Tečno se izražavati u govornoj komunikaciji na engleskom ili njemačkom jeziku pravne struke te usmeno prezentirati stručne sadržaje primjenjujući pravila argumentacije, elaboracije i izvođenja zaključaka
 19. Primjenjivati naučenu pravnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji na engleskom ili njemačkom jeziku
 20. Samostalno pisati CV-e, prijave na natječaje, poslovne dopise i sažetke stručnoga pravnoga teksta na engleskom ili njemačkom jeziku
 21. Samostalno prezentirati javnosti – zainteresiranim dionicima, probleme i rješenja problema iz domene pravne struke, vodeći se stručnom jasnoćom i argumentiranošću te etičkom i društvenom odgovornošću