Projekti HRZZ

Projekti HRZZ

Voditeljica i mentorica: prof. dr. sc. Mirela Župan

Doktorand: Jura Golub, mag. iur.

Trajanje: 18.10.2021. – 17.10.2025.

Sažetak: Doktorand na projektu istražuje digitalizaciju prekogranične pravosudne suradnje u Europskoj uniji u građanskim stvarima, kao relativno neistraženo područje in statu nascendi. Istraživački plan doktoranda, uz pohađanje doktorskog studija, uključuje istraživački rad – suautorstvo i autorstvo znanstvenih radova, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama te istraživačke boravke na inozemnim institucijama; uređivanje monografije, pripremu studenata za studentska natjecanja te sudjelovanje u istraživanjima mentora u okviru međunarodnih istraživačkih grupa. U tom smislu, posebno valja istaknuti da je doktorand suradnik na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu „Time to Become Digital in Law“ (DIGinLaw) kojeg je voditeljica prof. dr.sc. Mirela Župan, a financira se kroz program Erasmus+. DIGinLaw projekt komplementaran je istraživačkom radu doktoranda te je svojim širokim rasponom istraživačkih tema izvrsna polazišna točka za strukturalno definiranje neistraženog problema podobnog za doktorsku disertaciju. Kroz doktorski studij, doktorand će usvojiti znanja iz metodologije društvenih i pravne znanosti te iz specifičnih predmeta koji su usmjereni na stjecanje znanja iz područja prekograničnih sporova u kontekstu načela uzajamnog povjerenja, umjetne inteligencije i zaštite potrošača u EU. Kroz ostale aktivnosti doktorand će razvit kompetencije znanstvenih i generičkih vještina, komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine te uspostaviti međunarodne kontakte.  U svome znanstveno-istraživačkom radu doktorand će propitkivati utjecaj modernih tehnologija na klasičan sudski sustav zaštite u EU, a osobito kroz načelo uzajamnog povjerenja te ponuditi odgovor na pitanje jesu li temeljne vrijednosti europskih pravnih sustava unaprijeđene ili ugrožene korištenjem moderne tehnologije u rješavanju prekograničnih sporova. Nadalje, doktorand će razmatrati i utjecaj digitalne tehnologije na prekograničnu administrativnu suradnju i alternativne načine rješavanja sporova te pitanja identiteta, digitalnih potpisa, sigurnosti i povjerljivosti podataka u rješavanju prekograničnih sporova. Zaključci doktoranda omogućiti će donositeljima odluka otklanjanje eventualnih slabih točaka u digitalizaciji prekogranične pravosudne suradnje te poboljšanje standarda postupanja kojima se omogućava učinkovito i ekonomično vođenje prekograničnih sudskih postupaka uz primjenu suvremenih digitalnih alata, ali uz pridržavanje temeljnih načela građanskog postupka i zaštite prava na pristup sudu kao prava zajamčenog Ustavom i brojnim međunarodnopravnim instrumentima.

Voditeljica i mentorica: prof. dr. sc. Mirela Župan

Doktorandica: Martina Drventić

Trajanje: 03.09.2018. – 02.09.2022.

Sažetak: Doktorandica na projektu istražuje područje prekogranične zaštite ranjivih osoba, prije svega djece, s aspekta međunarodnog privatnog prava. Njezin istraživački plan, uz pohađanje doktorskog studija Europskog prava, uključuje istraživački rad – su-autorstvo i autorstvo znanstvenih radova, sudjelovanja na međunarodnim konferencijama te istraživačke boravke na institucijama u inozemstvu; uređivanje sveučilišne monografije; pripremu studenata za studentska natjecanja te sudjelovanje u istraživanjima mentora u okviru međunarodnih istraživačkih grupa. Kroz doktorski studij doktorandica će usvojiti znanja iz metodologije društvenih znanosti, javnog i međunarodnog privatnog europskog prava te specifičnih predmeta prekogranične zaštite djece. Kroz ostale aktivnosti razvit će kompetencije znanstvenih i generičkih vještina, komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine te uspostaviti međunarodne kontakte. Sve aktivnosti tematski se nadovezuju na doktorsku disertaciju koja obrađuje prekograničnu zaštitu djeteta u predmetima međunarodne građanskopravne otmice djeteta. Doktorandica kontinuirano prikuplja i obrađuje sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, Suda pravde Europske unije i nacionalnu praksu sudova u Republici Hrvatskoj. Prikupljenu praksu obrađuje statistički te metodom indukcije i deskripcije. Fokus istraživanja primarno stavlja na postupanja sudskih i administrativnih tijela u Hrvatskoj, a polazi od hipoteze kako postoji prostor za poboljšanje tih postupanja u skladu sa standardima postavljenima na globalnoj i europskoj razini. Istraživanje će svojim rezultatima ukazati na poteškoće u postupanju, ali i primjere dobre prakse. Rad će predstaviti sveobuhvatni prikaz teorije, cjelokupnog mozaika pravnih izvora te sudske prakse. Njegovi zaključci služit će kao smjernice zakonodavcu za poboljšanje nacionalnih propisa i standarda postupanja.

Mrežna stranica: https://hrzz.hr/martina-drventic/

Suradnički projekti HRZZ

Voditelj:  Marin Bonačić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Suradnici s Pravnog fakulteta Osijek: Barbara Herceg Pakšić, Ana Đanić Čeko, Ante Novokmet

Trajanje: 01.04.2021. – 31.03.2026.

Vrijednost: 1.361.000,00 kn

Sažetak: Glavni je cilj projekta utvrditi je li, i u kojoj mjeri, hrvatski prekršajni postupak usklađen sa standardima Europskog suda za ljudska prava i direktivama Europske unije. Uz to, u projektu će se razmatrati i niz drugih procesnih instituta, od kojih su mnogi nedavno uvedeni i također nisu još znanstveno obrađeni, kao i postupak za zaštitu tržišnog natjecanja u kojem se primjenjuje i Prekršajni zakon. U projektu će se istražiti i niz aktualnih materijalnopravnih pitanja općeg i posebnog dijela, s ciljem produbljivanja znanja o toj grani prava. Sva navedena pitanja istraživat će se ne samo pravnom analizom normi, nego i prikupljanjem informacija od praktičara te analizom sudske i upravne prakse. Važan rezultat ovog projekta bit će i zakonodavne preporuke te preporuke praktičarima koje će biti predstavljene znanstvenoj i stručnoj javnosti. Primjenjivost rezultata ovog projekta čini njegovu najveću vrijednost, a to je izgradnja kvalitetnijeg zakonodavnog okvira u skladu s europskim standardima kao i njihovo usvajanje u sudskoj i upravnoj praksi.

Voditeljica: Arta Dodaj, Sveučilište u Zadru

Suradnica s Pravnog fakulteta Osijek: Barbara Herceg Pakšić

Trajanje: 15.2.2021. – 14.2.2026.

Vrijednost: 1.103.210,00 kn

Sažetak: Cilj istraživanja je dobiti empirijski uvid u iskustva mladih u razmjeni seksualno eksplicitnog sadržaja putem interneta, kao i jasnije razumjeti dinamiku te individualne i kulturalne odrednice razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja među mladima iz područja Hrvatske i Bosne
i Hercegovine.

Mrežna stranica: https://www.unizd.hr/psihologija/hr-hr/projekti/aktualni-projekti/priroda-i-odrednice-sekstinga-medu-adolescentima-i-mladima-kros-kulturalno-istrazivanje

Voditeljica: Elizabeta Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Suradnik s Pravnog fakulteta Osijek: Ante Novokmet

Trajanje: 03.01.2020. – 02.01.2024.

Vrijednost: 303.557,00 kn

Sažetak: Hrvatski je zakonodavac posljednjih godina, pod utjecajem raznih stranih modela, uvodio različite oblike konsenzualnih postupaka, postupno šireći područje njihove primjene. Iz do sada provedenih istraživanja, moguće je uočiti da zakonodavac nije bio dosljedan kada je uređivao njihove različite aspekte koji se primjerice odnose na težinu kaznenih djela za koja je moguć pojedini oblik sporazuma, ulogu suda, ulogu žrtve, prava obrane i drugo. Poseban problem predstavlja to što nisu jasno izdiferencirani, niti na legislativnoj razini niti u praksi, specifični ciljevi koje bi pojedini oblici sporazumijevanja trebali ostvarivati. Nepreciznost i nekonzistentnost u regulaciji temeljnih aspekata različitih oblika konsenzualnih postupaka ne doprinose transparentnosti i kvaliteti kaznenog pravosuđa te u konačnici narušavaju povjerenje građana u pravosuđe. Predloženo istraživanje omogućit će sustavnu analizu problematike nagodbi primjenom temeljnih znanstvenih metoda. Nakon teorijske, normativne i poredbene analize, te istraživanja sudske i državnoodvjetničke prakse različitih oblika sporazumijevanja, provest će se empirijsko istraživanje primjenom metode polustrukturiranih intervjua te fokus grupa s ključnim sudionicima: sucima, državnim odvjetnicima i odvjetnicima. Iskustva ispitanika doprinijet će detektiranju i analizi ključnih nedostataka postojećeg normativnog okvira i prakse nagodbi. Završna studija u okviru projekta sintetizirat će rezultate provedenih istraživanja te će ponuditi konkretne prijedloge za izgradnju konzistentnog zakonskog okvira i transparentne prakse konsenzualnih postupaka, u skladu s europskim pravnim standardima i temeljnim načelima suvremenog kaznenog postupka.

Mrežna stranica: https://www.pravo.unizg.hr/KPP/znanstveno-istrazivacki_projekti/negjuscro

Voditeljica: Anna-Maria Getoš Kalac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Suradnik s Pravnog fakulteta Osijek: Igor Vuletić

Trajanje: 01.03.2018. – 28.02.2023.

Vrijednost: 1.282.377,80 kn

Sažetak: Projekt CroViMo ima za cilj uspostavljanje multidisciplinarne grupe mladih znanstvenika koji će provoditi inovativna istraživanja nasilja u Hrvatskoj kroz svoj „Laboratorij za analizu nasilja“. Glavni cilj istraživanja je empirijsko i normativno snimiti te analizirati fenomenologiju, etiologiju i procesuiranje delinkventnog nasilja u Hrvatskoj, pri čemu će naglasak biti na posebno ranjivim skupinama žrtava sa svojim vrlo specifičnim i različitim potrebama zaštite od nasilja. Te posebno ranjive skupine uključuju: djecu; žene i djevojke; starije; manjine, strance, izbjeglice i migrante; osobe u institucionaliziranoj skrbi; osoblje rizičnih zanimanja; i LGBT. Za razliku od uobičajenog tzv. „mainstream“ istraživanja nasilja, koje se uglavnom fokusira na specifične (pod)vrste nasilja i/ili skupine žrtava izvan općeg konteksta delinkventnog nasilja, CroViMo će prvo provesti izvorno istraživanje ukupnog delinkventnog nasilja, prije no što se fokusira na njegove pojedine (pod)vrste. Ovaj holistički pristup temelji se na pretpostavci da proučavanje određene (pod)vrste nasilja, bez empirijskih podataka o općem nasilnom kontekstu dovodi do fragmentarnih, a potencijalno i iskrivljenih shvaćanja pojedinih promatranih (pod)vrsta nasilja. Glavni zadatak CroViMo biti će razviti i testirati novu inovativnu klasifikaciju delinkventnog nasilja, „autentični sustav klasifikacije nasilja”, koja neće podlijegati normativnim ograničenjima trenutnih klasifikacija, nego će biti usredotočena isključivo na sam fenomen nasilja. Takav sustav klasifikacije mogao bi označiti prekretnicu u području istraživanja nasilja. Ovaj ambiciozni plan rada, ukoliko bi bio uspješno proveden, trebao bi dugoročno osigurati razvoj projekta CroViMo u prepoznatljiv nacionalni, regionalni i europski „Laboratorij za analizu nasilja“, te privući daljnje nacionalne i međunarodne znanstvene suradnje i uspješne nove kolaborativne projektne prijave, s velikim potencijalom za prijenos znanstvenih spoznaja u praksu.

Mrežna stranica: https://www.violence-lab.eu

Voditeljica: Zlata Đurđević, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Suradnik sa Pravnog fakulteta Osijek: Ante Novokmet

Trajanje: 01.03.2015. – 30.09.2019.

Vrijednost: 582.711,50 kn

Sažetak: Glavni ciljevi projekta su unapređivanje hrvatskog kaznenopravnog sustava i znanstvenog istraživanja u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Projektom su obuhvaćena dva segmenta istraživanja: a) suradnja sa državama članicama EU, b) regionalna i međunarodna suradnja u kaznenim stvarima. Istraživačka grupa se sastoji od 13 starijih i mlađih znanstvenika sa tri hrvatska pravna fakulteta. Članovi projektnog tima su znanstvenici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Visoke policijske škole u Zagrebu.

Mrežna stranica: https://www.pravo.unizg.hr/KPP/CoCoCrim