Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

Završetak studija

Završetak studija

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU NA SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJIMA

UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU ZAVRŠNOG RADA NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU JAVNA UPRAVA

Temu je potrebno prijaviti (OBRAZAC BR. 1) dva tjedna prije datuma obrane završnog rada te priložiti:

 • predvidivi ( okvirni ) sadržaj završnoga rada
 • obrazloženje teme i sadržaja završnog rada
 • životopis
 • podmiriti školarinu ( ukoliko ista nije podmirena )
 • provjeriti ocjene na studomatu
 • indeks ( ukoliko se koristi )

Na dogovoreni datum obrane potrebno je dostaviti Uredu za studente i studije:

 • obrasce br. 2, 3 i 4
 • jedan tvrdi i tri meka uveza rada UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU ZAVRŠNOG RADA 
 • potvrdu Knjižnice Fakulteta o izvršenoj obvezi sukladno pravilima o posudbi knjižnične građe
 • Obrazac za kontakt AZVO
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja
 • Jedan CD – u PDF i DOC/DOCX formatu (naziv datoteke: Prezime_Ime_OIB.doc i Prezime_Ime_OIB.pdf) koji mora biti istovjetan dostavljenom tiskanom primjeru rada (potpisana Izjava studenta o izvornosti rada i Izjava o pohrani – ovu potvrdu otiskati i uvezati kao posljednju stranicu oba primjerka rada – odnosno skenirati i umetnuti u elektroničku verziju rada na CD-u) –