Knjižnica

Upis i usluge

Članstvo i upis u knjižnicu

UPUTE:

Prijaviti se sa svojim AAI@edu.hr identitetom.

Nakon toga potrebno kliknuti Send anyway.

Izabrati Knjižnicu u koju se upisujete. Skoro svi ostali podaci bi trebali biti povučeni iz ISVU.

Podatke koje morate unijeti su broj telefona i država kod unosa adrese.

Posudba

Studenti mogu posuđivati ispitnu literaturu, (2-3 udžbenika) na mjesec dana ispisivanjem obrazaca za posudbu uz pokaz indeksa. Posudbu ispitne literature moguće je produžiti na dodatnih trideset dana (telefonski na broj 031/224-521 ili osobnim dogovorom).

U slučaju gubitka knjige korisnik je dužan nabaviti knjigu istog naslova u roku od 10 dana.

Seminarska literatura posuđuje se za rad u čitaonici te posudbu za potrebe kopiranja izvan knjižnice uz poštivanje autorskih prava. Ukoliko u trenutku posudbe određene seminarske literature postoji više dostupnih primjeraka  može se posuditi izvan knjižnice s rokom vraćanja na temelju dogovora i procjene knjižničara.

Obvezne primjerke građe izuzete iz posudbe dostupni su uvijek za rad u čitaonici. Mogu se posuditi preko vikenda ili blagdana uz prethodnu najavu i uvjet da se posuđena građa vrati do ponedjeljka kada knjižnica započinje s radom. Časopisi, novine i službeni listovi se ne posuđuju. Mogu se iznijeti izvan knjižnice samo za potrebe kopiranja potrebnog članka ili zakonskog propisa uz uvjet povrata istoga dana kada je posuđen.

Referentna zbirka rječnika i enciklopedija, te službeni listovi smješteni u čitaonici mogu se koristiti tijekom učenja i boravka u čitaonici te prilikom polaganja ispita uz uvjet da se odmah nakon  ispita posuđena građa vrati.  Izdvojeni primjerci  knjiga za posudbu po izboru knjižničara mogu se posuditi na rok od 15 dana. Za navedene načine posudbe potrebno je ostaviti jedan od identifikacijskih dokumenata, kojeg se može podići isključivo osobno ili naglasiti tko je osoba (ime i prezime) koja će to učiniti uz pokaz vlastitog dokumenta.

Doktorski i magistarski radovi  koriste se isključivo u čitaonici i ne mogu se kopirati osim u slučajevima kada to dopusti autor.

Rad u čitaonici

Korisnici su dužni prilikom ulaska u čitaonicu uzeti obrazac, popuniti ga i po završetku rada vratiti knjižničarki. Prilikom korištenja računala u čitaonici potrebno se logirati s elektroničkim identitetom iz sustava AAI@Edu.hr. Informacije o fizičkoj dostupnosti građe obratite se knjižničaru. Studentska čitaonica  ima 47 radnih mjesta s četiri računala dostupna za rad studentima, pretraživanje on-line kataloga Knjižnice i baza podataka. U čitaonici je smještena referentna zbirka rječnika i enciklopedija, te službeni listovi i mogu se koristiti tijekom učenja i boravka u čitaonici. Nastavnička čitaonica ujedno je i Europski dokumentacijski centar, unutar kojeg je smješteno jedno računalo za individualna pretraživanja korisnicima Centra te je u istu svrhu dostupno 15 računala, lociranih u drugoj zgradi Fakulteta (Stjepana Radića 17).

Informacijske usluge

Knjižničar informator pomaže korisnicima pri snalaženju u katalozima, bazama podataka, odabiru literature za seminarske i diplomske radove i pruža stručne informacije primjenom suvremene informacijske tehnologije uz mogućnost dostave članaka i zakonskih propisa mailom na zahtjev ukoliko se radi o online izvorima na koje je Fakultet pretplaćen. Ukoliko trebate pomoć kod pretraživanja, koristite naše priručnike.

Prilikom zahtjeva za određenu temu ispunite obrazac i predajte knjižničaru osobno ili e-mailom.

Edukacija

U današnjem brzom razvoju znanja na svim područjima i sve većeg broja informacijskih izvora,  studentima se tijekom studija trebaju pružiti sva znanja i vještine koje će im biti potebne u budućem radu. Zbog toga, suradnjom i integracijom svih sudionika obrazovnog procesa svojim kompetencijama  strudente treba naučiti kako samostalno učiti.

Informacijska pismenost je kompetencija koju svaki student treba savladati kako bi napredovali kao stručnjaci u današnjem globalnom informacijskom društvu i bili osposobljeni za cjeloživotno učenje. Stav i znanje prema informaciji i informacijskom okruženju, etika korištenja ili  kritička osvještenost čine srž informacijske pismenosti.

Početkom akademske godine, knjižnični djelatnici održavaju radionice na seminarskim kolegijima studentima prve godine o knjžničnim uslugama i informacijskom pretraživanju. Za studente viših godina radionice se održavaju prema interesu i dogovoru s nastavnim osobljem. Svakodnevno studenti mogu zamoliti za individualnu pomoć prilikom pretraživanja informacijskih izvora.

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz ostalih knjižnica u Hrvatskoj nabavlja knjižnična građa za korisnike Knjižnice radi njihova znanstvenoga i stručnoga rada ili usavršavanja, a koju ne posjeduje Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku. Također, s druge strane Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku korisnicima iz drugih knjižnica u Hrvatskoj te knjižnicama u regiji, poglavito pravnim fakultetima s kojima Knjižnica ima dugogodišnju suradnju i formalno utemeljenu kroz Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe omogućava posudbu knjiga i kopiranje članaka iz fonda Knjižnice.

Međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva za korisnike naše Knjižnice obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Troškove posudbe i dostave snosi Fakultet za djelatnike i studente ukoliko je zahtjev isključivo za potrebe znanstveno-stručnoga rada ili studiranja. Zahtjev se upućuje voditelju Knjižnice putem maila s podacima o traženoj publikciji uz odobrenje dekana Fakulteta.

Odobrenje za posudbu građe iz Knjžnice odobrava se uz suglasnost voditelja knjižnice. Od međuknjižnične posudbe izuzima se građa koja se inače ne posuđuje izvan prostora Knjižnice ili se ne reprografira, kao što su stare i rijetke knjige, referentne publikacije, pojedinačni brojevi časopisa, doktorski i magistarski radovi te neknjižna građa.

Građa posuđena drugoj knjižnici smije se koristiti samo u njezinim prostorima te ona odgovara za tu građu. Prije podnošenja zahtjeva za međuknjižničnom posudbom potrebno je provjeriti nalazi li se tražena jedinica građe u fondu Knjižnice. Rok posudbe građe iz Knjižnice jest 14 dana, a rok posudbe građe iz drugih knjižnica ovisi o pravilima i rokovima posudbe knjižnice iz koje je građa posuđena. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.

Fotokopije članaka ostaju u vlasništvu naručitelja, koji je dužan zatraženom kopijom koristiti se samo u svrhu znanstvenoga odnosno stručnoga rada. Knjižnica na zahtjev svojih korisnika te korisnika iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i regiji omogućava dostavu traženih dokumenta i putem maila ukoliko tražena građa postoji u knjižnici u digitalnom obliku ili zbog hitnosti postoji potreba za skeniranjem dijelova publikacije ili članaka.

Međuknjižnična posudba i dostava unutar Hrvatske i knjižnica u regiji ostvaruje se bez naknade. Narudžbu za posudbu knjiga ili članaka za građu iz fonda Knjižnice mogu uputiti isključivo djelatnici knjižnica u ime svojih korisnika. Zahtjev za građom iz fonda Knjižnice Pravnog fakulteta u Osijeku ispunjava se na priloženom obrascu. Zahtjev poslati na knjiznica@pravos.hr