Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Završetak studija

Objave

UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU ZAVRŠNOG RADA

OBRASCI – STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

 • Obrazac br. 1 – Zahtjev za prijavu teme završnog/diplomskog rada

Napomena: tema diplomskog rada na Obrascu br. 1 mora biti ista na tiskanom i uvezanom radu te napisana pisanim slovima.

 • Obrazac br. 2 – Potvrda o provedenom postupku provjere izvornosti rada
 • Obrazac br. 3 – Zapisnik o ocjeni završnog rada
 • Obrazac br. 6 – Izjava o izvornosti rada i suglasnosti za pohranu te javnu objavu rada

Obavezno konzultirajte Upute za pisanje i predaju završnog/diplomskog rada.

 DODATNI I OSTALI OBRASCI:

Troškove promocije je potrebno uplatiti nakon dobivanja poziva za promociju.

STUDENT JE DO DATUMA OBRANE ZAVRŠNOG RADA DUŽAN:

 • podmiriti školarinu u cijelosti
 • provjeriti jesu li SVE ocjene provedene na Studomatu te jesu li istovjetne ocjenama u indeksu

VAŽNA OBAVIJEST – ONLINE POSTUPAK:

Za slučaj obrane završnog rada ili provođenja diplomskog ispita putem odgovarajuće tehnologije za komunikaciju na daljinu utvrđuju se sljedeće obveze:

 • STUDENT je obvezan svu prethodno navedenu dokumentaciju za potrebe provjere ispunjavanja uvjeta za pristup obrani završnog rada ili diplomskom ispitu skenirati i dostaviti UREDU ZA STUDENTE I STUDIJE elektroničkim putem – elektroničkom poštom na adresu referada@pravos.hr.
 • STUDENT je obvezan dokumentaciju UREDU ZA STUDENTE I STUDIJE naknadno dostaviti osobno ili poštom.
 • MENTOR završnog/diplomskog rada (član Povjerenstva za obranu završnog rada/ocjenu diplomskog ispita) je obvezan nakon provedenog online postupka obrane završnog rada/ocjene diplomskog ispita dostaviti UREDU ZA STUDENTE I STUDIJE potpisane obrasce:
  • Mentorovu ocjenu završnog/diplomskog rada
  • Odluku o prihvaćanju ocjene i imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada/ocjenu diplomskog ispita
  • Zapisnik o obrani završnog rada/polaganju diplomskog ispita

OCJENA ZAVRŠNOG RADA NA STRUČNOM UPRAVNOM STUDIJU

Nakon ocjene završnog rada UREDU ZA STUDENTE I STUDIJE se obvezno dostavlja:

 • 1 (jedan) tiskani primjerak konačne inačice rada u mekom uvezu (spiralno ili slično)
 • 1 (jedan) primjerak rada na CD-u – u PDF i DOC/DOCX formatu (naziv datoteke: Prezime_Ime_OIB.doc i Prezime_Ime_OIB.pdf) koji mora biti istovjetan dostavljenom tiskanom primjeru rada (potpisana Izjava studenta o izvornosti rada i suglasnosti za pohranu te javnu objavu rada u digitalnom repozitoriju nalazi se na Obrascu br. 6 – ovu potvrdu otiskati i uvezati kao posljednju stranicu oba primjerka rada – odnosno skenirati i umetnuti u elektroničku verziju rada na CD-u) –
 • kompletnu dokumentaciju u postupku polaganja diplomskog ispita (popunjeni i potpisani obrasci)
 • potvrde o dodatno ostvarenim ECTS bodovima, ako je student sudjelovao na dodatnim aktivnostima za koje se priznaju bodovi
 • potvrdu Knjižnice Fakulteta sukladno pravilima o posudbi knjižnične građe
 • Obrazac za kontakt AZVO
 • zahtjev za izdavanjem uvjerenja
 • Indeks

Ako je završni rad ocijenjen pozitivno na temelju dostavljene dokumentacije unosi se pozitivna ocjena u sustav ISVU i studentu se izdaje uvjerenje o diplomiranju.