Doktorski studij Pravo

Mentoriranje

 • Kvalifikacije i imenovanje mentora
 • Popis potencijalnih mentora
 • Vijeće mentora

Kvalifikacije i imenovanje mentora

 

Za mentora može biti imenovan:

Osoba izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju koja je prethodno ostvarila redovito napredovanje u više znanstveno-nastavno zvanje, u skladu s rokovima predviđenim zakonom, odnosno professor emeritus, i koja osim uvjeta utvrđenih Pravilnikom o poslijediplomskim studijima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ispunjava i barem četiri (4) od sljedećih dvanaest (12) uvjeta:

 1. dokazala se kao uspješan mentor/sumentor doktorandima koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju
 2. ima ukupan h- indeks (Hirschov indeks) prema Google Scholaru barem 3
 3. koja je bila ili jest uspješan voditelj domaćih ili međunarodnih projekata
 4. koja je u proteklom petogodišnjem razdoblju provela barem 15 dana u kontinuitetu na usavršavanju u priznatoj međunarodnoj znanstvenoj ili znanstveno-nastavnoj ustanovi (što dokazuje odgovarajućom potvrdom)
 5. koja je samostalno ili u suautorstvu objavila znanstvenu knjigu, uredničku knjigu ili poglavlje u uredničkoj knjizi kod međunarodno priznatog izdavača (međunarodno priznati izdavač utvrđuje se na način istovjetan postupku izbora u znanstveno zvanje)
 6. koja je samostalno ili u suautorstvu objavila sveučilišni/fakultetski udžbenik ili znanstvenu monografiju namijenjenu doktorandima u fakultetskoj ili sveučilišnoj naknadi
 7. koja je samostalno ili u suautorstvu objavila sveučilišni/fakultetski udžbenik ili znanstvenu monografiju namijenjenu doktorandima kod komercijalnog priznatog domaćeg izdavača
 8. koja je član međunarodnog uredništva znanstvenog časopisa indeksiranog u bazama Scopus, WOS ili Heinonline
 9. koja je član uredništva serijskih znanstvenih publikacija kod domaćih ili međunarodnih izdavača
 10. koja je bila plenarni govornik na međunarodnom znanstvenom skupu
 11. koja je bila nacionalni izvjestitelj na međunarodnom znanstvenom skupu za uže područje svoga znanstvenoga rada
 12. koja je zbog svoga znanstvenog rada bila angažirana u radu međunarodnih organizacija, europskih tijela ili agencija, odnosno domaćih tijela, primjerice radne skupine za izradu zakona.

Osobi koja do imenovanja za mentora na doktorskom studiju nije imala iskustva kao mentor/sumentor doktorskog rada u postupku mentoriranja te ne ispunjava uvjet 1. obvezno će pomagati imenovani sumentor koji ispunjava uvjet 1. Vijeće doktorskog studija imenuje stalno povjerenstvo (Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za mentore) koje utvrđuje popis nastavnika koji ispunjavaju kriterije za mentorstvo. Povjerenstvo preispituje te kriterije jedanput na godinu, a obvezno svakih pet godina za svakoga mentora.

Jedan mentor istodobno će mentorirati najviše do šest doktoranada, ali u različitim fazama doktorskog studija, s time da paralelno može mentorirati maksimalno tri disertacije (računa se od razdoblja prihvaćene javno obranjene teme). Mentori se na poziv voditelja Vijeća doktorskog studija očituju o tome jesu li raspoloživi za prijem novih studenata te definiraju za koju istraživačku temu (od tema koje su usvojene i definirane znanstvenom strategijom za svakoga nastavnika). Mentor koji ima dovoljan broj studenata ne mora u idućim generacijama upisivati nove doktorande.

 • Popis potencijalnih mentora VI. generacije na Doktorskom studiju Pravo

  Uže teme za doktorsku disertaciju:

  1. Prava djece
  2. Prava žena
  3. Pravo na samoodređenje i problematika odcjepljenja u međunarodnom pravu

  Šire teme za doktorsku disertaciju:

  1. Subjekti i objekti međunarodnog prava
  2. Diplomatsko pravo
  3. Ljudska prava – druge odabrane teme
  1. Modeli financiranja i reforme zdravstvenih sustava
  2. Uloga fiskalnog federalizma u kreiranju autonomije jedinica lokalne samouprave
  1. Upravno-sudska kontrola uprave u hrvatskom i poredbenom pravu
  2. Utjecaj europskog upravnog prostora na sustav državne uprave
  3. Procesi digitalizacije uprave
  1. Zaštita ljudskih prava
  2. Neposredna demokracija
  3. Ravnopravnost spolova
  4. Pravo na pobačaj
  5. Ustrojstvo vlasti
  1. Posvojenje
  1. Pravni promet i zaštita kućnih ljubimaca
  2. Prekogranična zaštita ranjivih
  3. Uzajamno povjerenje – prekogranični sporovi i priznanje stranih odluka
  4. Europsko međunarodno privatno pravo – odabrana uža tema
  5. Alternativno rješavanje prekograničnih sporova

  Teme na engleskom:

  1. Trade and protection of pets
  2. Cross-border protection of vulnerable
  3. Mutual-trust – cross-border disputes and recognition of foreign judgements
  4. EU PIL – selectes topic
  5. Alternative cross-border dispute resolution
  1. Digitalno tržište Europske unije
  2. Unutarnje tržište EU nakon javnozdravstvene krize
  3. Pravna pitanja vanjske i unutarnje sigurnosti EU
  4. Pravno političke perspektive EU politika
  5. Zaštita ljudskih prava pri europskim sudovima

  Teme na engleskom:

  1. EU digital market
  2. EU Single market and the pandemic
  3. Legal aspects in Common Foreign and Security Policy
  4. Legal and political perspective of EU polices
  5. Human rights protection in front of European courts
  1. Održiva mobilnosti
  2. Suvremeni izazovi osiguranja u pravu i praksi
  3. Izazovi i prijetnje suvremenog prometa i nova pravna rješenja
  4. Promet i održivi razvoj

  Okvirna područja:

  1. Sloboda izražavanja i kaznenopravni aspekti
  2. Kaznenopravna zaštita djeteta
  3. Nasilje prema ženama

  Teme na engleskom:

  1. Freedom of Expression and Criminal Law Aspects
  2. Criminal Law Protection of Children
  3. Violence against women
  1. Vladavina prava i neovisnost pravosuđa
  2. Pristup pravosuđu i sustavi besplatne pravne pomoći
  3. Pravo na pošteno suđenje u sustavu građanskog sudovanja
  4. Domaći i komparativno pravni (regulatorni) aspekti odvjetništva – samostalne i neovisne službe koja svakome osigurava pravnu pomoć
  1. Važnost ekološkog oporezivanja za zaštitu i i održivi razvoj okoliša
  2. Ostvarenje načela pravednosti u poreznim oblicima
  1. Oporučno nasljeđivanje u 21. stoljeću
  2. Utjecaj digitalne tehnologije na obvezno pravo
  3. Tradicionalni instituti stvarnog prava – tendencije u budućnosti
  4. Novo nasljedno pravo
  5. Odabrani dijelovi obveznog prava – od rimskog prava do danas

  Teme na engleskom:

  1. Testanentary inheritance in 21st century
  2. The impact of digital technology on the law of obligations
  3. Tradicional principles of property law – future tendencies
  4. New inheritance law
  5. Selected topics of the law of obligations – from Roman law to the present day
  1. Suvremeni aspekti hrvatskog kaznenog procesnog prava
  2. Zaštita ljudskih prava u kontekstu načela uzajamnog priznavanja u kaznenim stvarima u Europskoj uniji
  3. Implementacija europskih konvencijskih standarda u hrvatski kazneni postupak
  1. Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnom procesu EU-a
  2. Odnos prava Unije i konvencijskog prava (Sud EU vs. ESLJP)
  3. Zaštita osobnih podataka u EU
  4. Odnos temeljnih gospodarskih sloboda i ljudskih prava u praksi Suda EU
  5. Utjecaj pandemije koronavirusa na unutrašnje tržište EU

  Teme na engleskom:

  1. The role of national parliaments in EU legislative procedure
  2. The relation of EU and Council of Europe law (EctHR vs. CJEU)
  3. The protection of the fundamental rights in the EU
  4. The relation of human rights and economic freedoms in the EU
  5. Impact of COVID-19 pandemic on Internal Market of the EU
  1. Odabrane teme bioetike
  2. Bioetika i ljudska prava
  3. Ustavna (legitimna vlast, vrste demokratskih sustava)
  4. Pravna kultura / Tumačenje prava / Pravno rasuđivanje

  Teme na engleskom:

  1. Selected topics of bioethics
  2. Bioethics and human rights
  3. Constitutional culture (legitimate governemnt, types of democratic systems)
  4. Legal culture / Interpretation of law / Legal reasoning
  1. Odabrane teme posebnog dijela kaznenog prava
  1. Rimski temelji europske pravne stečevine i njihov odraz na suvremeni hrvatski privatnopravni sustav
  2. Razvoj instituta osiguranja u srednjem vijeku
  3. Rimsko pravno nasljeđe u (re)europeizaciji hrvatskog stvarnog prava
  1. Odabrani upravno-pravni aspekti u području okolišnog prava
  2. Sustav pravne zaštite u posebnim upravnim postupcima
  3. Izazovi i prilagodbe hrvatske javne uprave u procesu digitalizacije
  4. Utjecaj europskog upravno procesnog prava na nacionalne upravne postupke
  5. Pravni izazovi učinkovite primjene prava EU u praksi upravnog sudstva
  6. Posebna upravna postupanja u području socijalne skrbi

  Potencijalni komentor

  NAPOMENA: 

  Kandidat je slobodan iskazati interes i za druge teme, koje se u dogovoru s mentorom mogu formulirati u podobne teme doktorske disertacije.

 • Popis potencijalnih mentora V. generacije na Doktorskom studiju Pravo

  Uže teme za doktorsku disertaciju:

  1. Prava djece
  2. Prava žena
  3. Pravo na samoodređenje i problematika odcjepljenja u međunarodnom pravu

  Šire teme za doktorsku disertaciju:

  1. Subjekti i objekti međunarodnog prava
  2. Diplomatsko pravo
  3. Ljudska prava – druge odabrane teme
  1. Financiranje zdravstva u kriznim uvjetima
  2. Oporezivanje imovine – stanja i perspektive
  3. Virtualan novac – sadašnjost ili budućnost
  1. Upravno-sudska kontrola uprave u hrvatskom i poredbenom pravu
  2. Utjecaj europskog upravnog prostora na sustav državne uprave
  3. Procesi digitalizacije uprave
  1. Zaštita ljudskih prava
  2. Neposredna demokracija
  3. Ravnopravnost spolova
  4. Pravo na pobačaj
  5. Ustrojstvo vlasti
  1. Zabrana diskriminacije pri radu i zapošljavanju i zaštita dostojanstva radnika
  2. Transformacija radnih odnosa, uporaba novih tehnologija i neslobodni oblici rada
  1. Prekogranična zaštita ranjivih / Cross-border protection of vulnerable
  2. Uzajamno povjerenje – prekogranični sporovi i priznanje stranih odluka / Mutual-trust – cross-border disputes and recognition of foreign judgements
  3. Digitalizacija prava / Digi in Law
  4. Europsko međunarodno privatno pravo – odabrana uža tema / EU PIL – selectes topic
  5. Alternativno rješavanje prekograničnih sporova / Alternative cross-border dispute resolution
  1. Sloboda izražavanja i kaznenopravni aspekti / Freedom of Expression and Criminal Law Aspects
  2. Kaznenopravna zaštita djeteta / Criminal Law Protection of Children
  3. Nasilje prema ženama / Violence against women
  1. Vladavina prava i neovisnost pravosuđa
  2. Pristup pravosuđu i sustavi besplatne pravne pomoći
  3. Pravo na pošteno suđenje u sustavu građanskog sudovanja
  4. Domaći i komparativno pravni (regulatorni) aspekti odvjetništva – samostalne i neovisne službe koja svakome osigurava pravnu pomoć
  1. Oporučno nasljeđivanje u 21. stoljeću / Testanentary inheritance in 21st  century
  2. Utjecaj digitalne tehnologije na obvezno pravo / The impact of digital technology on the law of obligations
  3. Tradicionalni instituti stvarnog prava – tendencije u budućnosti / Tradicional principles of property law – future tendencies
  4. Novo nasljedno pravo / New inheritance law
  5. Odabrani dijelovi obveznog prava – od rimskog prava do danas / Selected topics of the law of obligations – from Roman law to the present day
  1. Intercultural Communication in the Field of Law (Interkulturalna komunikacija u području prava)
  2. Legal English and Comparative Law-Traps in Translation and Communication
  3. Communication, Culture and the Language of Law (Komunikacija, kultura i jezik prava)
  1. Standardi zaštite obiteljskog života u europskim i nacionalnim okvirima / The standards of protection of family life in the European and national legal framework
  2. Unaprijeđenje pravnih okvira za zaštitu djeteta od vršnjačkog nasilja / Improving the legal framework for the protection of children from peer violence
  3. Modeli učinkovite zaštite prava djeteta na saznanje vlastitog porijekla / Models of effective protection of the child’s right to know his/her origin
  4. Suvremeni izazovi obiteljskog materijalnog i procesnog prava / Contemporary challenges of family substantive and procedural law
  1. Suvremeni aspekti hrvatskog kaznenog procesnog prava
  2. Zaštita ljudskih prava u kontekstu načela uzajamnog priznavanja u kaznenim stvarima u Europskoj uniji
  3. Implementacija europskih konvencijskih standarda u hrvatski kazneni postupak
  1. Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnom procesu EU-a / The role of national parliaments in EU legislative procedure
  2. Odnos prava Unije i konvencijskog prava (Sud EU vs. ESLJP) / The relation of EU and Council of Europe law (EctHR vs. CJEU)
  3. Zaštita osobnih podataka u EU / The protection of the fundamental rights in the EU
  4. Odnos temeljnih gospodarskih sloboda i ljudskih prava u praksi Suda EU / The relation of human rights and economic freedoms in the EU
  5. Digitalno tržište EU-a / EU Digital Market
  6. Utjecaj prakse ESLJP-a na nacionalne ustavne poretke država članica / Impact of the case Law of EctHR on national constitutional legal systems of member states
  7. Utjecaj pandemije koronavirusa na unutrašnje tržište EU / Impact of COVID-19 pandemic on Internal Market of the EU
  8. Prethodni postupak pred Sudom EU i suradnja nacionalnih sudova sa Sudom EU / Preliminary ruling procedure before Court of Justice and cooperation of national courts with the CJEU
  1. Rimski temelji europske pravne tradicije na primjeru konkretnih instituta / The Roman foundations of the European legal tradition on the example of specific institutes
  2. Razvoj instituta osiguranja u srednjem vijeku / Development of insurance in the Middle Ages
  3. Povijesni razvoj građanskopravne odgovornosti liječnika / Historical development of physician’s civil liability
  1. Upravno-pravni aspekti prava okoliša
  2. Sustav zaštite u upravnom postupku
  3. Utjecaj procesa digitalizacije na sustav hrvatske javne uprave
  4. Utjecaj europskog upravno procesnog prava na nacionalne upravne postupke
  5. Učinkovita primjena prava EU u praksi upravnog sudstva

  NAPOMENA: 

  Kandidat je slobodan iskazati interes i za druge teme, koje se u dogovoru s mentorom mogu formulirati u podobne teme doktorske disertacije.

 • Popis potencijalnih mentora IV. generacije na Doktorskom studiju Pravo

  Uže teme za doktorsku disertaciju:

  1. Prava djece
  2. Prava žena

  Šire teme za doktorsku disertaciju:

  1. Subjekti i objekti međunarodnog prava
  2. Diplomatsko pravo
  3. Ljudska prava – druge odabrane teme
  1. Financiranje zdravstva u kriznim uvjetima
  2. Oporezivanje imovine – stanja i perspektive
  3. Virtualan novac – sadašnjost ili budućnost
  1. Upravno-sudska kontrola uprave u hrvatskom i poredbenom pravu
  2. Utjecaj europskog upravnog prostora na sustav državne uprave
  3. Procesi digitalizacije uprave
  1. Zaštita djece od zanemarivanja i zlostavljanja / Child protection systems
  2. Obiteljsko nasilje / Family violence
  3. Zaštita osoba s invaliditetom / Rights of persons with disability
  1. Zabrana diskriminacije pri radu i zapošljavanju i zaštita dostojanstva radnika
  2. Transformacija radnih odnosa, uporaba novih tehnologija i neslobodni oblici rada
  1. Prekogranična zaštita ranjivih / Cross-border protection of vulnerable
  2. Uzajamno povjerenje – prekogranični sporovi i priznanje stranih odluka / Mutual-trust – cross-border disputes and recognition of foreign judgements
  3. Europsko međunarodno privatno pravo – odabrana uža tema / EU PIL – selectes topic
  4. Alternativno rješavanje prekograničnih sporova / Alternative cross-border dispute resolution
  5. Imovinska pitanja u prekograničnim nasljednim i obiteljskim odnosima / Property issues in cross-border succession and family relations
  1. Privatnopravna i javnopravna zaštita tržišnog natjecanja
  2. Prestanak i restrukturiranje trgovačkih subjekata i drugih osoba od javnog interesa
  3. Društva kapitala (odabrane teme)
  4. Pravo trgovačkih transakcija: Pravni transplatati u hrvatskom pravnom poretku
  1. Zaštita ljudskih prava
  2. Neposredna demokracija
  3. Ravnopravnost spolova
  4. Pravo na pobačaj
  5. Ustrojstvo vlasti
  1. Digitalno tržište Europske unije / EU digital market
  2. Unutarnje tržište EU nakon javnozdravstvene krize / EU Single market and the pandemic
  3. Pravna pitanja vanjske i unutarnje sigurnosti EU / Legal aspects in Common Foreign and Security Policy
  4. Pravno političke perspektive EU politika / Legal and political perspective of EU polices
  5. Zaštita ljudskih prava pri europskim sudovima / Human rights protection in front of European courts

  Okvirna područja:

  1. Sloboda izražavanja i kaznenopravni aspekti / Freedom of Expression and Criminal Law Aspects
  2. Kaznenopravna zaštita djeteta / Criminal Law Protection of Children
  3. Područje krivnje u kaznenom pravu / Culpability in Criminal Law
  1. Vladavina prava i neovisnost pravosuđa
  2. Pristup pravosuđu i sustavi besplatne pravne pomoći
  3. Pravo na pošteno suđenje u sustavu građanskog sudovanja
  1. Oporučno nasljeđivanje u 21. stoljeću / Testanentary inheritance in 21st  century
  2. Utjecaj digitalne tehnologije na obvezno pravo / The impact of digital technology on the law of obligations
  3. Tradicionalni instituti stvarnog prava – tendencije u budućnosti / Tradicional principles of property law – future tendencies
  4. Novo nasljedno pravo / New inheritance law
  5. Odabrani dijelovi obveznog prava – od rimskog prava do danas / Selected topics of the law of obligations – from Roman law to the present day

  Uže teme za doktorsku disertaciju:

  1. Legal English and Comparative Law – Traps in Translation and Communication (Pravni engleski i komparativno pravo – zamke u prevođenju i komunikaciji)
  2. Linguistic Obstacles in Understanding Legal Texts on International Level (Jezične zapreke u razumijevanju pravnih tekstova na međunarodnoj razini)
  3. Multilingualism, Language Policy and Translation in the European Union (Višejezičnost, jezična politika i prevođenje u Europskoj uniji)

  Šire teme za doktorsku disertaciju:

  1. Intercultural Communication in the Field of Law (Interkulturalna komunikacija u području prava)
  2. Legal Linguistics and European Law Terminology (Pravna lingvistika i europska pravna terminologija)
  3. Communication, Culture and the Language of Law (Komunikacija, kultura i jezik prava)
  1. Standardi zaštite obiteljskog života u europskim i nacionalnim okvirima / The standards of protection of family life in the European and national legal framework
  2. Unaprijeđenje pravnih okvira za zaštitu djeteta od vršnjačkog nasilja / Improving the legal framework for the protection of children from peer violence
  3. Modeli učinkovite zaštite prava djeteta na saznanje vlastitog porijekla / Models of effective protection of the child’s right to know his/her origin
  4. Suvremeni izazovi obiteljskog materijalnog i procesnog prava / Contemporary challenges of family substantive and procedural law
  1. Suvremeni aspekti hrvatskog kaznenog procesnog prava
  2. Zaštita ljudskih prava u kontekstu načela uzajamnog priznavanja u kaznenim stvarima u Europskoj uniji
  3.  Implementacija europskih konvencijskih standarda u hrvatski kazneni postupak
  1. Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnom procesu EU-a / The role of national parliaments in EU legislative procedure
  2. Odnos prava Unije i konvencijskog prava (Sud EU vs. ESLJP) / The relation of EU and Council of Europe law (EctHR vs. CJEU)
  3. Zaštita osobnih podataka u EU / The protection of the fundamental rights in the EU
  4. Odnos temeljnih gospodarskih sloboda i ljudskih prava u praksi Suda EU / The relation of human rights and economic freedoms in the EU
  5. Digitalno tržište EU-a / EU Digital Market
  6. Utjecaj prakse ESLJP-a na nacionalne ustavne poretke država članica / Impact of the case Law of EctHR on national constitutional legal systems of member states
  7. Utjecaj pandemije koronavirusa na unutrašnje tržište EU / Impact of COVID-19 pandemic on Internal Market of the EU
  8. Prethodni postupak pred Sudom EU i suradnja nacionalnih sudova sa Sudom EU / Preliminary ruling procedure before Court of Justice and cooperation of national courts with the CJEU
  1. Pravnozaštitni mehanizmi za zaštitu prava ranjivih skupina / Legal mechanisms for the protection of vulnerable groups
  2. Modaliteti razvoja postupovne zaštite i recepcija „EU implantata“ / The modalities of the development of procedural protection and the reception of „EU implants“
  3. Održivost sustava pružanja procesnopravne zaštite u RH / The sustainability of the system for providing procedural protection in Croatia
  4. Multiprofesionalni pristup pružanju pravne zaštite kroz prizmu javnobilježničke službe / Multiprofessional approach towards providing legal protection through the lens of public notary service
  5. Troškovi i financiranje u postupcima kolektivne pravne zaštite / The cost and finacing in collective redress procedures
  1. Odabrane teme bioetike / Selected topics of bioethics
  2. Bioetika i ljudska prava / Bioethics and human rights
  3. Ustavna (legitimna vlast, vrste demokratskih sustava) / Constitutional culture (legitimate governemnt, types of democratic systems)
  4. Pravna kultura / Tumačenje prava / Pravno rasuđivanje / Legal culture / Interpretation of law / Legal reasoning
  5. Reproduktivna prava žena / Women´s reproductive rights
  1. Umjetna inteligencija i KP
  2. Kaznena odgovornost liječnika
  3. Odabrane teme posebnog dijela kaznenog prava
  1. Rimski temelji europske pravne tradicije na primjeru konkretnih instituta / The Roman foundations of the European legal tradition on the example of specific institutes
  2. Razvoj instituta osiguranja u srednjem vijeku / Development of insurance in the Middle Ages
  3. Povijesni razvoj građanskopravne odgovornosti liječnika / Historical development of physician’s civil liability

  Opće teme doktorskih istraživanja / General doctoral research topics

  1. Europsko migracijsko pravo / European Migration Law
  2. Međunarodno migracijsko pravo / International Migration Law
  3. Europske socijalne politike / European Social Policies
  4. Socijalna isključenost u EU / Social Exclusion in the EU

  Posebne teme doktorskih istraživanja / Specific doctoral research topics

  1. Prava visokokvalificiranih radnika migranata u EU / Rights of migrant workers of unregulated residence status
  2. Socijalna prava radnika migranata / Rights of highly skilled migrant workers in the EU
  3. Prava sezonskih radnika migranata / The rights of seasonal migrant workers
  4. Država blagostanja / Welfare State
  5. Komparativni prikaz socijalnih politika u zaštiti zdravlja i obitelji / Comparative Overview of Social Policies in Health and Family Protection
  6. Socijalne politike za smanjivanje siromaštva / Social Policies for Poverty Reduction

  NAPOMENA: 

  Kandidat je slobodan iskazati interes i za druge teme, koje se u dogovoru s mentorom mogu formulirati u podobne teme doktorske disertacije.

Vijeće mentora

Vijeće mentora je povjerenstvo koje čine oni nastavnici studija koji su imenovani za mentore.

Predsjednik Vijeća mentora je prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije.

 

Zadaće Vijeća mentora su:

 • upućivati doktorande u mogućnosti istraživanja na drugim domaćim i inozemnim sveučilištima
 • dati potrebnu potporu doktorandima u procesu prijave na dostupne stipendije
 • poticati suradnju i mobilnost doktoranada i nastavnika
 • poticati gostovanja sveučilišnih nastavnika s partnerskih sveučilišta
 • sustavno planirati diseminaciju znanstveno-istraživačkih rezultata
 • samostalno ili u suradnji s drugim institucijama organizirati ili upućivati doktorande na aktivnosti namijenjene javnoj prezentaciji istraživačkih rezultata
 • poticati umrežavanje u istraživačke projekte
 • utvrđivati za svaku generaciju popis tuzemnih i inozemnih referentnih stručnjaka za pojedina istraživačka područja
 • predlagati dnevni red doktorskog kolokvija

Dokumenti i obrasci: 

Odluka: Kriteriji izborne aktivnosti

Doktorandi I., II. i III. generacije:

Odluka: Kriteriji za priznavanje izvannastavnih aktivnosti

Zahtjev za priznavanje ECTS bodova (Obrazac DR.SC.5)