Stručni diplomski studij Javna uprava

Ishodi učenja

Po završetku Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava student će:

 1. Analizirati učinke upravnih reformi u sustavu javne uprave u Republici Hrvatskoj te procijeniti koje su promjene nastale pod utjecajem procesa europeizacije i prava EU
 2. Analizirati i usporediti nacionalne pravne sustave s pravom EU u odnosu na odabrane pravne institute
 3. Prepoznati te samostalno kritički promišljati o problemima u sustavu državne uprave ili u odnosu na određeni pravni (procesni) institut
 4. Predlagati konkretna rješenja radi unapređenja sustava državne uprave u cilju poticanja učinkovitosti i pojednostavljenja sustava te ubrzanja odlučivanja i rješavanja
 5. Samostalno i kritički argumentirati te se pisano i usmeno izražavati uz upotrebu pravne i stručne terminologije
 6. Izraditi i argumentirati upravnu odluku tijela državne uprave i sudsku odluku upravnog suda (upotreba pravnog silogizma, tumačenja i argumentacije)
 7. Objasniti i usporediti sustave pravne zaštite u upravnim postupanjima te razlikovati opće od posebnih upravnih postupanja te istaknuti problematiku odstupanja
 8. Objasniti i usporediti mehanizme pravne zaštite te zaključiti koji je odgovarajući mehanizam pravne zaštite subjektivnih prava u konkretnim slučajevima/predmetima
 9. Primijeniti stečena teorijska znanja na rješavanje konkretnih praktičnih primjera uz adekvatno tumačenje zakonskih tekstova odabranih instituta
 10. Samostalno provesti nadzor zakonitosti i pravilnosti upravnog postupanja
 11. Samostalno koristiti i upravljati sustavima kroz upotrebu IKT (e-uprava, e-građani, jedinstveno upravno mjesto, itd.) i voditi odgovarajuću i složenu komunikaciju s različitim čimbenicima, pri tome poštujući pristup podacima/informacijama
 12. Planirati, organizirati i upravljati projektom iz područja javne uprave te surađivati u timu uz poštivanje i uvažavanje različitosti, izabrati članove, sastaviti i voditi problemske, kreativne i taktičke timove kod planiranja i provedbe projekata u domeni uprave
 13. Pripremiti i izraditi dokumentaciju za postupak javne nabave ili projektnu prijavu te upravljati projektnim procesom te predložiti i objasniti pokazatelje i razviti jasne i precizne mjere uspješnosti projekata u javnoj upravi
 14. Opisati i primjenjivati troškove kvalitete u rješavanju problema u javnome sektoru
 15. Samostalno pretraživati i prikupljati pravne izvore i znanstvenu literaturu te provesti osnovno stručno/znanstveno istraživanje
 16. Samostalno izraditi kritički osvrt, stručni rad ili znanstveno-istraživački rad na odabranu temu iz šireg područja javne uprave
 17. Samostalno izraditi podnesak i pismeno sukladno pravilima uredskog poslovanja
 18. Primijeniti i promicati najviše etičke standarde i načela u obavljaju poslova javne uprave te se kritički prosuđivati kršenje istih
 19. Preuzimati osobnu, profesionalnu i etičku odgovornost pri obavljaju poslova javne uprave