Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Ishodi učenja

Po završetku Stručnog upravnog studija student će:

 1. Definirati, opisati i analizirati elemente države, pravne države i pravnoga sustava
 2. Definirati, opisati i analizirati pojave iz sustava javne uprave primjenom kvantitativnog i kvalitativnog izražavanja
 3. Razlikovati hijerarhiju pravnih propisa i usporediti različite izvore te izraditi opći i/ili pojedinačni pravni akt uz primjenu nomotehničkih principa
 4. Izdvojiti osnovne karakteristike i opisati temeljne institute pojedinih grana prava
 5. Opisati povijesni razvoj sustava javne uprave i objasniti pojedine faze razvoja te izdvojiti specifičnosti svake pojedine faze
 6. Analizirati razvoj i funkcioniranje sustava javne uprave
 7. Objasniti osnovne makroekonomske kategorije i njihovu ulogu u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i državnoj upravi
 8. Protumačiti temeljne mikroekonomske pojmove u kontekstu javne uprave
 9. Izdvojiti i objasniti organizacijske oblike u javnoj upravi
 10. Objasniti financiranje sustava javne uprave
 11. Objasniti odabrane pravne institute i samostalno napisati stručni pravni tekst na stranom jeziku
 12. Razlikovati ustrojstvo, djelokrug i načine funkcioniranja javnopravnih tijela (državna tijela, tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, pravne osobe s javnim ovlastima)
 13. Objasniti ulogu upravljanja ljudskim resursima u sustavu javne uprave
 14. Primijeniti odredbe materijalnog i procesnog prava pri postupanju i donošenju odluka te argumentirati odabranu sudsku praksu te protumačiti pravna pravila i samostalno izraditi upravnu odluku
 15. Primjenjivati naučenu pravnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji na engleskom ili njemačkom jeziku te usmeno prezentirati stručne sadržaje primjenjujući pravila argumentacije, elaboracije i izvođenja zaključaka te samostalno pisati CV-e, prijave na natječaje, poslovne dopise i sažetke stručnoga pravnoga teksta na engleskom ili njemačkom jeziku
 16. Samostalno i kritički argumentirati te se pisano i usmeno izražavati uz upotrebu stručne terminologije te sudjelovati u postojećim savjetovanjima sa zainteresiranom javnosti u procesu donošenja pravnih propisa
 17. Samostalno pretraživati i prikupljati pravne izvore, znanstvenu literaturu uz primjenu odgovarajućih metoda prikupljanja podataka i interpretaciju rezultata dobivenih primjenom statističko-analitičkih postupaka,usmeno prezentirati odabranu temu i o njoj napisati seminarski rad, kritički osvrt, stručni studentski rad ili znanstveno-istraživački rad
 18. Analizirati utjecaj prava EU-e na sustav javne uprave te kritički argumentirati učinke upravnih reformi u Republici Hrvatskoj
 19. Objasniti i usporediti mehanizme pravne zaštite (upravno-pravne, upravno-sudske, ustavno-sudske, obiteljsko-pravne, kazneno-pravne, radno-pravne građansko-pravne zaštite i druge)
 20. Samostalno izraditi podnesak i pismeno sukladno pravilima uredskog poslovanja