Vijesti


Doktorski studij

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo

Datum objave: 13.07.2018.


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Natječaj
za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo traje šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se titula doktora znanosti (dr. sc.) i 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa:

 1. Studij mogu upisati polaznici koji su prethodno završili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij prava (odnosno ostvarili 300 ECTS bodova) ili raniji dodiplomski studij prava (uz prilaganje potvrde ili diplome o izjednačavanju stečenoga akademskog naslova u skladu s važećim propisima) u prethodnim razinama obrazovanja te ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Iznimno studij mogu upisati polaznici koji su prethodnu razinu studija završili s manjom prosječnom ocjenom, ali uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika iz odgovarajućega područja znanosti obuhvaćenih doktorskim studijem i uz pozitivnu ocjenu prijedloga i opisa područja osobnoga znanstvenog interesa povjerenstva koje čine nastavnici modula za čiji se upis kandidat prijavljuje.
 1. Studij mogu upisati i polaznici koji su završili druge diplomske ili ranije dodiplomske sveučilišne studije iz područja društvenih znanosti (ekonomija, politologija i dr.) odnosno polaznici koji su prethodno ostvarili 300 ECTS bodova i ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu, ali samo uz dodatnu provjeru motivacije vezane uz područje osobnog znanstvenog istraživačkog interesa na doktorskom studiju te znanstvene opravdanosti predloženog istraživanja.

Pri upisu na doktorski studij polaznika koji prethodno nisu završili sveučilišni studij prava, Vijeće doktorskoga studija odnosno povjerenstvo koje Vijeće ovlasti, odredit će predmete iz Studijskog programa Integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija prava koje pristupnik treba položiti.

 1. Studij mogu upisati osobe koje su prema ranijim propisima završile poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja drugih društvenih znanosti, osobe koje su završile specijalistički studij odnosno osobe koje su započele poslijediplomski doktorski studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski doktorski studij iz područja drugih društvenih znanosti na drugim fakultetima u zemlji ili inozemstvu (obvezna prethodna nostrifikacija), uz uvjet da je njihova prva vokacija stečena na sveučilišnom studiju. U slučaju upisa navedenih pristupnika na doktorski studij, Vijeće studija odnosno povjerenstvo koje Vijeće ovlasti, u skladu sa zakonskim propisima i aktima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za svakog će pristupnika odrediti pod kojim uvjetima i u koji se semestar doktorskoga studija može upisati odnosno, uzimajući u obzir prethodno stečena znanja i program prethodnoga studija, koji mu se položeni ispiti prethodnoga studija mogu priznati pri upisu na poslijediplomski doktorski studij.
 1. Osobe iz točke 1., 2. i 3. obvezne su prilikom  prijave na Natječaj priložiti opis područja osobnog znanstvenog interesa.

 

Visina školarine:

 • Visina školarine iznosi 61.600,00 HRK (moguće obročno plaćanje)
  • školarina studija uključuje troškove ocjene i obrane završnoga rada te promociju.
 • Visina troškova postupka upisa (300 HRK)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1.  preslika diplome o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom studiju (pristupnik koji je stekao diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija)
 2. prijepis ocjena diplomskog, odnosno dodiplomskog studija
 3. opis motivacije za doktorski studij s opisom područja osobnog  znanstvenog i istraživačkog interesa (do 1800 znakova),
 4. potvrde ili izjavu o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika te pasivnom znanju drugog svjetskog jezika, s time da jedan od ta dva jezika mora biti engleski,
 5. preslika rodnog lista i domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance (strani državljani prilažu rodni/matični list i dokaz o državljanstvu)
 6. dvije fotografije (4X6)
 7. dvije preporuke ako je prosjek ocjena ispod 3,5
 8. životopis pristupnika s naznakom adrese i kontakt podataka (e-mail, broj telefona)
 9. izjavu pristupnika da će sam snositi troškove studija ili ovjerenu izjavu ustanove zaposlenja ili neke druge institucije koja će snositi troškove studija
 10. izjava o studiranju u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena;
 11. preslika radova i sažetaka priopćenja, ukoliko pristupnik takvih ima.

Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.

Prijave se podnose na propisanom obrascu dostupnom na www.pravos.unios.hr, preporučenom poštom na adresu Pravni fakultet u Osijeku,  Stjepana Radića 13, HR-31000 Osijek (uz naznaku: upis na poslijediplomski doktorski studij)

 • Rok za podnošenje prijave:  31. kolovoza 2018. godine.

Preuzimanje dokumenata na https://www.pravos.unios.hr/doktorski-studij/obrasci-za-preuzimanje:

 • Prijavni obrazac (word dokument)


  Natječaj je objavljen 14. srpnja u Glasu Slavonije i na web stranici Pravnog fakulteta Osijek.

Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Antuna Marinca

Datum objave: 21.06.2018.


Antun Marinac, polaznik Poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek, pokrenuo je postupak prijave teme doktorske disertacije, pod radnim naslovom:

"Oblikovanje europske kohezijske politike ujednačavanja regionalnih nejednakost"

Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija prava Pravnog fakulteta u Osijeku je na svojoj 27. sjednici održanoj 23. travnja 2018. godine prihvatilo prijavu teme doktorske disertacije te pokrenulo postupak ocjene teme i imenovalo Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, predsjednik Povjerenstva
 2. Izv. prof. dr. sc. Petar Bačić, član
 3. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus, član

Javna obrana teme doktorske disertacije će se održati

u srijedu, 11. srpnja 2018. godine, u 11:00 sati
u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13

Obranu će ocijeniti Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije.
Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorske disertacije.

Dekanica
prof. dr. sc. Renata Perić

Obrana doktorske disertacije Marijete Vitez Pandžić

Datum objave: 24.05.2018.


Marijeta Vitez Pandžić, univ.spec.admin.publ., studentica 1. generacije Poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, nova je doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. Uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Upravno pravni aspekti ishođenja dozvole za gradnju i uporabnu dozvolu. Rad je obranjen pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus, predsjednik, prof.dr.sc. Dario Đerđa, član, te prof.dr.sc. Renata Perić, članica. Obrana je održana na Pravnom fakultetu Osijeku 24. svibnja 2018. godine....

Druga mentorska radionica „Etičnost u znanju (plagiranje/ nakladništvo/ predatorske konferencije…)“

Datum objave: 16.04.2018.


Prof. dr. sc. Zoran Velagić sa Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Osijek, održao je predavanje na temu „Etičnost u znanju (plagiranje/ nakladništvo/ predatorske konferencije…)“. Predavanje je održano u sklopu druge radionice namijenjene mentorima i nastavnicima doktorskog studija prava. Predavanje je održano u četvrtak 12.4.2018. u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek.

...

Održana prva radionica za mentore doktorskog studija "Doktorska izobrazba i izazovi e-učenja"

Datum objave: 06.04.2018.


U ponedjeljak 19.3.2018. u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek održana je prva radionica/predavanje za mentore i nastavnike doktorskog studija na temu „Doktorska izobrazba i izazovi e–učenja“. Na radionici je doc.dr.sc. Igor Vuletić  predstavio ciljeve, iskustva i smjernice SEELS-a dok je doc.dr.sc. Nataša Lucić nazočne upoznala s Loomen sustavom za udaljeno učenje.

...

Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Ivane Rešetar Čulo

Datum objave: 06.03.2018.


Ivana Rešetar Čulo, polaznica Poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek, pokrenula je postupak prijave teme doktorske disertacije, pod radnim naslovom:

"Pravna zaštita djece od nasilja u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu i socijalni rad"

Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija prava Pravnog fakulteta u Osijeku je na svojoj 26. (elektronskoj) sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine prihvatilo prijavu teme doktorske disertacije te pokrenulo postupak ocjene teme i imenovalo Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar, predsjednica Povjerenstva
 2. Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet Osijek, članica
 3. Prof. dr. sc. Mira Lulić, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije će se održati

u srijedu, 14. ožujka 2018. godine, u 12:00 sati
u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13

Obranu će ocijeniti Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije.
Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorske disertacije.

Dekanica
prof. dr. sc. Renata Perić

Gostujuće predavanje - prof. Szeibert Orsolya, Eötvös Loránd University, Budimpešta, Mađarska

Datum objave: 22.02.2018.


Doktorski studij prava i Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU pozivaju Vas na gostujuće predavanje

Doktorski studij prava i Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU pozivaju Vas na gostujuće predavanje „Universal values in Hungarian society and law – family law reflections“, koje će održati profesorica Szeibert Orsolya sa središnjega pravnog fakulteta u Mađarskoj - ELTE Budimpešta. Predavanje će se održati u srijedu 14.3.2018. u Vijećnici Pravnog fakuteta Osijek s početkom od 17,00 sati.

CV Szeibert.pdf

Natječaj za nagradu svim postdiplomskim studentima

Datum objave: 26.01.2018.


AMAC-UK ( Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u HR -ogranak Velika Britanija) i ove godine raspisuje natječaj za nagradu za mlade znanstvenike u vrijednosti od £1000.

Za Nagradu se mogu natjecati studenti na doktorskom studiju i liječnici na specijalizaciji, koji su gradjani HR sa stalnim boravkom u HR i/ili u radnom odnosu u HR.

Rok prijave je do 28.4.2018.

Prijavnicu treba ispuniti na engleskom jeziku prema prijavnom formularu, koji je u prilogu i na našoj web stranici AMAC-UK (http://www.amacuk.net/)

U prijavnici osim životopisa i bibliografije, treba biti kratak plan projekta i potvrda institucije, koju kandidat želi posjetiti da su voljni za suradnju.

Uz prijavnicu treba priložiti pismo potpore kandidatu od osobe, koja poznaje kandidatov dosadašnji rad.

NATJEČAJ ZA NAGRADU NENAD BIĆANIĆ

AMAC Nagrada_prijavnica_2018

AKADEMSKA NAGRADA AMAC-UK 2018

Rezultati izbora na natječaju će biti objavljeni 13.5.2018. na godišnjoj skupštini AMAC-UK, a potom će biti obavjesteni svi kandidati.

Nagradu treba iskoristiti do 1.5.2019.

Nakon posjeta znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji kandidat treba podnijeti pismeni izvještaj na engleskom jeziku o korištenju nagrade.Taj izvještaj će biti objavljen na web stranici AMAC-UK (http://www.amacuk.net/)

Dragana Bjelić uspješno obranila doktorsku disertaciju

Datum objave: 21.12.2017.


U utorak 19. prosinca 2017. godine, Dragana Bjelić, doktorandica Poslijediplomskog sveučilišnog studija prava, uspješno je obranila doktorsku disertaciju.

Dragana Bjelić, dipl.iur., studentica 1. generacije Poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, uspješno je obranila doktorsku disertaciju. Doktorska disertacija pod naslovom „Dobna diskriminacija na tržištu rada“ obranjena je pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Nihada Mujić Mehičić, predsjednica, doc.dr.sc. Andrijana Bilić, članica i prof.dr.sc. Mira Lulić, članica. Obrana je održana u utorak 19. prosinca 2017. na Pravnom fakultetu Osijek.

Održan doktorski kolokvij Poslijediplomskog sveučilišnog studija prava

Datum objave: 18.12.2017.


Održan je prvi doktorski kolokvij Poslijediplomskog sveučilišnog studija prava na Pravnom fakultetu Osijek

U petak 15.12.2017.  u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13, Osijek održan je prvi doktorski kolokvij Poslijediplomskog sveučilišnog studija prava. Na doktorskom kolokviju sudjelovali su doktorandi i njihovi mentori ali i ostali nastavnici studija. Cilj doktorskog kolokvija je izmjenjivanje iskustva, ideja i dogovaranje budućih aktivnosti na putu ka doktorskoj tituli. Izrada disertacije, znanstvena promocija i znanstveni rad teme su koje su bile predstavljene na ovom doktorskom kolokviju.