I.  godina

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE11.04. u 09,00 dv. 1/13
POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE14.04. u 09,00 dv. 5/17
POLITIČKA EKONOMIJA05.04. u 08,00 dv. 1/13
ENGLESKI  JEZIK I– Rišner, prof.13.04. u 09,30 dv. 4/17
NJEMAČKI JEZIK I – izv. prof. dr. sc. Kordić18.04. u 10,00 dv. 1/13
USTAVNO PRAVO    14.04. u 13,00 dv. 1/13
RIMSKO PRIVATNO PRAVO04.04. u 11,00 dv. 2/13
LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJA04.04. u 11,00 dv. 2/13
SOCIOLOGIJA                                           13.04. u 11,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK II – Rišner, prof. 13.04. u 09,30 dv. 4/17
NJEMAČKI JEZIK II – izv. prof. dr. sc. Kordić18.04. u 10,00 dv. 1/13

II. godina

KAZNENO PRAVO03.04. u 17,00 dv. 1/13
OBITELJSKO PRAVO20.04. u 14,00 dv. 2/17
OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE05.04. u 08,00 dv. 4/17
ENGLESKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić        18.04. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić18.04. u 10,00 dv. 1/13
KAZNENO PROCESNO PRAVO20.04. u 11,00 dv. 2/13
MEĐUNARODNO PRAVO21.04. u 11,00 dv. 2/17
EKONOMSKA POLITIKA05.04. u 08,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić        18.04. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić18.04. u 10,00 dv. 1/13

III. godina

UPRAVNO PRAVO14.04. u 12,00 dv. 2/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO18.04. u 14,00 dv. 2/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO – seminar03.04.
EUROPSKO JAVNO PRAVO04.04. u 09,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO I17.04. u 12,00 dv. 4/17
TRGOVAČKO PRAVO14.04. u 10,00 dv. 1/13
UPRAVNA ZNANOST26.04. u 11,00 dv. 4/17

IV. godina

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO03.04. u 08,00 dv. 1/13
POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO20.04. u 09,00 dv. 5/17
STATISTIKA I PRAVNA INFORMATIKA06.04. u 14,00 dv. 2/17
PRAVO DRUŠTAVA14.04. u 11,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO II18.04. u 09,30 dv. 4/17
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST06.04. u 09,00 dv. 3/17
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO03.04. u 13,00 dv. 2/13

V. godina

Modul 1  Građansokopravni modul 
ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO19.04. u 09,30 kabinet
AUTORSKO PRAVO                                                 19.04. u 09,30 kabinet
IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO12.04. u 12,00 kabinet
Modul 2 Kaznenopravni modul 
MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO20.04. u 11,00 dv. 2/13
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO20.04. u 11,00 dv. 2/13
IZVRŠNO KAZNENO PRAVO17.04. u 12,00
Modul 3 Ustavno-upravni modul 
PRAVO LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE14.04. u 14,00 dv. 1/13
USTAVNO PROCESNO PRAVO14.04. u 14,00 dv. 1/13
PRAVO UPRAVNOG  POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI14.04. u 12,00 dv. 2/13
Modul 4 Trgovačkopravni modul 
PRAVO OSIGURANJA20.04. u 10,00 kabinet
EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA03.04. u 08,00 dv. 1/13
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA14.04. u 11,00 dv. 1/13
Modul 5 Međunarodnopravni modul 
MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA21.04. u 11,00 dv. 2/17
DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA21.04. u 11,00 dv. 2/17
MEĐUNARODNO GOSPODARSTVO I TRŽIŠTE RADA18.04. u 14,00 dv. 2/13
ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO18.04. u 14,00 dv. 2/13
Modul 6 Europskopravni modul 
PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU04.04. u 09,00 dv. 1/13
EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO03.04. u 13,00 dv. 2/13
EUROPSKI PROGRAMI REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE03.04. u 13,00 dv. 2/13

Pravne klinike moot courts:

PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – EUROPSKO JAVNO PRAVO izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić04.04. u 09,00 dv. 1/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – GRAĐANSKO PRAVOizv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, izv. prof. dr. sc. Katarina Knol Radoja12.04. u 12,00 kabinet
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – KAZNENO PRAVOizv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet20.04. u 11,00 dv. 2/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – TRGOVAČKO PRAVO –  prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, doc. dr. sc. Lidija Šimunović14.04. u 11,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

PRAVA ŽIVOTINJA05.04. u 11,00 kabinet
ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA12.04. u 12,00 kabinet
EUROPSKO RADNO PRAVO I EUROPSKO PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI18.04. u 14,00 dv. 2/13
ODVJETNIŠTVO03.04. u 08,00 dv. 1/13
STEČAJNO PRAVO14.04. u 11,00 dv. 1/13
KRIMINALISTIKA17.04. u 11,00
OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ05.04. u 08,00 dv. 1/13
SUDSKA MEDICINA12.04. u 14,00 dv. 2/17
MONETARNO PRAVO06.04. u 09,00 dv. 3/17
MEDICINSKO PRAVO06.04. u 09,00 dv. 3/17
DIJETE I PRAVO19.04. u 11,00 kabinet
ENGLISH FOR EU LAW – Rišner, prof.13.04. u 09,30 dv. 4/17
PRAVNA I POLITIČKA MISAO KROZ POVIJEST05.04. u 08,00 dv. 4/17
GRAĐANSKO PRAVO I TEHNOLOGIJA17.04. u 12,00 dv. 4/17
PRAVO I BIOETIKA03.04. najava na emal: bherceg@pravos.hr
PRAVO VANJSKE I UNUTARNJE SIGURNOSTI EU04.04. u 09,00 dv. 1/13
EUROPSKI UPRAVNI POSTUPAK14.04. u 12,00 dv. 2/13
SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAVNOM KONTEKSTU03.04. najava na emal: bherceg@pravos.hr
POREZNO PONAŠANJE I POREZNA (NE) PISMENOST06.04. u 09,00 dv. 3/17
PRAVNI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST14.04. u 09,00 dv. 5/17
KONVENCIJSKO PRAVO I KAZNENO PRAVOSUĐE20.04. u 11,00 dv. 2/13
KAZNENO PRAVO EUROPSKE UNIJE20.04. u 11,00 dv. 2/13
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO03.04. u 08,00 dv. 1/13
SPORTSKA ARBITRAŽA03.04. u 13,00 dv. 2/13
PROMET I PRAVO OKOLIŠA20.04. u 10,00 kabinet