Građansko pravo I


Katedra građansko-pravnih znanosti

PREDAVANJA

Predavanja iz Građanskog prava I i II možete naći na sustavu za udaljeno učenje Moodle.

 • Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Vlado Belaj / doc.dr.sc. Dubravka Klasiček
 • Suradnik (asistent): dr.sc. Davorin Pichler
 • Studijski program: Integrirani sveučilišni studij
 • Godina: treća godina (6. semestar)
 • Status predmeta: obvezan
 • Izvođenje nastave: predavanja i seminar
 • ECTS koeficijent
  Građansko pravo 1: 10  ECTS (prisutnost na nastavi 3 + praktični rad (vježbe) 1 + a) pismeni ispit 3 ili b) polaganje tri kolokvija umjest pismenog ispita 3 + usmeni ispit 3)
  Seminar: 2 ECTS (pohađanje nastave 2 + seminarski rad 0,70 + referat 0,30)

Obvezna literatura:

Klarić, P. – Vedriš, M.; Građansko pravo, Zagreb, 2014., (opći dio građanskog prava i obvezno pravo)

Dodatna literatura:

Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11.

Predavanja:

OPCI DIO GRAĐANSKOG PRAVA 

OBVEZNO PRAVO

Sadržaj predmeta:

 1. Opći dio građanskog prava
  • (Uvod; Izvori građanskog prava; Građanskopravni odnosi; Subjekti građanskopravnog odnosa; Građansko pravo u subjektivnom smislu; Sbjekti građanskog prava; Pravni poslovi; Stjecanje i gubitak prava)
 2. Obvezno pravo
 • Opći dio obveznog prava

(Uvod; Pojam i vrste obveza; Pojam i sklapanje ugovora; Vrste i tipovi ugovora u obveznom pravu; Pojačanje obveznopravnog odnosa; Promjene u obveznopravnom odnosu; Djelovanje ugovora; Prestanak obveznopravnog odnosa)

 • Ugovorni odnosi

(Uovori o prijenosu stvari i prava; Ugovori o uporabi i korištenje stvari; Ugovori o usluga; Ugovor o ortaštvu)

 • Izvanugovorni odnosi

(Izvanugovorne obveze: Odgovornost za štetu; Stjecanje bez osnove, Poslovodstvo bez naloga / Jednostrana izjava volje: Javno obećanje nagrade)

Ciljevi predmeta:

Cilj kolegija je upoznati polaznike studija s općim dijelom građanskog prava i obveznim pravom.

Očekivani ishodi učenja na razini kolegija:

Student bi nakon odslušanog i položenog ispita iz ovoga kolegija trebao biti sposoban:

 • prepoznati položaj općeg dijela građanskog prava i obveznog prava u pravnom sustavu RH,
 • identificirati određene opće institute građanskog prava i institute obveznog prava,
 • demonstrirati položaj i međusobne odnose općih instituta građanskog prava i instituta obveznog prava,
 • analizirati pojedine obveznopravne odnose (ugovorne i izvanugovorne),
 • objasniti pojedine građanskopravne odnose i povezati ih sa stvarnim situacijama.

Opće vještine koje se stječu nakon položenog kolegija (predavanja i ispita):

1. opće kompetencije:

 • sumiranje i identificiranje ključnih činjenica i elemenata;
 • sustavno i smisleno argumentiranje stajališta;
 • usmeno i pismeno izražavanje.

2. specifične kompetencije:

 • tumačenje i logično povezivanje/razlikovanje osnovnih pojmova i instituta;
 • prepoznavanje i razumijevanje mogućnosti primjene općih pravila građanskog prava i pravila obveznog prava u konkretnom primjeru.

 

Vrste izvođenja nastave:  Predavanja i vježbe / Seminar

Obveze studenata:   Redovito pohađanje predavanja, vježbi i seminara. Izrada seminarskog rada + seminarski kolokvij.

Oblici provjere znanja: 

Građansko pravo 1:

 1.  3 kolokvija – studenti koji polože sva tri kolokvija oslobođeni su pisanog dijela ispita i izlaze direktno na usmeni dio ispita ili
 2.  studenti koji ne polože sva tri kolokvija prvo polažu pisani dio ispita, zatim usmeni.

Seminar:

Ocjenjuje se seminarski rad i njegovo izlaganje pred grupom (usmeno izlaganje, ppt prezentacija).