Građansko pravo II


Katedra građansko-pravnih znanosti

 • Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Vlado Belaj / doc.dr.sc. Dubravka Klasiček
 • Suradnik (asistent): dr.sc. Davorin Pichler
 • Studijski program: Integrirani sveučilišni studij
 • Godina: četvrta godina (8. semestar)
 • Status predmeta: obvezan
 • Izvođenje nastave: predavanja i seminar
 • ECTS koeficijent:
  Građansko pravo 2 - 10  ECTS (prisutnost na nastavi 3 + praktični rad (vježbe) 1 + a) pismeni ispit 3 ili b) polaganje tri kolokvija umjest pismenog ispita 3 + usmeni ispit 3)
  Seminar – 2 ECTS (pohađanje nastave 2 + seminarski rad 0,70 + referat 0,30)

Obvezna literatura:

1.  Gavella, N et al.; Stvarno pravo, Zagreb, 2007.

Osim sljedećih poglavlja:

Stvarno pravo 1

 • 7-19 Povijesni pregled stvarnopravnog uređenja
 • 114-126 Pretvorba prava na društvenim stvarima
 • 328-336 Osnovno o zemljišnoknjižnom postupku
 • 353-369 Jamstvo vlasništva kao temeljnog ljudskog prava
 •  474-491 Stjecanje na temelju odluke o konfiskaciji
 • Stjecanje na temelju odluke o izvlaštenju
 • Stjecanje prava vlasništva izvlaštenjem kulturnog dobra
 • Stjecanje prava vlasništva izvlaštenjem stvari koja je proglašena za prirodnu vrijednost
 • O stjecanju na temelju odluke o komasaciji
 • Stjecanje na temelju odluke o naknadi za oduzetu imovinu
 • 809-816 Neki daljnji oblici sudjelovanja više osoba u pravu vlasništva

Stvarno pravo 2

 • 105-118 Stvarnopravno osiguranje tražbina
 • glavne crte razvoja
 • doktrinarna pitanja i problemi
 • o otvaranju alternativnih mogućnosti stvarnopravnog osiguravanja tražbina
 • o otvaranju mogućnosti za stvarnopravno osiguravanje tražbina na entitetima za koje se sumnja jesu li sposobni biti predmetom stvarnih prava
 • o stvarnopravnom osiguravanju tražbina pokretninama bez njihove predaje u posjed
 • o namirivanju osigurane tražbine izvansudskim putem
 • sustav mogućih stvarnopravnih osiguranja tražbina u suvremenom hrvatskom pravu
 • 168-172 Založno pravo
 • neka doktrinarna pitanja i problemi
 • pitanje građe založnog odnosa
 • pitanje pravne naravi založnog prava
 • 267, 268 Upravno prisilno založno pravo
 • 283-294 Posebno o dobrovoljnom registarskom „lebdećem založnopravnom osiguranju“ na ukupnosti pokretnina
 • 455, 456 Prisilno upravno založno pravo
 • 469-565 Fiducijarni prijenos i neke daljnje mogućnosti stvarnopravnog osiguranja tražbina

2.  Gavella, N., Belaj, V.; Nasljedno pravo, Zagreb, 2008.

Za pripremanje ispita nije potrebno pročitati tekst napisan sitnim slogom (fusnote).

Dodatna literatura:

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.
 2. Zakon o zemljišnim knjigama, NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13.
 3. Zakon o nasljeđivanju, NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13.

Sadržaj predmeta:

1. Stvarno pravo
1.1. Uvod u stvarno pravo
1.2. Posjed i zemljišne knjige
1.3. Vlasništvo
1.4. Služnosti
1.5. Stvarni tereti
1.6. Pravo građenja
1.7. Založno pravo i druga sredstva stvarnopravnog osiguranja tražbina

2. Nasljedno pravo
2.1. Uvod u nasljedno pravo
2.2. Sveopće sljedništvo zbog ostaviteljeve smrti – nasljeđivanje
2.3. Pravni položaj nasljednika
2.4. Pojedinačno sljedništvo zbog ostaviteljeve smrti
2.5. Uloga ugovaranja i djelovanja javne vlasti kod nasljeđivanja

Ciljevi predmeta:

Cilj kolegija je upoznati polaznike studija sa stvarnim i nasljednim pravom.

Očekivani ishodi učenja na razini kolegija:

Student bi nakon odslušanog i položenog ispita iz ovoga kolegija trebao biti sposoban:

 1. prepoznati položaj stvarnog i nasljednog prava u pravnom sustavu RH,
 2. identificirati određene opće institute stvarnog i nasljednog prava,
 3. demonstrirati položaj i međusobne odnose općih instituta stvarnog i nasljednog prava,
 4. analizirati pojedine stvarnopravne i nasljednopravne odnose,
 5. objasniti pojedine stvarnopravne i nasljednopravne odnose i povezati ih sa stvarnim situacijama.

Opće vještine koje se stječu nakon položenog kolegija (predavanja i ispita):

opće kompetencije:

 • sumiranje i identificiranje ključnih činjenica i elemenata;
 • sustavno i smisleno argumentiranje stajališta;
 • usmeno i pismeno izražavanje.

specifične kompetencije:

 • tumačenje i logično povezivanje/razlikovanje osnovnih pojmova i instituta;
 • prepoznavanje i razumijevanje mogućnosti primjene pravila stvarnog i nasljednog prava u konkretnom primjeru.

Vrste izvođenja nastave:  Predavanja i vježbe / Seminar

Obveze studenata:   Redovito pohađanje predavanja, vježbi i seminara. Izrada seminarskog rada + seminarski kolokvij.

Oblici provjere znanja: 

Građansko pravo 2:

 1. 3 kolokvija – studenti koji polože sva tri kolokvija oslobođeni su pisanog dijela ispita i izlaze direktno na usmeni dio ispita ili
 2. studenti koji ne polože sva tri kolokvija prvo polažu pisani dio ispita, zatim usmeni.

Seminar:

Ocjenjuje se seminarski rad i njegovo izlaganje pred grupom (usmeno izlaganje, ppt prezentacija).