Zemljišnoknjižno pravo


Katedra građansko-pravnih znanosti

 • Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Vlado Belaj
 • Studijski program: Integrirani sveučilišni studij
 • Godina: peta godina (9. semestar)
 • Status predmeta: obvezan
 • Izvođenje nastave: predavanja
 • ECTS koeficijent:  7  ECTS (prisutnost na nastavi 2,25 + aktivnost na nastavi 0,45 + aktivnost na nastavi 4 + praktični rad 0,30)

Obvezna literatura:

 1. Josipović, T.: «Zemljišnoknjižno pravo», Zagreb, 2001.
 2. Zakon o zemljišnim knjigama, Narodne novine, br. 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, 60/13

Dodatna literatura:

Josipović, T.: «Komentar Zakona o zemljišnim knjigama», Zagreb, 1998.

Sadržaj predmeta:

Pojam zemljišnoknjižnog prava. Sustavi publiciranja prava na nekretninama u svijetu. Pravni izvori zemljišnoknjižnog prava. Pojam i obilježja zemljišne knjige. Sastav zemljišne knjige. Glavna knjiga. Zbirka isprava. Zbirka katastarskih planova. Pomoćni popisi. Načela zemljišnoknjižnog prava: stvarnosti, upisa, knjižnog prednika, javnosti, povjerenja, privole, zakonitosti, prvenstva, potpunosti, određenosti, preglednosti). Zemljišnoknjižni upisi. Predmet upisa. Pretpostavke upisa. Vrste upisa. Uknjižba. Predbilježba. Zabilježba. Akvizitivna funkcija upisa. Publicitetna funkcija upisa. Prvenstveni red upisa. Zaštita knjižnih prava. Zemljišnoknjižni postupak.

Ciljevi predmeta:

Prezentirati i objasniti temeljne pojmove zemljišnoknjižnog prava, načela, sastav zemljišne knjige, vrste upisa i zemljišnoknjižne postupke.

Očekivani ishodi učenja na razini kolegija:

Nakon položenog ispita iz predmeta student bi trebao moći:

 1. definirati i objasniti temeljne institute zemljišnoknjižnog prava;
 2. detaljno opisati sadržaj pojedinih dijelova zemljišne knjige;
 3. opisati i objasniti upise pojedinih prava u zemljišnu knjigu;
 4. opisati i objasniti pojedine zemljišnoknjižne postupke.

Opće vještine koje se stječu nakon položenog kolegija (predavanja i ispita):

Od studenata se očekuje da razviju:

a) opće kompetencije:

 • sumiranje i identificiranje ključnih činjenica i elemenata;
 • sustavno i smisleno argumentiranje stajališta;
 • usmeno i pisano izražavanje

b) specifične kompetencije:

 • tumačenje i logično povezivanje/razlikovanje osnovnih pojmova i instituta;
 • prepoznavanje i razumijevanje mogućnosti primjene pravila zemljišnoknjižnog prava u konkretnom primjeru

Vrste izvođenja nastave:  Predavanja i samostalni zadaci

Obveze studenata:   Redovito pohađanje predavanja. Izrada programskih zadataka.

Oblici provjere znanja:  Ispit u usmenom obliku