SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis polaznika na

INTERDISCIPLINARNI PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA „DIJETE U PRAVOSUĐU”

u akademskoj godini 2022./2023.

I. OPĆI PODACI

(1) Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u nastavku: Pravni fakultet Osijek) provodi Interdisciplinarni program cjeloživotnog obrazovanja „Dijete u pravosuđu“ (u nastavku: Program) kojemu je cilj stjecanje dodatnih kompetencija i usavršavanje u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom u pravosuđu.

(2) Završetkom Programa polaznik stječe 10 ECTS bodova i sveučilišni certifikat o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom.

II. UVJETI UPISA

Pravo upisa na Program imaju osobe sa završenim preddiplomskim/diplomskim/integriranim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem, a koje u okviru pravosudnog sustava, ali i izvan njega izravno komuniciraju s djecom i štite procesna prava djeteta (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, posebni skrbnici, djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, socijalni radnici, psiholozi, obiteljski medijatori) te druge osobe koje se namjeravaju dodatno usavršavati u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom.

III. TRAJANJE I CIJENA PROGRAMA

(1) Program traje 4 (četiri) mjeseca, a izvodi se u hibridnom obliku – uživo i posredstvom sredstava za udaljeno učenje. Praktični dio nastave izvodi se isključivo uživo (odnosi se samo na kolegij Komunikacija i intervjuiranje djece).

(2) Cijena Programa je 5.274,15 kuna (700,00 eura) (fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna), plativo u tri obroka: prvi (300,00 eura) prilikom upisa, drugi (200,00 eura) tijekom trajanja programa, a treći (200,00 eura) prije izdavanja certifikata.

IV. POSTUPAK PRIJAVE

(1) Prijavi za pohađanje Programa prilaže se:

(2) Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek (s naznakom „Dijete u pravosuđu“) ili elektronički na e-mail adresu dijete@pravos.hr u roku 30 dana od dana objave Natječaja na službenim mrežnim stranicama Pravnog fakulteta Osijek.

(3) O rezultatima Natječaja osobe koje su poslale prijave biti će obaviještene u roku 8 (osam) dana od dana završetka Natječaja.

V. DODATNE INFORMACIJE

(1) Nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave dostavljene protekom roka, neće se razmatrati.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako se odnose na muški i ženski rod.

(3) Više informacija o Programu dostupno je na poveznici: https://www.pravos.unios.hr/dijete-u-pravosudu/.

(4) Sve ostale upite možete poslati na e-mail dijete@pravos.hr.

Voditeljica Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog obrazovanja „Dijete u pravosuđu“

Izv. prof. dr. sc. Nataša Lucić

Tajnik Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog obrazovanja „Dijete u pravosuđu“

Matko Guštin, mag. iur.