UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA

prema objavljenom rasporedu upisa (raspored upisa će sadržavati upisni broj – bez naznake imena i prezimena kandidata) provodit će se:

 • 20. rujna 2022. (u jesenskom upisnom roku)

Raspored upisa bit će objavljen na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2022./2023. godini upisuje sljedeće studijske programe:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava 
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • Stručni upravni studij
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni/a prvostupnik / prvostupnica javne uprave

Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA:

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava – NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2022./2023. godinu prema rasporedu upisa (raspored upisa će sadržavati rang listu i vrijeme upisa – bez naznake imena i prezimena kandidata) koji će biti objavljen na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek poslije objave privremenih rezultata državne mature

VAŽNA NAPOMENA za kandidate prijavljene putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU):

 • Raspored upisa bit će objavljen na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek poslije objave privremene rang-liste NISpVU-a.
 • Raspored upisa objavljen na internetskoj stranici Fakulteta NEĆE SADRŽAVATI IMENA I PREZIMENA KANDIDATA (u cilju zaštite osobnih podataka).
 • Kandidati koji ostvaruju pravo upisa kada pristupe upisima MORAJU ZNATI SVOJ UPISNI BROJ S KONAČNE RANG LISTE NISpVU-a.

UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa (raspored upisa će sadržavati upisni broj – bez naznake imena i prezimena kandidata) provodit će se:

 • 20. rujna 2022. (u jesenskom upisnom roku)

Napomena: Prijave za jesenski upisni rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završetka upisa u ljetnom roku.