Na temelju Odluke Vijeća Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek (KLASA: 602-11/23-07/1, URBROJ: 2158-95-02-23-2) od 07. ožujka 2023. godine pristupnik Doktorskog studija Pravo Dorian Sabo javno će braniti temu doktorske disertacije pod naslovom

„ Izazovi pravne regulacije političkog digitalnog marketinga “

Pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Anita Blagojević, redovita profesorica Pravnog fakulteta Osijek, predsjednica

2. Prof. dr. sc. Sanja Barić, redovita profesorica u trajnom zvanju Pravnog fakulteta u Rijeci, članica

3. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić, izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Doriana Sabe održat će se u ponedjeljak, 24. travnja 2023. godine s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13.