Na temelju Odluke Vijeća Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek (KLASA: 602-11/23-07/6, URBROJ: 2158-95-02-23-3) od 25. svibnja 2023. godine pristupnica Doktorskog studija Pravo Sanja Mišević

javno će braniti temu doktorske disertacije pod naslovom „ Visoko obrazovanje kao usluga u pravnoj stečevini Europske unije “

Pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Doc. dr. sc. Nika Bačić Selanec, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Osijek, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Sanje Mišević održat će se u četvrtak, 01. lipnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13.