Međunarodni projekti


Na ovoj stranici možete pronaći popis svih međunarodnih projekata u koje je uključen Pravni fakultet Osijek kao nositelj ili projektni partner s poveznicama na stranicu konkretnog projekta. Direktne poveznice vode Vas na projekte koji su trenutno u tijeku!

TEMPUS-projekt “Foreign Languages in the Field of Law

(CD_JEP-40090-2005)

Krajem 2005. Fakultet se, zajedno s Pravnim fakultetima iz Zagreba, Splita i Rijeke, Ministarstvom pravosuđa i Pravosudnom akademijom, uključio u TEMPUS-projekt pod nazivom „Foreign languages in the Field of Law“ (Strani jezici na području prava). Projekt je završio krajem 2009. godine. TEMPUS-projekt je, s jedne strane, otvorio mogućnost stjecanja novih znanja nastavnicima stranoga jezika u pravnoj struci kako bi bili što kompetentniji prenositi jezična znanja iz područja prava hrvatskim studentima, a s druge strane pravnicima (odvjetnicima, sudcima, pravnicima zaposlenima u upravi i gospodarskim tvrtkama) usavršavanje i proširivanje njihovih jezičnih znanja, poglavito u području engleskoga jezika za pravnike. Istodobno je ponudio jedinstvenu priliku za stjecanje novih stručnih znanja iz područja prava Europske Unije, međunarodnog i trgovačkog prava – područja koja su posljednjih godina slijedom političkih i gospodarskih integracija u Europi i svijetu doživjela znatne promjene. Time je u potpunosti ispunjen zahtjev za održivosti projekta u lokalnoj zajednici, pa se aktivnosti na tečajevima stranih jezika za pravnike planiraju i za budućnost. Projekt je značajno pridonio osuvremenjivanju nastave stranih jezika i usklađivanju kurikula s onima na europskim sveučilištima jer su u nastavu stranih jezika na Fakultetu uvedene metode rada i suvremena nastavna sredstava koja se primjenjuju u velikim europskim visokoškolskim ustanovama (primjerice, Sveučilište u Antwerpenu i Londonu).


Projekt EUNICOP – Uspostava sveučilišne suradnje Osijek - Pečuh (Establishing University Cooperation Osijek – Pécs)

(HUHR/0901/2.2.1/0013) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska za razdoblje od 15. veljače 2010. do 14. veljače 2011. godine

 

Sveučilišna međunarodna suradnja između Sveučilišta u Pečuhu kao voditelja projekta i Pravnog fakulteta Osijek kao projektnog pratnera uspostavljena je s temeljnom nakanom jačanja prekogranične suradnje u području znanosti i visokog obrazovanja, a krajnji joj je cilj bio izrada dugoročnog prekograničnog obrazovnog kurikula koji će obuhvatiti znanstveno područje društvenih znanosti, polje prava, sa svim pripadajućim pravnim granama. Ciljevi projekta su zajedničko regionalno istraživanje u području prava, razmjena znanja u odabranim prekograničnim pitanjima, razvoj zajedničkog nastavnog kurikula i interaktivne nastave te razmjena dobre prakse u projektnom menadžmentu, iskustva u prijavi i uspješnom provođenju projekata financiranih iz fondova EU-a kao i izrada okvira za buduće zajedničke projekte dvaju fakulteta. Navedeni se ciljevi ostvaruju brojnim projektnim aktivnostima: organizirani studijski posjeti, zajednički seminari koje pohađaju hrvatski i mađarski studenti, zajednička istraživanja koja provode hrvatski i mađarski istraživači. Polazeći od postojećih nastavnih programa, obje visokoobrazovne institucije, nastavnici iz Osijeka i Pečuha, uspostavljaju u odabranim pravnim područjima zajedničke nastavne programe. Usporedna analiza mađarskih i hrvatskih pravnih rješenja te pravne stečevine EU-a okosnica je novih zajedničkih programa. Interaktivna nastava zajedničkih kurikula provodi se trodnevnim seminarima organiziranima u dvama proljetnim i dvama ljetnim ciklusima, a aktivnom razmjenom studenata u Osijeku i Pečuhu potiče se njihova mobilnost između dvaju fakulteta i sveučilišta. Dvodnevni studijski posjeti organizirani u Pečuhu i Osijeku prigoda su za upoznavanje nastavnika srodnih predmeta dvaju fakulteta te usuglasivanje područja zajednička istraživačkog rada. Rezultati su istraživanja javnosti prezentirani na međunarodnoj konferenciji Prekogranična i europska (EU) pravna pitanja: Mađarska – Hrvatska, održanoj u Pečuhu 16. – 18. rujna 2010. godine. Zajednički i individualni znanstveni radovi publicirani su u trojezičnoj englesko-mađarsko-hrvatskoj znanstvenoj monografiji. Ukupno je publicirano 27 radova, od toga 11 samostalnih i 16 u suautorstvu. Rezultati projekta vidljivi su, između ostaloga, u jednom od ciljeva projekta: stvaranje zajedničkog istraživačkog prostora u području prava. Da bi se navedeni cilj ostvario, na projektu EUNICOP organizirana su dva studijska posjeta prilikom kojih su znanstvenici suradničkih institucija pronašli prostor zajedničkoga znanstveno-istraživačkoga interesa. Sva su zajednička istraživanja prezentirana na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji te publicirana u zborniku radova u trima svescima na trima jezicima (engleskom, hrvatskom, mađarskom). Publikacija je imala dvije recenzije. Zbornik radova Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska pokriva vrlo širok spektar pravnih tema vezanih za primjenu pravne stečevine EU-a te komparativnu analizu više pravnih instituta u dvjema susjednim zemljama. Iz recenzije izdvajamo: „Zbornik radova predstavlja vrijedan znanstveni doprinos kako hrvatskoj, tako i mađarskoj znanosti. Zbornik radova mapira i brendira Republiku Hrvatsku i Mađarsku na europskom znanstvenom prostoru, te pokazuje kao model suradnje i za ostale europske zemlje. Tekstovi u ovome Zborniku radova otvaraju pitanja i područja koja su ne samo od znanstvene nego i šire društvene važnosti.'' (prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci).


 

Project SUNICOP – Jačanje sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh (Strengthening University Cooperation Osijek – Pécs)

(HUHR/1001/2.2.1.) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska za razdoblje od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2012. godine

 

Projekt SUNICOP (engl. Strengthening University Cooperation Osijek – Pécs, hrv. Jačanje sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh) nastavak je projekta EUNICOP (engl. Establishing University Coopeartion Osijek – Pécs). Projekt je trajao 12 mjeseci i obuhvaćao je razdoblje od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2012. godine. Projektom se nastavlja intenzivna suradnja Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Pečuhu u području prava. SUNICOP sufinancira i materijalno podržava Europska Unija kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska i pravni fakulteti obaju sveučilišta. Projekt obuhvaća različite međusobno povezane ciljeve koji jačaju zajedničke učinke i, između ostaloga, podrazumijevaju uspostavljanje zajedničkog regionalnog istraživačkog prostora u području prava, dijeljenje znanja u području specifičnih prekograničnih pitanja, unaprjeđenje zajedničkih nastavnih aktivnosti i razvoj kurikula, razmjenu dobre prakse u javnom nadmetanju i projekt-menadžmentu, diseminiranje rezultata zajedničkih istraživanja i ljetnu školu prava. Ciljevi se realiziraju različitim aktivnostima: neformalni susreti istraživača i nastavnika, zajednički nastavni programi u kojima sudjeluju hrvatski i mađarski studenti, združeno istraživanje hrvatskih i mađarskih znanstvenika, konferencija na kojoj će se prezentirati stečena znanja, publiciranje rezultata istraživanja, diskusije na konferenciji i objavljivanje znanstvene knjige. Ukupno je publicirano 34 rada, od toga pet samostalnih i 29 u suautorstvu. Značajno je zamijetiti kako je broj radova u suautorstvu značajno povećan, a smanjio se broj samostalno objavljenih radova. Cilj je projekta bio potaknuti zajedničko istraživanje u čemu smo u potpunosti uspjeli. Rezultati projekta vidljivi su, između ostaloga, u jednom od ciljeva projekta: među glavnim je ciljevima projekta SUNICOP produbljenje zajedničkog regionalnog istraživačkog područja u polju prava gdje je naglasak stavljen na zajedničko istraživanje koje provode mađarski i hrvatski znanstvenici. Upravo je stoga uložen napor u formiranje znanstvenih parova – spojeni su istraživači istih ili bliskih pravnih grana koji su zajednički radili na pripremi znanstvenih radova koje inače, samostalno, ne bi mogli napisati. U tom je smislu zabilježen gotovo potpun uspjeh: izrađeno je 28 zajedničkih istraživačkih radova, dva samostalna rada i pet gostujućih. To nas dovodi do brojke od ukupno 74 mađarska i hrvatska znanstvenika, bilo profesora ili asistenta, uključena u taj dio projekta. Istraživanju su participirali i ugledni profesori prava sa zagrebačkog i riječkog sveučilišta te s hrvatske Pravosudne akademije koji su na konferenciji održali plenarna izlaganja. Zbornik Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska“ ostvario je četiri pozitivne međunarodne recenzije.


Project IDEM - International Development Management Course Based on the Cooperation of South Transdanubian and Croatian Educational Institutions 

(HUHR/1001/2.2.1/0005) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska za razdoblje od 1. kolovoza 2011. do 30. kolovoza 2012. godine

  

Projektni partneri bili su Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu kao vodeći korisnik, University of Pécs, Grant Management Public Non-profit Limited Liability Company, Mađarska kao projektni partner 1 te Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao projektni partner 2. Projekt je trajao 12 mjeseci i obuhvaća razdoblje od 1. kolovoza 2011. do 30. srpnja 2012. godine. Cilj je projekta popularizirati tematiku projektnog menadžmenta koji je prepoznat kao jedno od prioritetnih područja prekogranične suradnje u korelaciji s valoriziranjem fondova EU-a. Središnja projektna aktivnost bila je intenzivni međunarodni seminar u trajanju od četiri tjedna s rasporedom predavanja u četirima ciklusa u razdoblju od veljače do svibnja 2012. godine. Seminar je imao izraženu multidisciplinarnu strukturu njegovih polaznika. Od ukupno 20 polaznika (15 iz Republike Hrvatske i pet iz Mađarske) bilo je studenata pravnih fakulteta, doktoranada, prosvjetnih radnika, državnih službenika i sl. U izvođenju nastave bili su angažirani nastavnici Fakulteta u Osijeku i Pečuhu, no dio je nastave bio povjeren vanjskim stručnjacima za projektni menadžment iz Belgije, Nizozemske, Finske i Italije. Tematika je seminara bila podijeljena u sedam modula, od uvodnih i temeljnih do vrlo složenih i specijaliziranih. Seminar je u naravi bio izvannastavna aktivnost koju su partnerski fakulteti vrednovali s osam ECTS bodova, uz uvjet urednog pohađanja nastave i polaganje završnog ispita. Završna anketa o uspješnosti projekta među polaznicima seminara pokazala je veliko zadovoljstvo i samim predavačima i kvalitetom cijelog programa, logističkom potporom, organiziranim studijskim posjetima i društvenim događanjima za trajanja seminara. Voditeljica je projektnog tima bila doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić, a njezina zamjenica dr. sc. Jelena Legčević. Predavači su bili prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, prof. dr. sc. Branislav Malagurski i dr. sc. Tunjica Petrašević. Ostali su članovi tima bili prof. dr. sc. Mario Vinković, doc. dr. sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Ivana Tucak, mr. sc. Martina Mikrut te Ivančica Tubić, Vesna Lujev i Dragica Mokoš. U okviru projekta osmišljenje  i publiciran vrlo kvalitetan nastavni materijal u obliku priručnika za nastavu koji obuhvaća teme predavanja u okviru sedam modula. Nesumnjivo je da sudjelovanje na ovome projektu za Fakultet predstavlja značajno iskustvo međunarodne suradnje kojim su uspostavljeni izvrsni temelji budućih projektnih aktivnosti s Pravnim fakultetom u Pečuhu u nizu drugih područja od zajedničkog znanstvenog i stručnog interesa.


 

Project DUNICOP – Projekt Širenje sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh (Deepening University Cooperation Osijek-Pécs)

(HUHR/1101/2.2.1/0005) odobren u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska za razdoblje od 1. veljače 2013. do 31. siječnja 2014. godine

 

Projekt Širenje sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh (Depening UNIversity Cooperation Osijek – Pécs) nastavak je projekata EUNICOP i SUNICOP. DUNICOP je odobren u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. te ga financira Europska Unija i projektni partneri: Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu kao vodeći korisnik i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao projektni partner. Projekt traje 12 mjeseci i obuhvaća razdoblje od 1. veljače 2013. do 31. siječnja 2014. godine. Projektom se nastavlja intenzivna suradnja Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Pečuhu u području prava. U odnosu na dosadašnje projekte DUNICOP je tematski usmjeren na regionalni razvoj. U okviru projekta izrađuju se zajednički nastavni kurikuli, provodi se istraživanje u području regionalnog razvoja čiji se rezultati prezentiraju javnosti na međunarodnoj konferenciji. Organizirana su dva turnusa međunarodnih seminara na kojima je izvedeno pet novih nastavnih kurikula kao i dvije radionice o upravljanju projektima. Projekt je bio usmjeren i na istraživanje doktorskih studenata u području regionalnog razvoja, što je javnosti prezentirano na međunarodnoj konferenciji, a radovi su publicirani u zborniku radova. Održana su i dva okrugla stola o kvaliteti visokog obrazovanja. Ukupno je publicirano 27 radova, od toga tri samostalna i 24 u suautorstvu. Nastavljen je trend smanjenja samostalnih radova u korist radova u suautorstvu. Istraživanje u projektu DUNICOP obuhvaća istraživanje nastavnika i suradnika te odvojeno znanstveno-istraživačku aktivnost doktoranada dviju suradnih institucija. Istraživanje je nastavnika sustavno i ozbiljno istraživanje između dvaju dobro uhodanih i ustrojenih partnera, kako u predgovoru zbornika naglašava prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik RH. Za razliku od prethodnih projekata istraživanje je usmjereno na regionalna pitanja i zaštitu okoliša. Zbornik Pravo – regije – razvoj prvotno je pravna ali i šira društveno-humanistička rasprava utjecaja globalizacije na razvoj regija te ekološka pitanja. Zbornik je dobio tri pozitivne međunarodne recenzije. Doprinos je navedenog istraživanja u sustavnom i obuhvatnom svesku suvremenih pravnih i ekonomskih tema koje se dotiču regionalne politike i zaštite okoliša. Doktorandi su glavninom provodili istraživanja šireg društveno-humanističkoga korpusa. Uz doktorande na konferenciji i publikaciji istraživanja sudjelovali su i njihovi nastavnici-mentori. Doprinos je ovog dijela aktivnosti u otvaranju vrata znanosti novim naraštajima te razvoju njihova potencijala za daljnja istraživanja. Zbornik Aspects of local and regional development imao je dvije recenzije.

Istraživanja svih triju projekata (EUNICOP, SUNICOP, DUNICOP) imaju nekoliko zajedničkih karakteristika: teme koje pripadaju području europskoga i međunarodnog prava, kao i druge pravne grane, odrađene usporednom metodom okupile su znanstvenike srodnih katedara dvaju suradnih fakulteta; za potrebe istraživanja pribavljena je strana literatura koja ostaje u knjižničnom fondu, a koja je omogućila da istraživanja budu recentna, aktualna i znanstveno dobro utemeljena; rezultati istraživanja publicirana su u trima svescima na trima jezicima; radi postizanja što boljeg učinka publikacije elektroničko izdanje svih radova objavljeno je na mrežnim stranicama projekta (http://eunicop.eu/).


 

Projekt Jean Monnet Module Pravo Europske unije: Osnove prava EU, prethodni postupak pred Europskim sudom i pravni aspekti regionalne i međunarodne suradnje u Europskoj uniji

(1999905-LLP-1-2011-1-HR-AJM-MO) odobren za razdoblje od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2014. 

 

Jean Monnet modul, uz Jean Monet centar izvrsnosti i Jean Monnet katedre, jedan je od oblika Programa cjeloživotnog učenja čija je svrha potpora institucijama i aktivnostima u razumijevanju europskih integracija. Od početka 2014. godine Jean Monnet program postao je dio novog Eramus+ programa. Kako bismo unaprijedili izučavanje prava EU-a na Fakultetu, početkom 2011. godine prijavili smo se za Jean Monnet module. Projekt je odobren i otpočeo je s realizacijom 1. rujna 2011. godine i trajao je do 31. kolovoza 2014. godine. Cilj je projekta bio stimulirati studente, ali i pravne praktičare da razmišljaju i uče o pravu Europske Unije, njegovu značenju za europske integracije Republike Hrvatske te njegovu utjecaju na profesionalnu karijeru. U sklopu modula izvodila su se dva predmeta na petoj godini studija – europskopravni modul, interdisciplinarni seminari za studente prava ali i drugih fakulteta (medicina, ekonomija, građevina itd.) te radionice za pravne praktičare. Nositelj je projekta bio prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, a članovi projektnog tima bili su prof. dr. sc. Branislav Malagurski, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević te prof. dr. sc. Mirela Župan.

Republika je Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Unije te je pravo EU-a postalo još važnije. Stoga je i odgovornost Fakulteta da studentima i svima zainteresiranima pruži znanje o Europskoj Uniji. U studenom 2013. godine osnovana je posebna Katedra za europsko pravo koja danas ima dva člana s tendencijom proširenja. U okviru kurikula Fakulteta sada već postoji niz predmeta koji u svom nazivu imaju pridjev „europski/europska/europsko“. Početkom 2014. godine pokrenut je novi doktorski studij koji će se izvoditi u devet modula, a jedan je od njih j Modul: Međunarodno i europsko javno pravo. Projekt ocjenjujemo iznimno uspješnim. Agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (engl. Education, Audiovisual and Culture Agency) pozitivno je ocijenila naše konačno izvješće koje smo podnijeli u rujnu 2014. godine; Agencija je ocijenila da smo održali sve aktivnosti sukladno s projektnim prijedlogom, a sredstva su trošena namjenski i transparentno. U svega tri godine situacija se na Fakultetu bitno promijenila nabolje, ali ovdje nećemo stati. Pravni fakulteti imaju misiju osposobljavanja studente za visokostručnu i etičnu interpretaciju prava. Pravna struka dobiva na dignitetu i važnosti, stoga je i veća odgovornost profesora i studenata u umrežavanju u europski sustav obrazovanja i istraživanja. Pozitivna iskustva na ovome projektu i stečena znanja potaknula su nas na prijavu novog projekta.


Projekt Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava 

(542486-LLP-1-2013-HR-AJM-CH) za razdoblje od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016.

Projekt Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava Europska Unija dodijelila je Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnom fakultetu Osijek, putem Lifelong learning programa. Cilj je projekta osnažiti fakultetsko i ekspertno obrazovanje u području EU radnog prava, prava jednakosti i pravu ljudskih prava u istočnoj Hrvatskoj, u nedovoljno razvijenom obliku cjeloživotnog obrazovanja. Navedeno će unaprijediti implementiranje europskih vrijednosti interkulturnog dijaloga, međuetničke i rodne ravnopravnosti u području pristupa zapošljavanju, kao i pravnu zaštitu podzastupljenih skupina na tržištu rada i u radnom okruženju. U isto je vrijeme cilj projekta osnažiti znanja o europskom radnom pravu, europskom pravu jednakosti i europskom pravu ljudskih prava koje će doprinijeti ne samo profesionalnoj nadgradnji involviranih subjekata, već i civilnom obrazovanju europskih građana u funkciji aktivnog participiranja u areni političkih i ljudskih prava. Stoga Fakultet aktivnostima katedre nudi multidisciplinaran program cjeloživotnog obrazovanja za akademske građane, studente i praktičare. Poseban je cilj projekta poduprijeti akademski napredak i istraživačku izvrsnost članova JMC, kao i nastavnog osoblja Sveučilišta i regije u području EU radnog prava, prava jednakosti i prava ljudskih prava. U tom smislu projekt zainteresiranima nudi mogućnost za diskusije, tečajeve, okrugle stolove, akademske prezentacije i razvoj budućih združenih projekata i ideja u navedenom području. Navedeno posebno dolazi do izražaja u kontekstu osjetljivih političkih odnosa među državama regije, kao i gotovo prekinute akademske suradnje među njima u proteklim desetljećima. Podredno, poseban je cilj projekta i kreiranje mogućnosti za jedinstvenu razmjenu ideja i uspostavu sinergije između studenata prava i drugih disciplina kao i zainteresiranih praktičara. Nositelj je projekta prof. dr. sc. Mario Vinković, a članovi su projektnog tima prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, prof. dr. sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Ines Mazur-Kumrić te dr. sc. Helga Špadina.

U prvoj godini implementacije projekta (ak. god. 2013./2014.) uspješno su održana predavanja na svim kolegijima predviđenima projektom kao i seminar o ekonomskim i socijalnim pravima migranata u EU, seminar iz prava jednakosti te napredni seminar iz EU prava jednakosti (doktorska razina). Na katedri su u navedenom razdoblju gostovala i dva inozemna profesora iz Mađarske i Litve, a krunu jednogodišnjeg rada predstavlja organizirana međunarodna konferencija (u suradnji s Doktorskom školom društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) za doktorande i poslijedoktorande Jednakost i ljudska prava – ekonomska, radna i socijalna prava u EU/International PhD and Post-Doctorate Conference „Equality and Human Rights – Economic, Labour and Social Rights in the EU“, koja je održana 22. svibnja 2014. godine u auli Sveučilišta. U radu konferencije sudjelovalo je 20-ak sveučilišnih nastavnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske, a otvorila ju je zamjenica Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske gospođa Lidija Lukina Kezić. Na konferenciji je radove izložilo više od 40 doktoranda iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske čiji su radovi objavljeni u znanstvenom časopisu za društvene i humanističke znanosti Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, br. 2/2014. Katedra je organizirala i radionicu za studente i poslijediplomante o tome kako provesti visokokvalitetno istraživanje u području europskih ekonomskih i socijalnih prava i antidiskriminacije te okrugli stol o EU socijalnim pravima i politikama jednakosti za vrijeme trajanja konferencije. Ne manje važno, 4. travnja 2014. godine održana je i radionica za sudce o primjeni EU prava u nacionalnoj sudskoj praksi. Svi članovi katedre uspješno su sudjelovali na više međunarodnih konferencija i u radu više međunarodnih projekata, a četvero studenata koji su pohađali kolegije Jean Monnet katedre uspješno je završilo i dvotjedni IP Flexicurity 2020 program na Balatonu, pod mentorstvom voditelja katedre prof. dr. sc. Marija Vinkovića.


 Projekt Jean Monnet katedra za procesno pravo EU 

(553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO- CHAIR) u trajanju od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2017.

 

Cilj je nove Jean Monnet katedre, uz već postojeću Jean Monnet katedru za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava, pozicionirati Fakultet u regionalni centar i referentnu točku za izučavanje prava EU-a koji promiče izvrsnost u nastavi i znanstvenom istraživanju. Nositelj je projekta doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, a članovi su projektnog tima prof. dr. sc. Boris Ljubanović, prof. dr. sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Igor Vuletić, dr. sc. Dunja Duić te dr. sc. Paula Poretti. Svi članovi projektnog tima redom su mladi i dobro obrazovani znanstvenici iz područja europskog prava, a projekt će im omogućiti daljnje usavršavanje na polju prava EU-a i omogućiti im da sudjeluju u razvoju novih nastavnih sadržaja na Fakultetu.


 

Projekt Legal Clinic Summer School Network (LCSSN) 

U partnerstvu s Palacký Sveučilištem u Olomoucu, Pavol Jozef Šafárik Sveučilištem u Košicama, Sveučilištem u Wrocławu i Pravnim fakultetom u Pečuhu projekt Legal Clinic Summer School Network (Project No. 21410204) odobren je za razdoblje od 28. lipnja 2014. do 31. svibnja. 2015. i financiran iz Međunarodnog višegradskog fonda. Projekt je zamišljen kao početna aktivnost dugoročne suradnje između pravnih klinika u Srednjoj Europi putem ljetnih škola za studente, istraživanjem metodologije nastave pravne klinike te međunarodnom suradnjom nastavnika u izradi nastavnog materijala za buduće kliničko obrazovanje.


 SEE | EU Cluster of Excellence in EU and International Law

  

Projekt SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law u okviru kojeg će pravni fakulteti 6 zemalja članica SEELS mreže usko surađivati tri godine, pokrenut je 11. studenog 2015. na Sveučilištu Saarland u Saarbruckenu. Voditelj projekta koji će se implementirati u razdoblju od 2015. do 2018. godine je Europa Institut, a Pravni fakultet Osijek sudjelovat će kao pridruženi partner. Glavni cilj projekta je promicanje istraživanja i poučavanja s tematskim naglaskom na izazove i mogućnosti europskih integracija u širem smislu, uključujući i elemente međunarodnog prava te perspektivu pristupanja EU susjednih zemalja. Predviđeno je pokretanje niza e-learning modula za učenje na daljinu, osnivanje poslijediplomskog studija i unapređenje prekogranične lokalne i regionalne suradnje.


TRANSFORMATION – New code of practice in management of NATURA 2000 and protected areas

(IPA 2012 Building Local Partnerships for Open Governance and Fight against Corruption in Responsible Management of Natural Resources)

Trajanje projekta:27.11.2015. - 27.11.2017.

Nositelj: Zeleni Osijek - udruga za zaštitu prirode i okolišta

Partneri: Pravni fakultet Osijek - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Eko Pan Karlovac - Udruga za zaštitu okoliša i prirode,  ZEON, Umweltverband WWF Österreich, EuropeAid

Prioriteti projekta biti će osnaživanje udruga civilnog društva u primjeni pravnih alata i najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i međusektorsku suradnju u odgovornom upravljanju prirodnim resursima, poticanje ustanova odgovornih za upravljanje prirodnim resursima na transparentan rad i međusektorsku suradnju te poticanje  sudjelovanja  javnosti kao temelj za otvoreno upravljanje i borbu protiv korupcije u upravljanju prirodnim resursima što  je u konačnici i glavni cilj ovog projekta.

Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela  na međusektorsku suradnju i transparentan rad.


 

Planning the future of cross-border families: a path through coordination - "EUFam's"

Trajanje projekta: 1.12.2015. - 1.12.2016.

Nositelj: Sveučilište u Milanu

Vrijednost projekta: 463.909.50€

Partneri: Sveučilište u Heildebergu, Osijeku, Valenciji i Veroni, Max Planck Institut u Luxembourgu za međunarodno i europsko procesno pravo

Pridruženi partneri: Udruga talijanskih obiteljskih odvjetnika, španjolskih obiteljskih odvjetnika; talijanska i hrvatska Pravosudna akademija