REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za upis 20 studenata na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo,

 Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2022./2023.

I.

  1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i titula doktora znanosti (dr. sc.)

UVJETI UPISA:

II.

Uvjeti upisa:

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo namijenjen je pristupnicima:

1. koji su prethodno završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili raniji dodiplomski studij prava (uz prilaganje potvrde ili diplome o izjednačavanju stečenoga akademskog naslova u skladu s važećim propisima) odnosno ostvarili 300 ECTS bodova u prethodnim razinama obrazovanja te ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Iznimno studij mogu upisati pristupnici koji su prethodnu razinu studija završili s prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika.

2. koji su završili druge diplomske ili ranije dodiplomske studije iz područja društvenih znanosti (ekonomija, politologija i dr.) odnosno pristupnici koji su prethodno ostvarili 300 ECTS bodova i ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Pri upisu na doktorski studij pristupnicima koji prethodno nisu završili studij prava, Vijeće Doktorskoga studija odnosno povjerenstvo koje Vijeće Doktorskog studija ovlasti, odredit će predmete iz programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava koje pristupnik treba položiti, ali u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova. Uzimajući u obzir prethodno stečena znanja, Vijeće Doktorskoga studija odnosno povjerenstvo utvrdit će sadržaj takvoga individualnog pripremnog semestra. Iznimno studij mogu upisati pristupnici koji su prethodnu razinu studija završili s prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika.

3. koji su prema ranijim propisima završili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja drugih društvenih znanosti, osobe koje su završile specijalistički studij odnosno osobe koje su započele poslijediplomski doktorski studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski doktorski studij iz područja drugih društvenih znanosti na drugim fakultetima u zemlji ili inozemstvu. U slučaju upisa navedenih pristupnika na doktorski studij, Vijeće Doktorskog studija za svakog će pristupnika odrediti pod kojim uvjetima i u koji se semestar doktorskoga studija može upisati, odnosno, uzimajući u obzir prethodno stečena znanja i program prethodnoga studija, koji mu se položeni ispiti prethodnoga studija mogu priznati pri upisu na poslijediplomski doktorski studij.

III.

Za prijavu pristupnici obvezno prilažu:

  • Životopis
  • Dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
  • Prijepis ocjena sa dodiplomskog, ako je primjenjivo i poslijediplomskog studija

U motivacijskom pismu pristupnici su dužni navesti razloge odabira određenog istraživačkog smjera.

  • Potvrda o znanju svjetskog jezika ili pisana izjava o tome – za pristupnike koji će disertaciju pisati na hrvatskom jeziku
  • Potvrda o položenom C2/TOEFL ispitu za pristupnike koji će disertaciju pisati na engleskom jeziku

Pristupnici bi trebali ostvariti najmanje 100 bodova na TOEFL ispitu, ukoliko su ostvarili manje bodova mogu upisati studij ali su u obvezi upisati tečaj engleskog jezika.

  • Preporuke profesora

Preporuke profesora očekuju se za sve pristupnike, a obvezne su za pristupnike s prosjekom ocjena nižim od 3,5. Uputno je dostaviti preporuke profesora iz planiranog istraživačkog područja, odnosno mentora na ranijem visokoškolskom ili poslijediplomskom stupnju obrazovanja.

Prijave za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo podnose se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Stjepana Radića 13

31000 OSIJEK

Uz naznaku: Upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo

Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.

Natječaj je otvoren 30 dana. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 27. veljače 2023. godine.

IV.

Troškovi Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravo

Ukupna školarina Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravo iznosi 8 175,72 eura (61.600,00 kuna). Školarina se uplaćuje na žiro – račun Pravnog fakulteta Osijek, IBAN: HR8023400091100163962, a obročno će plaćanje biti moguće u skladu s posebnom Odlukom.

Visina troškova postupka upisa iznosi 39,82 eura (300,00 kuna).

Naznačeni iznosi u eurima preračunati temeljem fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1,00 EUR = 7,53450 HRK)

V.

ODABIR kandidata:

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na Doktorski studij razmatra Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristupnika za upis.

Povjerenstvo za odabir pristupnika provodi postupke vrednovanja kroz dvije razine.  Prvu razinu vrednovanja čini ocjenjivanje pristupnika prema natječajnoj dokumentaciji. Drugu razinu vrednovanja čini razgovor s pristupnicima. Povjerenstvo donosi odluku o prijemu pristupnika većinom glasova, ali pristupnik ne može biti primljen ukoliko se s njegovim prijemom na Doktorski studij ne složi potencijalni mentor.

Kriterije i način bodovanja za upis pristupnika na Doktorski studij određuje Vijeće Doktorskog studija.

VI.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Više informacija o studijskom programu, raspoloživim mentorima i drugom na: https://www.pravos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-pravo/