Javno bilježništvo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaJavno bilježništvo
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova6
Suradnikizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U okviru kolegija studente će se upoznati sa povijesnom perspektivom razvoja latinskog notarijata, sve do njegovog suvremenog uređenja. Osposobit će ga se za kritičku analizu javnobilježničkog organizacijskog i funkcionalnog prava, kao i interpretaciju i zaključivanje o aktualnom uređenju javnobilježničkih poslova i njihovim učincima. Naglasak je pri tome na osposobljavanju za interpretaciju i zaključivanje o primjeni zakonodavnog okvira i procedura relevantnih za poslovne transakcije

Ishodi učenja kolegija

Samostalno definirati redakcijsko-certifikacijsku, protokolorno-cerifikacijsku, legalizacijsko-certifikacijsku, konzilijarno-monitornu, adhezijsko-prokuratorsku i asekurativnu funkciju javnobilježničke službe., Samostalno definirati istraživačke probleme vezano uz aktualno uređenje javnobilježničke službe., Produbljeno kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati znanstvenu literaturu., Prepoznati, interpretirati i primijeniti relevantni zakonodavni okvir.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Dika, Mihajlo. Javnobilježničko pravo. 2015. Materijali - dostupni na predavanju
Dika, Mihajlo. Izvanparnična i koncilijacijska funkcija javnih bilježnika – de lege lata i de lege ferenda. 2009. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePublic Notary
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits6
Associateizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

During the course the students will be introduced to the historical perspective of the development of latin public notary service, up to the contemporary regulation. The students will be able to critically analyse the organisational and functional public notary law, interpret and conclude on the current regulation of public notary service and its effect. The emphasis is on the ability of the students to interpret and conclude on the application of the regulatory framework and procedures relevant for business transactions.

Course learning outcomes

-, -, -, -,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Dika, Mihajlo. Javnobilježničko pravo. 2015. Materijali - dostupni na predavanju
Dika, Mihajlo. Izvanparnična i koncilijacijska funkcija javnih bilježnika – de lege lata i de lege ferenda. 2009. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Optional reading