Djelatnici

izv.prof.dr.sc. Paula Poretti

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra međunarodnog privatnog prava

Telefon :
+385 31 224 535

Ured (prostorija):
S. Radića 17

Termin konzultacija:
Svaki petak od 11:00 sati ili prema dogovoru

 • U ak. godini 2017/2018. dobitnica je nagrade za znanstvenu izvrsnost Pravnog fakulteta Osijek
 • Suradnja s Hrvatskom javnobilježničkom komorom
 • Članica radnih skupina za izradu propisa Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivo razvoja
 • Članica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Životopis:

Dr. sc. Paula Poretti, izvanredna profesorica na Katedri građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Osijek i prodekanica za nastavu i studente na Pravnom fakultetu Osijek. Završila je studij prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, a zvanje doktora znanosti stekla je u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranom rada na temu „Kolektivna pravna zaštita u parničnom postupku“. Predaje na integriranom dodiplomskom i diplomskom studiju Pravo te poslijediplomskom doktorskom studiju Pravo Pravnog fakulteta Osijek. Kao gostujući predavač predavala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska) i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Perugi (Italija). Bila je članica Jean Monnet katedre za procesno pravo EU i Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU u okviru kojih je sudjelovala u izvođenju radionica za suce, odvjetnike i javne bilježnike iz područja prava EU.

Kao istraživač bila je dio projektnog tima na projektima Planning the future of cross-border families: a path through coordination - "EUFam's" – JUST/2014 ACTION GRANTS odobrenog od strane Opće uprave za pravosuđe, Europska komisija (trajanje: 2016.-2018.) i tima Facilitating cross-border family life: towards a common European understanding- "EUFam's II" / broj projekta je 800780, nositelj projekta je Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg. Na internom natječaju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku u 2015. odobren joj je znanstvenoistraživački projekt Društveni značaj zaštite prava potrošača na kojemu je bila nositeljica i glavna istraživačica.

Bila je nacionalni izvjestitelj za Republiku Hrvatsku u okviru studija Europske komisije Fitness Check of EU Consumer law (DG JUST), Study on the practical application and impact of collective redress mechanisms in Member States (DG JUST and consumers), Evaluation of the EU Consumer Programmes 2007-2013 and 2014-2020. (DG JUST and consumers) i An implementation report of the GPSD (General Product Safety Directive). U 2019. godini imenovana je u radnu skupinu Ministarstva gospodarstva za praćenje dosjea „Novi potrošački paket – New deal for consumers“. U istoj je godini imenovana članicom Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača. U 2021. godini bila je članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Ministarstva pravosuđa i uprave, a u 2022. radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku. Iste je godine imenovana i u radnu skupinu za implementaciju Direktive (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ. Izlagala je na značajnom broju međunarodnih i domaćih skupova, objavila niz znanstvenih radova te nekoliko poglavlja u knjizi. U ak. godini 2017/2018. dobitnica je nagrade za znanstvenu izvrsnost Pravnog fakulteta Osijek.

Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

 • Građansko procesno pravo
 • Unificirani europski građanski postupci
 • Kolektivna pravna zaštita
 • Ovrha

Poretti, Paula, Abolition of exequatur in Brussels Ia Regulation-new challenges for the national judge (Croatia), LeXonomica, 8(2016), 1, str. 13-28.

Poretti, Paula, Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema Uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 37(2016), 1, str. 561-587.

Poretti, Paula, Odlučivanje o imovinskim odnosima bračnih drugova u ostavinskim postupcima sukladno Uredbi 2016/1103 o bračnoimovinskom režimu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 38(2017), 1, str. 449-474.

Poretti, Paula, Sudska zaštita prava potrošača – (naj)bolji put?, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 39(2018), 1, str. 535-570.

Poretti, Paula, Debt Collection Practices under Croatian enforcement law – Is there a way out for over-indebted consumers, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), C.H. Beck/Kluwer Law International, Nomos, 6(2018), str. 233-241.

Poretti, Paula, Postulati prava Europske unije u građanskome parničnom postupku – očekivanja nasuprot realnosti, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 10(2019), 1, str. 321-352.

Župan, Mirela et al., The Application of the EUFam’s Regulations in Croatia, u: Viarengo, Ilaria; Villata, Francesca C, (ur.), Planning the Future of Cross Border Families: A Path Through Coordination, Oxford, Hart Publishing, 2020., str. 429-460.

Župan, Mirela; Poretti, Paula, Concentration of jurisdiction in cross-border family matters – child abduction at focus, u: Vinković, Mario, (ur.), New developments in EU labour, equality and human rights law, Osijek, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2015., str. 341-357.

Poretti, Paula, Pravo EU u građanskom procesnom pravu, u: Petrašević, Tunjica; Vuletić, Igor (ur.), Procesno-pravni aspekti prava EU, Osijek, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2016., str. 91-124.

Poretti, Paula, Pristup pravosuđu za djecu, u: Župan, Mirela (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Osijek, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2019., str. 61-93.

Šimunović, Lidija; Poretti, Paula; Kovač, Elizabeta, Dopustivost privremenih mjera kod bankarskih garancija na poziv u hrvatskom pravu i sudskoj praksi, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 43(2022)3, (u postupku objave)

Župan, Mirela; Poretti, Paula; Drventić, Martina, Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u građanskopravnim međunarodnim otmicama djece u Republici Hrvatskoj – nova otvorena pitanja, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 71(2021)3-4, str. 347-375.

Poretti, Paula, Kolektivna pravna zaštita potrošača na nadnacionalnoj i nacionalnoj razini – revidirana ili posve nova?, u: Barbić, Jakša (ur.), Okrugli stol: Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije, Modernizacija prava, knj. 59, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2021

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
?

Telephone :
+385 31 224 535

Office (room):
S. Radića 17

Office hours:
Every Friday from 11 am or according to previous agreement

 • In the academic year 2017/2018 awarded for scientific excellence at the Faculty of Law Osijek
 • Cooperation with Croatian Notaries Chamber
 • Member of working groups for legislative drafting of the Ministry of Justice and Administration and Ministry of Economy and Sustainable Development
CV:

Associate professor Paula Poretti, PhD Department for Civil and Family Law, Faculty of Law, J.J. Strossmayer University of Osijek and vice-dean for education and students at the Faculty of Law Osijek. She has graduated from Faculty of Law Osijek, J.J. Strossmayer University of Osijek and received her Doctor of Law degree from Faculy of Law University of Zagreb, with the topic „Collective Redress in Civil Procedure“.

She teaches at the undergraduate and postgraduate studies at the Faculty of LawJ.J. Strossmayer University of Osijek. Paula was a guest lecturer at the Faculty of Law University in Pécs (Hungary) and Faculty of Law University in Perugia (Italy). She was a member of the Jean Monnet Chair in EU Procedural Law and of the Jean Monnet Chair on the Cross-border Movement of a Child in EU where she participated in workshops for judges, lawyers and notaries in EU law.

As a researcher she was a part of the project team of the Planning the future of cross-border families: a path through coordination - "EUFam's" – JUST/2014 ACTION GRANTS project approved by the DG JUST, European Commission (duration: 2016-2018), and is currently a member of the project team of the Facilitating cross-border family life: towards a common European understanding- "EUFam's II" / project, no 800780, lead: Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg.

At the Internal call of the J.J. University of Osijek in 2015 she was granted a research project Društveni značaj zaštite prava potrošača (eng. Social significance of consumer rights protection) where she was the head of project and the main researcher.

She was a national researcher within several studies of the European Commission Fitness Check of EU Consumer law (DG JUST), Study on the practical application and impact of collective redress mechanisms in Member States, Evaluation of the EU Consumer Programmes 2007-2013 and 2014-2020 and An implementation report of the GPSD (General Product Safety Directive) (all three DG JUST and consumers). From 2019 engaged in the working group of the Ministry of Economy for the monitoring of the „New deal for consumers“ legislative package. She was also appointed a member of the National council for consumer protection in the same year. From 2021 she is a member of the working group for the Amendments of the Civil Procedure Act.

She held lectures at a great number of international and national conferences, published a number of papers and several book chapters. In the academic year 2017/2018 she was awarded for scientific excellence at the Faculty of Law Osijek.

University Specialist Study Programme in Business Law and Business Transactions

 • Civil Procedure Law
 • Unified European Civil Proceedings
 • Collective Redress
 • Enforcement

Poretti, Paula, Abolition of exequatur in Brussels Ia Regulation-new challenges for the national judge (Croatia), LeXonomica, 8(2016), 1, str. 13-28.

Poretti, Paula, Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema Uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 37(2016), 1, str. 561-587.

Poretti, Paula, Odlučivanje o imovinskim odnosima bračnih drugova u ostavinskim postupcima sukladno Uredbi 2016/1103 o bračnoimovinskom režimu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 38(2017), 1, str. 449-474.

Poretti, Paula, Sudska zaštita prava potrošača – (naj)bolji put?, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 39(2018), 1, str. 535-570.

Poretti, Paula, Debt Collection Practices under Croatian enforcement law – Is there a way out for over-indebted consumers, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), C.H. Beck/Kluwer Law International, Nomos, 6(2018), str. 233-241.

Poretti, Paula, Postulati prava Europske unije u građanskome parničnom postupku – očekivanja nasuprot realnosti, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 10(2019), 1, str. 321-352.

Župan, Mirela et al., The Application of the EUFam’s Regulations in Croatia, u: Viarengo, Ilaria; Villata, Francesca C, (ur.), Planning the Future of Cross Border Families: A Path Through Coordination, Oxford, Hart Publishing, 2020., str. 429-460.

Župan, Mirela; Poretti, Paula, Concentration of jurisdiction in cross-border family matters – child abduction at focus, u: Vinković, Mario, (ur.), New developments in EU labour, equality and human rights law, Osijek, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2015., str. 341-357.

Poretti, Paula, Pravo EU u građanskom procesnom pravu, u: Petrašević, Tunjica; Vuletić, Igor (ur.), Procesno-pravni aspekti prava EU, Osijek, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2016., str. 91-124.

Poretti, Paula, Pristup pravosuđu za djecu, u: Župan, Mirela (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Osijek, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2019., str. 61-93.

Šimunović, Lidija; Poretti, Paula; Kovač, Elizabeta, Dopustivost privremenih mjera kod bankarskih garancija na poziv u hrvatskom pravu i sudskoj praksi, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 43(2022)3, (u postupku objave)

Župan, Mirela; Poretti, Paula; Drventić, Martina, Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u građanskopravnim međunarodnim otmicama djece u Republici Hrvatskoj – nova otvorena pitanja, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 71(2021)3-4, str. 347-375.

Poretti, Paula, Kolektivna pravna zaštita potrošača na nadnacionalnoj i nacionalnoj razini – revidirana ili posve nova?, u: Barbić, Jakša (ur.), Okrugli stol: Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije, Modernizacija prava, knj. 59, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2021